Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21471

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS IR REEKSPORTO DEKLARACIJŲ, PATEIKIAMŲ ELEKTRONINĖMIS DUOMENŲ APDOROJIMO PRIEMONĖMIS IR RAŠTU, SURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. 1B-810

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 9 priedo A, C1, C2, D1 ir D2 priedėliais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, B priedu ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 52 straipsniu bei siekdamas išsamiau reglamentuoti muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo tvarką, taikomą deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei:

1. T v i r t i n u  Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. supaprastintos deklaracijos, mažos vertės siuntų deklaracijos ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijos gali būti pateikiamos Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) priemonėmis tik tada, kai šioje sistemoje bus įdiegtos joms priimti ir apdoroti būtinos funkcijos;

2.2. 6 ženklų prekių kodą privaloma nurodyti supaprastintoje deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, nuo Importo kontrolės sistemos 2 fazės 1 versijos įdiegimo Lietuvoje dienos;

2.3. tais atvejais, kai fizinis asmuo, nesinaudodamas atstovo muitinėje paslaugomis, deklaruoja savo gaunamas nedideles prekių siuntas, kurias sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg, ir nesinaudoja mokėjimo atidėjimu, jis gali be muitinės suteikto leidimo Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) priemonėmis pateikti 2013 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 166 straipsnio 1 dalyje nurodytą supaprastintą deklaraciją, kurios duomenų elementų rinkinys atitinka šiuo įsakymu patvirtintose Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėse nurodytą paštu atsiunčiamų prekių deklaracijos duomenų rinkinį.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d.

įsakymu Nr. 1B-810

 

 

MUITINĖS IR REEKSPORTO DEKLARACIJŲ, PATEIKIAMŲ ELEKTRONINĖMIS DUOMENŲ APDOROJIMO PRIEMONĖMIS ARBA RAŠTU, SURAŠYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų elementų nurodymo tvarką deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei:

1.1. standartinėse muitinės ir reeksporto deklaracijose, pateikiamose elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, raštu ir įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu;

1.2. supaprastintose muitinės ir reeksporto deklaracijose, pateikiamose elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu;

1.3. papildomose deklaracijose, pateikiamose elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (toliau – Komisijos reglamentas (ES) 2016/341), 9 priedo A, C1, C2, D1 ir D2 priedėliais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – Komisijos reglamentas (ES) 2015/2446), B priedu ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Komisijos reglamentas (ES) 2015/2447), B priedu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Bendrasis administracinis dokumentas – Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priede nustatytą formą ir spausdinimo reikalavimus atitinkantis dokumentas arba jo egzemplioriai, atspausdinti ant paprasto balto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba kitų asmenų kompiuterines priemones ir laikantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B-01 – B-05 prieduose nustatytų reikalavimų, naudojami duomenims apie deklaranto (procedūros vykdytojo) pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti deklaruojamas prekes pateikti muitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai prekės gali būti deklaruojamos raštu.

3.2. Elektroninė deklaracija – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) informacija (XML dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti, pateikiami elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu.

3.3. Eksporto (reeksporto) deklaracija – deklaracija, kuria:

3.3.1. Sąjungos prekės deklaruojamos:

3.3.1.1. eksporto (negrąžinamojo eksporto ir laikinojo išvežimo), laikinojo išvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti. Pastaroji procedūra gali būti įforminama tik tada, kai Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nustatyta tvarka specialiosios eksporto grąžinamosios išmokos gali būti išmokamos prieš prekių eksportą;

3.3.1.2. jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti;

3.3.1.3. orlaivių ar laivų atsargų tiekimui, nepriklausomai nuo orlaivio arba laivo paskirties vietos, įforminti;

3.3.1.4. muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 237 straipsnio 2 dalimi arba gamybai taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą pagal minėto reglamento 5 straipsnio 3 ir 27 punktus prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimą (toliau – Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos);

3.3.2. galutinio vartojimo procedūrai atlikti išleistos prekės, deklaruojamos jų išvežimui iš ES muitų teritorijos įforminti;

3.3.3. ne Sąjungos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, deklaruojamos jų reeksportui įforminti.

3.4. Importo deklaracija – muitinės deklaracija, kuria:

3.4.1. ne Sąjungos prekės deklaruojamos išleidimo į laisvą apyvartą (įskaitant reimportą), muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba galutinio vartojimo muitinės procedūrai įforminti;

3.4.2. Sąjungos prekės deklaruojamos jų gavimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti.

3.5. Kombinuotoji nomenklatūra (toliau – KN) – nomenklatūra, patvirtinta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo.

3.6. Mažos vertės siuntos – išleidžiamos į laisvą apyvartą siuntos, kurios pagal 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009), 23 straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį neapmokestinamos importo muitais.

3.7. Paštu atsiunčiamos prekės – išleidžiamos į laisvą apyvartą paštu atsiųstos prekės, kurių vertė neviršija 1000 eurų ir kurias muitinei pateikia ir deklaruoja Lietuvos Respublikos pašto paslaugų teikėjas;

3.8. Prekių siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui vienu metu siunčiamos prekės, kurioms pageidaujama įforminti tą pačią muitinės procedūrą ar reeksportą.

3.9. Tranzito deklaracija – muitinės deklaracija, kuria prekės deklaruojamos Sąjungos tranzito arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti.

3.10. T2L dokumentas – Komisijos reglamento (ES) 2016/341 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas dokumentas, įrodantis prekių turimą Sąjungos prekių muitinį statusą.

3.11. Vienos rūšies prekės – prekės, kurios muitinės arba reeksporto deklaracijoje pagal KN klasifikuojamos vienodai, kurioms taikomos tos pačios muitų ir mokesčių normos ar tos pačios atleidimo nuo muitų ir mokesčių sąlygos ir kurias deklaruojant nurodomi vienodi prekių rūšies lygmens duomenų elementai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, Komisijos reglamente (ES) 2015/2446 ir Komisijos reglamente (ES) 2015/2447.

4. Jeigu Taisyklės nenustato ko kita, deklaruojant vieną prekių siuntą, gabenamą viena transporto priemone, pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti pateikiama viena muitinės deklaracija. Viena tranzito deklaracija pateikiama deklaruojant prekes, nurodytas Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 296 straipsnyje.

Reikalavimas, kad vieną prekių siuntą sudarančios prekės būtų gabenamos viena transporto priemone, netaikomas, jeigu jos gabenamos autotraukiniu, į vieną transporto priemonę arba į autotraukinį pakrautais konteineriais arba Taisyklių 5 punkto nustatytais atvejais.

Deklaruojant viena transporto priemone gabenamas prekes, kurioms pageidaujama įforminti skirtingas muitinės procedūras ar reeksportą arba kurios pateikiamos muitinei ne vienu metu arba ne vienoje vietoje, turi būti pateikiamas atitinkamas muitinės deklaracijų skaičius.

5. Deklaranto arba jo atstovo pageidavimu, deklaruojant keliomis transporto priemonėmis gabenamą prekių siuntą, kuriai pageidaujama įforminti tą pačią muitinės procedūrą arba reeksportą, gali būti pateikiama viena:

5.1. importo deklaracija, jeigu prekių siunta pateikiama muitinei vienu metu ir vienoje vietoje;

5.2. eksporto (reeksporto) deklaracija, jeigu prekių siunta pateikiama muitinei vienu metu, vienoje vietoje ir prekėms išgabenti iš ES muitų teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka taikoma išorinio arba vidinio tranzito procedūra;

5.3. eksporto (reeksporto) deklaracija, jeigu prekių siunta, kuriai išgabenti iš ES muitų teritorijos netaikoma išorinio arba vidinio tranzito procedūra, pateikiama muitinei vienu metu ir vienoje vietoje ir vežėjas įsipareigoja, kad transporto priemonės, gabenančios šią prekių siuntą iki išvežimo muitinės įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, vyks kartu (pvz., kartu sukabinti geležinkelio vagonai, laivų vilkstinė). Ši nuostata netaikoma, jeigu deklaracijoje nurodyta išvežimo muitinės įstaiga yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Elektroninė deklaracija ir bendrasis administracinis dokumentas surašomi lietuvių kalba (išskyrus Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodytus atvejus).

7. Bendrasis administracinis dokumentas gali būti naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei tik taikant veiklos tęstinumo procedūrą ir Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 143 straipsnyje nurodytais atvejais. Jis pildomas spausdintuvu arba rašomąja mašinėle. Jeigu muitinės procedūros arba reeksporto pradžia ir pabaiga įforminama Lietuvos Respublikoje, bendrasis administracinis dokumentas gali būti surašytas ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis. Visi lapai turi būti užpildyti vienodai (išskyrus langelius, kurių informacija savaiminio kopijavimo būdu neturi atsispausti), aiškiai ir tvarkingai.

Deklarantas arba jo atstovas gali pildyti tik skaičiais pažymėtus bendrojo administracinio dokumento langelius. Bendrojo administracinio dokumento langeliai pildomi atitinkamai vadovaujantis standartinės eksporto (reeksporto), importo ar tranzito deklaracijos duomenų elementų paaiškinimais, jeigu Taisyklės nenustato ko kito. Jeigu veiklos tęstinumo procedūra taikoma deklaruojant mažos vertės siuntas arba tais atvejais, kai deklarantas turi leidimą naudoti supaprastintą deklaraciją, bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys pildomas vadovaujantis tokiais atvejais taikytinomis Taisyklių nuostatomis.

Jeigu pateikiama papildoma deklaracija (apibendrinta, periodinė arba suvestinėje) arba vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama atgaline data, veiklos tęstinumo procedūra netaikoma.

Bendrajame administraciniame dokumente negali būti išskutimų, sutepimų, uždažymų ar užklijavimų. Taisymai atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų atspausdinant ar aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas tvirtinamas jį atlikusio deklaranto ar jo atstovo įgalioto asmens parašu. Bendrajame administraciniame dokumente galima taisyti ne daugiau kaip 5 langelius. Taisant duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų. Jeigu bendrojo administracinio dokumento langeliai pildomi nesilaikant šių reikalavimų, muitinės pareigūnas turi teisę tokio dokumento nepriimti ir pareikalauti pateikti naujai užpildytą bendrojo administracinio dokumento rinkinį.

8. Jeigu skaitmeninė informacija duomenų elementuose turi būti pateikiama suapvalinta, ji apvalinama pagal šias bendrąsias apvalinimo taisykles, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nustatyta kitaip:

8.1. dalis nuo 0,001 iki 0,499 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus į mažėjimo pusę (pvz., 6,455 apvalinama iki 6).

8.2. dalis nuo 0,500 iki 0,999 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus į didėjimo pusę (pvz., 12,503 apvalinama iki 13).

9. Gabenant eksportuojamas arba reeksportuojamas prekes arba prekes, kurioms taikoma Sąjungos tranzito procedūra, įforminta ne Lietuvos Respublikoje, eksporto (reeksporto) arba tranzito deklaracija turi būti užpildyta oficialia ES valstybės narės, kurioje įforminta eksporto ar Sąjungos tranzito procedūra arba reeksportas, kalba, laikantis Komisijos reglamento (ES) 2016/341 arba Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo ir atitinkamos ES valstybės narės teisės aktų nustatytų reikalavimų, kurie gali skirtis nuo Taisyklėse nustatytų reikalavimų, taikomų atitinkamiems duomenų elementams, jeigu teisė nustatyti tokius reikalavimus priklauso ES valstybių narių kompetencijai.

10. Gabenant prekes, kurioms taikoma bendroji tranzito procedūra, įforminta ne Lietuvos Respublikoje, tranzito deklaracija turi būti užpildyta laikantis Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros nustatytų reikalavimų (įskaitant kalbas), kurie gali skirtis nuo Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

11. Paskirties muitinės įstaiga arba išvežimo muitinės įstaiga negali taisyti duomenų elementų, pateiktų kitoje ES valstybėje narėje priimtoje ir įformintoje muitinės deklaracijoje, ar reikalauti, kad juos taisytų deklarantas, procedūros vykdytojas, vežėjas ar kurio nors iš jų atstovas.

12. Elektroninės deklaracijos bendrosios dalies lygmens duomenys yra bendri visoms prekėms, deklaruojamoms pateikiant tą deklaraciją. Prekių rūšies lygmenyje pateikiami duomenys apie vienos rūšies prekes.

Bendrojo administracinio dokumento 1–30 ir 48–56 langeliuose nurodomi duomenys, kurie yra bendri visoms prekėms, deklaruojamoms pateikiant vieną bendrąjį administracinį dokumentą, o 31–47 langeliuose pateikiama informacija apie vienos rūšies prekes.

13. Elektroninės deklaracijos duomenų elementų, bendrojo administracinio dokumento langelių, Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) laukelių ir Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos laukelių koreliacija pateikta Taisyklių 1 priede.

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti vietoj prie atitinkamo duomenų elemento Taisyklėse nurodyto kodo iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 B priedo, naudojami tam duomenų elementui nurodyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-686, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20942

 

131. Pateikiamų duomenų elementų „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma“, „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso)“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas“ nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose detalesnę tvarką nustato Mokesčių duomenų elementų nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose tam tikrais atvejais taisyklės, pateiktos Taisyklių 2 priede.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-686, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20942

 

II SKYRIUS

EKSPORTO (REEKSPORTO) DEKLARACIJOS duomenų elementAI

 

14. Eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikiamos su saugos ir saugumo (išvežimo bendrosios deklaracijos) duomenimis, išskyrus atvejus, nurodytus Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 245 straipsnyje. Eksporto (reeksporto) deklaracijų žymoje „Sauga ir saugumas“ pažymima, ar eksporto (reeksporto) deklaracija teikiama su saugos ir saugumo (išvežimo bendrosios deklaracijos) duomenimis (taip) ar be jų (ne). Jeigu taikant veiklos tęstinumo procedūrą eksporto muitinės įstaigai pateikiamas bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys, išvežimo bendroji deklaracija nustatyta tvarka pateikiama išvežimo muitinės įstaigai.

Saugos ir saugumo duomenų elementų, privalomų pateikti eksporto (reeksporto) deklaracijose, paaiškinimai pateikti Taisyklių VI skyriuje.

15. Negrąžinamai eksportuojamos prekės eksporto deklaracijoje gali būti priskiriamos KN 99 skirsnio I poskirsnio subpozicijoms, jeigu jos eksportuojamos minėtose subpozicijose nurodytais atvejais, laikantis šio poskirsnio pastabų nuostatų, ir jeigu prekių siuntą sudarančių prekių tarifinis klasifikavimas pagal KN skiriasi.

16. Eksporto (reeksporto) deklaracijos duomenų elementai:

16.1. 11 grupė „Pranešimo informacija (įskaitant procedūrų kodus)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.1.1. „Deklaracijos rūšis (1/1)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 1 langelio pirmosios skilties pildymui).

16.1.2. „Papildoma deklaracijos rūšis (1/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 1 langelio antrosios skilties pildymui).

Pateikiant eksporto (reeksporto) deklaraciją prekių išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti, duomenų elementas nenurodomas.

16.1.3. „Prekių rūšies Nr. (1/6). Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Jeigu pateikiant elektroninę deklaraciją deklaruojama daugiau negu viena prekių rūšis, nurodomas prekių rūšies numeris, atsižvelgiant į elektroninėje deklaracijoje nurodytą bendrą prekių rūšių skaičių. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento ar jo papildomojo lapo 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrajame administraciniame dokumente ir jo papildomuosiuose lapuose.

Pateikiant eksporto (reeksporto) deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu nurodomas prekių rūšies registracijos apskaitos registruose numeris.

16.1.4. „Parašas/Patvirtinimas (1/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje kaip eksporto (reeksporto) deklaracijos pasirašymo arba kitokio patvirtinimo požymis. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto deklaranto įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo vieta ir data. Bendrajame administraciniame dokumente pateikiami duomenys tvirtinami deklaranto įgalioto asmens parašu.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), pateikiant šį duomenų elementą nurodomas jo vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju bendrajame administraciniame dokumente pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

16.1.5. „Bendras prekių rūšių skaičius (1/9)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių prekių rūšių skaičius. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Pateikiant eksporto (reeksporto) deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas į registrus neįtraukiamas.

16.1.6. „Procedūra (1/10)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas keturženklis procedūros kodas. Jis sudaromas iš dviejų dviženklių kodų, nurodytų Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlyje (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 37 langelio pirmos skilties pildymui).

Pirmieji du keturženklio procedūros kodo skaitmenys (pirmasis dviženklis kodas) reiškia procedūrą, kuriai įforminti pateikiamos deklaracijoje nurodytos prekės, kiti du skaitmenys (antrasis dviženklis kodas) – deklaracijos pateikimo metu toms pačioms prekėms jau taikomą procedūrą, kurią norima užbaigti (jeigu jokia procedūra netaikoma, įrašoma „00“).

16.1.7. „Papildoma procedūra (1/11)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas triženklis procedūros kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 37 langelio antros skilties pildymui) ir (arba) iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašas).

Pateikiant eksporto (reeksporto) deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas į registrus neįtraukiamas.

16.2. 12 grupė „Pranešimų, dokumentų, sertifikatų ir leidimų nuorodos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.2.1. „Ankstesnis dokumentas (2/1)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas dokumento, įforminto toms pačioms prekėms prieš pateikiant standartinę eksporto (reeksporto) deklaraciją arba papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę), kodas. Bendrajame administraciniame dokumente kodo sudėtinės dalys atskiriamos brūkšneliais (-). Dokumento kodą sudaro:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.2.1.1. dokumento tipo ženklas:

16.2.1.1.1. „Y“, jeigu nurodomi duomenys apie pirminę deklaraciją;

16.2.1.1.2. „Z“, jeigu nurodomi duomenys apie ankstesnį dokumentą;

16.2.1.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 40 langelio pildymui);

16.2.1.3. dokumento numeris.

16.2.2. „Papildoma informacija (2/2). Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama informacija ir jos kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (papildomos informacijos kodai, nurodyti lentelėje, pateiktoje II antraštinės dalies pabaigoje) arba atitinkamas įrašo kodas ir pavadinimas iš Įrašų nacionalinių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1B-607 „Dėl Dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašo patvirtinimo.

Jeigu prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, deklaruojamos pateikiant reeksporto deklaraciją muitinės įstaigai, kuri nėra prižiūrinčioji muitinės įstaiga, pateikiant šį duomenų elementą turi būti nurodomas tikslus prižiūrinčiosios muitinės įstaigos pavadinimas ir adresas.

Jeigu vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama atgaline data, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „9D23 – Retrospektyvinė deklaracija“.

Jeigu prašoma suteikti leidimą taikyti laikinojo išvežimo muitinės procedūrą vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 163 straipsniu, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „Supaprastintas leidimas – 00100“ ir Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-344 „Dėl Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės), 4.2.2 papunktyje nurodyti duomenys kartu su atitinkamais įrašų nacionaliniais kodais.

Pateikiant šį duomenų elementą turi būti nurodyta visa reikalinga papildoma informacija, jeigu ji teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti pateikiama eksporto arba reeksporto deklaracijoje deklaruojant prekes atitinkamai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti.

16.2.3. Papildomi dokumentai (2/3)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie deklaraciją papildančius dokumentus, sertifikatus, leidimus ir papildomas nuorodas. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.2.3.1. atitinkamas keturženklis dokumento kodas iš Europos Sąjungos integruoto tarifo (toliau – TARIC) duomenų bazės, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti deklaruojant prekes pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti. Dokumentų kodų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (toliau – LITAR) interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt);

16.2.3.2. dokumento kodas, prasidedantis raide „Y“, iš TARIC duomenų bazės, šalia kurio pateikiama nuoroda į atitinkamą ES teisės aktą;

16.2.3.3. TARIC duomenų bazėje naudojamas dokumento kodas, skirtas atitinkamam sprendimui identifikuoti, ir privalomosios tarifinės informacijos (toliau – PTI) ir (arba) privalomosios kilmės informacijos (toliau – PKI) apie deklaruojamų prekių rūšį sprendimo numeris, jeigu deklarantas arba eksportuotojas yra atitinkamo galiojančio sprendimo adresatas;

16.2.3.4. dokumento kodas „C512“ ir leidimo naudoti supaprastintas deklaracijas numeris, jeigu asmuo turi leidimą naudoti supaprastintas deklaracijas, suteiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnio 2 dalį. Šiuo atveju, be leidimo naudoti supaprastintas deklaracijas numerio, dar gali būti nurodomas dokumento kodas iš TARIC duomenų bazės, skirtas transporto dokumentui identifikuoti, transporto dokumento numeris ir jo surašymo data;

16.2.3.5. dokumento kodas „C513“ ir leidimo atlikti centralizuotą muitinį įforminimą numeris, jeigu asmuo turi leidimą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, suteiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 177 straipsnį;

16.2.3.6. atitinkamo dokumento, leidžiančio eksportuoti (reeksportuoti) draudžiamas arba ribojamas prekes, kodas iš TARIC duomenų bazės, jeigu deklarantas turi leidimą pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir jam leista deklaruoti draudžiamas arba ribojamas prekes įtraukiant į apskaitos registrus supaprastintos deklaracijos duomenis;

16.2.3.7. atitinkamas keturženklis dokumento iš Dokumentų, nurodomų importo ir eksporto muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinių kodų sąrašo, Kitų dokumentų, naudojamų muitinio įforminimo tikslams sąrašo arba Įrašų nacionalinių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1B-607 „Dėl Dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų nacionalinių kodų sąrašas), dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti deklaruojant prekes pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti.

