Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02213

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-31:

Nr. B1-47, 2017-01-30, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01703

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ UŽ PASIUTLIGĖS TYRIMUI PRISTATYTAS NUGAIŠUSIAS IR SUMEDŽIOTAS LAPES IR USŪRINIUS ŠUNIS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 3 d. Nr. B1-78

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo”:

1. T v i r t i n u  pridedamą Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Finansų ir biudžeto skyriui, teritoriniams padaliniams bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. medžioklės plotų naudotojams išmokos už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokamos vadovaujantis Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašu;

3.2. veterinarijos paslaugų teikėjams išlaidos už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias lapes ir usūrinius šunis atlyginamos vadovaujantis Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodika, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“. Įgaliotieji veterinarijos gydytojai nugaišusias lapes ir usūrinius šunis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams pristato kartu su Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktu, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-1029, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20663

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Jonas Milius

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu

Nr. B1-78

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus  2017 m. sausio 30 d. 

įsakymo Nr. B1-47  

redakcija)

 

IŠMOKŲ UŽ PASIUTLIGĖS TYRIMUI PRISTATYTAS NUGAIŠUSIAS IR SUMEDŽIOTAS LAPES IR USŪRINIUS ŠUNIS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis (toliau – išmokos) mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme.

3. Išmokos medžioklės plotų naudotojams mokamos:

3.1. už surastas ir pasiutligės tyrimui (siekiant patvirtinti ar paneigti ligą) į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinius padalinius pristatytas nugaišusias lapes ar usūrinius šunis (toliau – nugaišę gyvūnai);

3.2. už sumedžiotas ir pasiutligės tyrimui (oralinės vakcinacijos efektyvumui įvertinti) į VMVT teritorinį padalinį pristatytas lapes ir usūrinius šunis (toliau – sumedžioti gyvūnai) vykdant VMVT teritorinio padalinio nurodymus pagal kasmetinį gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo priemonių planą.

4. Aprašas netaikomas ir išmokos nemokamos asmenims už neleistinais būdais nužudytas lapes ir usūrinius šunis.

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

5.  Medžioklės plotų naudotojams 10 eurų išmoka už kiekvieną pasiutligės tyrimui pristatytą gyvūno gaišeną ar sumedžiotą gyvūną mokama, jeigu:

5.1. pristatytas nugaišęs gyvūnas atitinka Aprašo 3.1 papunktį, pristatytas sumedžiotas gyvūnas atitinka Aprašo 3.2 papunktį; ir

5.2. pristatyto nugaišusio / sumedžioto gyvūno galva ir apatinis žandikaulis nėra sužaloti; ir

5.3. pristatytas nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas nėra suiręs ir yra tinkamas mėginiams pasiutligės tyrimui paimti; ir

5.4. pristatytas nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas sandariai supakuotas į vienkartinį plastikinį maišą, siekiant, kad iš jo neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai, nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta liga, ir jeigu jį lydi tinkamai užpildytas Nugaišusios (-io) / sumedžiotos (-o) lapės / usūrinio šuns pristatymo aktas (1 priedas) (toliau – aktas), kuriame yra pagal Globalaus pozicionavimo sistemą nurodytos tikslios nugaišusio / sumedžioto gyvūno radimo / sumedžiojimo vietos koordinatės. Kiekvienam nugaišusiam / sumedžiotam gyvūnui pildomas atskiras aktas; ir

5.5. Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka yra pateiktas prašymas išmokėti išmoką (-as) už pasiutligės tyrimui pristatytą (-as) nugaišusią (-ias) / sumedžiotą (-as) lapę (-es) / usūrinį (-ius) šunį (-is) (toliau – prašymas) (2 priedas).

6. Nugaišę / sumedžioti gyvūnai turi būti pristatyti į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra medžioklės plotų vienetas arba kurio kontroliuojamoje teritorijoje rastas nugaišęs gyvūnas. Jeigu medžioklės plotų vienetas yra kelių VMVT teritorinių padalinių kontroliuojamojoje teritorijoje, nugaišę / sumedžioti gyvūnai pristatomi į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra didesnė medžioklės plotų vieneto teritorijos dalis.

7. Medžioklės plotų naudotojo įgaliotas asmuo nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus turi pristatyti į VMVT teritorinį padalinį kiek įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų radimo ar sumedžiojimo.

8. Pristačius nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pasiutligės tyrimui į VMVT teritorinį padalinį, VMVT teritorinio padalinio vadovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristačiusiam asmeniui, turi įvertinti, ar nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas tinkamai supakuotas, ar jis tinkamas pasiutligės tyrimui ir ar tinkamai užpildytas aktas.

