Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22 iki 2020-09-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16547

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 21 d. Nr.1V-833

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

8 PRIORITETO „Socialinės įtraukties didinimas ir kova

su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĖS „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas (toliau – paraiška), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) atranką bei jų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1.  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.2. 2008 m. vasario 14 d. Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9) (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320);

2.5. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Tarybos ir Parlamento reglamentą (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289);

2.6.  Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;

2.7.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.9.  2014–2020 m. rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos);

2.10.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.11.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“ (toliau įsakymas Nr. 1V-655);

2.12.  Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.13.  Statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Konversija – pastatų (ar jų dalių) (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise), viešųjų teritorijų pertvarkymas naujai funkcijai ir (arba) anksčiau buvusių, dabar aktualių funkcijų atkūrimas.

3.2. Su projektu susijusi teritorija – suformuotas sklypas, priklausantis savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise, kuris turi bendrą ribą su teritorija, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte.

3.3. Tikslinė teritorija – regionų plėtros tarybų, vadovaujantis įsakymu Nr. 1V-655, išskirti mažieji miestai ir kaimo vietovės, turintys nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai) ir Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 48 412 653 Eur (keturiasdešimt aštuonių milijonų keturių šimtų dvylikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt trijų eurų), iš jų: iki 41 818 065 Eur (keturiasdešimt vieno milijono aštuonių šimtų aštuoniolikos tūkstančių šešiasdešimt penkių eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšos, iki 2 669 238 Eur (dviejų milijonų šešių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt aštuonių eurų) – ES struktūrinių fondų veiklos lėšų rezervo lėšos, iki 3 689 829 Eur (trijų milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt devynių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir iki 235 521 Eur (dviejų šimtų trisdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro)Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto veiklos lėšų rezervo lėšos. Projektų sutartys veiklos lėšų rezervo sumai gali būti pasirašomos Veiksmų programos administravimo taisyklių IV skirsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

Nr. 1V-498, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10780

 

9. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių lėšų suma, Eur

Alytaus

3 121 924

Kauno

6 766 060

Klaipėdos

7 118 986

Marijampolės

3 567 846

Panevėžio

5 303 007

Šiaulių

5 887 107

Tauragės

1 556 574

Telšių

3 160 602

Utenos

761 600

Vilniaus

10 243 597

Iš viso:

47 487 303

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-147, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03609

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

Nr. 1V-498, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10780

9.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

0

0

1 929  505

1 192 419

0

3 121 924

Kauno

0

0

0

756 649

6 009 411

0

0

6 766 060

Klaipėdos

0

0

0

0

3 501 099

3 617 887

0

7 118 986

Marijampolės

0

0

0

0

2 607 775

960 071

0

3 567 846

Panevėžio

0

0

0

1 127 124

4 175 883

0

0

5 303 007

Šiaulių

0

0

0

725 000

5 162 107

0

0

5 887 107

Tauragės

0

0

0

727 103

829 471

0

0

1 556 574

Telšių

0

0

0

2 001 015

1 159 587

0

0

3 160 602

Utenos

0

0

0

761 600

0

0

0

761 600

Vilniaus

0

0

0

2 704 668

4 059 789

3 479 140

0

10 243 597

Iš viso:

0

0

0

8 803 159

29 434 627

9 249 517

0

47 487303

 

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-147, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03609

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

Nr. 1V-498, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10780

 

9.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

0

0

558 276

500 788

1 633 508

429 352

0

0

3 121 924

Kauno

0

0

0

24 616

717 939

3 120 046

2 115 278

788 181

0

0

6 766 060

Klaipėdos

0

0

0

0

587 146

2 146 147

2 953 166

1 125 016

307 511

0

7 118 986

Marijam-polės

0

0

0

0

16 199

143 038

1 962 315

1 248 746

197 548

0

3 567 846

Panevėžio

0

0

0

182 314

1 482 785

986 704

1 750 426

795 648

105 130

0

5 303 007

Šiaulių

0

0

0

0

521 480

1 998 114

2 354 843

883 066

129 604

0

5 887 107

Tauragės

0

0

0

399 843

395 180

387 535

374 016

0

0

0

1 556 574

Telšių

0

0

0

6 792

817 917

1 178 870

801 151

320 461

35 411

0

3 160 602

Utenos

0

0

0

253 023

508 577

0

0

0

0

0

761 600

Vilniaus

0

0

0

376 750

1 753 023

3 233 864

3 046 788

1 523 394

309 778

0

10 243 597

Iš viso:

0

0

0

1 243 338

7 358 522

13 695 106

16 991 491

7 113 864

1 084 982

0

47 487 303

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-147, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03609

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

Nr. 1V-498, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10780

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-605, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13523

 

10. Priemonės tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus,  skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą tikslinėse teritorijose.

Šio tikslo siekiama kompleksiškai sprendžiant esamas tikslinių teritorijų problemas: atnaujinant viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir kitaip gerinant infrastruktūrą, skirtą tikslinės teritorijos bendruomenei.

11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. Atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas (viešo naudojimo teritorijų, esančių pramonės, verslo ir kitose zonose sutvarkymas; esamų viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui (pavyzdžiui, skverų, aikščių, aikštynų, parkų sutvarkymas) ir kitiems tikslinės teritorijos bendruomenės poreikiams; gyvenamosios aplinkos sutvarkymas šalia daugiabučių gyvenamųjų namų ir pan.).