16.2.4. „Registracijos numeris/UCR (2/4). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje eksporto (reeksporto) deklaracijoje, jei jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Registruojamas unikalus komercinis registracijos numeris, kurį konkrečiai siuntai suteikė atitinkamas asmuo. Jis gali būti nurodomas Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) (ISO 15459) kodų ar jiems lygiaverčiu pavidalu.

Jeigu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama su saugos ir saugumo duomenimis šis duomenų elementas nurodomas, jeigu nežinomas transporto dokumento numeris.

16.2.5.„LRN (2/5)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas kiekvienai atskirai deklaracijai identifikuoti.

16.2.6. „Mokėjimo atidėjimas (2/6). Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, kai atidedamas muito arba mokesčio mokėjimas eksportuojant ir (arba) reeksportuojant prekes, kurioms įforminta specialioji procedūra, išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą, ir deklaruojant prekes laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas leidimo atidėti muito ir (arba) mokesčių mokėjimą numeris.

16.2.7. „Sandėlio identifikavimo duomenys (2/7)“. Nurodomas standartinėje deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti prekės deklaruojamos užbaigiant joms taikomą muitinio sandėliavimo procedūrą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas sandėlio identifikavimo kodas, kurį sudaro:

16.2.7.1. sandėlio rūšies ženklas:

16.2.7.1.1. „R“, jeigu prekės laikomos I tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

16.2.7.1.2. „S“, jeigu prekės laikomos II tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

16.2.7.1.3. „T“, jeigu prekės laikomos III tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

16.2.7.1.4. „U“, jeigu prekės laikomos uždarajame muitinės sandėlyje;

16.2.7.1.5. „Y“, jeigu sandėlis, kuriame laikomos prekės, nėra muitinės prižiūrimas sandėlis;

16.2.7.1.6. „Z“, jeigu prekės laikomos laisvojoje zonoje;

16.2.7.2. sandėlio kodas iš Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašo, paskelbto Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt rubrikos „Verslui ir privatiems asmenims“ porubrikės „Muitinės procedūros“ dalyje „Muitinės sandėlių sąrašas“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

16.2.7.3. raidės „LT“.

16.3. 13 grupė „Šalys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.3.1. „Eksportuotojas (3/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir supaprastintoje deklaracijoje šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu pateikiant duomenų elementą „Eksportuotojo identifikacinis numeris“ nurodomas konkrečiam asmeniui suteiktas EORI kodas (išskyrus atvejus, kai pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas). Jeigu Sąjungos prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti šis duomenų elementas pateikiamas tik deklaranto pageidavimu. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas) asmens, kurio identifikacinis kodas nurodytas pateikiant duomenų elementą „Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)“.

16.3.2. „Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas:

16.3.2.1. EORI kodas, suteiktas:

16.3.2.1.1. eksportuotojui (pagal Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 19 punkte pateiktą apibrėžtį). Jeigu deklaruojamų prekių eksportui taikomi draudimai arba apribojimai arba eksportuojamos dvejopos paskirties prekės, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis teisę išvežti šias prekes iš ES muitų teritorijos;

16.3.2.1.2. siuntėjui (veiklos vykdytojui) Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 134 straipsnyje nurodytais atvejais;

16.3.2.2. „LT999999999999999“, jeigu fizinis asmuo, kuris nėra registruotas Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir indentifikavimo sistemoje (neturi EORI kodo), išsiunčia nedidelę prekių siuntą (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg), kurią gabena ir deklaruoja muitinei nepriklausomas vežėjas, veikdamas kaip prekių siuntėjo netiesioginis atstovas, arba keičia įprastinę gyvenamąją vietą ir išgabena arba išsiunčia jam priklausantį turtą (įskaitant kraitį ir namų apyvokos reikmenis).

16.3.3. Gavėjas (3/9). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Prekių rūšies lygmenyje šis duomenų elementas nurodomas tik pateikiant papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę) arba deklaruojant tiekiamas orlaivių ar laivų atsargas. Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu šis duomenų elementas neregistruojamas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas):

16.3.3.1. asmens, kuriam faktiškai gabenamos prekės;

16.3.3.2. asmens, atsakingo už grąžinamąsias išmokas arba už sandėlį, kuriame prekės laikomos, jeigu Sąjungos prekės, už kurias skiriamos grąžinamosios išmokos, deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti.

16.3.4. Gavėjo identifikacinis numeris (3/10)Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Prekių rūšies lygmenyje šis duomenų elementas nurodomas tik pateikiant papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę) arba deklaruojant tiekiamas orlaivių ar laivų atsargas. Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu šis duomenų elementas neregistruojamas. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu Sąjungos prekės, už kurias skiriamos grąžinamosios išmokos, deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, nurodant asmens, atsakingo už grąžinamąsias išmokas arba už sandėlį, kuriame prekės laikomos, EORI kodą.

16.3.5. „Deklarantas (3/17)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu pateikiamas duomenų elementas „Deklaranto identifikacinis numeris“. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

16.3.5.1. žodis „Eksportuotojas“ arba „Siuntėjas“ ir kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (papildomos informacijos kodai, nurodyti II antraštinės dalies pabaigoje), jeigu deklarantas yra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas pateikiant duomenų elementą „Eksportuotojas“;

16.3.5.2. deklaranto (atstovo) tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

16.3.6. „Deklaranto identifikacinis numeris (3/18). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas Taisyklių 16.3.5 papunktyje nurodytam asmeniui.

16.3.7. „Atstovo identifikacinis numeris (3/20)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu skiriasi nuo duomenų elemento „Deklarantas“. Duomenų elementas registruojamas tik eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, jeigu deklaraciją pateikia tiesioginis arba netiesioginis atstovas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas asmeniui, teikiančiam atstovavimo muitinėje paslaugas.

16.3.8. „Atstovo statuso kodas (3/21)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Bendrajame administraciniame dokumente duomenų elementas įrašomas laužtiniuose skliaustuose, prieš deklaranto arba atstovo pavadinimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

16.3.8.1. skaičius „1“, jeigu prekes deklaruoja deklarantas;

16.3.8.2. skaičius „2“, jeigu prekes deklaruoja tiesioginis atstovas;

16.3.8.3. skaičius „3“, jeigu prekes deklaruoja netiesioginis atstovas.

16.3.9. „Tranzito procedūros vykdytojas (3/22)“. Šis duomenų elementas nurodomas tik bendrajame administraciniame dokumente ir tik deklaranto pageidavimu. Įrašomas asmens, kuriam turi būti grąžintas bendrojo administracinio dokumento 3-iasis egzempliorius, ES teisės aktų nustatyta tvarka įformintas išvežimo muitinės įstaigoje, pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas. Šio asmens buveinė (gyvenamoji vieta) turi būti tame pačiame ES valstybės narės teritoriniame vienete, kaip ir išvežimo muitinės įstaiga.

16.3.10. „Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris (3/37). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje, jeigu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir jeigu jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas ekonominės veiklos vykdytojo atliekamą funkciją identifikuojantis kodas iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris“ nurodyti) ir pagal ES pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą tos trečiosios šalies suteiktas unikalus asmens identifikacinis numeris.

16.3.11. „Leidimo turėtojo identifikacinis numeris (3/39). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu. Nurodomas atitinkamo muitinės suteikto leidimo rūšies kodas iš (Komisijos reglamento 2015/2447 A priedo (kodai naudojami duomenų elementui „Prašymo/sprendimo rūšies kodas“ nurodyti) ir leidimo turėtojo EORI kodas.

16.3.12. „Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris (3/45). Duomenų elementas nepateikiamas.

16.3.13. „Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris (3/46). Duomenų elementas nepateikiamas.

16.4. 14 grupė „Vertės nustatymo informacija / mokesčiai“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.4.1. „Pristatymo sąlygos (4/1)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu reeksportuojamos ne Sąjungos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, arba deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos. Naudojant atitinkamus kodus ir pozicijas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 20 langelio pildymui) nurodomi duomenys apie komercines sutarties sąlygas (pristatymo sąlygų triraidis kodas ir vieta) ir:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.4.1.1. „1“, jeigu atitinkama vieta yra Lietuvos Respublikoje;

16.4.1.2. „2“, jeigu atitinkama vieta yra kitoje ES valstybėje narėje;

16.4.1.3. „3“, jeigu atitinkama vieta yra trečiojoje šalyje.

16.4.2. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis (4/3)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas skaičiuojamo mokesčio tipo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 47 langelio pirmą skiltį).

16.4.3. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė (4/4)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0“.

16.4.4. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas (4/5)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0“.

16.4.5. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma (4/6)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

16.4.5.1. už laikinai įvežtas perdirbti prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveiko skaičiaus, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai;

16.4.5.2. už pakaitos produktus sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveiko skaičiaus, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą;

16.4.5.3. už laikinai įvežtas prekes sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais.

16.4.6. „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso) (4/7)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma bendra už vienos rūšies prekes sumokėtų muitų suma eurais.

16.4.7. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas (4/8)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mokėjimo būdo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant 47 langelio paskutinę skiltį), naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei.

16.4.8. Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra (4/10)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma valiutos, kuria pagal deklaracijoje nurodytą sąskaitą faktūrą (pirkimo–pardavimo atveju) arba sąskaitą proformą (kitais atvejais) deklaruojama prekių bendroji faktūrinė vertė, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas).

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos, arba reeksportuojamos ne Sąjungos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra..

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

16.4.9. Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma (4/11)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodoma tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) bendroji deklaruojamų prekių vertė pagal deklaracijoje nurodytą sąskaitą faktūrą (pirkimo–pardavimo atveju) arba sąskaitą proformą (kitais atvejais).

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos, arba reeksportuojamos ne Sąjungos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra..

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

16.4.10. „Valiutos kursas (4/15)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas nurodant valiutos kursą, jeigu valiutos kursas nustatytas iš anksto eksportuotojo ir jo prekių pirkėjo sudarytoje sutartyje.

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos arba kurios išsiunčiamos į specialiąsias fiskalines teritorijas, arba reeksportuojamos ne Sąjungos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

16.5. 15 grupė „Datos / Laikas / Laikotarpiai“, 16 grupė „Vietos / Šalys / Regionai“ ir 17 grupė „Muitinės įstaigos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.5.1. „Paskirties šalies kodas (5/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Supaprastintoje deklaracijoje šis duomenų elementas nurodomas tik tuo atveju, jeigu ši deklaracija pateikiama ne kartu su išvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis. Prekių rūšies lygmenyje šis duomenų elementas nurodomas tik pateikiant papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę) arba deklaruojant tiekiamas orlaivių ar laivų atsargas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

16.5.1.1. paskutinės prekių išleidimo pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui atlikti metu žinomos šalies, į kurią turi būti pristatytos deklaracijoje nurodytos prekės, dviraidis kodas iš 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis“ (toliau – Šalių ir teritorijų nomenklatūra);

16.5.1.2. „QS“, jeigu deklaruojamos prekės, tiekiamos kaip tarptautiniais maršrutais vykstančių orlaivių ar laivų atsargos arba skirtos parduoti neapmuitinamose parduotuvėse keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias šalis arba specialiąsias fiskalines teritorijas;

16.5.1.3. „QR“, jeigu deklaruojamos prekės, tiekiamos kaip tarptautiniais maršrutais vykstančių orlaivių ar laivų atsargos arba skirtos parduoti neapmuitinamose parduotuvėse keleiviams, išvykstantiems į ES valstybes nares, išskyrus prekes, nurodytas Taisyklių 16.5.1.2 papunktyje.

16.5.2. „Išvežimo muitinės įstaiga (5/12)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas muitinės įstaigos, per kurią prekes ketinama išvežti iš ES muitų teritorijos, kodas iš Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0).

16.5.3. Išsiuntimo/eksporto šalies kodas (5/14)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Nurodomas dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros:

16.5.3.1. ES valstybės narės, iš kurios prekės buvo išvežtos eksporto tikslais eksportuotojo, kuris nėra įsteigtas Lietuvos Respublikoje, ir prekių įvežimas į Lietuvos Respubliką nebuvo jų įsigijimas ES viduje ar tokiu laikomas sandoris, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4(1) straipsnyje, jeigu deklaracijos pateikimo metu žinoma, kad prekės buvo išvežtos iš tos ES valstybės narės;

16.5.3.2. ES valstybės narės, kurioje buvo atlikta paskutinė laikinai įvežtų perdirbti prekių perdirbimo operacija, jeigu reeksportuojami perdirbtieji produktai;

16.5.3.3. „LT“ – kitais atvejais.

16.5.4. „Kilmės šalies kodas (5/15). Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Šį duomenų elementą privaloma pateikti, jeigu deklaruojami žemės ūkio produktai, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos, ir prekės, kurių kilmė, vadovaujantis Sąjungos teisės aktais, turi būti nurodyta, kai prekiaujama su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis, ar eksportuojamos iš Lietuvos Respublikos kilusios prekės. Kitais atvejais duomenų elementas pateikiamas, kai jį pateikti pageidauja pats deklarantas.

Nurodomas pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas aprašytos prekių rūšies kilmės šalies raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Prekių kilmės šalis nustatoma vadovaujantis Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 II antraštinės dalies nuostatomis.

16.5.5. „Kilmės regiono kodas (5/17)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu deklaruojamos eksportuojamos iš Lietuvos Respublikos kilusios prekės, išskyrus atvejus, kai deklaruojamos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos. Nurodomas apskrities, iš kurios kilusios eksportuojamos prekės, kodas iš Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1B-484 „Dėl Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo patvirtinimo“. Apskritimi, iš kurios kilusios pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas aprašytos prekės, laikoma apskritis, kurioje yra jų gamintojo buveinė. Jeigu pateikiant minėtą duomenų elementą aprašytos prekės kilusios iš įvairių apskričių, nurodomas apskrities, kurioje yra eksportuotojo buveinė (jeigu eksportuotojas yra įsteigtas Lietuvos Respublikoje), arba apskrities, iš kurios kilusi didesnė dalis prekių (jeigu eksportuotojas yra įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje), kodas.

16.5.6. „Prekių buvimo vieta (5/23)“. Nurodoma eksporto (reeksporto) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą, identifikuojantį tikslią vietą, kurioje yra muitinei pateiktos arba numatomos pateikti prekės, nurodomas vienas šių kodų:

16.5.6.1. leidime atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, leidime pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba leidime naudotis savikontrole nurodytos prekių pateikimo vietos kodas;

16.5.6.2. leidime naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu nurodytos vietos kodas;

16.5.6.3. sutikime pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje, kitoje nei muitinės įstaiga ar kita muitinės nustatyta vieta, nurodytos vietos kodas;

16.5.6.4. leidimo turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlį, kitą prekių laikinojo saugojimo vietą arba muitinės sandėlį numeris;

16.5.6.5. „LTVR3000“, jeigu:

16.5.6.5.1. deklaruojamos prekės, gabenamos naudojant stacionarius transportavimo įrenginius;

16.5.6.5.2. Vilniaus teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia arba, vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu, atgaline data;

16.5.6.6. „LTPR2000“, jeigu Kauno teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia arba, vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu, atgaline data;

16.5.6.7. „LTSR1000“, jeigu Klaipėdos teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia arba, vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu, atgaline data;

16.5.6.8. muitinės įstaigos arba kitos muitinės nustatytos vietos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius) kitais nei Taisyklių 16.5.6.1–16.5.6.7 papunkčiuose nurodytais atvejais.

16.5.7. „Pateikimo muitinės įstaiga (5/26)“. Nurodoma eksporto (reeksporto) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu asmuo turi leidimą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, suteiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 179 straipsnį. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas muitinės įstaigos, kuriai prekės pateikiamos atitinkamai muitinės procedūrai įforminti, kodas, nurodytas atitinkame leidime.

16.5.8. „Prižiūrinčioji muitinės įstaiga (5/27)“. Nurodoma eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas deklaruojant prekes laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti arba deklaruojant Sąjungos prekes gamybai taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 3 ir 27 punktus prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimą, jeigu muitinės įstaiga, kuriai pateikiama deklaracija, skiriasi nuo prižiūrinčiosios muitinės įstaigos, nurodytos atitinkame leidime. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas prižiūrinčiosios muitinės įstaigos, nurodytos atitinkame leidime, kodas.

16.5.9. „Priėmimo data (5/31)“. Nurodoma papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje), eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje atgaline data, arba eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiamoje vietoj pripažintos negaliojančia deklaracijos, deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

16.5.9.1. prekių įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus data, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (apibendrinta, periodinė arba suvestinė);

16.5.9.2. prekių išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos data, jeigu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama atgaline data vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsnio 1 dalimi;

16.5.9.3. pirminės deklaracijos priėmimo data, jeigu eksporto deklaracija pateikiama atgaline data vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsnio 2 dalimi;

16.5.9.4. pripažintos negaliojančia eksporto (reeksporto) deklaracijos priėmimo data, jeigu eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia deklaracijos.

16.6. 18 grupė „Prekių identifikavimo duomenys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.6.1. „Neto masė (kg) (6/1)“. Nurodoma standartinės eksporto (reeksporto) deklaracijos ir papildomos deklaracijos (apibendrintos, periodinės arba suvestinės) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto kilogramais vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Jeigu standartinė eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, prekių masė neto nurodoma iki 6 ženklų po kablelio tikslumu, neįrašant „0“ pabaigoje, jeigu prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto ne didesnė nei 1 kilogramas (pvz., „0,123“, jei pakuotės turinys sveria 123 gramus, „0,00304“, jei pakuotės turinys sveria 3 gramus ir 40 miligramų, arba „0,000654“, jei pakuotės turinys sveria 654 miligramus).

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė. „Pakuotės“ sąvoka apima visus dirbinius, naudojamus prekėms pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams, visų pirma dirbinius, naudojamus kaip prekių išorinė arba vidinė danga, laikiklius, ant kurių prekės yra susuktos, suvyniotos arba pritvirtintos, konteinerius (išskyrus tuos, kurie apibrėžti tarptautinėse konvencijose) ir talpyklas. Tačiau ši sąvoka neapima transporto priemonių ir transporto įrangos gaminių, tokių kaip transportavimui skirtų padėklų ir krovininių konteinerių.

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas, skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė neto turi sutapti su mase bruto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Bruto masė (kg)“.

Jeigu deklaruojama elektros energija, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0,001“.

16.6.2. „Papildomi mato vienetai (6/2)“. Nurodoma standartinės eksporto (reeksporto) deklaracijos ir papildomos deklaracijos (apibendrintos, periodinės arba suvestinės) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais eksporto arba reeksporto deklaracijoje turi būti nurodytas prekių kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu. Jį pateikiant nurodomas tikslus prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, kiekis, išreikštas Sąjungos teisės aktuose nustatytu ir TARIC paskelbtu mato vienetu.

16.6.3. „Bruto masė (kg) (6/5)“. Nurodoma standartinės eksporto (reeksporto) deklaracijos ir papildomos deklaracijos (apibendrintos, periodinės arba suvestinės) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šį duomenų elementą galima nurodyti deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto kilogramais.

Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė. Jei padėklų svoris yra įtrauktas į transporto dokumentus, tai padėklų svoris turi būti įtrauktas ir apskaičiuojant bruto masę, išskyrus šiuos atvejus: eksporto (reeksporto) deklaracijoje, pateikiant duomenų elementą Prekių aprašymas“, padėklai nurodyti kaip atskiros prekės arba atitinkamoms prekėms nustatyta muito norma yra pagrįsta mase bruto ir (arba) atitinkamoms prekėms nustatyta tarifinė kvota administruojama remiantis matavimo vienetu „bruto masė“.

Jeigu deklaruojamų prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu standartinė eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, prekių masė bruto nurodoma iki 6 ženklų po kablelio tikslumu, neįrašant „0“ pabaigoje, jeigu prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto ne didesnė nei 1 kilogramas (pvz., 0,123, jei pakuotė sveria 123 gramus, 0,00304, jei pakuotė sveria 3 gramus ir 40 miligramų, arba 0,000654, jei pakuotė sveria 654 miligramus).

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas, skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė bruto turi sutapti su mase neto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Neto masė (kg)“, ir gali būti nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Jeigu deklaruojama elektros energija, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0,001“.

16.6.4. „Prekių aprašymas (6/8)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą prekių rūšis aprašoma taip, kaip ji įprastai aprašoma prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas nedelsiant ir vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti pagal KN, draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems eksporto muitams ar mokesčiams apskaičiuoti.

Jeigu deklaruojamos kelių transporto priemonės, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, modifikacija, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, degalų rūšis, variklio cilindrų tūris ir galingumas. Jeigu deklaruojamos nepilnai sukomplektuotos, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių kelių transporto priemonės, turi būti aprašyti apgadinimai ir (arba) nurodytos trūkstamos detalės. Jeigu deklaruojamos naudotos kelių transporto priemonės – nurodoma „Naudota“.

Jeigu deklaruojami ginklai, įrašoma ginklo kategorija, rūšis, modelis, kalibras (išskyrus templinius ginklus) ir numeris (templiniams ginklams taikoma tik tada, kai ginklas numeruotas).