9. Jeigu akto tikrinimo metu nustatoma duomenų netikslumų, kuriuos nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatęs asmuo gali ištaisyti, VMVT teritorinio padalinio vadovo įgaliotas asmuo nurodo asmeniui netikslius duomenis ir paprašo jo juos ištaisyti. Jeigu nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatęs asmuo atsisako ištaisyti akte nurodytus netikslius duomenis, apie tai akte padaromas įrašas ir nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatęs asmuo informuojamas apie teisės į išmoką praradimą. Jei nugaišusio / sumedžioto gyvūno priėmimo metu nustatoma, kad nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas nėra tinkamas pasiutligės tyrimui ar netinkamai supakuotas, apie tai padaromas įrašas akto II skyriuje, taip pat akte įrašomos nugaišusio/ sumedžioto gyvūno netinkamumo pasiutligės tyrimui priežastys ar nugaišusio / sumedžioto gyvūno pakavimo trūkumai, o nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatęs asmuo informuojamas apie teisės į išmoką praradimą. Netinkami pasiutligės tyrimui ar netinkamai supakuoti nugaišę / sumedžioti gyvūnai nėra grąžinami juos pristačiusiam asmeniui, o perduodami šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei.

10. Nugaišusį / sumedžiotą gyvūną priėmęs VMVT teritorinio padalinio  vadovo įgaliotas asmuo užregistruoja aktą ir jo kopiją, atitinkamai pažymėtą VMVT teritorinio padalinio spaudu ir tikrumo žyma (ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, akto kopijos tikrumą tvirtinančio VMVT teritorinio padalinio vadovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data), grąžina nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristačiusiam asmeniui.

11. VMVT teritorinio padalinio vadovo įgaliotas asmuo, priėmęs nugaišusį / sumedžiotą gyvūną, surašo Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ (toliau – mėginių aktas). Mėginių aktas kartu su nugaišusiu / sumedžiotu gyvūnu siunčiamas tyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI).

12. NMVRVI tyrimų protokolus pateikia nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus pristačiusiems VMVT teritoriniams padaliniams, o nustatęs pasiutligę, ir VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

III SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

13. Nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus pristatę medžioklės plotų naudotojai, siekiantys gauti išmokas, iki kiekvieno mėnesio 15 d. turi pateikti prašymą su jame nurodytais aktų, su kuriais praeitą mėnesį buvo pristatyti nugaišę / sumedžioti gyvūnai pasiutligės tyrimui, rekvizitais, jeigu prašymas nebuvo pateikiamas su kiekvienu aktu.

14. Prašymas teikiamas VMVT teritoriniam padaliniui, į kurį buvo pristatyti nugaišę / sumedžioti gyvūnai pasiutligės tyrimui.

15. Prašymai už einamųjų metų gruodžio 1–7 d. pristatytus nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 14 d. Praleidus šiame punkte nustatytą prašymų pateikimo terminą, prarandama teisė į išmokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-9, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00307

 

16. VMVT teritoriniai padaliniai, gavę prašymus, juos užregistruoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina, ar juose nurodyti aktų rekvizitai yra teisingi. Jeigu VMVT teritorinis padalinys, tikrindamas prašymą, jame nustato netikslumų, nedelsdamas nurodo medžioklės plotų naudotojui juos ištaisyti. Jeigu medžioklės plotų naudotojas neištaiso prašyme nustatytų netikslumų, išmokos mokamos tik už tuos nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus, kurių aktų duomenys prašyme nurodyti teisingi. VMVT teritorinio padalinio vadovas, nustatęs, kad prašyme nurodyta informacija yra teisinga, prašymo laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto surašo rezoliuciją dėl išmokų mokėjimo.

17. VMVT teritoriniai padaliniai per mėnesį gautų prašymų ir juose nurodytų aktų kopijas iki kito mėnesio 5 dienos pateikia VMVT el. paštu išmokos@vmvt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-9, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00307

 

18. Medžioklės plotų naudotojams išmokas VMVT išmoka per 60 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo iš VMVT teritorinio padalinio dienos, pervesdama valstybės biudžeto lėšas į prašyme nurodytą medžioklės plotų naudotojo banko sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Medžioklės plotų naudotojai turi tvarkyti aktų ir prašymų apskaitą. Aktai, prašymai ir jų registracijos žurnalai (popieriniai ar elektroniniai) saugomi ne mažiau kaip 3 metus ir pateikiami VMVT paprašius.

20. Medžioklės plotų naudotojai atsako už tinkamą nugaišusių gyvūnų paėmimą, nugaišusių / sumedžiotų gyvūnų supakavimą ir pristatymą į VMVT teritorinį padalinį, aktų ir prašymų tinkamą užpildymą, juose nurodytų duomenų teisingumą, aktų ir prašymų registraciją ir saugojimą.

21. Išmokos medžioklės plotų naudotojams nemokamos, jei pažeidžiami šiame Apraše nustatyti nugaišusių / sumedžiotų gyvūnų pakavimo, pristatymo ar dokumentų pildymo, saugojimo reikalavimai.