11.2. Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir teritorijų konversija arba funkcionalumo didinimas:

11.2.1. savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise priklausančių apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų konversija;

11.2.2. apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, tikslinės teritorijos aplinką darkančių pastatų / statinių, valdomų savivaldybės nuosavybės teise, pašalinimas, pramonės zonų infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir (ar) kitos tikslinės teritorijos viešosios aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir (ar) sukūrimas);

11.2.3. patalpų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, atnaujinimas, pritaikant patalpas naujoms tikslinės teritorijos bendruomenės veikloms: socialinei veiklai (laisvalaikio, užimtumo, bendruomenės renginių, mokymų organizavimas, informacijos sklaida ir pan.), nevyriausybinių organizacijų veiklai, smulkiajam verslui (pavyzdžiui, amatams, smulkiai gamybai, vietinėms paslaugoms ir kt.), taip pat ir pabėgėlių integracijai.

11.2.4. pastatų, savivaldybės valdomų nuosavybės ar patikėjimo teise, atnaujinimas, pritaikant patalpas savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurios teikia viešąsias paslaugas, už kurių teikimo organizavimą atsako savivaldybė, veiklai, siekiant į šiuos pastatus perkelti savivaldybės biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas, veikiančias kituose, savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose. Pagal Aprašą ši veikla remiama tuo atveju: 

11.2.4.1. jeigu pastatas (-ai), kuriame (-iuose) iki perkėlimo veikė savivaldybės biudžetinė įstaiga (-os), viešoji įstaiga (-os), priklausantis (-ys) savivaldybei nuosavybės teise, bus nugriautas (-i) per 6 kalendorinius mėnesius arba parduotas (-i) per 12 kalendorinių mėnesių nuo atnaujinto pastato statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo, ir

11.2.4.2. savivaldybės išlaidos, skirtos atnaujintų pastatų išlaikymui (pastatų išlaikymo ir priežiūros kaštai), nebus didesnės nei pastatų, iš kurių šios įstaigos iškeltos, išlaikymo išlaidos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

111. Prioritetinės sritys pagal veiklas detalizuotos Aprašo 2 priede.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

12. Aprašo 11 punkte nurodytų veiklų tikslai:

12.1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytos veiklos tikslas – kurti palankią aplinką investicijoms,  prisidėti prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.

12.2. Aprašo 11.2 papunktyje nurodytų veiklų tikslas – sudaryti sąlygas įvairesnėms, labiau prieinamoms ir aukštesnės kokybės viešosioms paslaugoms, sumažinti socialinę atskirtį, prisidėti prie palankių sąlygų verslo plėtrai sudarymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

13. Pagal Aprašo 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai visoms pagal Aprašo 9 punktą regionams paskirstytoms ES struktūrinių fondų lėšoms sudaromi iki 2017 m. gruodžio 31 d., o pagal Aprašo 11.2.4 papunktyje nurodytą remiamą veiklą – iki 2018 m. kovo 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

Nr. 1V-328, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07140

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

14. Projekto investicijos turi būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą ir (ar) naujo turto sukūrimą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi partneriai yra:

15.1. viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė  (toliau – VšĮ);

15.2. biudžetinės įstaigos;

15.3. religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai.

16. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte yra tinkamas, jei projekto veiklos apima investicijas į partnerio (ių) nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą turtą. Projekto veiklas vykdo ir už tinkamą projekto įgyvendinimą atsako pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

18. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

18.1. projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje;

18.2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu;

18.3. projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

20. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.

21. Projektu turi būti siekiama prisidėti prie šių stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka ir pasiekiamos toliau nurodytos minimalios reikšmės:

21.1. produkto stebėsenos rodiklio (P.S.364): „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)“ – 2 000 000 kv. m. ir (arba)

21.2. produkto stebėsenos rodiklio (P.S.365): „Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse“ – 3000 kv. m.

21.3. projektu turi būti siekiama Aprašo 21.1 ir (arba) 21.2 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Regionas

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (P.S.364):

Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (P.S.365)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2)

Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2)

Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)

Alytaus

25080

125398

38

188

Kauno

60640

303199

91

455

Klaipėdos

55897

279483

84

419

Marijampolės

32533

162663

49

244

Panevėžio

46149

230744

69

346

Šiaulių

51023

255114

77

383

Tauragės

14132

70658

21

106

Telšių

28805

144031

43

216

Utenos

6848

34240

10

51

Vilniaus

78893

394470

118

592

Iš viso:

400000

2000000

600

3000

 

22. Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

23. Projekto parengtumui taikomi reikalavimai:

23.1. iki projektinio pasiūlymo pateikimo regiono plėtros tarybai pareiškėjas turi parengti investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklę, parengtą pagal formą, nustatytą Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 priede;

23.2. investicijų projekte taikomi Viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimo bei oro kokybės gerinimo projektų tipui priskirtini socialinės-ekonominės naudos (žalos) komponentai, vadovaujantis Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika, kuri paskelbta interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

23.3. iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai:

23.3.1. pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (valdymo ir naudojimo sutartis turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka); kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai vykdyti veiklai; teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą (sutikimas) turi galioti ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos; 

23.3.2. turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą (išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčius, kai pastato paskirtis turi būti pakeista iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos);

23.3.3. turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, atliktas poveikio aplinkai vertinimas, atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, kai privaloma);

23.3.4. turi būti patvirtinta projektavimo užduotis, išduotos prisijungimo sąlygos bei specialieji reikalavimai (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas); patvirtintas statinio projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

Nr. 1V-92, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01537

 

24. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

25. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kad:

25.1. projekto investicijomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai ir tausojami gamtiniai ištekliai, t. y. regeneruojamos apleistos teritorijos ir objektai, atgaivinama esama infrastruktūra; arba

25.2. projekto investicijos nukreiptos į socialinės įtraukties didinimą t. y. projektu atnaujinama viešoji infrastruktūra pritaikoma socialiai pažeidžiamiems asmenims, t. y. asmenims, kurie yra jautresni socialiniams ir ekonominiams iššūkiams ir rizikoms bei turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti – neįgaliesiems, vienišoms mamoms, priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonėms, kvalifikacijos neturintiems jaunuoliams, tautinių mažumų atstovams ir pan.; arba

25.3. projekto investicijos nukreiptos į veiklas, kurias įgyvendinus sumažės CO2 dujų išmetimai, t. y. projektu tvarkoma viešoji infrastruktūra nedidins maršrutų ilgio, bus užtikrinami racionalūs transporto ryšiai tarp gyvenamųjų rajonų ir darbo vietų; numatytos veiklos, skatinančios alternatyvių transporto priemonių panaudojimą, pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra.

26. Projektas turi būti kompleksinis:

26.1. projektas turi apimti ne mažiau kaip 3 prioritetines sritis, nurodytas Aprašo 2 priede, kurias derinant sprendžiamos esamos tikslinių teritorijų problemos;

26.2. projekto išlaidos negali būti koncentruojamos į vieną prioritetinę sritį;

26.3. viena projekto prioritetinė sritis negali sudaryti daugiau kaip 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, išskyrus atvejus, kai veiklos įgyvendinamos pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

27. Pagal Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, tokia pagalba turi tenkinti visas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 56 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei projektui teikiama valstybės pagalba netenkina Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus arba 56 straipsnių nuostatų, apie tokį projektą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 3 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalimi, Ministerija praneša Europos Komisijai ir laukiama jos teigiamo ar neigiamo sprendimo dėl galimybės įgyvendinti projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

271. Pareiškėjui gali būti teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

272. Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais, per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

273. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų (taip pat ir rangos darbų su projektavimu) sutartys.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

274. Jei pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas atnaujinamame pastate ūkinę veiklą vykdo nuomininkas, tai jam valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba neteikiama. Pastato valdytojas turi užtikrinti, kad nuomininkas dėl pastato atnaujinimo negautų jokios išskirtinės naudos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

28. Priemonės lėšomis negali būti finansuojamos projektų išlaidos, kurios yra / buvo / bus finansuojamos ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos arba valstybės biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, ir Rekomendacijose išdėstytus, projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 56 straipsnių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

30. Mažiausia ir didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui tikslinėje teritorijoje nustatoma įsakymu Nr. 1V-655.

31. Investicijos į tikslinę teritoriją turi būti ne mažesnės kaip: 

31.1. 290 000 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) ES lėšų, jeigu projekte investicijos numatytos į tikslinę teritoriją, kurioje 2007–2013 metų ES paramos laikotarpiu buvo įgyvendintas (-i) projektas (-ai) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemones VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ ir VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

31.2. 725 000 Eur (septyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų) ES lėšų, jeigu projekte investicijos numatytos į tikslinę teritoriją, kurioje 2007–2013 metų ES paramos laikotarpiu nebuvo įgyvendintas (-i) projektas (-ai) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemones VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ ir VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

32. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus 33 punkte nurodytas išimtis.

33. Projektui bendrai finansuoti papildomai skiriama po 2,5 procentinio punkto, bet ne daugiau kaip 5 procentiniai punktai valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas  skaičiuojant: ES struktūrinių fondų lėšų dalis projekte (Eur) dalijama iš 0,85 (didžiausia galima projekto finansuojamoji ES struktūrinių fondų lėšų dalis) ir dauginama iš 0,025 (didžiausia projektui bendrai finansuoti papildomai skiriamų valstybės biudžeto lėšų dalis), atitinkamai sumažinant pareiškėjo dalį, jeigu:

33.1. kartu su paraiška pareiškėjas pateikia projekto veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingo patvirtinto statinio techninio projekto (-ų) ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) kopijas;

33.2. projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje, t. y. baigus įgyvendinti visas projekto pirkimo sutartis (projekto vykdytojui gavus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) pasirašius prekių / paslaugų perdavimo priėmimo aktą), nustatoma, kad projekto įgyvendinimo trukmė sutrumpėja ne mažiau nei 10 proc. nuo pirminėje projekto sutartyje numatytos trukmės (projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos);

33.3. teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte, arba su projektu susijusioje teritorijoje per 2 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos naujos darbo vietos, t. y. kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų, turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta; projekto atitiktis šiame papunktyje nurodytam reikalavimui nustatoma paraiškos vertinimo metu, baigus įgyvendinti projektą (kartu su galutiniu mokėjimo prašymu) ir praėjus 2 metams po projekto veiklų įgyvendinimo, vadovaujantis šiais reikalavimais:

33.3.1. naujai sukurtos darbo vietos skaičiuojamos teritorijos, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte, ribose arba su projektu susijusioje teritorijoje;

33.3.2. nauja darbo vieta turi būti sukurta mažoje ar vidutinėje įmonėje arba įrengta konkreti stacionari fizinė darbo vieta mažų įmonių darbuotojams ar savarankiškai dirbantiems asmenims; maža įmonė negali būti kontroliuojama didelės įmonės;

33.3.3. naujai sukurta darbo vieta neturi būti išlaikoma iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;

33.3.4. atvirame ore esančioms darbo vietoms taikomas 0,5 sezoniškumo koeficientas (kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos);

33.3.5. darbo vieta negali būti perkelta; atitiktis šiam kriterijui vertinama patikrinant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėse pateiktą informaciją;

33.3.6. naujai kuriamos darbo vietos turi būti numatytos ir pagrįstos projekto investicijų projekte ir nurodomos projekto sutartyje bei nekeičiamos projekto įgyvendinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

Nr. 1V-605, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13523

 

331. Aprašo 33.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvertinimui turi būti pateikiamos šių dokumentų kopijos:

331.1. kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

331.1.1. registrų centro išrašus, įrodančius, kad su projektu susijusių teritorijų sklypai yra tušti, neišnuomoti ir priklauso valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise;

331.1.2. ketinimų protokolus, investicijų sutartis, pagrindžiančias planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių su projektu susijusiose teritorijose; tokie ketinimų protokolai ir investicijų sutartys turi būti sudaryti po atitinkamo projekto įtraukimo į regiono plėtros planą;

331.1.3. techninį projektą ar techninius sprendinius, pagrindžiančius, kad suprojektuota reikiamo pajėgumo infrastruktūra; taikoma darbo vietoms, planuojamoms teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte;

331.2. baigus įgyvendinti projekto veiklas, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti:

331.2.1. dokumentus, įrodančius, kad teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte, yra įrengta planuota infrastruktūra (darbo vietos) ir paskelbti nuomos ar koncesijos konkursai;

331.2.2. sudarytas nuomos sutartis infrastruktūrai, esančiai su projektu susijusioje teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

332. Jei per praėjusius ataskaitinius metus regionas neįvykdo jam Aprašo 9.1 papunktyje nustatyto ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, plano (skaičiuojant kaupiamuoju būdu), einamaisiais ataskaitiniais metais pateiktoms atitinkamo regiono projektų paraiškoms Aprašo 33.1 papunktis netaikomas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

333. Paraiškos vertinimo metu nustatyta papildomai skiriama valstybės biudžeto dalis neperskaičiuojama projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai projekto įgyvendinimo metu mažėja tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

34. Projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama po 2,5 procentinio punkto, bet ne daugiau kaip 5 procentiniais punktais valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas skaičiuojant: ES struktūrinių fondų lėšų dalis projekte (Eur) dalijama iš 0,85 (didžiausia galima projekto finansuojamoji ES struktūrinių fondų lėšų dalis) ir dauginama iš 0,025 (didžiausia projektui bendrai finansuoti papildomai skiriamų valstybės biudžeto lėšų dalis), atitinkamai padidinant pareiškėjo prisidėjimą prie projekto finansavimo, jeigu:

34.1. projekto veiklų įgyvendinimo eigoje projekto įgyvendinimo trukmė pailgėja 10– 50 proc., palyginti su numatyta pirminėje projekto sutartyje; jei projekto įgyvendinimo trukmė pailgėja daugiau nei 50 proc., projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais (projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos; į projekto įgyvendinimo trukmę neįskaičiuojamas terminas, kai galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija, paskelbta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

 

34.2. baigus įgyvendinti projektą daugiau nei 10 proc. padidės metinės pareiškėjo išlaidos, skirtos projekto metu sutvarkytiems pastatams (išskyrus pastatus, tvarkomus pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas) išlaikyti (papildomi savivaldybės darbuotojų etatai, padidėję pastatų išlaikymo kaštai); pareiškėjas kartu su paraiška pateikia informaciją apie faktines (už paskutinius pilnus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo) ir numatomas metines savivaldybės išlaidas, skirtas projekto metu sutvarkytiems pastatams išlaikyti (paslaugų tarifų tikėtinas pokytis nevertinamas);

34.3. projekto vykdytojas nepasiekia projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbo vietų sukūrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-605, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13523

 

35. Iš viso projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis negali viršyti 12,5 proc.

36. Iš Rekomendacijose nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

36.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai;

36.2. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ ;

36.3. 5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (pagal šią išlaidų kategoriją tinkamos finansuoti tik investicijų projekto išlaidos);

36.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – be privalomų įgyvendinti informavimo apie projektą priemonių, nustatytų Projektų taisyklių 37 skirsnyje, pasirašius projekto sutartį, projekto vykdytojas privalo informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą du kartus: projekto įgyvendinimo pradžioje ir baigus įgyvendinti projektą (pavyzdžiui, straipsniai regioninėje ir (arba) vietinėje spaudoje, pranešimai, vaizdo ir garso informacija kitose visuomenės informavimo priemonėse);

36.5. 7 išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-698, 2019-08-05, paskelbta TAR 2019-08-05, i. k. 2019-12860

 

361. Aprašo 36.1–36.3 papunkčiuose nurodytų išlaidų kategorijose projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, kuri nustatoma vadovaujantis Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. ir skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

37. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

37.1. naujų pastatų statybos (išskyrus viešųjų tualetų, esančių atskirai stovinčiuose ir vien tik tai funkcijai skirtuose pastatuose, priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise, statybos, arba atnaujinimo rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ir prijungiant prie komunalinių inžinerinių tinklų išlaidos), esamų pastatų naujų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių statybos išlaidos, jei naujai pastatytų priestatų, antstatų ir kitų naujų pastato dalių plotų bendra suma yra didesnė daugiau nei 50 proc. pirminio pastato ploto;

37.2. šildomų ar vėsinamų naudojamų pastatų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, esamų išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo, įskaitant apšiltinimo sluoksnio apdailos darbus bei šildymo sistemos įrengimą ir (ar) keitimą, išlaidos kapitalinio ir paprastojo remonto atveju;

37.3. pastatų rekonstrukcijos išlaidos, išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.4. pastatų išorės atitvarų sutvarkymo darbai, išskyrus pastatus, tvarkomus pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas, bei pandusų ir laiptų, vedančių į pastatus, atnaujinimas ir įrengimas pagal Aprašo 11.1 ir 11.2.2 papunkčiuose nurodytas veiklas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.5. inžinerinių tinklų, išskyrus elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų įvadus teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte, viešųjų erdvių lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus, priklausančius savivaldybei nuosavybės teise arba valdomus savivaldybių įmonių, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat ir inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas, projektavimo, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos; investicijos, skirtos inžinerinių tinklų perkėlimui, negali viršyti 5 proc. tiesioginių projekto išlaidų;

37.6. požeminių, daugiaaukščių antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių bei kitų požeminių statinių (tunelių, požeminių perėjų, pravažiavimų, praėjimų ir pan.) įrengimo išlaidos;

37.7. gatvių, pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“, priskiriamų A kategorijai, atnaujinimo ir priskiriamų B kategorijai gatvių atnaujinimo, išskyrus B kategorijos gatvėms priklausančių pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių), gatvių bortų, nuovažų, viešojo transporto stotelių, automobilių stovėjimo vietų, želdinių, apšvietimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, nevažiuojamojoje gatvės dalyje esančių lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, drenažo tinklų ir įrenginių įrengimo ar atnaujinimo, jei tokios gatvės atnaujinimas nėra finansuojamas iš kitų ES struktūrinių fondų lėšų;

37.8. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos;

37.9. užteršto grunto ir gruntinio vandens valymo, vandens telkinių valymo, išskyrus pakrantės sutvarkymą, išlaidos;

37.10. bešeimininkių statinių griovimo išlaidos;

37.11. požeminių ir pusiau požeminių buitinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimo išlaidos;

37.12. gyvenamosios paskirties ir (ar) kitų apgyvendinimui tinkamų patalpų įrengimo išlaidos;

37.13. pastatų, atnaujinamų pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas, išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo, taip pat apšiltinimo sluoksnio apdailos darbus, pandusų bei laiptų atnaujinimo ir įrengimo išlaidos, tenkančios patalpoms, kurios nepritaikomos naujoms pagal priemonę įgyvendinamo projekto veikloms, išskyrus atvejus, kai tokios patalpos sudaro 50 proc. arba mažiau pastato (ar jo pareiškėjo (partnerio) disponuojamos pastato dalies) patalpų ploto; netinkamų išlaidų dalis proporcinga patalpų, kurios nepritaikomos naujoms veikloms, plotui; proporcija apskaičiuojama taip: patalpų, kurios nepritaikytos naujoms veikloms pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas, plotų suma dalinama iš bendro pastato ploto ir pastato bendro naudojimo patalpų ploto skirtumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.14. pareiškėjui ir (ar) partneriui nuosavybės teise priklausančio pastato (ar jo dalies) patalpų, skirtų viešojo administravimo, kultūros, sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo įstaigų veiklai (išskyrus neformalųjį švietimą), įrengimo ar atnaujinimo išlaidos (taip pat langų keitimo); ši nuostata netaikoma Aprašo 11.2.4 papunktyje nurodytai veiklai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.14.2 Pagal Aprašo 11.2.4. papunktyje nurodytą veiklą atnaujinamų pastatų (ar jų dalių) bendrųjų patalpų (koridorių, laiptinių ir pan.) vidaus tvarkymo (taip pat langų keitimo), pastato inžinerinių sistemų, pastato funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų tvarkymo, atnaujinimo ir įrengimo išlaidų dalis, tenkanti patalpoms, kurios nepritaikomos pagal priemonę finansuojamoms veikloms teikti (išskyrus atvejus, kai tokios patalpos sudaro 50 proc. arba mažiau pastato patalpų ploto); netinkamų finansuoti išlaidų dalis proporcinga patalpų, kurios nepritaikomos pagal priemonę finansuojamoms veikloms teikti, plotui; proporcija apskaičiuojama  taikant Aprašo 37.13 papunktyje nurodytą skaičiavimo būdą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.141. pastatų, atnaujinamų pagal Aprašo 11.2.1 ir 11.2.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, bendrųjų patalpų (koridorių, laiptinių ir pan.) vidaus tvarkymo (taip pat langų keitimo), pastato inžinerinių sistemų, pastato funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų tvarkymo išlaidų dalis, tenkanti patalpoms, kurios nepritaikomos pagal priemonę finansuojamoms veikloms teikti; netinkamų finansuoti išlaidų dalis proporcinga patalpų, kurios nepritaikomos pagal priemonę finansuojamoms veikloms teikti, plotui; proporcija apskaičiuojama  taikant Aprašo 37.13 papunktyje nurodytą skaičiavimo būdą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

37.15. netinkamų išlaidų dalis, tenkanti projektavimo, statinio techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, tyrinėjimų ir panašioms išlaidoms, susijusioms su statinio atnaujinimu ar konversija, nustatoma proporcingai visų netinkamų finansuoti rangos darbų išlaidų daliai;

37.16. kultūros paveldo objektų (pastatų) taikomųjų tyrimų išlaidos;

37.17. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, užtikrinimu (išskyrus pontoninius tiltus ir prieplaukas, baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto įrenginius, vaikų žaidimo aikštelių įrangą, šunų išvedžiojimo aikštelių įrangą), įsigijimo ir atnaujinimo išlaidos;

37.18. materialaus trumpalaikio turto, išskyrus vidaus ir lauko baldus, įsigijimas;

37.19. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami nuolat prijungti prie jų funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų, įsigijimo išlaidos;

37.20. buitinių atliekų konteinerių įsigijimo išlaidos;

37.21. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos;

37.22. meno kūrinių, skulptūrų, statulų įsigijimas, jų atnaujinimas, išskyrus skulptūrų, statulų dažymo išlaidas;

37.23. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos;

37.24. elingų statybos, rekonstrukcijos arba atnaujinimo išlaidos;

37.25. pastatų, patalpų, skirtų religinių bendruomenių ir bendrijų, sukarintų organizacijų, politinių partijų veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

37.26. pastatų, patalpų, skirtų didelių ir vidutinių įmonių veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai paskirčiai išlaidos;

37.27. elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stotelių statybos ir įrengimo išlaidos;

37.28. išlaidos sporto infrastruktūrai:

37.28.1. universalių sporto aikštynų (sporto paskirties inžinerinių statinių, skirtų ne mažiau nei dviem sporto šakoms) ir (ar) kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių grupių, kurių bendras plotas didesnis nei 5 600 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

37.28.2. atvirame ore esančių sporto aikštelių (sporto paskirties inžinerinių statinių), kurių plotas didesnis nei 594 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

37.28.3. sporto salių įrengimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos (išskyrus veiklas, vykdomas pagal Aprašo 11.2.1 papunktį; tokiu atveju sporto salės patalpos plotas negali būti didesnis nei 594 kv. m);

37.28.4. sporto paskirties pastatų, patalpų, skirtų švietimo įstaigų, kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai (išskyrus vaikų neformalųjį švietimą), profesionalių sporto klubų veiklai, sporto šakų federacijų varžyboms, statybos, remonto, rekonstrukcijos, įrengimo išlaidos;

37.28.5. sporto paskirties inžinerinių statinių, skirtų kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai (išskyrus vaikų neformalųjį švietimą), profesionalių sporto klubų veiklai, sporto šakų federacijų varžyboms, statybos, remonto, rekonstrukcijos, įrengimo išlaidos;

37.28.6. universalių sporto aikštynų, atvirame ore esančių sporto aikštelių ir kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių su specialiuoju apšvietimu ir (ar) tribūnomis, įrengiamų teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte, ir specialaus apšvietimo ir (ar) tribūnų, įrengiamų su projektu susijusioje teritorijoje ir skirtų projekto metu sukurtos infrastruktūros poreikiams, statybos, rekonstrukcijos, remonto, įrengimo išlaidos;

37.28.7. švieslenčių įsigijimo ir įrengimo, pastatų universaliuose sporto aikštynuose, atvirame ore esančiose sporto aikštelėse bei kompaktiškai įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

37.29. investicijų projekto, statinio projekto rengimo, statinio projekto ekspertizės, informavimo apie projektą ir netiesioginės išlaidos, tenkančios investicijoms, kurioms teikiama valstybės pagalba.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-698, 2019-08-05, paskelbta TAR 2019-08-05, i. k. 2019-12860

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

38. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

39. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

40. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

401. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

401.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

401.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, taikoma tai pagalbai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

402. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

403. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

404. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji suprantama de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

405. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

41. Galimi pareiškėjai projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai teikia iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pagal Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą. Kartu su projektiniu pasiūlymu pateikiamas Aprašo 23.1 papunktyje nurodytas dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-328, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07140

 

42. Regiono plėtros taryba, apsvarsčiusi apibendrintus projektinius pasiūlymus ir regiono projektų sąrašo projektą, priima sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 45 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukiami į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką projektui finansuoti.

43. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

Nr. 1V-605, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13523

 

44. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką), jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

45. Jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka (taikoma, jei įdiegtos paraiškų teikimo per DMS funkcinės galimybės).

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

46.1.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą)“;

46.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus: atsakingų institucijų sprendimai, ar planuojama ūkinė veikla leistina, arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, poveikio aplinkai vertinimo išvada (jei privaloma), išduoti saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (jei taikoma);

46.4. informaciją apie projektų gaunamas pajamas (jei taikoma);

46.5. patvirtintos statinio projektavimo užduoties ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų kopijas; rekomenduojama statinio projektavimo užduotį rengti vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu (tuo atveju, jeigu statinio projektas nėra parengtas);

46.6. statinio techninio projekto, parengto ir patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu statinio techninis projektas yra parengtas); teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga; skenuota statinio techninio projekto bendroji dalis turi atitikti jos popierinį variantą;

46.7. statybą leidžiančio dokumento, išduoto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas);

46.8. numatomų sutvarkyti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir preliminarius darbų apimčių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, arba dokumentus, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų paprastojo (einamojo) remonto kvadratinio metro kaina (tuo atveju, jeigu nėra būtina rengti statinio projekto);

46.9. statinio, kurį numatoma tvarkyti projekto lėšomis, nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas; statinio savininko, bendrasavininko sutikimo ar kitų statytojo teisei įgyvendinti reikalingų dokumentų kopijas (netaikoma tuo atveju, kai teikiami Aprašo 46.6 ir 46.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

46.10. žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas; žemės sklypo savininko, bendrasavininko ar valdytojo sutikimo (-ų) kopiją, valstybinės žemės patikėtinio sutikimo ar kitų statytojo teisei įgyvendinti reikalingų dokumentų kopijas (netaikoma tuo atveju, kai statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų arba kai teikiami Aprašo 46.6 ir 46.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

46.11. preliminarių prekių tiekėjų / paslaugų teikėjų komercinių pasiūlymų ir (arba) kainų apklausos suvestinių išlaidų dydžiui pagrįsti kopijas (neprašoma tuo atveju, kai teikiami Aprašo 46.6 papunktyje nurodyti dokumentai);

46.12. kai paraiškos pateikimo metu darbų ar prekių, ar paslaugų pirkimas yra įvykdytas, kartu su paraiška turi būti pateikta:

46.12.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių su rangovu ar prekių tiekėju, ar paslaugos teikėju kopijos ir šių sutarčių pakeitimų kopijos, ir (arba) kitų dokumentų, kuriuose nurodytas pirkimo objektas, apimtis ir kaina, kopijos;

46.12.2. pirkimo dokumentų, jei šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, ir jei šiuo pirkimu įsigytų darbų, prekių ar paslaugų, kurias prašoma finansuoti, vertė viršija 175 000 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), kopijos;

46.12.3. darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma paraiškoje sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentų kopijos;

46.13. savivaldybės tarybos sprendimo dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą, kopiją;

46.14. informaciją apie faktines (už praėjusį vienerių metų ataskaitinį laikotarpį) ir numatomas savivaldybės išlaidas (5 metus po projekto užbaigimo), skirtas projekto metu sutvarkyto pastato išlaikymui dėl Aprašo 34.2 papunktyje numatytos sąlygos įvertinimo;

46.15. dokumento, patvirtinančio valstybės ar savivaldybės arba jų institucijų bei įstaigų įnašų dalį bendrajame VšĮ dalininkų kapitale, kopiją (tuo atveju, jeigu projekto partneris – VšĮ);

46.16. informaciją apie projekto kompleksiškumą (Aprašo 2 priedas);

46.17. kitų dokumentų, pagrindžiančių projekto apimtį (brėžiniai, planai), išlaidų dydį ir kitą paraiškoje pateiktą informaciją, kopijas;

46.18. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) ir informaciją apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus ir valstybės pagalbą (Aprašo 4 priedas).

46.19. kai pastatai atnaujinami pagal Aprašo 11.2.4 papunktyje nurodytą veiklą, informaciją apie faktines (už praėjusį 12 pilnų mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos laikotarpį) ir numatomas savivaldybės vidutines metines išlaidas (per 5 metus po projekto užbaigimo), skirtas projekto metu atnaujintų pastatų išlaikymui ir priežiūrai (vertinama tik paraiškos vertinimo metu) .

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

47. Visi Aprašo 46 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus priedus, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

48. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąrašuose.

49. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

50. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus. Įgyvendinančioji institucija nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.1 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 5 priedą, o nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.2 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 3 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

51. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėją pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

52. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

53. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka, išskyrus, jei stebėsenos rodiklio reikšmės projekto paraiškoje mažinamos ne daugiau nei 10 proc. projektiniame pasiūlyme nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės, toks pakeitimas laikomas neesminiu ir paraiška neatmetama. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

56. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

58. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams bus sudaromos dvišalės sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą.

60. Projekto sutarties originalai, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiami ir teikiami:

60.1. kaip pasirašyti popieriniai dokumentai; arba

60.2. kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI IR APRAŠO KEITIMO TVARKA

61. Projektai įgyvendinami pagal projekto sutartyje, Projektų taisyklių IV, VI ir VII skyriuose ir Apraše nustatytus reikalavimus.

611. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

612. Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos gali būti panaudotos, tik jei reikia padidinti projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

62. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba, jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka, o projekto lėšomis įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose ir su projektu, kuriuo buvo įrengiami sporto paskirties inžineriniai statiniai, susijusiose teritorijose 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos negali būti įrengiamos tribūnos arba specialusis apšvietimas, kurie būtų skirti projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

63. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad per 2 mėnesius po pirkimų plano įvertinimo įgyvendinančioje institucijoje dienos būtų paskelbtas (-i) projekto veiklai įgyvendinti reikalingas (-i) projektavimo paslaugų pirkimas (-ai) (tais atvejais, kai pareiškėjas paraiškos vertinimo metu nėra pateikęs patvirtinto statinio projekto) arba statybos darbų ir statinio techninės priežiūros paslaugų pirkimai (jeigu paraiškos vertinimo metu pareiškėjas turi patvirtintą statinio projektą). Jei projekto vykdytojas minėtų pirkimų nepaskelbia per 2 mėnesius po pirkimų plano įvertinimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti projekto sutarties nutraukimą.

631. Projekto vykdytojas projektui administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties infrastruktūros projektų valdymo, apskaitos ir viešųjų pirkimų vykdymo srityse.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

64. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programos

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas) )( Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, šis laukas nepildomas.)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

(Toliau pateiktos lentelės 2 stulpelyje nėra išdėstomi reikalavimai, tik duodama nuoroda į Aprašo punktus, kuriuose tokie reikalavimai pateikti.)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regionų projektų sąrašą.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ ir siekiamą rezultatą. 

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos, Regiono plėtros tarybos  sekretoriato ar vadovaujančiosios institucijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ ir siekiamą rezultatą. 

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 11 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 12, 18, 19, 26, 31 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 18 punkte.

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos, Regiono plėtros tarybos  sekretoriato ar vadovaujančiosios institucijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 21 punkte.

(Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projekto paraiška) 13 punkte).

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 punkte.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 ir 8 punktuose.“

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš  Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 25 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.2.1 papunktyje.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant  nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

4.5.1. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka de minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 271, 404, 405 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal de minimis reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

4.5.2. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 27, 273, 401, 402, 403 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai (partneriai) nurodyti Aprašo 15–16 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose ir projekto paraiškos prieduose.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 21 punkte ir projekto paraiškos priede „Partnerio deklaracija“

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 23 punkte.

Ministerijos įvertinimas (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 32 punkte nurodyta lėšų dalimi.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 11 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, kaip nurodyta Aprašo 39 punkte.

 

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 12 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.5 papunktyje.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta

projekto paraiškoje ir kita įgyvendinančiai institucijai viešai prieinama informacija

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos ar Regiono plėtros tarybos  sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. )

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos ar Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.4 papunktyje.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6,7 ir 9 punkte.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 18.1 papunktyje ir 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4 ir 8 punktuose.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta projekto paraiškos 7 punktą.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.1 papunktyje.