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje. Neužpildyti bendrojo administracinio dokumento 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

Jeigu prekėms aprašyti, jų kiekiui nurodyti, muitams bei mokesčiams apskaičiuoti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu, nurodomas papildomo matavimo vieneto kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, rengiamo remiantis TARIC ir LITAR duomenimis ir skelbiamo Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu https://www.lrmuitine.lt (toliau – Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas) bei tikslus prekių rūšies kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu. Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio apatinės dalies kairiojoje pusėje.

16.6.5Pakuočių rūšis (6/9)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 31 langelio pildymui). Mažiausia išorine prekių pakuote laikoma pakuotė, kurioje supakuotų prekių neįmanoma suskaidyti į dalis jų neišpakavus. Jeigu prekės supakuotos į skirtingų rūšių mažiausias išorines pakuotes, nurodomi visų šių pakuočių rūšių kodai.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

16.6.6. „Pakuočių skaičius (6/10)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių, kurių rūšis nurodyta pateikiant duomenų elementą „Pakuočių rūšis“, bendras skaičius arba prekių vienetų skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Jeigu prekės užima ir ne visą pakuotę, tokia pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos birios, skystos arba dujų pavidalo prekės ir elektros energija.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

16.6.7. „Krovinio ženklinimo duomenys (6/11)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą laisva forma nurodomi duomenys apie transporto vienetų ar pakuočių ženklinimą.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

Deklaruojant asmenų išsiunčiamas nedideles prekių siuntas (jas sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg), kurias gabena nepriklausomas vežėjas, vietoj duomenų apie prekių ženklinimą nurodomas unikalus komercinis registracijos numeris, kurį siuntai suteikė vežėjas.

16.6.8. „Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas (6/13)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas yra Europos cheminių medžiagų muitų registre (ECICS) daugiausia cheminėms medžiagoms ir preparatams suteiktas identifikatorius. Šį duomenų elementą privaloma pateikti, jeigu atitinkamoms prekėms taikoma su jų CUS kodu susijusi TARIC priemonė, išskyrus atvejus, kai prekės deklaruojamos laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai arba jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti arba kai deklaruojamos Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos. Jeigu atitinkamoms prekėms TARIC priemonė netaikoma, supaprastintoje deklaracijoje ir kitais atvejais deklarantas gali savo noru nurodyti šį kodą, jeigu jį nurodyti būtų paprasčiau negu pateikti išsamų tekstinį prekių rūšies aprašymą.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje.

16.6.9. „Prekės kodas – KN kodas (6/14)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi pirmieji aštuoni deklaruojamų prekių rūšies kodo pagal KN skaitmenys.

16.6.10. „Prekės kodas – papildomas (-i) TARIC kodas (-ai) (6/16)“. Nurodomas eksporto (reeksporto) deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi konkrečią prekių rūšį atitinkantys pirmasis ir (arba) antrasis papildomi kodai iš TARIC nomenklatūros, jeigu jie nustatyti ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją MDAS priemonėmis šis duomenų elementas nenurodomas, jeigu deklarantas turi leidimą naudoti supaprastintą deklaraciją išduotą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnio 2 dalį ir jam leista nepateikti šių duomenų.

Šis duomenų elementas nepateikiamas Sąjungos prekes deklaruojant jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti ir pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu.

16.6.11. „Prekės kodas – nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-ai) (6/17). Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas konkrečią prekių rūšį atitinkantis keturženklis nacionalinis papildomas kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas), jeigu deklaruojama prekių rūšis yra akcizų objektas.

16.6.12. „Bendras pakuočių skaičius (6/18)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant Sąjungos prekes jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti arba Sąjungos prekės, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos.

16.7. 19 grupė „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įrenginiai)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.7.1. „Konteineris (7/2)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant Sąjungos prekes jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti. Remiantis deklaracijos pateikimo metu žinoma informacija nurodoma:

16.7.1.1. „1“, jeigu prekės gabenamos konteineriuose;

16.7.1.2. „0“, jeigu prekės gabenamos ne konteineriuose.

16.7.2. „Transporto rūšis pasienyje (7/4)“. Nurodoma standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria pagal deklaracijos pateikimo metu turimą informaciją prekes numatoma išvežti iš ES muitų teritorijos, rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui). Jeigu Sąjungos prekės deklaruojamos jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti, nurodoma aktyviosios transporto priemonės, kuria pagal deklaracijos pateikimo metu turimą informaciją prekes numatoma išvežti į specialiąją fiskalinę teritoriją, rūšies kodas.

16.7.3. „Vidaus transporto rūšis (7/5)“. Nurodoma standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos prekės, rūšies skaitmeninis kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu eksporto arba reeksporto formalumai atliekami išvežimo iš ES muitų teritorijose vietoje.

16.7.4. „Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/7)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi duomenys apie transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės tuo metu, kai atliekami eksporto arba reeksporto formalumai (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris). Turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos). Jei vilkiko registracijos numeris nežinomas, įrašomas puspriekabės arba priekabos registracijos numeris. Jeigu eksportuojamas (reeksportuojamas) prekes numatoma vežti daugiarūšio transporto vienetuose, tokiuose kaip konteineriai, nuimami kėbulai ir puspriekabės, deklarantas gali nepateikti šių duomenų, jeigu dėl logistinių priežasčių prekių pakrovimo vietoje surašant elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis pateikiamą eksporto (reeksporto) deklaraciją arba bendrąjį administracinį dokumentą neįmanoma nurodyti transporto priemonės identifikavimo duomenų, o daugiarūšio transporto vienetai turi unikalius numerius ir šie numeriai nurodyti pateikiant duomenų elementą „Konteinerio identifikacinis numeris“.

Šio duomenų pateikti nereikia, jeigu Sąjungos prekės deklaruojamos jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti, išsiunčiamos paštu (per AB „Lietuvos paštas“), išgabenamos naudojant stacionarius transportavimo įrenginius arba jeigu fizinis asmuo išsiunčia nedidelę prekių siuntą (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg), kurią gabena nepriklausomas vežėjas.

Jeigu bendrojo administracinio dokumento atitinkamame langelyje nepakanka vietos transporto priemonių registracijos numeriams nurodyti, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su bendruoju administraciniu dokumentu turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-993, 2021-12-27, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27160

 

16.7.5. „Konteinerio identifikacinis numeris (7/10)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), pagal kuriuos identifikuojamas konteineris, jeigu deklaruojamos prekės gabenamos konteineriuose.

Kitų nei oro transportas transporto rūšių naudojimo atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kuri yra tinkama krauti į rietuves ir kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai. Oro transporto atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai.

Pateikiant šį duomenų elementą nuimamieji kėbulai ir puspriekabės, vežami kelių ir geležinkelių transportu, laikomi konteineriais.

Tam tikrais atvejais, kai konteineriams identifikuoti taikomas ISO 6346 standartas, kartu su konteinerio identifikaciniu numeriu nurodomas ir Tarptautinio konteinerių ir įvairiarūšio transporto biuro (BIC) priskirtas identifikatorius (prefiksas).

Nuimamųjų kėbulų ir puspriekabių naudojimo atvejais jų identifikavimui taikomas Europos EN 13044 standarte įvestas įvairiarūšio vežimo vieneto (ILU) kodas.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

16.7.6. „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/14)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos. Kitais atvejais šis duomenų elementas nepateikiamas.

Nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę (laivo pavadinimas, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris), kuria pagal deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją prekes numatoma išvežti per ES išorinę sieną. Turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis plukdomas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas).

Jeigu bendrojo administracinio dokumento atitinkamame langelyje nepakanka vietos transporto priemonių registracijos numeriams nurodyti, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su bendruoju administraciniu dokumentu turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai.

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės išsiunčiamos paštu (per AB „Lietuvos paštas“), išgabenamos geležinkelių transportu arba naudojant stacionarius transportavimo įrenginius.

16.7.7. „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis (7/15)“. Nurodoma standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas šalies, kurioje registruota aktyvioji transporto priemonė, kuria pagal deklaracijos pateikimo metu turimą informaciją prekes numatoma išvežti per ES išorinę sieną, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekes per ES išorinę sieną numatoma išvežti jūrų, oro arba kelių transportu. Jeigu prekės išvežamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis plukdomas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas).

Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant Sąjungos prekes jų išsiuntimui į specialiąsias fiskalines teritorijas įforminti arba Sąjungos prekes, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos.

16.8. 99 grupė „Kiti duomenų elementai (statistiniai duomenys, garantijos, su muitų tarifais susiję duomenys)“:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

16.8.1. Sandorio pobūdis (8/5)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas dviženklis skaitmeninis sandorio pobūdžio kodas iš 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1197 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2020/1197) I priedo C dalies 1 lentelėje pateikto sandorių pobūdžio kodų sąrašo.

Pirmasis sandorio pobūdžio kodo skaitmuo nurodomas iš minėto sąrašo A skilties, antrasis – iš B skilties. Jeigu minėto sąrašo B skiltyje pateikta nuoroda į kodus, kuriuos nacionaliniams tikslams nustato ES valstybės narės, antrasis kodo skaitmuo nurodomas iš Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1B-982 „Dėl Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašas).

Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant Sąjungos prekes, už kurias grąžinami mokesčiai arba mokamos išmokos, arba reeksportuojamas ne Sąjungos prekes, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Nr. 1B-993, 2021-12-27, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27160

 

16.8.2. „Statistinė vertė (8/6)“. Nurodoma standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, statistinė vertė, apibrėžta Komisijos reglamento Nr. 113/2010 4 straipsnio 1 dalyje, eurais.

 

III SKYRIUS

IMPORTO DEKLARACIJOS duomenų elementAI

 

17. Išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės importo deklaracijoje gali būti priskiriamos KN 99 skirsnio I poskirsnio subpozicijoms, jeigu jos importuojamos minėtose subpozicijose nurodytais atvejais, laikantis šio poskirsnio pastabų nuostatų, ir jeigu visos atitinkamai subpozicijai priskirtinos prekės nėra akcizų objektas ir atleidžiamos nuo importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) arba nėra akcizų objektas, bet apmokestinamos importo PVM, taikant standartinį jo tarifą.

18. Importo deklaracijos duomenų elementai:

18.1. 11 grupė „Pranešimo informacija (įskaitant procedūrų kodus)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.1.1. „Deklaracijos rūšis(1/1)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 1 langelio pirmosios skilties pildymui).

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti duomenų elementas nenurodomas.

18.1.2. „Papildoma deklaracijos rūšis (1/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 1 langelio antrosios skilties pildymui).

Pateikiant importo deklaraciją prekėms, atgabentoms iš specialiųjų fiskalinių teritorijų, įforminti, duomenų elementas nenurodomas.

18.1.3. „Prekių rūšies Nr. (1/6). Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Jeigu pateikiant elektroninę deklaraciją deklaruojama daugiau negu viena prekių rūšis, nurodomas prekių rūšies numeris, atsižvelgiant į elektroninėje deklaracijoje nurodytą bendrą prekių rūšių skaičių. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento ar jo papildomojo lapo 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrajame administraciniame dokumente ir jo papildomuosiuose lapuose.

Pateikiant importo deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu nurodomas prekių rūšies registracijos apskaitos registruose numeris.

18.1.4. „Parašas/Patvirtinimas (1/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje kaip importo deklaracijos pasirašymo arba kitokio patvirtinimo požymis. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, duomenų elementas nenurodomas.

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto deklaranto įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo vieta ir data. Bendrajame administraciniame dokumente pateikiami duomenys tvirtinami deklaranto įgalioto asmens parašu.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), pateikiant šį duomenų elementą nurodomas jo vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju bendrajame administraciniame dokumente pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

18.1.5. „Bendras prekių rūšių skaičius (1/9)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių prekių rūšių skaičius. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, duomenų elementas nenurodomas.

Pateikiant importo deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas į registrus neįtraukiamas.

18.1.6. „Procedūra (1/10)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas keturženklis procedūros kodas. Jis sudaromas iš dviejų dviženklių kodų, nurodytų Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlyje (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 37 langelio pirmos skilties pildymui).

Pirmieji du keturženklio procedūros kodo skaitmenys (pirmasis dviženklis kodas) reiškia procedūrą, kuriai įforminti pateikiamos deklaracijoje nurodytos prekės, kiti du skaitmenys (antrasis dviženklis kodas) – deklaracijos pateikimo metu toms pačioms prekėms jau taikomą procedūrą, kurią norima užbaigti (jeigu jokia procedūra netaikoma, įrašoma „00“).

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti, duomenų elementas nenurodomas.

18.1.7. „Papildoma procedūra (1/11)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas triženklis procedūros kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 37 langelio antros skilties pildymui) ir (arba) iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo. Pateikiant supaprastintą importo deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas į registrus neįtraukiamas. Standartinėje importo deklaracijoje pateikiamoje MDAS priemonėmis nurodoma:

18.1.7.1. „F48“, jeigu išleidimui į laisvą apyvartą deklaruojamos prekės, kurios įsigytos pagal specialios nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemą, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje;

18.1.7.2. „F49“, jeigu išleidimui į laisvą apyvartą deklaruojamos prekės, kurioms taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatyta speciali importo pridėtinės vertės mokesčio deklaravimo ir mokėjimo procedūra;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2. 12 grupė „Pranešimų, dokumentų, sertifikatų ir leidimų nuorodos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.2.1. „Ankstesnis dokumentas (2/1)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekės įforminti, supaprastintą deklaraciją ir standartinę deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu dokumentai, surašyti visoms viena deklaracija deklaruojamoms prekėms, nurodomi deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o dokumentai, surašyti atskiroms prekėms, nurodomi prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma tokia informacija apie dokumentą, įformintą toms pačioms prekėms prieš pateikiant standartinę importo deklaraciją arba papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę):

18.2.1.1. atitinkamas keturženklis ankstesnio dokumento rūšies kodas iš TARIC duomenų bazės ir šio dokumento registracijos numeris, jeigu importo deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba pateikiama elektroninė deklaracija mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Dokumentų rūšių kodų sąrašas pateikiamas LITAR interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt);

18.2.1.2. ankstesnio dokumento kodas kitais atvejais. Bendrajame administraciniame dokumente kodo sudėtinės dalys atskiriamos brūkšneliais (-). Dokumento kodą sudaro:

18.2.1.2.1. dokumento tipo ženklas:

18.2.1.2.1.1. „X“, jeigu nurodomi duomenys apie bendrąją deklaraciją;

18.2.1.2.1.2. „Y“, jeigu nurodomi duomenys apie pirminę deklaraciją;

18.2.1.2.1.3. „Z“, jeigu nurodomi duomenys apie kitą ankstesnį dokumentą;

18.2.1.2.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 40 langelio pildymui);

18.2.1.2.3. dokumento numeris.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2.2. „Papildoma informacija (2/2). Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies ir prekių rūšies lygmenyje. Deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje duomenų elementas gali būti nurodomas supaprastintoje deklaracijoje, standartinėje deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir importo deklaracijoje, pateikiamoje mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pastaraisiais atvejais papildoma informacija apie visas viena deklaracija deklaruojamas prekes nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o papildoma informacija apie atskiras prekes – prekių rūšies lygmenyje.

Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama informacija ir jos kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (papildomos informacijos kodai, nurodyti lentelėje, pateiktoje II antraštinės dalies pabaigoje) arba atitinkamas įrašo kodas ir pavadinimas iš Įrašų nacionalinių kodų sąrašo.

Jeigu prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, deklaruojamos pateikiant importo deklaraciją muitinės įstaigai, kuri nėra prižiūrinčioji muitinės įstaiga, pateikiant šį duomenų elementą turi būti nurodomas tikslus prižiūrinčiosios muitinės įstaigos pavadinimas ir adresas.

Jeigu prašoma suteikti leidimą taikyti laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba galutinio vartojimo muitinės procedūrą vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 163 straipsniu,  pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „Supaprastintas leidimas – 00100“ ir Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodyti duomenys kartu su atitinkamais įrašų nacionaliniais kodais.

Pateikiant šį duomenų elementą turi būti nurodyta visa reikalinga papildoma informacija, jeigu ji teisės aktų nustatytais atvejais privalo būti pateikiama importo deklaracijoje deklaruojant prekes atitinkamai muitinės procedūrai įforminti.

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti, šis duomenų elementas pateikiamas, kai pats deklarantas to pageidauja.

18.2.3. „Papildomasis dokumentas (2/3)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies ir prekių rūšies lygmenyje. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti papildoma informacija apie visas viena deklaracija deklaruojamas prekes nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o papildoma informacija apie atskiras prekes – prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie deklaraciją papildančius dokumentus, kuri reikalinga prekių klasifikavimui, muitų ir mokesčių apskaičiavimui, draudimų ir apribojimų taikymui. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

18.2.3.1. atitinkamas keturženklis dokumento kodas iš TARIC duomenų bazės, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti deklaruojant prekes pasirinktai muitinės procedūrai įforminti. Dokumentų kodų sąrašas pateikiamas LITAR interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt). Pateikiant informaciją apie virtualius dokumentus, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data nenurodomi. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti dokumento išdavimo ar surašymo data nenurodoma;

18.2.3.2. TARIC duomenų bazėje naudojamas dokumento kodas, skirtas atitinkamam sprendimui identifikuoti, ir PTI ir (arba) PKI apie deklaruojamų prekių rūšį sprendimo numeris, jeigu deklarantas arba importuotojas yra atitinkamo galiojančio sprendimo adresatas. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šie duomenys nurodomi pateikiant duomenų elementą „Leidimas;

18.2.3.3. TARIC duomenų bazėje naudojamas dokumento kodas, skirtas PVM mokėtojo tipui identifikuoti, ir:

18.2.3.3.1. asmens, importuojančio vidaus vartojimui išleidžiamas į laisvą apyvartą ne Sąjungos prekes, Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas, jeigu importo PVM įskaitomas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 94 straipsnio 1 dalį. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šie duomenys nurodomi pateikiant duomenų elementą „Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris“;

18.2.3.3.2. asmens, importuojančio vidaus vartojimui išleidžiamas į laisvą apyvartą ne Sąjungos prekes, Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas ir asmens, kuriam tiekiamos prekės, PVM mokėtojo kodas, jeigu išleidžiamos į laisvą apyvartą ir importuojamos vidaus vartojimui ne Sąjungos prekės, kurios pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnį atleidžiamos nuo PVM (jeigu pateikiant duomenų elementą „Procedūra“ nurodyto keturženklio procedūros kodo pirmieji du ženklai yra „42“ arba „63“). Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šie duomenys nurodomi pateikiant duomenų elementą „Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris“;

18.2.3.3.3. specialios nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemos, nustatytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje, taikymo tikslais asmeniui priskirtas specialusis PVM mokėtojo kodas, jeigu išleidžiamos į laisvą apyvartą mažos vertės siuntos, įsigytos pagal šią schemą. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šie duomenys nurodomi pateikiant duomenų elementą „Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris“;

18.2.3.4. atitinkamo dokumento, leidžiančio importuoti draudžiamas arba ribojamas prekes, kodas iš TARIC duomenų bazės, jeigu deklarantas turi leidimą pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir jam leista deklaruoti draudžiamas arba ribojamas prekes įtraukiant į apskaitos registrus supaprastintos deklaracijos duomenis;

18.2.3.5. antrasis triženklis papildomos procedūros kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Papildoma procedūra (1/11)“ nurodyti) ir (arba) iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo, jeigu pateikiamas bendrojo administracinio dokumento rinkinys;

18.2.3.6. atitinkamas keturženklis dokumento kodas iš Dokumentų nacionalinių kodų sąrašo, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti deklaruojant prekes pasirinktai muitinės procedūrai įforminti. Importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti dokumento išdavimo ar surašymo data nenurodoma;

18.2.3.7. Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodyti duomenys kartu su atitinkamais įrašų nacionaliniais kodais, jeigu pateikiant duomenų elementą „Papildoma informacija“ nurodoma „Supaprastintas leidimas – 00100“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2.31. „Papildoma nuoroda (12 04 000 000). Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie deklaraciją papildančius dokumentus, nenurodytus pateikiant duomenų elementus „Papildoma informacija“, „Papildomasis dokumentas“ ir „Transporto dokumentas“. Papildomi dokumentai, bendri viena deklaracija deklaruojamoms prekėms, nurodomi deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o papildomi dokumentai, surašyti atskiroms prekėms, – prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant informaciją apie papildomus dokumentus nurodomas atitinkamas keturženklis papildomo dokumento kodas iš TARIC duomenų bazės arba atitinkamas keturženklis dokumento kodas iš Dokumentų nacionalinių kodų sąrašo ir dokumento numeris. Dokumentų kodų sąrašas pateikiamas LITAR interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2.4. „Transporto dokumentas (12 05 000 000)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie deklaraciją papildančius transporto dokumentus. Transporto dokumentai, bendri viena deklaracija deklaruojamoms prekėms, nurodomi deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o transporto dokumentai, surašyti atskiroms prekėms, – prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant informaciją apie transporto dokumentus nurodomas atitinkamas keturženklis transporto dokumento kodas iš TARIC duomenų bazės ir dokumento numeris. Dokumentų kodų sąrašas pateikiamas LITAR interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2.5. „Registracijos numeris/UCR (2/4). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, jei jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Registruojamas unikalus komercinis registracijos numeris, kurį konkrečiai siuntai suteikė atitinkamas asmuo. Jis gali būti nurodomas PMO (ISO 15459) kodų ar jiems lygiaverčiu pavidalu.