22. VMVT teritoriniai padaliniai ir NMVRVI pagal kompetenciją atsako už Apraše nurodytų funkcijų vykdymą ir dokumentų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Medžioklės plotų naudotojai VMVT, VMVT teritorinių padalinių ir NMVRVI darbuotojų veiksmus, jų priimamus sprendimus dėl nugaišusių / sumedžiotų gyvūnų priėmimo, jų tinkamumo pasiutligės tyrimui ar išmokų mokėjimo gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir

sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos

aprašo 1 priedas

 

(Nugaišusios (-io) / sumedžiotos (-o) lapės / usūrinio šuns pristatymo akto formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________________________

(medžioklės plotų naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(adresas, tel., el. paštas)

 

NUGAIŠUSIOS (-IO) / SUMEDŽIOTOS (-O) LAPĖS / USŪRINIO ŠUNS

PRISTATYMO AKTAS

________________Nr. ___________

(data)                                               

___________________________

(vieta)

 

I. Informacija apie nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatymą tyrimui

Duomenys apie nugaišusios (-io) / sumedžiotos (-o) lapės / usūrinio šuns (toliau – nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas) savininką:

__________________________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas / vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

__________________________________________________________________________________

(medžioklės plotų vieneto ar teritorijos, kurioje rastas / sumedžiotas nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas , adresas (miškas, kaimas, seniūnija, savivaldybė))

Gyvūnas:

Lapė               □;

Usūrinis šuo   

Nugaišusio / sumedžioto gyvūno radimo / sumedžiojimo vietos koordinates (X;Y) (pagal Globalaus pozicionavimo sistemą):

 

Nugaišusio / sumedžioto gyvūno radimo / sumedžiojimo data:

 

Nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pasiutligės tyrimui pristatė:

_________________________                                     ___________________________      

(parašas)                                                             (vardas, pavardė, telefono Nr.)                   

II. Informacija apie nugaišusio / sumedžioto gyvūno priėmimą

Duomenys apie nugaišusio / sumedžioto gyvūno priėmimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniame padalinyje:

Priėmimo data: 20........m................................d.;

Nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas tinkamas pasiutligės tyrimui : taip           ne (_________________________________________________________________________________________);

(įrašyti nugaišusio / sumedžioto gyvūno netinkamumo tyrimui priežastis)

Nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas supakuotas tinkamai : taip           ne (_________________________________________________________________________________________);

(įrašyti nustatytus trūkumus)

Nugaišęs / sumedžiotas gyvūnas siunčiamas pasiutligės tyrimui į:

□ Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI);

□ NMVRVI.............................................. teritorinį skyrių

 

Pastabos: __________________________________________________________________________________

 

Nugaišusį / sumedžiotą gyvūną priėmė:

_____________________        __________________     __________________________________     

(Pareigos)                                   (parašas)                                               (vardas, pavardė)            

Nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatęs asmuo informuotas apie išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytus nugaišusius / sumedžiotus gyvūnus mokėjimo sąlygas, nustatytas Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašo 5 punkte.

 

Nugaišusį / sumedžiotą gyvūną pristatė:

__________________      __________________________________      

(parašas)                                               (vardas, pavardė)                

 

 

 

Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir

sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos

aprašo 2 priedas

 

(Prašymo išmokėti išmoką (-as) už pasiutligės tyrimui pristatytą (-as) nugaišusią (-ias) / sumedžiotą (-as) lapę (-es) / usūrinį (-ius) šunį (-is) formos pavyzdys)

______________________________________________________________________________

(medžioklės plotų naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________________________

(adresas, tel., el. paštas)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

PRAŠYMAS

išmokėti išmokĄ (-AS) už PASIUTLIGĖS TYRIMUI PRISTATYTĄ (-AS) NUGAIŠUSIĄ (-IAS) / sumedžiotą (-As) LAPĘ (-ES) / USŪRINĮ (-IUS) ŠUNĮ (-IS)

 

____________ Nr.______

(data)

 

Prašome išmokėti išmoką (-as) už pasiutligės tyrimui pagal šį (šiuos) Nugaišusios (-io) / sumedžiotos (-o) lapės / usūrinio šuns pristatymo aktą (-us) (nurodyti akto (-ų) datą (-as), numerį (-ius)):

1._____________________________________________________;

2._____________________________________________________;

3. _____________________________________________________;

4. _____________________________________________________;

5.

į ____________________________________________________________________________

(nurodyti,  kur pristatyta gyvūno gaišena /sumedžiotas gyvūnas pasiutligės tyrimui)

pristatytą (-as) nugaišusią (-ias) / sumedžiotą (-as) lapę (-es) / usūrinį (-ius) šunį (-is) (kas nereikalinga, išbraukti) ir išmoką pervesti į _____________________________________________

(medžioklės plotų naudotojo pavadinimas /  vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

einamąją sąskaitą Nr. ___________________________________, ____________________ .

(banko pavadinimas)

 

 

 

______________                    ______________________                   ______________________

(Pareigos)                                          (parašas)                                                 (vardas, pavardė) 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-47, 2017-01-30, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01703

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už lapių ir usūrinių šunų gaišenas, pristatytas pasiutligės tyrimui, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-9, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00307

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1029, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20663

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo