Suvestinė redakcija nuo 2023-08-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13549

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-31:

Nr. V-496, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06475

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018  m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-707

Vilnius

 

 

Siekdama įgyvendinti Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.3.6 papunktį, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“:

1. T v i r t i n u  Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai teikti reikiamus mokyklų, turinčių teisę dalyvauti atrankoje dėl kokybės krepšelio, duomenis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                              Jurgita Petrauskienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-707

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2021 m.  kovo 30  d.

įsakymo Nr. V-496 redakcija)

 

 

 

KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Europos Sąjungos fondų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti (toliau – kokybės krepšelis), skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė (toliau – mokykla), tikslą, uždavinius, kokybės krepšelio apskaičiavimą, mokyklų pateiktų veiklos tobulinimo planų vertinimo sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, įgyvendinant Kokybės kultūros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.3.6 papunktyje nurodytą veiksmą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

 

 

II SKYRIUS

KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3. Kokybės krepšelio skyrimo tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas.

4. Kokybės krepšelio skyrimo uždaviniai:

4.1. padėti savivaldybėms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti;

4.2. gerinti mokyklų atsakomybę ir atskaitomybę už ugdymo kokybę, skiriant finansavimą mokyklos veiklai tobulinti ir gerosios patirties sklaidai;

4.3. sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų, jose besimokančių skirtingų mokinių grupių ir (ar) klasių, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą.

5. Kokybės krepšelio dydį nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Europos socialinio fondo agentūros Mokyklos veiklos kokybės krepšelio vienam mokiniui vieneriems mokslo metams nustatymo tyrimo rezultatus ir išvadą.

6. Mokykloms skiriamos kokybės krepšelio lėšos apskaičiuojamos pagal mokykloje besimokančių mokinių skaičių, remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) kokybės krepšelio skyrimo einamųjų metų rugsėjo 1 d. duomenimis. Mokykloms kokybės krepšelio lėšų suma skaičiuojama dauginant kokybės krepšelio dydį iš mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičiaus.

7. Mokykloms, turinčioms patvirtintą mokyklos veiklos tobulinimo planą (remiantis mokyklos mokinių pasiekimais, veiklos kokybės įsivertinimo ir (ar) išorinio vertinimo išvadomis mokyklos parengtą, su savivaldybe bei Nacionaline švietimo agentūra suderintą ir mokyklos vadovo patvirtintą dvejų mokslo metų trukmės planą), kokybės krepšelio lėšos skaičiuojamos ir skiriamos vieną kartą visam mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo laikotarpiui.

8. Tarp Nacionalinės švietimo agentūros ir savivaldybės, kurios mokykla (-os) siekia gauti kokybės krepšelį, sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

9. Mokyklos veiklos tobulinimo plano pagrindu pasirašomas jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties papildymas ir savivaldybėms pervedamos kokybės krepšelio lėšos, skirtos šio aprašo nustatyta tvarka atrinktoms mokykloms. Mokyklos veiklos tobulinimo planas gali būti koreguojamas ir jo įgyvendinimas gali būti pratęstas iki 6 (šešių) mėnesių dėl objektyvių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti mokyklų veiklos tobulinimo plano rengimo metu, o pakeitimai suderinami su Nacionaline švietimo agentūra ir atitinkamos savivaldybės administracijos švietimo padaliniu. Nacionalinė švietimo agentūra mokyklos veiklos tobulinimo planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai priskiria mokyklos veiklos tobulinimo konsultantą.

 

III SKYRIUS

KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO SĄLYGOS SAVIVALDYBĖMS

 

10. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatytomis sąlygomis, kokybės krepšelio lėšas perveda savivaldybėms. Savivaldybė per 5 darbo dienas, vadovaudamasi savivaldybės ir mokyklos sutartyje (rekomenduojama Nacionalinės švietimo agentūros patvirtintos formos sutartis, kurioje nustatomi mokyklos, siekiančios gauti kokybės krepšelį, ir savivaldybės įsipareigojimai įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo planą) nustatytomis sąlygomis, kokybės krepšelio lėšas perveda atrinktoms mokykloms.