Unikalus komercinis registracijos numeris gali būti naudojamas sandorio identifikatoriui nurodyti tuo atveju, kai importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms įforminti pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemą, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje, ir kitais importo PVM mokėjimo atvejais, kai deklaruojamos prekės, įsigytos nuotolinės prekybos prekėmis būdu. Sandorio identifikatorius yra susijęs su pardavimo sandoriu (pvz., užsakymo numeriu) ir paprastai jį komerciniais tikslais suteikia pardavėjas. Sandorio identifikatorius nėra identiškas specialiam PVM mokėtojo kodui arba transporto dokumento numeriui (pvz., skubių siuntų orlaivio važtaraščio numeriui arba pašto siuntų S10 brūkšniniam kodui), kurį vežėjas suteikia siuntai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.2.6. „LRN (2/5)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas kiekvienai atskirai deklaracijai identifikuoti.

18.2.7. „Mokėjimo atidėjimas (2/6)“. Duomenų elementas nepateikiamas.

18.2.8. „Sandėlio identifikavimo duomenys (2/7)“. Nurodomas standartinėje deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, išskyrus atvejus, kai importo deklaracija pateikiama prekių pristatymui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų arba mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai arba kitai pasirinktai muitinės procedūrai įforminti užbaigiant joms taikomą muitinio sandėliavimo procedūrą arba prekių laikinąjį saugojimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas sandėlio identifikavimo kodas, kurį sudaro:

18.2.8.1. sandėlio rūšies ženklas:

18.2.8.1.1. „R“, jeigu prekės laikomos I tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

18.2.8.1.2. „S“, jeigu prekės laikomos II tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

18.2.8.1.3. „T“, jeigu prekės laikomos III tipo atvirajame muitinės sandėlyje;

18.2.8.1.4. „U“, jeigu prekės laikomos uždarajame muitinės sandėlyje;

18.2.8.1.5. „V“, jeigu prekės laikomos laikinojo saugojimo sandėlyje;

18.2.8.1.6. „Y“, jeigu sandėlis, kuriame laikomos prekės, nėra muitinės prižiūrimas sandėlis;

18.2.8.1.7. „Z“, jeigu prekės laikomos laisvojoje zonoje;

18.2.8.2. sandėlio kodas iš Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašo, paskelbto Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt rubrikos „Verslui ir privatiems“ porubrikės „Muitinės procedūros“ dalyje „Muitinės sandėlių sąrašas“ (https://www.lrmuitine.lt/web/guest/886), arba kitos muitinės nustatytos ar jai priimtinos vietos kodas;

18.2.8.3. raidės „LT“.

18.2.81. „Leidimas (12 12 000 000). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, ir pateikiant elektroninę deklaraciją paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi tik tie leidimai, kurie suteikti pagal atitinkamą Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 A priedo I antraštinės dalies 1 skyriaus skirsnį. Leidimai, bendri viena deklaracija deklaruojamoms prekėms, nurodomi deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, o leidimai, susiję su atskiromis prekėmis, – prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant informaciją apie leidimus nurodomas atitinkamas keturženklis leidimo rūšies kodas iš TARIC duomenų bazės ir leidimo registracijos numeris. Leidimų rūšių kodų sąrašas pateikiamas LITAR interneto svetainėje (https://litarweb.lrmuitine.lt).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.3. 13 grupė „Šalys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.3.1. Eksportuotojas (3/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Prekių rūšies lygmenyje šis duomenų elementas nurodomas pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę) arba deklaraciją, pateikiamą įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu. Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu importo deklaracijoje paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti pateikiant duomenų elementą „Eksportuotojo identifikacinis numeris“ nurodomas konkrečiam asmeniui suteiktas EORI kodas arba Sąjungos pripažįstamas trečiosios šalies unikalus identifikacinis numeris (išskyrus atvejus, kai pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas) arba prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.3.1.1. paskutiniojo prekių pardavėjo arba tiekėjo, jeigu buvo sudarytas kitoks prekių tiekimo sandoris prieš importuojant jas į ES, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas);

18.3.1.2. siuntėjo (paskutinio prekių pardavėjo arba tiekėjo, jeigu buvo sudarytas kitoks prekių tiekimo sandoris prieš jas įvežant iš specialiosios fiskalinės teritorijos), kuris atlieka eksportuotojo funkcijas prekiaujant su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas);

18.3.1.3. tikslus prekes siunčiančio asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas, kuriuos vežimo sutartyje nurodė transportą užsakanti šalis, jeigu deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės;

18.3.1.4. Taisyklių 18.3.3 papunktyje nurodyti duomenys, jeigu prekių pardavimo arba kitoks jų tiekimo sandoris nebuvo sudarytas arba jeigu Taisyklių 18.3.3 papunktyje nurodytas asmuo (Importuotojas“) prekes įsigijo mažmeninėje prekyboje.

18.3.2. „Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Prekių rūšies lygmenyje šis duomenų elementas nurodomas pateikiant importo deklaraciją paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, papildomą deklaraciją (apibendrintą, periodinę arba suvestinę) arba standartinę deklaraciją, pateikiamą įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu. Šio duomenų elemento pateikti nereikia deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti ir pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti. Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu šis duomenų elementas neregistruojamas. Kitais atvejais šis duomenų elementas nurodomas, jeigu deklarantas jį žino. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas Taisyklių 18.3.1 papunktyje nurodyto asmens (Eksportuotojo“):

18.3.2.1. EORI kodas, jeigu jis suteiktas;

18.3.2.2. trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis, jeigu suteikiamos lengvatos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą.

18.3.3. „Importuotojas (3/15)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu elektroninėje deklaracijoje mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti pateikiant duomenų elementą „Importuotojo identifikacinis numeris“ nurodomas konkrečiam asmeniui suteiktas EORI kodas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas:

18.3.3.1. asmens, kuriam faktiškai siunčiamos prekės, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas), jeigu pateikiama importo deklaracija mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti;

18.3.3.2. asmens, kuris pateikia importo deklaraciją arba kurio interesais ši deklaracija pateikiama, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas), kitais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.3.4. „Importuotojo identifikacinis numeris (3/16)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas Taisyklių 18.3.3 papunktyje nurodytam asmeniui („Importuotojui“).

Jeigu fizinis asmuo, kuris nėra registruotas Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir indentifikavimo sistemoje (neturi EORI kodo), gauna nedidelę prekių siuntą (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg), kurią gabena ir deklaruoja muitinei nepriklausomas vežėjas, veikdamas kaip prekių importuotojo netiesioginis atstovas, arba keičia įprastinę gyvenamąją vietą ir parsigabena arba atsisiunčia jam priklausantį turtą (įskaitant kraitį ir namų apyvokos reikmenis), pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „LT999999999999999“.

18.3.5. „Deklarantas (3/17)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu supaprastintoje deklaracijoje, importo deklaracijoje, pateikiamoje mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, standartinėje deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu pateikiamas duomenų elementas „Deklaranto identifikacinis numeris“ (išskyrus Taisyklių 18.3.6.2 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas). Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

18.3.5.1. žodis „Importuotojas“ ir kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (papildomos informacijos kodai, nurodyti II antraštinės dalies pabaigoje), jeigu deklarantas yra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas pateikiant duomenų elementą „Importuotojas“;

18.3.5.2. deklaranto tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

18.3.6. „Deklaranto identifikacinis numeris (3/18). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas:

18.3.6.1. EORI kodas, suteiktas Taisyklių 18.3.5 papunktyje nurodytam asmeniui (Deklarantui“).

18.3.6.2. „LT999999999999999“, jeigu asmuo, dėl kurio interesų pateikiama importo deklaracija mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, kuria deklaruojama jo gaunama nedidelė prekių siunta (ją sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg), gabenama ir deklaruojama muitinei nepriklausomo vežėjo, veikiančio kaip prekių importuotojo netiesioginis atstovas, arba keičiant įprastinę gyvenamąją vietą parsigabenamas arba atsisiunčiamas jam priklausantis turtas (įskaitant kraitį ir namų apyvokos reikmenis), yra fizinis asmuo, kuris nėra registruotas Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir indentifikavimo sistemoje (neturi EORI kodo). Tokiais atvejais pateikiant duomenų elementą Deklarantas (3/17)“ turi būti nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

18.3.7. „Atstovas (3/19). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenų elementas nurodomas supaprastintoje deklaracijoje, importo deklaracijoje, pateikiamoje mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, standartinėje deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, jeigu deklaraciją pateikia tiesioginis arba netiesioginis atstovas. Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu pateikiamas duomenų elementas „Atstovo identifikacinis numeris“ (išskyrus atvejus, kai pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas). Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

18.3.8. „Atstovo identifikacinis numeris (3/20)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas supaprastintoje deklaracijoje, importo deklaracijoje, pateikiamoje mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, standartinėje deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, jeigu deklaraciją pateikia tiesioginis arba netiesioginis atstovas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas asmeniui, teikiančiam atstovavimo muitinėje paslaugas.

18.3.9. „Atstovo statuso kodas (3/21)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Bendrajame administraciniame dokumente duomenų elementas įrašomas laužtiniuose skliaustuose, prieš deklaranto arba atstovo pavadinimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

18.3.9.1. skaičius „1“, jeigu prekes deklaruoja deklarantas. Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti arba deklaraciją, pateikiamą įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis kodas nenaudojamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.3.9.2. skaičius „2“, jeigu prekes deklaruoja tiesioginis atstovas;

18.3.9.3. skaičius „3“, jeigu prekes deklaruoja netiesioginis atstovas.

18.3.10. „Pardavėjas (3/24)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje standartinėje deklaracijoje, deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo procedūrai įforminti, jeigu pardavėjas nėra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas Taisyklių 18.3.1 papunktyje (duomenų elementas „Eksportuotojas“). Bendrajame administraciniame dokumente šis duomenų elementas nenurodomas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus prekių pardavėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas). Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu pateikiant duomenų elementą „Pardavėjo identifikacinis numeris“ nurodomas konkrečiam asmeniui suteiktas EORI kodas.

Jei prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnį, šis duomenų elementas pateikiamas, jei deklarantas turi informaciją, reikalingą jam pateikti.

18.3.11. „Pardavėjo identifikacinis numeris (3/25)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje standartinėje deklaracijoje, deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo procedūrai įforminti, jeigu pardavėjas nėra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas Taisyklių 18.3.1 papunktyje (duomenų elementas „Eksportuotojas“). Jei prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnį, šis duomenų elementas pateikiamas, jei deklarantas turi informaciją, reikalingą jam pateikti. Bendrajame administraciniame dokumente šis duomenų elementas nenurodomas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas Taisyklių 18.3.10 papunktyje nurodyto asmens (duomenų elementas „Pardavėjas“):

18.3.11.1. EORI kodas, jeigu jis suteiktas;

18.3.11.2. trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis, jeigu suteikiamos lengvatos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą ir jei deklarantui šis kodas žinomas;

18.3.12. „Pirkėjas (3/26)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje standartinėje deklaracijoje, deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo procedūrai įforminti, jeigu pirkėjas nėra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas Taisyklių 18.3.3 papunktyje (duomenų elementas Importuotojas“). Bendrajame administraciniame dokumente šis duomenų elementas nenurodomas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus prekių pirkėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas). Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu pateikiant duomenų elementą „Pirkėjo identifikacinis numeris“ nurodomas konkrečiam asmeniui suteiktas EORI kodas.

Jei prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnį, šis duomenų elementas pateikiamas, jei deklarantas turi informaciją, reikalingą jam pateikti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.3.13. „Pirkėjo identifikacinis numeris (3/27)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje standartinėje deklaracijoje, deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo procedūrai įforminti, jeigu pirkėjas nėra tas pats asmuo, kaip ir asmuo, nurodytas Taisyklių 18.3.3 papunktyje (duomenų elementas „Importuotojas“). Jei prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 74 straipsnį, šis duomenų elementas pateikiamas, jei deklarantas turi informaciją, reikalingą jam pateikti. Bendrajame administraciniame dokumente šis duomenų elementas nenurodomas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma asmens, nurodyto Taisyklių 18.3.12 papunktyje (duomenų elementas „Pirkėjas“):

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.3.13.1. EORI kodas, jeigu jis suteiktas;

18.3.13.2. trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis, jeigu suteikiamos lengvatos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą ir jei deklarantui šis kodas žinomas.

18.3.14. „Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris (3/37). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje, jeigu importo deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba deklaruojamos paštu atsiunčiamos prekės ir jeigu jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas ekonominės veiklos vykdytojo atliekamą funkciją identifikuojantis kodas iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris“ nurodyti) ir pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą tos trečiosios šalies suteiktas unikalus asmens identifikacinis numeris.

18.3.15. „Leidimo turėtojo identifikacinis numeris (3/39). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje supaprastintoje deklaracijoje arba standartinėje deklaracijoje, jeigu ji pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba deklaruojamos paštu atsiunčiamos prekės. Nurodomas atitinkamo muitinės suteikto leidimo rūšies keturženklis kodas iš Komisijos reglamento 2015/2447 A priedo (kodai naudojami duomenų elementui „Prašymo/sprendimo rūšies kodas“ nurodyti) ir leidimo turėtojo EORI kodas.

18.3.16. „Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris (3/40)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje ir prekių rūšies lygmenyje, jeigu standartinė arba supaprastinta importo deklaracija išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas atitinkamas asmens funkcijos triženklis kodas iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo ir:

18.3.16.1. asmens, importuojančio vidaus vartojimui išleidžiamas į laisvą apyvartą ne Sąjungos prekes, Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas, jeigu importo PVM įskaitomas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 94 straipsnio 1 dalį;

18.3.16.2. specialios nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemos, nustatytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje, taikymo tikslais priskirtas specialusis PVM mokėtojo kodas, jeigu išleidžiamos į laisvą apyvartą mažos vertės siuntos, įsigytos pagal šią schemą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.3.17. „Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris (3/45). Duomenų elementas nepateikiamas.

18.3.18. „Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris (3/46). Duomenų elementas nepateikiamas.

18.4. 14 grupė „Vertės nustatymo informacija/mokesčiai“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.4.1. „Pristatymo sąlygos (4/1)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Naudojant atitinkamus kodus ir pozicijas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 20 langelio pildymui) nurodomi duomenys apie komercines sutarties sąlygas (pristatymo sąlygų triraidis kodas ir vieta) ir:

18.4.1.1. „1“, jeigu atitinkama vieta yra Lietuvos Respublikoje;

18.4.1.2. „2“, jeigu atitinkama vieta yra kitoje ES valstybėje narėje;

18.4.1.3. „3“, jeigu atitinkama vieta yra trečiojoje šalyje.

18.4.2. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis (4/3)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas skaičiuojamo mokesčio tipo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 47 langelio pirmą skiltį) arba „100“, jeigu deklaruojamos akcizais apmokestinamos prekės.

18.4.3. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė (4/4)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu tos pačios rūšies prekėms (pvz., maisto produktams) taikomas kombinuotasis muito tarifas, nustatytas nuo prekių vertės ir nuo prekių kiekio, turi būti atskirai nurodomi abiejų mokesčių pagrindai. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamos prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.4.3.1. prekių apmokestinamoji vertė eurais (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad:

18.4.3.1.1. mokestis skaičiuojamas nuo prekių apmokestinamosios vertės; arba

18.4.3.1.2. nustatyta nulinė mokesčio norma; arba

18.4.3.1.3. išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės, kurios visai neapmokestinamos mokesčiais; arba;

18.4.3.1.4. nepateikiami Taisyklių 18.4.5, 18.4.6 ir 18.4.7 papunkčiuose nurodyti duomenų elementai;

18.4.3.2. prekių kiekis (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių kiekio.

18.4.4. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas (4/5)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu tos pačios rūšies prekėms (pvz., maisto produktams) taikomas kombinuotasis muito tarifas, nustatytas nuo prekių vertės ir nuo prekių kiekio, turi būti atskirai nurodomi abiejų mokesčių tarifai. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

18.4.4.1. mokesčio norma, padalyta iš 100 (keturių ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių apmokestinamosios vertės; arba

18.4.4.2. mokesčio suma eurais (keturių ženklų po kablelio tikslumu) už vieną prekių rūšies kiekio vienetą, jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių kiekio; arba

18.4.4.3. „0,0000“, jeigu prekėms nustatyta nulinė mokesčio norma arba išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės, kurios teisės aktų nustatytais atvejais visai neapmokestinamos mokesčiais.

18.4.5. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma (4/6)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma rodiklių, nurodytų pateikiant duomenų elementus „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, sandauga, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

18.4.6. „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso) (4/7)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūroms įforminti, jeigu pakaitos produktai importuojami anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas) arba deklaruojamos mažos vertės siuntos ar paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma bendra už vienos rūšies prekes mokėtinų mokesčių suma eurais.

18.4.7. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas (4/8)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mokėjimo būdo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 47 langelio paskutinę skiltį), naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu apskaičiuota mokesčio suma lygi nuliui arba nuo apskaičiuoto mokesčio mokėjimo atleista, taip pat deklaruojant:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.4.7.1. prekes muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo ir laikinojo įvežimo perdirbti procedūroms įforminti arba pakaitos produktus, importuojamus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas);

18.4.7.2. mažos vertės siuntomis atsiunčiamas prekes, įsigytas pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemą, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje;

18.4.7.3. prekes, kurias privatūs asmenys iš trečiosios šalies siunčia privatiems asmenims Lietuvoje ir kurios yra nekomercinio pobūdžio ir neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 4 dalį.

18.4.8. „Pridedami ir nepridedami elementai (4/9)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti arba Sąjungos prekių įvežimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti. Pateikiant kiekvienos rūšies pridedamą ar nepridedamą elementą, susijusį su konkrečia prekių rūšimi, įrašomas atitinkamas kodas iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Pridedami ir nepridedami elementai“ nurodyti) ir atitinkama suma eurais, kuri dar nebuvo įtraukta į vieneto kainą arba išskaičiuota iš jos. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu:

18.4.8.1. importuotų prekių siuntos muitinė vertė neviršija 20 000 eurų, išskyrus atvejus, kai to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekių siuntos suskaidomos į dalis arba sudaro tokių siuntų dalį arba kai šie duomenys būtini teisingam muitinės vertės nustatymui. Jie laikomi būtinais šioms reikmėms, jeigu deklaruota prekių sandorio vertė turi būti patikslinta importuotojui tenkančiomis išlaidomis, nurodytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 71 ir 72 straipsniuose, taip pat muitinei nurodžius, kad ši informacija būtina teisingam muitinės vertės nustatymui; arba

18.4.8.2. sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio, kaip apibrėžta Komisijos reglamento 2015/2446 1 straipsnio 21 punkte;

18.4.8.3. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246 „Dėl Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija), 6.3–6.6 papunkčių nustatytais atvejais.

18.4.9. „Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra (4/10). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma valiutos, kuria pagal deklaracijoje nurodytą sąskaitą faktūrą (pirkimo–pardavimo atveju) arba sąskaitą proformą (kitais atvejais) deklaruojama prekių bendroji faktūrinė vertė, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo. Duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Supaprastintoje deklaracijoje, pateikiamoje:

18.4.9.1. įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas registruojamas, jeigu registruojamas duomenų elementas „Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma“;

18.4.9.2. MDAS priemonėmis, šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu pateikiamas duomenų elementas „Vieneto kaina/suma“.

18.4.10. „Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma (4/11)“. Nurodomas  deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodoma tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) bendroji deklaruojamų prekių vertė pagal deklaracijoje nurodytą sąskaitą faktūrą (pirkimo–pardavimo atveju) arba sąskaitą proformą (kitais atvejais).

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.4.11. „Vertės nustatymo rodikliai (4/13)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti, laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti, jeigu muitas apskaičiuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 86 straipsnio 3 dalį, arba Sąjungos prekių įvežimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti. Pateikiant kiekvienos rūšies pridedamą ar nepridedamą elementą, susijusį su konkrečia prekių rūšimi, įrašomas keturženklis atitinkamų rodiklių derinys, sudarytas naudojant kodus iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Vertės nustatymo rodikliai“ nurodyti), kurį nurodžius deklaruojama, ar prekių muitinę vertę lemia konkretūs veiksniai. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu:

18.4.11.1. importuotų prekių siuntos muitinė vertė neviršija 20 000 eurų, išskyrus atvejus, kai to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekių siuntos suskaidomos į dalis arba sudaro tokių siuntų dalį arba kai šie duomenys yra būtini teisingam muitinės vertės nustatymui. Jie laikomi būtinais šioms reikmėms, jeigu deklaruota prekių sandorio vertė turi būti patikslinta importuotojui tenkančiomis išlaidomis, nurodytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 71 ir 72 straipsniuose, taip pat muitinei nurodžius, kad ši informacija būtina teisingam muitinės vertės nustatymui; arba

18.4.11.2. sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio, kaip apibrėžta Komisijos reglamento 2015/2446  1 straipsnio 21 punkte;

18.4.11.3. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos 6.3–6.6 papunkčių nustatytais atvejais.

18.4.12. „Vieneto kaina/suma (4/14)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, tiksli (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) faktūrinė vertė, išreikšta valiuta, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra“. Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti ir pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu. Supaprastintoje deklaracijoje, pateikiamoje MDAS priemonėmis, šis duomenų nepateikiamas, jeigu leidimo naudoti supaprastintas deklaracijas turėtojui leista nepateikti duomenų apie prekių vertę.

18.4.13. „Valiutos kursas (4/15)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą, galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti. Šis duomenų elementas pateikiamas nurodant valiutos kursą, jeigu valiutos kursas nustatytas iš anksto importuotojo ir prekių pardavėjo sudarytoje sutartyje.

18.4.14. „Vertės nustatymo metodas (4/16). Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, muitinės vertės nustatymo metodo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 43 langelio pildymui).

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms, paštu atsiunčiamoms prekėms arba Sąjungos prekių įvežimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti.

18.4.15. „Lengvatiniai muitų tarifai (4/17)“ Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas susijęs su informacija apie prekėms taikomą muitų tarifų režimą. Jei Komisijos reglamento 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnyje nurodyta, kad jį taikyti privaloma, jis turi būti naudojamas, net jei neprašoma lengvatinio muitų tarifų režimo. Pateikiant šį duomenų elementą informacija apie taikomą muitų tarifų režimą nurodoma įrašant atitinkamą kodą iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 36 langelio pildymui), atsižvelgiant į Europos Komisijos interneto tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en, dalyje „Guidance documents/ Import and Entry/SAD Guidance document for the transitional period) skelbiamas šių kodų kombinacijas, jų naudojimo paaiškinimus ir pavyzdžius.

Deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu jį nurodyti pageidauja pats deklarantas. Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant prekes, atgabentas iš specialiųjų fiskalinių teritorijų, mažos vertės siuntas ir paštu atsiunčiamas prekes. Informacija apie taikomą muitų tarifų režimą taip pat nepateikiama, jeigu prekės deklaruojamos laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūroms įforminti, išskyrus atvejus, kai ES teisės aktuose nustatyta, kad šią informaciją privaloma pateikti.

18.4.16. „Pašto vertė (4/18)“. Nurodomas importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje deklaruojant paštu atsiunčiamas prekes. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma muitinės tikslais deklaruota prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, piniginė vertė ir valiutos, kuria ši vertė išreikšta, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.4.17. Pašto mokesčiai (4/19)“. Nurodomas importo deklaracijoje bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant paštu atsiunčiamas prekes. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma sumokėtų arba siuntėjui apskaičiuotų pašto išlaidų suma ir valiutos, kuria ši suma išreikšta, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, jeigu deklaruojamos paštu atsiunčiamos prekės.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.4.171. „Tikroji vertė (14 14 000 000). Nurodomas importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje deklaruojant mažos vertės siuntas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, tikroji prekių vertė, išreikšta valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra, ir šios valiutos kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo. Jeigu deklaruojamos nekomercinio pobūdžio prekės, kurias privatūs asmenys iš trečiųjų šalių siunčia privatiems asmenims Lietuvos Respublikoje, nurodoma prekių rūšies vertė muitinės tikslams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1B-511, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-28, i. k. 2021-16630

 

18.4.172. „Transporto ir draudimo išlaidos iki paskirties vietos (14 15 000 000). Nurodomas importo deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje deklaruojant mažos vertės siuntas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomos prekių vežimo iki galutinės jų paskirties vietos išlaidos, išreikštos valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra. Šis duomenų elementas pateikiamas, jei sąskaitoje faktūroje arba kituose deklaraciją papildančiuose dokumentuose nurodytos transporto ir (arba) draudimo išlaidos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1B-511, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-28, i. k. 2021-16630

 

18.5. 15 grupė „Datos / Laikas / Laikotarpiai“, 16 grupė „Vietos / Šalys / Regionai“ ir 17 grupė „Muitinės įstaigos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.5.1. „Paskirties šalies kodas (5/8)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje bendrosios dalies lygmenyje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

18.5.1.1. kodas „LT“, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti;

18.5.1.2. ES valstybės narės, kurioje prekės bus naudojamos, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekės deklaruojamos laikinojo įvežimo muitinės procedūrai įforminti;

18.5.1.3. ES valstybės narės, kurioje bus atliekama pirmoji perdirbimo operacija, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekės deklaruojamos laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti;

18.5.1.4. kodas „LT“, jeigu prekės deklaruojamos išleidimo į laisvą apyvartą (įskaitant vidaus vartojimą) arba galutinio vartojimo muitinės procedūrai įforminti. Tačiau, jeigu importo deklaracijos pateikimo metu yra žinoma, kad po prekių išleidimo deklaruotai procedūrai atlikti jos bus išgabentos į kitą ES valstybę narę, nurodomas šios valstybės narės dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

18.5.1.5. ES valstybės narės, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos deklaruotai muitinės procedūrai atlikti, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekes deklaruoja leidimo atlikti centralizuotą muitinį įforminimą turėtojas, išskyrus Taisyklių 18.5.1.2 ir 18.5.1.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

18.5.2. „Paskirties regiono kodas (5/8)“. Šis duomenų elementas importo deklaracijoje nepateikiamas.

18.5.3. „Išsiuntimo/eksporto šalies kodas (5/14)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje bendrosios dalies lygmenyje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje.. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros:

18.5.3.1. šalies, iš kurios prekės iš pradžių buvo išsiųstos į Lietuvos Respubliką, jeigu tarpinėje šalyje nebuvo sudarytas komercinis sandoris (pvz., pardavimo arba perdirbimo) ir jeigu šioje šalyje prekių gabenimas nebuvo sustabdytas ir su jomis nebuvo atlikti kiti teisiniai veiksmai, nesusiję su prekių transportavimu;

18.5.3.2. tarpinės šalies – kitais nei Taisyklių 18.5.3.1 papunktyje nurodytais atvejais.

18.5.4. „Kilmės šalies kodas (5/15)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu importo deklaracija pateikiama paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šis duomenų elementas pateikiamas, kai jį pateikti pageidauja pats deklarantas. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms įforminti.

Nurodomas pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“ aprašytos prekių rūšies kilmės šalies raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Prekių kilmės šalis nustatoma vadovaujantis Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 II antraštinės dalies nuostatomis.

Standartinėje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, registruojamas nelengvatinės prekių kilmės šalies, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 II antraštinės dalies 2 skyriuje, kodas, bet tik tada, kai netaikomas lengvatinis muitų tarifų režimas arba kai nelengvatinės prekių kilmės šalis skiriasi nuo lengvatinės prekių kilmės šalies.

18.5.5. „Lengvatinės kilmės šalies kodas (5/16)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, jeigu taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas ir jeigu pateikiant duomenų elementą „Lengvatiniai muitų tarifai“ nurodytas atitinkamas kodas. Deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti šis duomenų elementas pateikiamas, kai jį pateikti pageidauja pats deklarantas.

18.5.6. „Prekių buvimo vieta (5/23)“. Nurodoma importo deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslią vietą, kurioje yra muitinei pateikiamos prekės, identifikuojantis kodas ir, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamos prekėms įforminti, vietos tipo ir identifikavimo žymens vienaženkliai kodai iš Komisijos reglamento 2015/2447 B priedo. Pateikiant tikslią vietą, kurioje yra muitinei pateikiamos prekės, identifikuojantį kodą nurodomas vienas šių kodų:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.5.6.1. leidime atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, leidime pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba leidime naudotis savikontrole nurodytos prekių pateikimo vietos kodas;

18.5.6.2. leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu nurodytos vietos kodas;

18.5.6.3. leidimo turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlį, kitą prekių laikinojo saugojimo vietą arba muitinės sandėlį numeris;

18.5.6.4. „LTVR3000“, jeigu deklaruojamos prekės gabenamos naudojant stacionarius transportavimo įrenginius arba Vilniaus teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui importo deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia;

18.5.6.5. „LTPR2000“, jeigu Kauno teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui importo deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia;

18.5.6.6. „LTSR1000“, jeigu Klaipėdos teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui importo deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia;

18.5.6.7. muitinės įstaigos arba kitos muitinės nustatytos vietos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus kitais nei Taisyklių 18.5.6.1–18.5.6.6 papunkčiuose nurodytais atvejais.

18.5.7. „Pateikimo muitinės įstaiga (5/26)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu asmuo turi leidimą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas muitinės įstaigos, kuriai prekės pateikiamos atitinkamai muitinės procedūrai įforminti, kodas, nurodytas atitinkame leidime.

18.5.8. „Prižiūrinčioji muitinės įstaiga (5/27)“. Nurodoma standartinėje muitinės deklaracijoje, pateikiamoje įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, supaprastintoje deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti, jeigu muitinės įstaiga, kuriai pateikiama deklaracija, skiriasi nuo prižiūrinčiosios muitinės įstaigos, nurodytos atitinkame leidime. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas prižiūrinčiosios muitinės įstaigos, nurodytos atitinkame leidime, kodas.

18.5.9. „Priėmimo data (5/31)“. Nurodoma papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) ir importo deklaracijoje, pateikiamoje vietoj pripažintos negaliojančia deklaracijos, deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

18.5.9.1. supaprastintos deklaracijos priėmimo data arba prekių įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus data, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (apibendrinta, periodinė arba suvestinė);

18.5.9.2. pripažintos negaliojančia  deklaracijos priėmimo data arba kita sprendime pripažinti deklaraciją negaliojančia nurodyta data, jeigu importo deklaracija pateikiama vietoj pripažintos negaliojančia  deklaracijos.

18.6. 18 grupė „Prekių identifikavimo duomenys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.6.1. „Neto masė (kg) (6/1)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto kilogramais vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Jeigu standartinė importo deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, pateikiama supaprastinta deklaracija arba importo deklaracija mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, prekių masė neto nurodoma iki 6 ženklų po kablelio tikslumu, neįrašant „0“ pabaigoje, jeigu prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto ne didesnė nei 1 kilogramas (pvz., „0,123“, jei pakuotės turinys sveria 123 gramus, „0,00304“, jei pakuotės turinys sveria 3 gramus ir 40 miligramų, arba „0,000654“, jei pakuotės turinys sveria 654 miligramus).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo ir laikinojo įvežimo muitinės procedūroms įforminti, pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti arba supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu. Supaprastintoje deklaracijoje, pateikiamoje MDAS priemonėmis, šis duomenų elementas gali būti nenurodomas, jeigu pateikiamas duomenų elementas „Papildomi matavimo vienetai“ ir (arba) „Vieneto kaina/suma“. Jeigu importo deklaracija pateikiama paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šis duomenų elementas pateikiamas, kai jį pateikti pageidauja pats deklarantas.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė. „Pakuotės“ sąvoka apima visus dirbinius, naudojamus prekėms pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams, visų pirma dirbinius, naudojamus kaip prekių išorinė arba vidinė danga, laikiklius, ant kurių prekės yra susuktos, suvyniotos arba pritvirtintos, konteinerius (išskyrus tuos, kurie apibrėžti tarptautinėse konvencijose) ir talpyklas. Tačiau ši sąvoka neapima transporto priemonių ir transporto įrangos gaminių, tokių kaip transportavimui skirtų padėklų ir krovininių konteinerių.

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas, skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė neto turi sutapti su mase bruto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Bruto masė (kg)“.

Jeigu deklaruojama elektros energija, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0,001“.

18.6.2. „Papildomi mato vienetai (6/2)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais importo deklaracijoje turi būti nurodytas prekių kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu. Jį pateikiant nurodomas tikslus prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, kiekis, išreikštas Sąjungos teisės aktuose nustatytu ir TARIC paskelbtu mato vienetu.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, kai importo deklaracija pateikiama paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti, duomenų elementas pateikiamas, kai deklaruojamos prekės, nurodytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 27 straipsnyje.

18.6.3. „Bruto masė (kg) (6/5)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms įforminti arba įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šį duomenų elementą galima nurodyti deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant importo deklaraciją paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nurodomas tik deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto kilogramais.

Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė. Jei padėklų svoris yra įtrauktas į transporto dokumentus, tai padėklų svoris turi būti įtrauktas ir apskaičiuojant bruto masę, išskyrus šiuos atvejus: importo deklaracijoje, pateikiant duomenų elementą Prekių aprašymas“, padėklai nurodyti kaip atskiros prekės arba atitinkamoms prekėms nustatyto muito norma yra pagrįsta mase bruto ir (arba) atitinkamoms prekėms nustatyta tarifinė kvota administruojama remiantis matavimo vienetu „bruto masė“. Šios pastraipos nuostatos netaikomos pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti.

Jeigu deklaruojamų prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu standartinė importo deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, pateikiama supaprastinta deklaracija arba importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, prekių masė bruto nurodoma iki 6 ženklų po kablelio tikslumu, neįrašant „0“ pabaigoje, jeigu prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto ne didesnė nei 1 kilogramas (pvz., „0,123“, jei pakuotė sveria 123 gramus, „0,00304“, jei pakuotė sveria 3 gramus ir 40 miligramų, arba „0,000654“, jei pakuotė sveria 654 miligramus).

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas, skystas prekes, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, masė bruto turi sutapti su mase neto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Neto masė (kg)“, ir gali būti nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu.

Jeigu deklaruojama elektros energija, pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0,001“.

18.6.4. „Prekių aprašymas (6/8)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą prekių rūšis aprašoma taip, kaip ji įprastai aprašoma prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas nedelsiant ir vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti pagal KN, draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems importo muitams ar mokesčiams apskaičiuoti.

Jeigu deklaruojamos kelių transporto priemonės, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, modifikacija, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, degalų rūšis, variklio cilindrų tūris ir galingumas. Jeigu deklaruojamos nepilnai sukomplektuotos, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių kelių transporto priemonės, turi būti aprašyti apgadinimai ir (arba) nurodytos trūkstamos detalės. Jeigu deklaruojamos naudotos kelių transporto priemonės – nurodoma „Naudota“.

Jeigu deklaruojami ginklai, įrašoma ginklo kategorija, rūšis, modelis, kalibras (išskyrus templinius ginklus) ir numeris (templiniams ginklams taikoma tik tada, kai ginklas numeruotas).

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje. Neužpildyti bendrojo administracinio dokumento 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

Jeigu prekėms aprašyti, jų kiekiui nurodyti, muitams bei mokesčiams apskaičiuoti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu matavimo vienetu, nurodomas papildomo matavimo vieneto kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo bei tikslus prekių rūšies kiekis, išreikštas šiuo matavimo vienetu. Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio apatinės dalies kairiojoje pusėje.

Jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, pateikiant šį duomenų elementą aiškiai aprašomos deklaruojamos prekės, kurių aprašymas turi būti pakankamai tikslus, kad muitinė galėtų jas identifikuoti.

18.6.5Pakuočių rūšis (6/9)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 31 langelio pildymui). Mažiausia išorine prekių pakuote laikoma pakuotė, kurioje supakuotų prekių neįmanoma suskaidyti į dalis jų neišpakavus. Jeigu prekės supakuotos į skirtingų rūšių mažiausias išorines pakuotes, nurodomi visų šių pakuočių rūšių kodai.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nerodomas.

18.6.6. „Pakuočių skaičius (6/10)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių, kurių rūšis nurodyta pateikiant duomenų elementą „Pakuočių rūšis“, bendras skaičius arba prekių vienetų skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Jeigu prekės užima ir ne visą pakuotę, tokia pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos birios, skystos arba dujų pavidalo prekės ir elektros energija.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

Jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms, atsiųstoms paštu, įforminti, šis duomenų elementas nerodomas.

18.6.7. „Krovinio ženklinimo duomenys (6/11)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą laisva forma nurodomi duomenys apie transporto vienetų ar pakuočių ženklinimą.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

Supaprastintoje deklaracijoje šis duomenų elementas pateikiamas tik tais atvejais, kai deklaruojamos supakuotos prekės. Jeigu prekės gabenamos konteineriais, vietoj duomenų apie krovinio ženklinimą galima nurodyti konteinerio numerį, tačiau deklarantas, turėdamas atitinkamą informaciją, gali supaprastintoje deklaracijoje nurodyti ir duomenis apie krovinio ženklinimą. Be to, vietoj duomenų apie krovinio ženklinimą supaprastintoje deklaracijoje galima nurodyti ir unikalų siuntos registracijos numerį (UCR) arba transporto dokumento numerį ir jo surašymo datą, jeigu pagal šią informaciją galima vienareikšmiškai identifikuoti visas vieną prekių siuntą sudarančias pakuotes.

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nenurodomas.

18.6.8. „Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas (6/13)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas yra Europos cheminių medžiagų muitų registre (ECICS) daugiausia cheminėms medžiagoms ir preparatams suteiktas identifikatorius. Šį duomenų elementą privaloma pateikti deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo muitinės procedūrai įforminti, jeigu atitinkamoms prekėms taikoma su jų CUS kodu susijusi TARIC priemonė. Jeigu atitinkamoms prekėms TARIC priemonė netaikoma arba prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo, laikinojo išvežimo arba laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai arba jų įvežimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti, taip pat tada, kai pateikiama supaprastinta deklaracija, deklarantas gali savo noru nurodyti šį kodą, jeigu jį nurodyti būtų paprasčiau negu pateikti išsamų tekstinį prekių rūšies aprašymą.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje.

Pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nenurodomas.

18.6.9. „Prekės kodas – KN kodas (6/14)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi pirmieji aštuoni deklaruojamų prekių rūšies kodo pagal KN skaitmenys.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją ir importo deklaraciją mažos vertės siuntoms įforminti nurodomi pirmieji šeši deklaruojamų prekių rūšies kodo pagal KN skaitmenys.

18.6.10. „Prekės kodas – TARIC kodas (6/15)“. Nurodomas importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi 9-as ir 10-as deklaruojamų prekių rūšies kodo pagal TARIC nomenklatūrą skaitmenys.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją MDAS priemonėmis šis duomenų elementas nenurodomas, jeigu deklarantas turi leidimą naudoti supaprastintą deklaraciją, suteiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnio 2 dalį, ir jam leista nepateikti šių duomenų.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir importo deklaraciją mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nenurodomas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

18.6.11. „Prekės kodas – papildomas (-i) TARIC kodas (-ai) (6/16)“. Nurodomas importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi konkrečią prekių rūšį atitinkantys pirmasis ir (arba) antrasis papildomi kodai iš TARIC nomenklatūros, jeigu jie nustatyti ir atitinka deklaruojamos prekių siuntos gabenimo sąlygas.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją MDAS priemonėmis šis duomenų elementas nenurodomas, jeigu deklarantas turi leidimą naudoti supaprastintą deklaraciją, suteiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnio 2 dalį, ir jam leista nepateikti šių duomenų.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir importo deklaraciją mažos vertės siuntoms bei paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nenurodomas.

18.6.12. „Prekės kodas – nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-ai) (6/17). Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas konkrečią prekių rūšį atitinkantis keturženklis nacionalinis papildomas kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, jeigu deklaruojama prekių rūšis yra (nėra) akcizų objektas ir (arba) apmokestinama taikant lengvatinį PVM tarifą.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba importo deklaraciją mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti šis duomenų elementas nenurodomas.

18.6.13. „Bendras pakuočių skaičius (6/18)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

Šis duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant prekes muitinio sandėliavimo procedūrai, Sąjungos prekių įvežimui iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įforminti arba pateikiant importo deklaraciją mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.6.14. „Prekių pobūdis (6/19)“. Nurodomas importo deklaracijoje, pateikiamoje paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, prekių rūšies lygmenyje, kai jį pateikti pageidauja deklarantas. Nurodomas tinkamas sandorio pobūdžio kodas:

18.6.14.1. „11“ – prekių pirkimas arba pardavimas;

18.6.14.2. „21“ – prekių grąžinimas;

18.6.14.3. „31“ – dovana;

18.6.14.4. „32“ – prekių pavyzdžiai;

18.6.14.5. „91“ – dokumentai;

18.6.14.6. „991“ – mišrus  pobūdis;

18.6.14.7. „999“kitas sandoris, kuriam nepriskirtinas nė vienas kitas kodas.

18.7. 19 grupė „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įrenginiai)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.7.1. „Konteineris (7/2)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Remiantis deklaracijos pateikimo metu žinoma informacija nurodoma:

18.7.1.1. „1“, jeigu prekės gabenamos konteineriuose;

18.7.1.2. „0“, jeigu prekės gabenamos ne konteineriuose.

18.7.2. „Transporto rūšis pasienyje (7/4)“. Nurodoma standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo įvežtos į ES muitų teritoriją, rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui).

Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.7.3. „Vidaus transporto rūšis (7/5)“. Nurodoma standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, atgabenusios prekes į muitinės įstaigą arba kitą muitinės nustatytą arba muitinei priimtiną vietą, kurioje jos pateikiamos muitinei, kai įforminama importo deklaracija, rūšies skaitmeninis kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu importo formalumai atliekami įvežimo į ES muitų teritoriją vietoje arba importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms ir paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.7.4. „Atvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/9)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi duomenys apie transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės tuo metu, kai atliekami importo formalumai (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris). Turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos prekės atsiųstos paštu (per AB „Lietuvos paštas“) arba atgabentos naudojant stacionarius transportavimo įrenginius, prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

Jeigu bendrojo administracinio dokumento atitinkamame langelyje nepakanka vietos transporto priemonių registracijos numeriams nurodyti, jame įrašoma „Įvairūs“. Tada kartu su bendruoju administraciniu dokumentu turi būti pateiktas transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai.

18.7.5. „Konteinerio identifikacinis numeris (7/10)“. Nurodomas importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), pagal kuriuos identifikuojamas konteineris, jeigu deklaruojamos prekės gabenamos konteineriuose.

Kitų nei oro transportas transporto rūšių naudojimo atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kuri yra tinkama krauti į rietuves ir kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai. Oro transporto atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai.

Pateikiant šį duomenų elementą nuimamieji kėbulai ir puspriekabės, vežami kelių ir geležinkelių transportu, laikomi konteineriais.

Tam tikrais atvejais, kai konteineriams identifikuoti taikomas ISO 6346 standartas, kartu su konteinerio identifikaciniu numeriu nurodomas ir Tarptautinio konteinerių ir įvairiarūšio transporto biuro (BIC) priskirtas identifikatorius (prefiksas).

Nuimamųjų kėbulų ir puspriekabių naudojimo atvejais jų identifikavimui taikomas Europos EN 13044 standarte įvestas įvairiarūšio vežimo vieneto (ILU) kodas.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.7.6. „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis (7/15)“. Nurodoma standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria pagal deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją prekės buvo gabenamos per ES išorinę sieną, registracijos šalies raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, jeigu prekės per ES išorinę sieną atgabentos jūrų, oro arba kelių transportu. Jeigu prekės įvežtos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuria buvo gabenamos visos kitos (pvz., jeigu automobilis plukdomas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos prekės atsiųstos paštu (per AB „Lietuvos paštas“) arba atgabentos geležinkelių transportu ar naudojant stacionarius transportavimo įrenginius, prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti.

18.8. 99 grupė „Kiti duomenų elementai (statistiniai duomenys, garantijos, su muitų tarifais susiję duomenys)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

18.8.1. „Kvotos eilės Nr. (8/1)“. Nurodomas  deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą arba galutinio vartojimo muitinės procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tarifinės kvotos, kurią prašo taikyti deklarantas, numeris.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją MDAS priemonėmis šis duomenų elementas nurodomas, jeigu deklaracijoje nurodyti visi kiti duomenys, reikalingi kvotos administravimui.

Pateikiant supaprastintą deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba importo deklaraciją, kuri pateikiama mažos vertės siuntoms ar paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti, šis duomenų elementas nenurodomas.

18.8.2. „Garantijos rūšis (8/2)“. Nurodoma standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą, galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma atitinkamai operacijai naudojamos garantijos rūšies arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 48 langelyje.

Jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms  įforminti, šis duomenų elementas nenurodomas.

18.8.3. „Garantijos registracijos numeris (8/3)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje deklaruojant prekes išleidimo į laisvą apyvartą, galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas atitinkamai operacijai naudojamos garantijos arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją registracijos numeris.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 48 langelyje.

Jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms, šis duomenų elementas nenurodomas.

18.8.4. „Sandorio pobūdis (8/5)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant importo deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu šis duomenų elementas gali būti nurodomas ir prekių siuntos lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas dviženklis skaitmeninis sandorio pobūdžio kodas iš Komisijos įgyvendinimo reglamento 2020/1197 I priedo C dalies 1 lentelėje pateikto sandorių pobūdžio kodų sąrašo.

Pirmasis sandorio pobūdžio kodo skaitmuo nurodomas iš minėto sąrašo A skilties, antrasis – iš B skilties. Jeigu minėto sąrašo B skiltyje pateikta nuoroda į kodus, kuriuos nacionaliniams tikslams nustato ES valstybės narės, antrasis kodo skaitmuo nurodomas iš Sandorių pobūdžio kodų, naudojamų statistikos tikslams, sąrašo.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti arba jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Nr. 1B-993, 2021-12-27, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27160

 

18.8.5. „Statistinė vertė (8/6)“. Nurodoma standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių rūšies, aprašytos pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, statistinė vertė, apibrėžta Komisijos reglamento Nr. 113/2010 4 straipsnio 1 dalyje, eurais.

 

IV SKYRIUS

TRANZITO DEKLARACIJOS duomenų elementAI

 

19. Tranzito deklaracija gali būti pateikiama su saugos ir saugumo (įvežimo bendrosios deklaracijos) duomenimis arba be jų. Jeigu vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatomis turi būti pateikiami saugos ir saugumo duomenys, pateikiama tranzito deklaracija su saugos ir saugumo duomenimis arba tranzito deklaracija ir įvežimo bendroji deklaracija. Tranzito deklaracijos žymoje „Sauga ir saugumas“ pažymima, ar atitinkama tranzito deklaracija pateikta su saugos ir saugumo duomenimis (taip), ar be jų (ne). Pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą turi būti pasirenkamas atitinkamas jo rinkinys (tranzito arba tranzito/saugumo bendrojo administracinio dokumento rinkinys su papildomaisiais lapais ar be jų).

Saugos ir saugumo duomenų elementų, privalomų pateikti tranzito deklaracijose, paaiškinimai pateikti Taisyklių VI skyriuje.

20. Tranzito deklaracija nenaudojama, jeigu prekės, kurioms taikytina Sąjungos tranzito arba bendroji tranzito procedūra, gabenamos su NATO 302-ąja forma, ES 302-ąja forma, ATA knygele, naudojant stacionarius transportavimo įrenginius arba siunčiamos paštu ir pašto siuntą gabena pats pašto paslaugų teikėjas arba ji gabenama jo vardu, taip pat tais atvejais, kai taikomi Sąjungos tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimai, leidžiantys kaip tranzito deklaraciją naudoti transporto dokumentus (gabenant prekes geležinkelių, oro arba jūrų transportu).

21. Tranzito deklaracijų duomenų elementai:

21.1. 11 grupė „Pranešimo informacija (įskaitant procedūrų kodus)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.1.1. Deklaracijos rūšis (1/1)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 1 langelio trečios skilties pildymui)

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.1.2. „Lapai (1/4)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas tik bendrajame administraciniame dokumente. Jo 3 langelyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento lapo eilės numeris ir bendras naudojamų bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas su dviem papildomaisiais lapais, bendrajame administraciniame dokumente įrašoma 1/3, pirmame papildomajame lape – 2/3, antrame – 3/3.

21.1.3. „Prekių rūšies Nr. (1/6)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Jeigu pateikiant elektroninę deklaraciją deklaruojama daugiau negu viena prekių rūšis, nurodomas prekių rūšies numeris, atsižvelgiant į elektroninėje deklaracijoje nurodytą bendrą prekių rūšių skaičių. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Bendrojo administracinio dokumento ar jo papildomojo lapo 32 langelyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento ar jo papildomojo lapo 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrajame administraciniame dokumente ir jo papildomuosiuose lapuose.

21.1.4. „Parašas/Patvirtinimas (1/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje kaip tranzito deklaracijos pasirašymo arba kitokio patvirtinimo požymis. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje įrašoma 50 langelyje „Vykdytojas“ nurodyto įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo vieta ir data. Bendrajame administraciniame dokumente pateikiami duomenys tvirtinami procedūros vykdytojo įgalioto asmens parašu.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), pateikiant šį duomenų elementą nurodomas jo vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju bendrajame administraciniame dokumente pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

21.1.5. „Bendras prekių rūšių skaičius (1/9)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių prekių rūšių skaičius. Prekių rūšių skaičius turi būti lygus duomenų elementų „Prekių aprašymas“, kuriuos reikia pateikti, skaičiui. Šis duomenų elementas elektroninėje deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

21.2. 12 grupė „Pranešimų, dokumentų, sertifikatų ir leidimų nuorodos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.2.1. „Ankstesnis dokumentas (2/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas laikinojo saugojimo deklaracijos, muitinės deklaracijos arba kito muitinės dokumento, įforminto toms pačioms prekėms prieš pateikiant tranzito deklaraciją, kodas, bendrajame administraciniame dokumente atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (-). Dokumento kodą sudaro:

21.2.1.1. dokumento tipo ženklas:

21.2.1.1.1. „X“, jeigu nurodomi duomenys apie bendrąją deklaraciją;

21.2.1.1.2. „Y“, jeigu nurodomi duomenys apie pirminę deklaraciją;

21.2.1.1.3. „Z“, jeigu nurodomi duomenys apie ankstesnį dokumentą;

21.2.1.2. triženklis dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D2 priedėlio (Pateikiamų dokumentų/sertifikatų kodai);

21.2.1.3. dokumento numeris.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

21.2.2. „Papildoma informacija (2/2). Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma visa pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama informacija, kuri privalo būti pateikiama deklaruojant prekes Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti, ir jos kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D2 priedėlio 7 punkto (papildoma informacija / specialūs kodai) arba atitinkamas įrašo kodas ir pavadinimas iš Įrašų nacionalinių kodų sąrašo.

21.2.3. „Pateikiami dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos (2/3)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie tranzito deklaraciją papildančius dokumentus, sertifikatus, leidimus ir papildomas nuorodas. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

21.2.3.1. dokumento pavadinimo santrumpos kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D2 priedėlio (Pateikiamų dokumentų/sertifikatų kodai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

21.2.3.2. atitinkamas keturženklis dokumento iš Dokumentų nacionalinių kodų sąrašo, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti deklaruojant prekes Sąjungos ar bendrajai tranzito procedūrai įforminti.

21.2.4. „LRN (2/5)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas kiekvienai atskirai deklaracijai identifikuoti.

21.3. 13 grupė „Šalys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.3.1. „Eksportuotojas (3/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą:

21.3.1.1. nurodomas leidimo naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu turėtojo tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas), jeigu įgaliotasis siuntėjas išsiunčia prekes iš šiame leidime nurodytos vietos;

21.3.1.2. įrašoma „Įvairūs – 00200“, jeigu nustatytais atvejais deklaruojami jungtiniai kroviniai (keletas prekių siuntų, sugrupuotų kartu ir pakrautų į vieną transporto priemonę ar konteinerį). Šis įrašas daromas tik bendrajame administraciniame dokumente, su kuriuo turi būti pateiktas siuntėjų sąrašas, kuriame surašomi tikslūs siuntėjų pavadinimai (vardai ir pavardės) ir adresai. Elektroninėje tranzito deklaracijoje tokiais atvejais informacija apie konkrečius siuntėjus pateikiama  prekių rūšies lygmenyje;

21.3.1.3. nurodomas asmens, kuris pagal tranzito deklaraciją papildančius transporto dokumentus išsiunčia prekes, deklaruojamas tranzito procedūrai įforminti, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas) kitais atvejais.

21.3.2. „Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, nurodyto pateikiant duomenų elementą „Eksportuotojas“, EORI kodas arba bendrojo tranzito šalies kompetentingos institucijos jam suteiktas unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą ES užtikrino atitinkama šalis, jeigu asmuo, pateikiantis tranzito deklaraciją, šį kodą žino. Šį duomenų elementą privaloma pateikti, jeigu prekes išsiunčia įgaliotasis siuntėjas arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas asmuo. Taisyklių 21.3.1.2 papunktyje nurodytais atvejais EORI kodas arba bendrojo tranzito šalies kompetentingos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas nurodomas prekių rūšies lygmenyje arba kartu su bendruoju administraciniu dokumentu pateikiamame siuntėjų sąraše.

21.3.3. Gavėjas (3/9). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą:

21.3.3.1. nurodomas leidimo naudotis įgaliotojo gavėjo statusu turėtojo tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas), jeigu prekės turi būti pristatytos įgaliotajam gavėjui;

21.3.3.2. įrašoma „Įvairūs – 00200“, jeigu nustatytais atvejais deklaruojami jungtiniai kroviniai (keletas prekių siuntų, sugrupuotų kartu ir pakrautų į vieną transporto priemonę ar konteinerį). Šis įrašas daromas tik bendrajame administraciniame dokumente, su kuriuo turi būti pateiktas gavėjų sąrašas, kuriame surašomi tikslūs gavėjų pavadinimai (vardai ir pavardės) ir adresai. Elektroninėje tranzito deklaracijoje tokiais atvejais informacija apie konkrečius siuntėjus pateikiama  prekių rūšies lygmenyje;

21.3.3.3. nurodomas asmens, kuriam pagal tranzito deklaraciją papildančius transporto dokumentus turi būti pristatytos prekės, deklaruojamos tranzito procedūrai įforminti, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas) kitais atvejais.

21.3.4. Gavėjo identifikacinis numeris (3/10)Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, nurodyto pateikiant duomenų elementą „Gavėjas“, EORI kodas arba bendrojo tranzito šalies kompetentingos institucijos jam suteiktas unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą ES užtikrino atitinkama šalis, jeigu asmuo, pateikiantis tranzito deklaraciją, šį kodą žino. Šį duomenų elementą privaloma pateikti, jeigu prekės turi būti pristatytos įgaliotajam gavėjui arba Lietuvos Respublikoje įsteigtam asmeniui. Taisyklių 21.3.3.2 papunktyje nurodytais atvejais EORI kodas arba bendrojo tranzito šalies kompetentingos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas nurodomas prekių rūšies lygmenyje arba kartu su bendruoju administraciniu dokumentu pateikiamame gavėjų sąraše.

21.3.5. „Atstovas (3/19). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, jeigu prekes Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti jos vykdytojo interesais deklaruoja atstovas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

Bendrojo administracinio dokumento rinkinyje pateikiant šį duomenų elementą taip pat įrašomas Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo įgalioto asmens (jeigu pateikta bendroji garantija – garantijos sertifikate nurodyto įgalioto asmens) vardas, pavardė ir pareigos. Vykdytojo įgaliotas asmuo – tai fizinis asmuo, kurį Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas įgaliojo deklaruoti prekes šiai procedūrai įforminti. Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 50 langelio apačioje, nurodant deklaracijos užpildymo vietą ir datą. Pateikti duomenys tvirtinami tranzito procedūros vykdytojo įgalioto asmens parašu bendrojo administracinio dokumento 1-jame egzemplioriuje.

21.3.6. „Atstovo identifikacinis numeris (3/20). Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu prekes Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti jos vykdytojo interesais deklaruoja atstovas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas asmeniui, nurodytam pateikiant duomenų elementą „Atstovas“.

21.3.7. „Atstovo statuso kodas (3/21)“. Nurodomas bendrojo administracinio dokumento deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu prekes Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti jos vykdytojo interesais deklaruoja atstovas. Bendrojo administraciniame dokumento 50 langelyje šis duomenų elementas įrašomas laužtiniuose skliaustuose, prieš tranzito procedūros vykdytojo atstovo pavadinimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

21.3.7.1. skaičius „2“, jeigu prekes deklaruoja tiesioginis atstovas;

21.3.7.2. skaičius „3“, jeigu prekes deklaruoja netiesioginis atstovas.

21.3.8. „Tranzito procedūros vykdytojas (3/22)“. Šis duomenų elementas nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą įrašomas Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo (vežėjo, ekspeditoriaus, muitinės tarpininko ar kito asmens, kurio vardu įforminta garantija, taikoma Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai, arba asmens, kuris prisiėmė įsipareigojimus dėl Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros įvykdymo, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais taikant šią procedūrą garantijos pateikti nereikia) tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas). Jeigu prekės išsiunčiamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu, nurodomas tikslus leidimo naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu turėtojo pavadinimas ir adresas.

21.3.9. „Tranzito procedūros vykdytojo identifikacinis numeris (3/23)“. Šis duomenų elementas nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo (vežėjo, ekspeditoriaus, muitinės tarpininko ar kito asmens, kurio vardu įforminta garantija, taikoma Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai, arba asmens, kuris prisiėmė įsipareigojimus dėl Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros įvykdymo, jeigu teisės aktų nustatytais atvejais taikant šią procedūrą garantijos pateikti nereikia) EORI kodas. Jeigu prekės išsiunčiamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu, nurodomas įgaliotojo siuntėjo EORI kodas.

Jeigu tranzito procedūros vykdytojas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, o bendrojo tranzito šalyje, Andoroje ar San Marine, nurodomas tos šalies kompetentingos institucijos asmeniui suteiktas unikalus identifikavimo kodas.

21.4. 14 grupė „Vertės nustatymo informacija/mokesčiai“. Tranzito deklaracijoje šios grupės duomenų elementų nėra

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.5. 15 grupė „Datos / Laikas / Laikotarpiai“, 16 grupė „Vietos / Šalys / Regionai“ ir 17 grupė „Muitinės įstaigos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.5.1. „Deklaravimo data (5/4)“. Šis duomenų elementas nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Nurodoma data, kada buvo surašyta ir pasirašyta tranzito deklaracija. Šis duomenų elementas elektroninėje tranzito deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

21.5.2. „Deklaravimo vieta (5/5)“. Šis duomenų elementas nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Nurodoma vieta, kurioje buvo pateikta atitinkama tranzito deklaracija. Šis duomenų elementas elektroninėje tranzito deklaracijoje gali būti generuojamas automatiškai.

21.5.3. „Paskirties įstaiga (ir šalis) (5/6)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas muitinės įstaigos, kuriai turi būti pateiktos prekės norint užbaigti Sąjungos arba bendrąją tranzito procedūrą, kodas iš Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0).

21.5.4. „Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys) (5/7)“. Nurodomos deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Informacija pateikiama, jeigu prekės, kurioms taikoma Sąjungos arba bendroji tranzito procedūra, gabenamos per bendrojo tranzito šalis arba per trečiąsias šalis. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:

21.5.4.1. muitinės įstaigų, per kurias numatoma įvažiuoti į kiekvienos bendrojo tranzito šalies teritoriją, numatomą pervažiuoti atliekant atitinkamą tranzito procedūrą, ir muitinės įstaigos, per kurią numatoma sugrįžti į ES muitų teritoriją pervažiavus bendrojo tranzito šalies teritoriją, kodai iš Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0);

21.5.4.2. numatomų išvežimo iš ES muitų teritorijos muitinės įstaigų ir įvežimo atgal į ES muitų teritoriją muitinės įstaigų kodai iš Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0), jeigu atliekant Sąjungos arba bendrąją tranzito procedūrą prekes numatoma gabenti per trečiąsias šalis (išskyrus bendrojo tranzito šalis).

21.5.5. Paskirties šalies kodas (5/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas paskutinės prekių išleidimo tranzito procedūrai atlikti metu žinomos šalies, į kurią turi būti pristatytos prekės:

21.5.5.1. dviraidis kodas iš ISO 3166 standarto, jeigu pateikiama elektroninė tranzito deklaracija;

21.5.5.2. pavadinimas iš ISO 3166 standarto, jeigu pateikiamas bendrojo administracinio dokumento rinkinys;

21.5.6. Pakrovimo vieta (5/21)“. Tranzito deklaracijoje, pateikiamoje be saugos ir saugumo duomenų, šis duomenų elementas nepateikiamas.

21.5.7. „Prekių buvimo vieta (5/23)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą, tiksliai identifikuojantį vietą, kurioje yra muitinei pateikiamos prekės, nurodomas vienas šių kodų:

21.5.7.1. leidime naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu nurodytos vietos, iš kurios įgaliotasis siuntėjas išsiunčia prekes, kodas;

21.5.7.2. sutikime pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje, kitoje nei muitinės įstaiga ar kita muitinės nustatyta vieta, nurodytos vietos kodas;

21.5.7.3. leidimo turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlį, kitą prekių laikinojo saugojimo vietą arba muitinės sandėlį numeris;

21.5.7.4. muitinės įstaigos arba kitos muitinės nustatytos vietos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, kitais nei Taisyklių 21.5.7.1–21.5.7.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.

21.6. 18 grupė „Prekių identifikavimo duomenys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.6.1. „Neto masė (kg) (6/1)“. Nurodoma tranzito deklaracijos prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, kai ES teisės aktų nustatytais atvejais jį būtina pateikti deklaruojant prekes Sąjungos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, jeigu deklaruojamų prekių masė ne didesnė nei 1 kg. Kitais atvejais nurodoma iki artimiausio kilogramo suapvalinta prekių masė neto.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė. „Pakuotės“ sąvoka apima visus dirbinius, naudojamus prekėms pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams, visų pirma dirbinius, naudojamus kaip prekių išorinė arba vidinė danga, laikiklius, ant kurių prekės yra susuktos, suvyniotos arba pritvirtintos, konteinerius (išskyrus tuos, kurie apibrėžti tarptautinėse konvencijose) ir talpyklas. Tačiau ši sąvoka neapima transporto priemonių ir transporto įrangos gaminių, tokių kaip transportavimui skirtų padėklų ir krovininių konteinerių.

Deklaruojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas, skystas prekes masė neto turi sutapti su mase bruto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Bruto masė (kg)“.

21.6.2. „Bruto masė (kg) (6/5)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies ir prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė.

Jei tranzito deklaracijoje nurodytos kelių rūšių prekės, kurios supakuotos kartu ir taip, kad atskirai nustatyti kurios nors prekių rūšies masės bruto neįmanoma, bendrą visų rūšių prekių masę bruto reikia nurodyti tik deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje.