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1) Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

 

2) Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji institucija įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3) Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

 

 

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)          (vardas ir pavardė, parašas*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908

priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

PROJEKTO KOMPLEKSIŠKUMAS

 

(Nurodykite, kurioms iš toliau pateiktų ne mažiau kaip 3 prioritetinių sričių pagal Aprašo 11.1 ir (arba) 11.2 papunkčiuose nurodytas veiklas, kurias derinant sprendžiamos esamos tikslinių teritorijų problemos, būdingos projekto vykdomos veiklos, pateikite komentarus, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia. Projekto metu sukurtas rezultatas turi sudaryti tik prielaidas ar būti viena iš prielaidų paskesnėms veikloms, kurios tenkins tikslinių grupių poreikius. Lentelėje išvardytos tikėtinos sritys.)

 

Prioritetinė sritis

Atitikties žyma

Komentaras / paaiškinimas

1. Pastatų konversija ir (arba) funkcionalumo didinimas

 

2. Apželdinimas; architektūros elementai (lauko suoliukai, šiukšliadėžės, lauko vazonai, medžių apsaugos, stacionarūs dviračių stovai, apsauginės pėsčiųjų tvorelės, dviračių / autobusų paviljonai, lauko peleninės, informaciniai stendai, dekoratyviniai stulpeliai ir pan., išskyrus meno kūrinius, skulptūras, statulas); teritorijos tvarkymo bei puošybos statiniai

 

3. Sporto ir rekreacinės paskirties inžineriniai statiniai (atviros sporto aikštelės; atviras statinys žiūrovams; persirengimo kabinos, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių) sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, pažintinių, mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos ir pan.)

 

4. Automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių ir (ar) jų atkarpų, šaligatvių, tikslinių teritorijų privažiavimų (prie visuomeninės paskirties statinių, kaip jie apibrėžti Statybos techniniame reglamente (išskyrus privačios nuosavybės teise valdomus statinius), arba rekreacinių zonų transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirta esama ar naujai įrengiama infrastruktūra), vien tik pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtų tiltų įrengimas ir (ar) atnaujinimas; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su visuomeninio transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimu (pavyzdžiui, viešojo transporto stotelių, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas)

 

5. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir (ar) atnaujinimas

 

6. Apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

 

7. Aplinką darkančių pastatų / statinių (priklausančių savivaldybei nuosavybės teise) pašalinimas

 

8. Turgaviečių įrengimas, sutvarkymas

 

9. Vidaus vandens telkinių pritaikymas rekreacijai (pakrantės)

 

10. Kita socialinė infrastruktūra

 

_______________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikru kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas),  56 straipsnis.

 

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (ių) pavadinimas (i)

 

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

 

3.1

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

 

3.1.1

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

 

3.1.10.

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. Eur arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. Eur tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

 

3.1.11.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus pagal Reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.14.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

 

3.1.15.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

 

3.1.16.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

 

3.2.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

 

3.2.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

 

3.2.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

 

3.2.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

 

3.2.5.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

_____________________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

__________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo               4 priedas

 

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGNOZUOJAMUS FINANSINIUS SRAUTUS IR VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

 

 

 

 

 

 

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS

 

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.*

 

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais.*

 

Projekto pradžios metai

Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.*

 

Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma apskaičiuojama pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6)

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI**

 

Nr.

 

Nominalioji grynoji dabartinė vertė

Realioji grynoji dabartinė vertė

 

 

 

2.1.

Alternatyvios investicijos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčių suma).

 

 

 

2.1.1.

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.1.1 iki 2.1.1.n suma).

 

 

 

2.1.1.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Aprašo 37 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos, nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

 

2.1.1.n

 

 

 

2.1.2.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.2.1 iki 2.1.2.n suma).

 

 

 

2.1.2.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriumi ir Aprašo 38 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

 

...

 

 

 

 

2.1.2.n

 

 

 

2.2.

Veiklos išlaidos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos išlaidos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „D.1.“).

 

 

 

2.3.

Veiklos pajamos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių suma).

 

 

 

2.3.1.

Veiklos pajamos, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos pajamos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „C“).

 

 

 

2.3.2.

Investicijų likutinė vertė, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma diskontuota investicijų likutinė vertė, nurodyta investicinio projekto biudžeto eilutėje „B“).

 

 

 

2.4.

Veiklos pelnas, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.3 ir 2.2 papunkčių reikšmes).

 

 

 

2.5.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal Reglamento 56 straipsnį, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.1.1 ir 2.4 papunkčių reikšmes).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Visi duomenys įrašomi iš valstybės pagalbos gavėjo investicinio projekto, parengto pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

** Duomenys į šią lentelę perkeliami iš kartu pateikiamos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos su investicijų projekto rengimo metu galiojančia bazine norma, kuri skelbiama interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6).


 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas)

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (jei taikoma)

 

3. Paraiškos / projekto / finansuojamų galutinio naudos gavėjo veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)  vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 017, 21/01/2000 p. 0022 – 0052)

 

 

 

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

 

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

 

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

 

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

 

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

 

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

 

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei (kaip apibrėžta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje) suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

 

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

 

 

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

 

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal de minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

 

 

 

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

 

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

4.

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-668, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23997

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-328, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07140

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-885, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21059

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-92, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01537

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-605, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13523

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-698, 2019-08-05, paskelbta TAR 2019-08-05, i. k. 2019-12860

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-147, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03609

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-448, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09984

Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-498, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10780

Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.