11. Kokybės krepšelio lėšų suma savivaldybei skaičiuojama pagal aprašo 6 ir 7 punktuose nustatytas sąlygas.

12. Kokybės krepšelio lėšos turi būti naudojamos tik mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms veikloms įgyvendinti.

13. Nacionalinė švietimo agentūra savivaldybėms perveda 85 procentus kokybės krepšelio lėšų, skirtų šio aprašo nustatyta tvarka atrinktoms mokykloms, siekiančioms gauti kokybės krepšelį. Savivaldybės mokykloms iš savo biudžeto skiria likusius 15 procentų kokybės krepšelio lėšų proporcingai kiekvieniems kalendoriniams metams.

14. Jei savivaldybė po dvejų metų nuo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymo įvykdo visas aprašo 15 punkte numatytas sąlygas, tai savivaldybei Nacionalinė švietimo agentūra kompensuoja savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėtą kokybės krepšelio lėšų dalį (iki 15 procentų). Už kiekvieną aprašo 15 punkte neįvykdytą sąlygą kompensacija mažinama vienu trečdaliu savivaldybės skirtų lėšų (5 proc. kokybės krepšelio lėšų).

15. Rodikliai, kuriuos pasiekus savivaldybei kompensuojama 15 procentų kokybės krepšelio lėšų (šiame punkte nurodytų rodiklių aprašai pateikiami 2 priede):  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1050, 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15964

15.1. savivaldybės švietimo įstaigose padidėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis (proc.) arba savivaldybės bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo perėjusių iš specialiųjų mokyklų (klasių) mokinių dalis (proc.), turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir (ar) mokinių, turinčių labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, o specialiosiose mokyklose (klasėse) ugdomų tokių mokinių dalis atitinkamai sumažėjo (proc.);

15.2. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį, dalis (proc.) arba savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius;

15.3. sumažėjo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) arba padidėjo bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties pirmų klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, ir 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.).

16. Savivaldybė turi teisę iš kiekvienos aprašo 15 punkte numatytos sąlygos pasirinkti po vieną jai aktualų rodiklį, kuris parodytų būklės gerėjimą. Rodiklis apskaičiuojamas remiantis ŠVIS duomenimis ir fiksuojamas jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.

 

 

IV SKYRIUS

KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO MOKYKLOMS SĄLYGOS

 

17. Mokyklos, siekiančios gauti kokybės krepšelį, turi atitikti  šias sąlygas:

17.1. mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių (ši nuostata netaikoma mokykloms, kuriose ugdymas yra vykdomas tautinės mažumos kalba ar viena iš kalbų, kuriomis vykdomas ugdymas, yra tautinės mažumos kalba);

17.2. mokykloje einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. nėra jungtinių 5–8 klasių. Klasės yra sudarytos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijais;

17.3. mokykla, vykdydama mokinių priėmimą, neorganizuoja mokinių atrankos pagal pasiekimus;

17.4. mokykla nevykdo specializuoto ugdymo krypties programų ir neįgyvendina savitos pedagoginės sistemos elementų;

17.5. Mokykla nėra gavusi kokybės krepšelio.

18. Švietimo, mokslo ir sporto ministras tvirtina Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisiją (toliau – komisija), kurią sudaro Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.

19. Komisijos veikla organizuojama pagal komisijos darbo reglamentą, kuriame yra apibrėžiama komisijos veiklos principai, funkcijos, teisės, pareigos, darbo organizavimo tvarka, proporcijų pasiskirstymo tarp savivaldybių ir pirmumo tarp mokyklų, pretenduojančių gauti kokybės krepšelį, nustatymas. Komisijos darbo reglamentą tvirtinta švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

V SKYRIUS

MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI KOKYBĖS KREPŠELĮ, SKIRTĄ MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAMS GERINTI, SĄRAŠO SUDARYMAS

 

20. Vadovaudamasi aprašo 17 punkte nustatytomis sąlygomis, savivaldybė pateikia komisijai užpildytą Savivaldybės paraišką dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti (toliau – Paraiška), pagal aprašo 1 priede nustatytą Paraiškos formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1050, 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15964

 

21. Savivaldybės, teikdamos mokyklų sąrašą, turi atsižvelgti į šias proporcijas:

21.1. Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldybių mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, mokinių skaičius neturi viršyti 10 procentų visų atitinkamos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus;

21.2. Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus miestų savivaldybių mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, mokinių skaičius neturi viršyti 15 procentų visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus;

21.3. visų kitų savivaldybių mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, mokinių skaičius neturi viršyti 20 procentų visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus.

22. Atsižvelgdama į savivaldybių pateiktas Paraiškas ir vadovaudamasi aprašo 17 punkte nustatytomis sąlygomis, komisija sudaro Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašus ir teikia tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui.

23. Mokyklos, kurioms skiriamas kokybės krepšelis, turi atitikti šio aprašo 17 punkte nustatytas sąlygas visą jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties galiojimo laikotarpį.

24. Jeigu jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinimo laikotarpiu pasikeičia aplinkybės dėl aprašo 17 punkte nustatytų sąlygų įgyvendinimo, savivaldybė apie tai raštu informuoja Nacionalinę švietimo agentūrą ir pateikia argumentuotą informaciją dėl sąlygų pasikeitimo. Tokiu atveju mokyklos turi teisę toliau vykdyti mokyklos veiklos tobulinimo planą.

25. Jeigu mokykla, gaunanti kokybės krepšelį, reorganizuojama, jos įsipareigojimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo tęsia reorganizuojamos mokyklos teisių ir pareigų perėmėjas.

 

VI SKYRIUS

KOKYBĖS KREPŠELĮ GAVUSIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS IŠORINIS VERTINIMAS

 

26. Kokybės krepšelį gavusių mokyklų veiklos išorinis vertinimas vykdomas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

27. Ne anksčiau kaip po metų nuo mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo pradžios (jei jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nėra numatyta kitaip) stebima mokyklos pažanga atliekant mokyklos išorinį vertinimą. Pažanga laikoma padaryta, jei mokyklos veiklos išorinio vertinimo metu nustatoma, kad mokykla tinkamai įgyvendina suplanuotas tobulinimo veiklas, numato aiškius rodiklius (procesų, rezultato ir poveikio) veiklai (įsi)vertinti ir geba jais vadovautis, užtikrina veiklų, lemiančių mokinių pažangą ir pasiekimus, tvarumą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Duomenis, reikalingus mokyklų atrankai vykdyti, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriui (toliau – skyrius) teikia Nacionalinė švietimo agentūra.

29. Mokyklų atrankai vykdyti gautus reikalingus duomenis skyrius perduoda komisijai.

 

___________________________

part_40e48caa2f3744feb86d8e4be3055438_end


 

Kokybės krepšelio skyrimo

bendrojo ugdymo mokykloms

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

SAVIVALDYBĖS PARAIŠKA DĖL MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI KOKYBĖS KREPŠELĮ, SKIRTĄ MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAMS GERINTI

 

________________________________________________________________

(Savivaldybės pavadinimas)

 

_________________________

(paraiškos pildymo data)

 

_________________________

(paraiškos pildymo vieta)

 

 

Nr.

Mokyklos pavadinimas

Mokykloje vykdomos ugdymo programos

Mokinių skaičius

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius nuo visų mokinių (proc.)

Mokyklų atitiktis kokybės krepšelio skyrimo sąlygoms

Paaiškinimas

 

 

 

 

 

 

Argumentuotas pagrindimas (ne daugiau kaip 150–200 žodžių), kodėl mokykla siekia gauti kokybės krepšelį (pasiekimai, tobulinimo galimybės, motyvacija, kokių rezultatų tikimasi)

 

 

_____________________________________________________________________________

(Paraišką pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono nr., elektroninio pašto adresas)

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1050, 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15964

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-688, 2019-06-11, paskelbta TAR 2019-06-11, i. k. 2019-09444

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-496, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06475

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1050, 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15964

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_40be1fd655f04083aa0f5f5af851636c_end