Jei bendrajame administraciniame dokumente nurodytos kelių rūšių prekės, kurios supakuotos kartu ir taip, kad atskirai nustatyti kurios nors prekių rūšies masės bruto neįmanoma, bendrą visų rūšių prekių masę bruto reikia nurodyti tik deklaruojant pirmą pagal eilės numerį prekių rūšį. Tokiu atveju deklaruojant kitas prekių rūšis šis duomenų elementas nepateikiamas.

Jeigu deklaruojamų prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

21.6.3. Prekių aprašymas (6/8)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą prekių rūšis aprašoma taip, kaip ji įprastai aprašoma prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai suklasifikuoti pagal KN, prekių tranzito draudimams bei apribojimams taikyti, pateikiamos garantijos dydžiui apskaičiuoti.

Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų rinkiniuose ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje. Neužpildyti bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų rinkinių 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

21.6.4Pakuočių rūšis (6/9)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 31 langelio pildymui). Mažiausia išorine prekių pakuote laikoma pakuotė, kurioje supakuotų prekių neįmanoma suskaidyti į dalis jų neišpakavus. Jeigu prekės supakuotos į skirtingų rūšių mažiausias išorines pakuotes, nurodomi visų šių pakuočių rūšių kodai.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

21.6.5. „Pakuočių skaičius (6/10)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių, kurių rūšis nurodyta pateikiant duomenų elementą „Pakuočių rūšis“, bendras skaičius arba prekių vienetų skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Jeigu prekės užima ir ne visą pakuotę, tokia pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu deklaruojamos birios, skystos arba dujų pavidalo prekės.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

21.6.6. „Krovinio ženklinimo duomenys (6/11)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą laisva forma nurodomi duomenys apie transporto vienetų ar pakuočių ženklinimą.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

21.6.7. „Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas (6/13). Nurodomas prekių rūšies lygmenyje deklaranto pageidavimu, jeigu atitinkamoms prekėms TARIC priemonės netaikomos ir šį kodą nurodyti būtų paprasčiau negu pateikti išsamų tekstinį prekių rūšies aprašymą.

Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas yra Europos cheminių medžiagų muitų registre (ECICS) daugiausia cheminėms medžiagoms ir preparatams suteiktas identifikatorius.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio vidurinės dalies kairiojoje pusėje.

21.6.8. „Prekės kodas – KN kodas (6/14)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi bent šeši deklaruojamų prekių rūšies kodo pagal KN ženklai. Informacija pateikiama, jeigu:

21.6.8.1. tas pats asmuo pateikia tranzito deklaraciją ir kitą muitinės deklaraciją, kurioje nurodytas prekių rūšies kodas pagal KN. Šiuo atveju nurodomas 8 ženklų prekių rūšies kodas pagal KN;

21.6.8.2. tas pats asmuo pateikia tranzito deklaraciją ir laikinojo saugojimo arba įvežimo bendrąją deklaraciją, kurioje nurodytas prekių rūšies kodas pagal KN. Šiuo atveju nurodomas 6 ženklų prekių rūšies kodas pagal KN;

21.6.8.3. tai numatyta kituose ES teisės aktuose. Nurodomas prekės kodas, nurodytas atitinkamame teisės akte.

21.6.9. „Bendras pakuočių skaičius (6/18)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodomas bendras deklaruojamą prekių siuntą sudarančių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

21.7. 19 grupė „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įrenginiai)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.7.1. „Perkrovimas (7/1)“. Nurodomas bendrojo administracinio dokumento arba tranzito lydimojo dokumento deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu prekės, gabenamos taikant Sąjungos arba bendrąją tranzito procedūrą, perkraunamos į kitą transporto priemonę arba konteinerį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus prekių perkrovimo paskirties muitinės įstaigoje atvejus. Perkrovimas turi būti atliekamas muitinei prižiūrint ir patvirtintas muitinės pareigūno parašu bei muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento 4-ojo ir 5-ojo egzempliorių arba tranzito lydimojo dokumento F langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“. Vežėjas, kuris gabenant prekes atsako už transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės, ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis bendrojo administracinio dokumento 4-ojo ir 5-ojo egzempliorių arba tranzito lydimojo dokumento 55 langelio:

21.7.1.1. pirmoje eilutėje įrašo vietą (miestą), kurioje prekės perkraunamos į kitą transporto priemonę ir (arba) konteinerį, ir raides „LT“;

21.7.1.2. antroje eilutėje įrašo duomenis apie transporto priemonę, į kurią perkraunamos prekės (tokius pačius kaip ir pateikiant duomenų elementus „Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys“ ir „Išvykstančios transporto priemonės registracijos šalis“);

21.7.1.3. trečią eilutę užpildo tuo atveju, jei prekės perkrautos į kitą konteinerį, nurodydamas konteinerio, į kurį perkrautos prekės, numerį.

21.7.2. „Konteineris (7/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Remiantis tranzito deklaracijos pateikimo metu žinoma informacija apie situaciją prekių išvežimo per ES išorinę sieną metu nurodoma:

21.7.2.1. „1“, jeigu prekės gabenamos konteineriuose;

21.7.2.2. „0“, jeigu prekės gabenamos ne konteineriuose.

21.7.3. „Transporto rūšis pasienyje (7/4)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria pagal tranzito deklaracijos pateikimo metu turimą informaciją prekes numatoma išvežti iš ES muitų teritorijos, rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui).

21.7.4. „Vidaus transporto rūšis (7/5)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, į kurią prekių išsiuntimo vietoje pakraunamos prekės, rūšies skaitmeninis kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 25 langelio pildymui).

21.7.5. „Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/7)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi duomenys apie transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės tuo metu, kai atliekami tranzito formalumai išvykimo muitinės įstaigoje (laivo pavadinimas, geležinkelio vagono numeris, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris). Turi būti nurodyti visų transporto priemonių registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi (pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos).

Jeigu atliekant tranzito operaciją prekės vežamos daugiarūšio transporto vienetuose, tokiuose, kaip konteineriai, nuimami kėbulai ir puspriekabės, tranzito procedūros vykdytojas gali nepateikti šių duomenų, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje surašant elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis pateikiamą tranzito deklaraciją arba bendrąjį administracinį dokumentą neįmanoma nurodyti transporto priemonės identifikavimo duomenų, o daugiarūšio transporto vienetai turi unikalius numerius ir šie numeriai nurodyti pateikiant duomenų elementą „Konteinerio identifikacinis numeris“.

21.7.6. „Konteinerio identifikacinis numeris (7/10)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), pagal kuriuos identifikuojamas konteineris, jeigu deklaruojamos prekės gabenamos konteineriuose.

Kitų nei oro transportas transporto rūšių naudojimo atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kuri yra tinkama krauti į rietuves ir kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai. Oro transporto atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai.

Pateikiant šį duomenų elementą, nuimamieji kėbulai ir puspriekabės, vežami kelių ir geležinkelių transportu, laikomi konteineriais.

Tam tikrais atvejais, kai konteineriams identifikuoti taikomas ISO 6346 standartas, kartu su konteinerio identifikaciniu numeriu nurodomas ir Tarptautinio konteinerių ir įvairiarūšio transporto biuro (BIC) priskirtas identifikatorius (prefiksas).

Nuimamųjų kėbulų ir puspriekabių naudojimo atvejais jų identifikavimui taikomas Europos EN 13044 standarte įvestas įvairiarūšio vežimo vieneto (ILU) kodas.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 31 langelio viršutinės dalies kairiojoje pusėje.

21.7.7. „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/14)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi duomenys apie aktyviąją transporto priemonę (laivo pavadinimas, orlaivio reiso numeris ir data (jei orlaivio reisas neturi numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris), automobilio registracijos numeris), kuria pagal deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją prekes numatoma išgabenti per ES išorinę sieną. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu arba kelių rūšių transporto priemonėmis, aktyviąja transporto priemone laikoma ta, kuri gabena visas kitas (pvz., jeigu automobilis gabenamas laivu, aktyviąja transporto priemone laikomas laivas; jeigu vilkikas traukia priekabą, aktyviąja transporto priemone laikomas vilkikas).

Šių duomenų pateikti nereikia, jeigu prekės gabenamos geležinkelių transportu.

21.7.8. „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis (7/15)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas aktyviosios transporto priemonės, kuria pagal deklaracijos priėmimo metu turimą informaciją prekes numatoma išgabenti per ES išorinę sieną, registracijos šalies dviraidis kodas iš ISO 3166-1 standarto.

Šių duomenų pateikti nereikia, jeigu prekės gabenamos geležinkelių transportu.

21.7.9. „Plombos numeris (7/18)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu įgaliotasis siuntėjas pateikia tranzito deklaraciją deklaruodamas prekes, kurias pagal jam suteiktą leidimą naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu privaloma plombuoti, arba jeigu tranzito procedūros vykdytojui leidžiama naudoti specialias plombas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi plombų, kuriomis plombuojami transporto įrenginiai, identifikaciniai numeriai.

21.7.10. „Kiti įvykiai gabenant krovinį (7/19)“. Nurodomas bendrajame administraciniame dokumente arba tranzito lydimajame dokumente deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Padaryti įrašai turi būti patvirtinti muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento 4-ojo ir 5-ojo egzempliorių G langelyje arba tranzito lydimojo dokumento F langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“. Vežėjas, kuris gabenant prekes atsako už transporto priemonę, į kurią tiesiogiai pakrautos prekės, ranka rašaline rašymo priemone spausdintinėmis raidėmis bendrojo administracinio dokumento 4-ojo ir 5-ojo egzempliorių arba tranzito lydimojo dokumento 56 langelyje:

21.7.10.1. trumpai aprašo įvykį, veiksmus, atliktus su prekėmis, ir prekių būklę, jeigu:

21.7.10.1.1. dalis prekių ar visos prekės turėjo būti nedelsiant iškrautos iš jas gabenusios transporto priemonės arba konteinerio dėl įvykusios avarijos, nelaimingo atsitikimo ar techninio gedimo;

21.7.10.1.2. tranzito operacijos vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu dėl priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo valios, buvo pažeistos muitinės įstaigos (įgaliotojo siuntėjo) uždėtos plombos;

21.7.10.1.3. prekės Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo perkrautos į kitą transporto priemonę arba konteinerį. Toks perkrovimas turi būti atliekamas muitinei prižiūrint, išskyrus atvejus, kai muitinės įstaiga leido perkrauti prekes jai nedalyvaujant;

21.7.10.1.4. dėl avarijos ar kito nelaimingo atsitikimo Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas arba vežėjas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su šia procedūra;

21.7.10.2. įrašo naujo vilkiko registracijos numerį, jeigu vežant prekes, pakrautas į priekabą ar puspriekabę ir gabenamas taikant Sąjungos arba bendrąją tranzito procedūrą, per Lietuvos Respublikos teritoriją keičiamas tik vilkikas (neiškraunant ir neperkraunant prekių). Tokiais atvejais nebūtina, kad šis įrašas būtų patvirtintas muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu bendrojo administracinio dokumento 4-ojo ir 5-ojo egzempliorių G langelyje arba tranzito lydimojo dokumento F langelyje „KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS“.

21.8. 99 grupė „Kiti duomenų elementai (statistiniai duomenys, garantijos, su muitų tarifais susiję duomenys)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

21.8.1. „Garantijos rūšis (8/2)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma atitinkamai operacijai naudojamos garantijos rūšies arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 52 langelio viršuje.

21.8.2. „Garantijos registracijos numeris (8/3)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas atitinkamai operacijai naudojamos garantijos arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją registracijos numeris, o elektroninėje tranzito deklaracijoje – taip pat ir garantijos prieigos kodas bei garantijos muitinės įstaiga.

Bendrajame administraciniame dokumente ši informacija nurodoma 52 langelio viršuje.

21.8.3. „Garantija negalioja (8/4)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas bendrojo tranzito šalies, Andoros Kunigaikštystės arba San Marino Respublikos dviraidis kodas iš ISO 3166 standarto, jeigu pateikta garantija negalioja toje bendrojo tranzito šalyje arba (ir) Andoros Kunigaikštystėje arba (ir) San Marino Respublikoje.

 

V SKYRIUS

SĄJUNGOS PREKIŲ MUITINIO STATUSO ĮRODYMO RUOŠINIO DUOMENŲ ELEMENTAI

 

22. Pageidaujant gauti prekių, kurioms netaikoma Sąjungos arba bendroji tranzito procedūra, turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą muitinei turi būti pateikiamas Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo ruošinys – bendrojo administracinio dokumento 4-asis egzempliorius su papildomaisiais lapais arba be jų. Muitinės įstaigoje, kurioje buvo įformintas toks prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, paliekama jo kopija, kuri saugoma teritorinės muitinės direktoriaus nustatyta tvarka.

23. Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo duomenų elementai:

23.1. 11 grupė „Pranešimo informacija (įskaitant procedūrų kodus)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.1.1. „Deklaracijos rūšis (1/1)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Duomenims nurodyti naudojami atitinkami kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Deklaracijos rūšis“ pateikti).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

23.1.2. „Lapai (1/4)“. Nurodomas bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Jo 3 langelyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento lapo eilės numeris ir bendras naudojamų bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų skaičius.

Pavyzdžiui, jeigu pateikiamas bendrasis administracinis dokumentas su dviem papildomaisiais lapais, bendrajame administraciniame dokumente įrašoma – 1/3, pirmame papildomajame lape – 2/3, antrame – 3/3.

Langelis nepildomas, jeigu įforminamas vienos rūšies prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas. Pastaruoju atveju bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašoma „1“.

23.1.3. „Prekių rūšies Nr. (1/6)“. Nurodomas bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje prekių rūšies lygmenyje. Jo 32 langelyje įrašomas bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus ar jo papildomųjų lapų 31 langelyje „Krovinio vietos ir prekės aprašymas“ aprašytos prekių rūšies eilės numeris bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje ir jo papildomuosiuose lapuose.

Langelis nepildomas, jeigu įforminamas vienos rūšies prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas. Pastaruoju atveju bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 5 langelyje „Iš viso prekių“ įrašoma „1“.

23.1.4. „Parašas/Patvirtinimas (1/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje kaip prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo pasirašymo arba kitokio patvirtinimo požymis.

Pateikiant šį duomenų elementą bendrojo administracinio dokumento 54 langelyje įrašoma 14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“ nurodyto pareiškėjo įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus užpildymo vieta ir data. Bendrajame administraciniame dokumente pateikiami duomenys tvirtinami pareiškėjo įgalioto asmens parašu. Jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais įgaliotajam išdavėjui suteikta teisė nepasirašyti bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus, šiame langelyje įrašoma „Leista nepasirašyti“.

Jei prekes deklaruoja fizinis asmuo (įskaitant keleivius), pateikiant šį duomenų elementą nurodomas jo vardas ir pavardė, bendrojo administracinio dokumento užpildymo data ir vieta. Šiuo atveju bendrajame administraciniame dokumente pateikti duomenys tvirtinami šio asmens parašu.

23.1.5. „Bendras prekių rūšių skaičius (1/9)“. Nurodomas bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą įrašomas bendras prekių rūšių, nurodytų bendrojo administracinio dokumento 4-ajame egzemplioriuje ir jo papildomuosiuose lapuose, skaičius.

Prekių rūšis apibrėžiama kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumente nurodytos prekės, kurių visi duomenys, pažymėti atributu „X“ Komisijos reglamento 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio duomenų reikalavimų lentelėje, sutampa.

23.2. 12 grupė „Pranešimų, dokumentų, sertifikatų ir leidimų nuorodos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.2.1. „Ankstesnis dokumentas (2/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos, įformintos toms pačioms prekėms prieš pateikiant Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, kodas, atskiriant jo sudėtines dalis brūkšneliais (-). Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu deklaruojamos ne Sąjungos kilmės prekės ir deklarantas turi minėtą informaciją. Dokumento kodą sudaro:  

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.2.1.1. „ZZZ“;

23.2.1.2. importo deklaracijos pagrindinis registracijos numeris (MNR). Jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentas taikomas ne visoms nurodyta importo deklaracija deklaruotoms prekėms, taip pat turi būti nurodomas atitinkamos prekių rūšies eilės numeris importo deklaracijoje.

23.2.2. „Papildoma informacija (2/2). Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma visa pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama informacija, kuri privalo būti pateikiama prašant įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, ir jos kodai iš Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 B priedo (kodai, naudojami duomenų elementui „Papildoma informacija“ pateikti) arba atitinkamas įrašo kodas ir pavadinimas iš Įrašų nacionalinių kodų sąrašo.

23.2.3. Papildomi dokumentai (2/3)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma informacija apie Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą papildančius dokumentus, sertifikatus, leidimus ir papildomas nuorodas. Pateikiant informaciją apie dokumentus nurodoma:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.2.3.1. atitinkamas keturženklis dokumento kodas iš TARIC duomenų bazės, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal ES teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentui įforminti;

23.2.3.2. atitinkamas keturženklis dokumento iš Dokumentų nacionalinių kodų sąrašo, dokumento numeris, jo išdavimo ar surašymo data, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šiuos dokumentus privaloma pateikti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentui įforminti;

23.2.3.3. leidimo naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu numeris, jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą įformina įgaliotasis išdavėjas.

23.2.4. „LRN (2/5)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinio registracijos numeris, kurį suteikė pareiškėjas.

23.3. 13 grupė „Šalys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.3.1. „Eksportuotojas (3/1)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių siuntos lygmenyje bendrojo administracinio dokumento 4-ame egzemplioriuje.

Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, išsiunčiančio prekes, kurioms pageidaujama įforminti jų turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą, tikslus pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

23.3.2. „Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, išsiunčiančio prekes, kurioms pageidaujama įforminti jų turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą, EORI kodas.

23.3.3. „Atstovo identifikacinis numeris (3/20)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas nurodomas, jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo ruošinį pateikia ne tas pats asmuo, kuris nurodytas pateikiant duomenų elementą „Asmens, prašančio pateikti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymus, identifikacinis numeris“. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas asmeniui, teikiančiam atstovavimo muitinėje paslaugas, ir šio asmens tikslus pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

23.3.4. „Atstovo statuso kodas (3/21)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 14 langelyje laužtiniuose skliaustuose nurodoma:

23.3.4.1. skaičius „2“, jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinį pateikia tiesioginis atstovas;

23.3.4.2. skaičius „3“, jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinį pateikia netiesioginis atstovas.

23.3.5. „Asmens, prašančio pateikti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymus, identifikacinis numeris (3/43)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas EORI kodas, suteiktas asmeniui, prašančiam įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, ir tikslus pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

23.4. 14 grupė „Vertės nustatymo informacija/mokesčiai“. Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumente šios grupės duomenų elementų nėra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

23.5. 15 grupė „Datos / Laikas / Laikotarpiai“, 16 grupė „Vietos / Šalys / Regionai“ ir 17 grupė „Muitinės įstaigos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.5.1. „Deklaravimo data (5/4)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Įrašoma data, kada buvo surašytas ir pasirašytas Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinys.

23.5.2. „Deklaravimo vieta (5/5)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus 50 langelyje.. Įrašoma vieta, kurioje buvo pateiktas Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinys.

23.5.3. „Prašomas įrodymų galiojimo laikotarpis (5/28)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, jeigu asmuo, prašantis įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, pageidauja, kad nustatytas jo galiojimo terminas būtų ilgesnis už nurodytą Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 123 straipsnyje. Jį pateikiant nurodomas prašomas nustatyti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento galiojimo terminas dienomis. Prašymas nustatyti tokį terminą pagrindžiamas pateikiant duomenų elementą „Papildoma informacija“. Šiuo atveju Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinio pateikimas muitinei laikomas prašymu nustatyti ilgesnį Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo galiojimo terminą, o šio įrodymo įregistravimas ir įforminimas muitinėje – muitinės sprendimu tokį terminą nustatyti.

23.6. 18 grupė „Prekių identifikavimo duomenys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.6.1. „Neto masė (kg) (6/1)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, kai ES teisės aktų nustatytais atvejais ją būtina pateikti įforminant Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė neto kilogramais, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, jeigu aprašytų prekių masė ne didesnė nei 1 kg. Kitais atvejais nurodoma iki artimiausio kilogramo suapvalinta masė neto.

Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė. „Pakuotės“ sąvoka apima visus dirbinius, naudojamus prekėms pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams, visų pirma dirbinius, naudojamus kaip prekių išorinė arba vidinė danga, laikiklius, ant kurių prekės yra susuktos, suvyniotos arba pritvirtintos, konteinerius (išskyrus tuos, kurie apibrėžti tarptautinėse konvencijose) ir talpyklas. Tačiau ši sąvoka neapima transporto priemonių ir transporto įrangos gaminių, tokių kaip transportavimui skirtų padėklų ir krovininių konteinerių.

Jeigu Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą prašoma įforminti nesupakuotoms, birioms, neišpilstytoms, skystoms prekėms, masė neto turi sutapti su mase bruto, nurodyta pateikiant duomenų elementą „Bruto masė (kg)“.

23.6.2. „Bruto masė (kg) (6/5)“. Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies ir prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma prekių, aprašytų pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“, masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė.

Jei Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinyje nurodytos kelių rūšių prekės, kurios supakuotos kartu ir taip, kad atskirai nustatyti kurios nors prekių rūšies masės bruto neįmanoma, bendrą visų rūšių prekių masę bruto reikia nurodyti tik prie pirmos pagal eilės numerį prekių rūšies. Tokiu atveju pateikiant informaciją apie kitas prekių rūšis šis duomenų elementas nepateikiamas.

Jeigu aprašytų prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

23.6.3. Prekių aprašymas (6/8)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą prekių rūšis aprašoma taip, kaip ji įprastai aprašoma prekyboje. Prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai suklasifikuoti pagal KN.

Neužpildyti bendrojo administracinio dokumento 4-ojo egzemplioriaus papildomųjų lapų 31 langeliai perbraukiami įstrižai.

23.6.4Pakuočių rūšis (6/9)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių rūšies kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 31 langelio pildymui). Mažiausia išorine prekių pakuote laikoma pakuotė, kurioje supakuotų prekių neįmanoma suskaidyti į dalis jų neišpakavus. Jeigu prekės supakuotos į skirtingų rūšių mažiausias išorines pakuotes, nurodomi visų šių pakuočių rūšių kodai.

23.6.5. „Pakuočių skaičius (6/10)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mažiausių išorinių prekių pakuočių, kurių rūšis nurodyta pateikiant duomenų elementą „Pakuočių rūšis“, bendras skaičius arba prekių vienetų skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Jeigu prekės užima ir ne visą pakuotę, tokia pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu aprašytos prekės birios, skystos arba dujų pavidalo.

23.6.6. „Krovinio ženklinimo duomenys (6/11)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą laisva forma nurodomi duomenys apie transporto vienetų ar pakuočių ženklinimą.

23.6.7. „Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas (6/13)”. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje deklaranto pageidavimu, jeigu šį kodą nurodyti būtų paprasčiau negu pateikti išsamų tekstinį prekių rūšies aprašymą.

Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas yra Europos cheminių medžiagų muitų registre (ECICS) daugiausia cheminėms medžiagoms ir preparatams suteiktas identifikatorius.

23.6.8. „Prekės kodas – KN kodas (6/14)“. Nurodomas prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu toks reikalavimas nustatytas atitinkamuose ES teisės aktuose. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas prekės kodas, nurodytas atitinkamame teisės akte.

23.6.9. „Bendras pakuočių skaičius (6/18)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą skaičiais nurodomas bendras prekių siuntą, kuriai prašoma įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, sudarančių pakuočių (maišų, dėžių, ryšulių ar kt.) skaičius.

23.7. 19 grupė „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įrenginiai)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

23.7.1. „Konteineris (7/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Remiantis Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumento ruošinio pateikimo metu žinoma informacija apie situaciją prekių išvežimo per ES išorinę sieną metu nurodoma:

23.7.1.1. „1“, jeigu prekės gabenamos konteineriuose;

23.7.1.2. „0“, jeigu prekės gabenamos ne konteineriuose.

23.7.2. „Konteinerio identifikacinis numeris (7/10)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), pagal kuriuos identifikuojamas konteineris, jeigu prekės, kurioms prašoma įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumentą, gabenamos konteineriuose.

Kitų nei oro transportas transporto rūšių naudojimo atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kuri yra tinkama krauti į rietuves ir kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai. Oro transporto atveju konteineris yra speciali sutvirtinta dėžė, skirta kroviniui vežti, kurią galima perkrauti horizontaliai ir vertikaliai.

Pateikiant šį duomenų elementą, nuimamieji kėbulai ir puspriekabės, vežami kelių ir geležinkelių transportu, laikomi konteineriais.

Tam tikrais atvejais, kai konteineriams identifikuoti taikomas ISO 6346 standartas, kartu su konteinerio identifikaciniu numeriu nurodomas ir Tarptautinio konteinerių ir įvairiarūšio transporto biuro (BIC) priskirtas identifikatorius (prefiksas).

Nuimamųjų kėbulų ir puspriekabių naudojimo atvejais jų identifikavimui taikomas Europos EN 13044 standarte įvestas įvairiarūšio vežimo vieneto (ILU) kodas.

23.8. 99 grupė „Kiti duomenų elementai (statistiniai duomenys, garantijos, su muitų tarifais susiję duomenys)“. Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo dokumente šios grupės duomenų elementų nėra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

VI SKYRIUS

SAUGOS IR SAUGUMO DUOMENŲ ELEMENTAI, PATEIKIAMI KARTU SU EKSPORTO, REEKSPORTO ARBA TRANZITO DEKLARACIJA

 

24. Saugos ir saugumo duomenų elementai pateikiami kartu su eksporto, reeksporto arba tranzito deklaracijomis, jeigu ES teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios deklaracijos pateikiamos su saugos ir saugumo duomenimis.

25. Taisyklių 26 punkte pateikti paaiškinimai, susiję su saugos ir saugumo duomenų elementais, kurie skiriasi nuo eksporto, reeksporto ir tranzito deklaracijų duomenų elementų (su jais susiję paaiškinimai pateikti Taisyklių II, III ir IV skyriuose).

26. Saugos ir saugumo duomenų elementai:

26.1. 11 grupė „Pranešimo informacija (įskaitant procedūrų kodus)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.1.1. „Ypatingų aplinkybių rodiklis (1/7)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas, jeigu asmuo, pateikiantis eksporto, reeksporto arba tranzito deklaraciją, pageidauja pasinaudoti privalumais, susijusiais su ypatingomis aplinkybėmis (pvz., AEO statusu), nenurodytomis Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlio 1 lentelėje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas ypatingų aplinkybių, su kuriomis susijusiais privalumais asmuo pageidauja pasinaudoti, kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlio (duomenų elemento „Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis“ paaiškinimai).

26.2. 12 grupė „Pranešimų, dokumentų, sertifikatų ir leidimų nuorodos“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.2.1. „Papildoma informacija (2/2). Nurodoma deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas pateikiamas eksporto, reeksporto arba tranzito deklaracijoje, jeigu prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, ir gavėjas nežinomas. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „Nežinomas gavėjas“ ir kodas:

26.2.1.1. „10600“ – eksporto arba reeksporto deklaracijoje;

26.2.1.2. „30600“ – tranzito deklaracijoje.

26.2.2. „Papildomi dokumentai (2/3)“. Nurodoma eksporto, reeksporto arba tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas transporto dokumento, su kuriuo prekės įvežamos į ES muitų teritoriją arba iš jos išvežamos, registracijos numeris. Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte.

Jeigu tranzito deklaraciją su saugos ir saugumo duomenimis pateikia ne vežėjas, o kitas asmuo, taip pat nurodomas vežėjo surašyto transporto dokumento numeris.

Šis duomenų elementas naudojamas vietoj unikalaus prekių siuntos registracijos numerio (UCR), kai jis nežinomas.

Deklaruojant laivų ir orlaivių atsargas transporto dokumentu laikoma šių atsargų pardavimo sąskaita faktūra arba krovinio aprašas.

Deklaruojant kelių transportu gabenamas prekes tranzito procedūrai įforminti, ši informacija pateikiama tokia apimtimi, kiek jos turima (pvz., nurodant TIR knygelę arba CMR važtaraštį).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

26.2.3. „Registracijos numeris/UCR (2/4). Nurodomas eksporto, reeksporto ir tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje arba prekių rūšies lygmenyje, jeigu nežinomas transporto dokumento numeris. Nurodomas unikalus komercinis registracijos numeris, kurį konkrečiai siuntai suteikė atitinkamas asmuo. Jis gali būti nurodomas PMO (ISO 15459) kodų ar jiems lygiaverčiu pavidalu.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte.

26.3. 13 grupė „Šalys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.3.1. „Siuntėjas (3/7)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje.

Eksporto arba reeksporto deklaracijoje šį duomenų elementą atitinka duomenų elementas „Eksportuotojas“.

Pateikiant šį duomenų elementą tranzito deklaracijoje nurodomas prekes siunčiantis asmuo, kurį vežimo sutartyje nurodė transportą užsakantis asmuo. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

26.3.2. „Siuntėjo identifikacinis numeris (3/8)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje.

Eksporto arba reeksporto deklaracijoje šį duomenų elementą atitinka duomenų elementas „Eksportuotojo identifikacinis numeris“.

Pateikiant šį duomenų elementą tranzito deklaracijoje nurodomas prekes siunčiančio asmens, kurį vežimo sutartyje nurodė transportą užsakantis asmuo, EORI kodas arba Sąjungos pripažįstamas trečiosios šalies kompetentingos institucijos suteiktas unikalus identifikacinis numeris, jeigu tranzito deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino.

26.3.3. Gavėjas (3/9). Nurodomas eksporto, reeksporto ir tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, kuriam faktiškai siunčiamos prekės, tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas). Tais atvejais, kai sudaryta subrangos sutartis, šis duomenų elementas pateikiamas, jei asmuo, pateikiantis eksporto, reeksporto arba tranzito deklaraciją, turi jam pateikti reikalingą informaciją. Tranzito deklaracijoje šią informaciją reikia nurodyti, kai gavėjas ir tranzito deklaraciją pateikiantis asmuo yra skirtingi asmenys. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“ ir pateikiant duomenų elementą Papildoma informacija“ nurodytas kodas „10600“ eksporto (reeksporto) deklaracijoje arba „30600“ tranzito deklaracijoje;

26.3.4. Gavėjo identifikacinis numeris (3/10)“. Nurodomas eksporto, reeksporto ir tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas asmens, kuriam faktiškai siunčiamos prekės, EORI kodas arba Sąjungos pripažįstamas trečiosios šalies kompetentingos institucijos suteiktas unikalus identifikacinis numeris, jeigu eksporto, reeksporto arba tranzito deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino.

26.3.5. Vežėjas (3/31). Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu vežėjas ir tranzito procedūros vykdytojas yra skirtingi asmenys. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas vežėjo tikslus pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

26.3.6. Vežėjo identifikacinis numeris (3/32)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu vežėjas ir tranzito procedūros vykdytojas yra skirtingi asmenys, išskyrus atvejį, kai naudojamasi privalumais pagal ES pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą. Šiuo atveju informacija gali būti pateikiama nurodant trečiosios šalies kompetentingos institucijos suteiktą unikalų identifikavimo kodą, kurio prieinamumą ES užtikrino atitinkama trečioji šalis. To kodo struktūra turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlio duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas vežėjo:

26.3.6.1. EORI kodas arba trečiosios šalies kompetentingos institucijos jam suteiktas unikalus identifikavimo kodas, jeigu prekės gabenamos jūrų, vidaus vandenų arba oro transportu ir tranzito deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino;

26.3.6.2. EORI kodas, jeigu vežėjas yra prisijungęs prie muitinės sistemos ir pareiškęs norą gauti Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 185 straipsnio 3 dalyje arba 187 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus.

26.3.7. Informuotinas asmuo – įmonės lygmens vežimo sutartis (3/33). Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos arba prekių siuntos lygmenyje, jeigu reikia nurodyti asmenį, kuris prekių įvežimo metu turi būti informuojamas apie prekių, gabenamų oro arba jūrų transportu, atgabenimą. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas tikslus informuotino asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas (gatvė, namas, šalis, pašto kodas, miestas).

Jei prekės gabenamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai pateikiant duomenų elementą Papildoma informacija“ nurodytas kodas „30600“, visuomet turi būti nurodomas informuotinas asmuo.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia deklaruojant skubias siuntas, apibrėžtas Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte.

26.3.8. Informuotino asmens identifikacinis numeris – įmonės lygmens vežimo sutartis (3/34)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos arba prekių siuntos lygmenyje, jeigu reikia nurodyti asmenį, kuris prekių įvežimo metu turi būti informuojamas apie prekių, gabenamų oro arba jūrų transportu, atgabenimą ir jeigu tranzito deklaraciją pateikiantis asmuo žino informuotino asmens identifikavimo kodą. Jei prekės gabenamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai pateikiant duomenų elementą Papildoma informacija“ nurodytas kodas „30600“, visuomet turi būti nurodomas informuotinas asmuo. Šio duomenų elemento pateikti nereikia deklaruojant skubias siuntas, apibrėžtas Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas informuotino asmens:

26.3.8.1. unikalus identifikavimo kodas, kurį suteikė trečiosios šalies kompetentinga institucija ir kurio prieinamumą ES užtikrino atitinkama trečioji šalis, jeigu naudojamasi privalumais pagal ES pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą. Šio kodo struktūra turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlio duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą;

26.3.8.2. EORI kodas.

26.4. 14 grupė „Vertės nustatymo informacija/mokesčiai“. Tranzito deklaracijoje šios grupės duomenų elementų nėra

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.4.1. „Transporto išlaidų mokėjimo būdas“ (4/2)“. Nurodomas deklaracijos bendrosios dalies ir prekių rūšies lygmenyje, jeigu asmuo, pateikiantis eksporto, reeksporto arba tranzito deklaraciją, jos pateikimo metu žino, kaip bus mokama (buvo apmokėta) už deklaracijoje nurodytų prekių transportavimą.

Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlio (duomenų elemento „Transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas“ paaiškinimai). Jeigu visos prekių siuntos, deklaruojamos pateikiant vieną eksporto, reeksporto arba tranzito deklaraciją, transportavimo išlaidos apmokėtos (numatomos apmokėti) vienu būdu, transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas nurodomas deklaracijos lygmenyje. Tačiau jeigu tokios prekių siuntos transportavimo išlaidos apmokėtos (numatomos apmokėti) keliais būdais, atitinkami transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodai nurodomi prekių rūšies lygmenyje.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklarantas ar tranzito procedūros vykdytojas turi AEO statusą, leidimo tipas – saugumas ir sauga.

26.5. 15 grupė „Datos / Laikas / Laikotarpiai“, 16 grupė „Vietos / Šalys / Regionai“ ir 17 grupė „Muitinės įstaigos“.

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.5.1. Numatyta atvykimo į pirmąją atvykimo vietą Sąjungos muitų teritorijoje data ir laikas“. Nurodoma tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma transporto priemonės atvykimo į pirmąjį oro uostą (kai prekes į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies numatoma įvežti oro transportu), pirmąjį sausumos sienos perėjimo punktą (kai prekes į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies numatoma įvežti sausuma) ar pirmąjį jūrų uostą (kai prekes į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies numatoma įvežti jūrų transportu) ES muitų teritorijoje data bei laikas ir (arba) tvarkaraštyje numatyta data bei laikas minučių tikslumu. Laikas nurodomas pagal pirmosios atvykimo vietos laiką.

26.5.2. Paskesnė (-ės) įvežimo muitinės įstaiga (-os) (5/13)“. Nurodoma tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje, jeigu prekės gabenamos jūrų, oro arba vidaus vandenų transportu. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi paskesnių įvežimo muitinės įstaigų kodai Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0).

26.5.3. Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai (5/18)“. Nurodomas eksporto arba reeksporto deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nuoseklumo tvarka nurodomi šalių, per kurias prekės gabenamos iš šalies, kurioje yra pirminė jų išsiuntimo vieta, į šalį, kurioje yra jų galutinė paskirties vieta, kodai iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Turi būti nurodomi visų eksporto arba reeksporto deklaracijos pateikimo metu žinomų šalių, per kurias numatoma gabenti deklaruojamas prekes nuo pirminės jų išsiuntimo vietos iki galutinės jų paskirties vietos, kodai.

Jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte, eksporto arba reeksporto deklaracijoje nurodomas tik šalies, kurioje yra galutinė siuntų paskirties vieta, kodas.

26.5.4. Šalių, per kurių teritoriją transporto priemonėmis vežamos prekės, kodai (5/19)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nuoseklumo tvarka nurodomi visų tranzito deklaracijos pateikimo metu žinomų šalių, per kurias eina transporto priemonės maršrutas nuo šalies, kurioje yra pirminė jos išvykimo vieta, iki šalies, kurioje yra galutinė paskirties vieta, kodai iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

Jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte, tranzito deklaracijoje nurodomas tik šalies, kurioje yra pirminė transporto priemonės išvykimo vieta, kodas.

26.5.5. Pakrovimo vieta (5/21)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas vietos (jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kt.), kurioje prekės pakraunamos į transporto priemonę, naudojamą joms vežti, pavadinimas (jeigu įmanoma, nurodomas vietos UN/LOCODE kodas) ir šalies, kurioje yra minėta vieta, kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

Gabenant prekes kelių arba geležinkelių transportu tai gali būti vieta, kurioje prekės priimtos vežti pagal vežimo sutartį, arba išvykimo muitinės įstaiga, kurioje pradėta TIR operacija.

Deklaruojant skubias siuntas, apibrėžtas Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte, tranzito procedūrai įforminti šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus tranzito procedūros vykdytojo pateiktus duomenis.

26.5.6. Iškrovimo vieta (5/22)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas vietos (jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kt.), kurioje prekės iškraunamos iš joms vežti naudotos transporto priemonės, pavadinimas (jeigu įmanoma, nurodomas vietos UN/LOCODE kodas) ir šalies, kurioje yra minėta vieta, kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

Gabenant prekes kelių arba geležinkelių transportu kuo tiksliau nurodomas jų iškrovimo vietos pavadinimas, jeigu tos vietos kodas tranzito procedūros vykdytojui nežinomas.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklarantas ar tranzito procedūros vykdytojas turi AEO statusą, leidimo tipas – saugumas ir sauga.

26.5.7. „Pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodas (5/24)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas pirmosios atvykimo į ES muitų teritoriją vietos kodas, kurį sudaro penkiaženklis raidinis skaitmeninis UN/LOCODE kodas ir šešiaženklis raidinis skaitmeninis nacionalinis kodas. Tokia vieta gali būti jūrų uostas, oro uostas ir sausumos sienos perėjimo punktas. Gabenant prekes kelių arba geležinkelių transportu nurodomas pirmosios įvežimo į ES muitų teritoriją muitinės įstaigos kodas iš Muitinės įstaigų sąrašo, paskelbto interneto Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato tinklalapyje (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=lt&Screen=0).

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte.

26.6. 18 grupė „Prekių identifikavimo duomenys“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.6.1JT pavojingų prekių kodas (6/12)“. Nurodomas eksporto, reeksporto ir tranzito deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas 4 skaitmenų kodas, Jungtinių Tautų suteiktas medžiagoms ir gaminiams, kurios įtrauktos į dažniausiai gabenamų pavojingų prekių sąrašą, jeigu deklaruojamos tokios rūšies prekės.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklarantas ar tranzito procedūros vykdytojas turi AEO statusą, leidimo tipas – saugumas ir sauga.

26.7. 19 grupė „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įrenginiai)“:

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

26.7.1. „Gabenimo registracijos numeris (7/3)“. Nurodomas tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomi transporto priemonės kelionės identifikavimo duomenys, pvz., atitinkamais atvejais, laivo reiso, IATA orlaivio reiso arba kitos transporto priemonės reiso numeris.

Kai prekės gabenamos jūrų arba oro transportu ir laivo arba orlaivio naudotojas veža prekes pagal bendro laivo arba orlaivio naudojimo, bendro kodo ar panašų sutartiniais santykiais grindžiamą susitarimą su partneriais, nurodomi partnerių vykdomų laivo reiso arba orlaivio reiso numeriai.

Gabenant prekes geležinkelių transportu nurodomas traukinio numeris. Šis duomenų elementas, kai reikia, nurodomas ir tada, kai prekės vežamos daugiarūšiu transportu.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu prekės gabenamos kelių transportu.

26.7.2. „Plombos numeris (7/18)“. Nurodomas eksporto, reeksporto arba tranzito deklaracijoje deklaracijos bendrosios dalies arba prekių rūšies lygmenyje, jeigu transporto įrenginys, į kurį pakrautos prekės, plombuojamas eksportuotojo (siuntėjo), vežėjo, deklaranto ar tranzito procedūros vykdytojo plombomis. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas plombos (plombų) numeris (numeriai). Jeigu visa prekių siunta, pakrauta į vieną transporto įrenginį, deklaruojama pateikiant vieną eksporto, reeksporto ar tranzito deklaraciją, plombos (plombų) numeris (numeriai) nurodomas deklaracijos lygmenyje. Tačiau jeigu tokia prekių siunta pakrauta į kelis transporto įrenginius, plombos (plombų) numeris (numeriai) nurodomas prekių rūšies lygmenyje.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jeigu deklaruojamos skubios siuntos, apibrėžtos Komisijos reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies I skyriaus 10 punkte, arba jeigu deklarantas ar tranzito procedūros vykdytojas turi AEO statusą, leidimo tipas – saugumas ir sauga.

26.8. 99 grupė „Kiti duomenų elementai (statistiniai duomenys, garantijos, su muitų tarifais susiję duomenys). Šios grupės saugos ir saugumo duomenų nėra

 

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Pateikdamas muitinės įstaigai eksporto, reeksporto arba importo deklaraciją ar atitinkamą bendrojo administracinio dokumento rinkinį arba bendrojo administracinio dokumento 4-ąjį egzempliorių, kurių autentiškumas patvirtintas deklaranto (pareiškėjo) arba jo atstovo, asmuo, kurio vardu deklaruojamos prekės ar pateikiamas prašymas įforminti jų turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą, pareiškia, kad jis deklaruoja minėtas prekes deklaracijoje nurodytai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti arba prašo įforminti prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą ir, neapribojant teisės taikyti teisės aktų nustatytas sankcijas, prisiima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą atsakomybę.

28. Sąjungos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojas arba atitinkamais atvejais jo įgaliotas atstovas, pasirašydamas tranzito deklaracijoje (bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinyje), be atsakomybės, nurodytos Taisyklių 27 punkte, taip pat prisiima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 233 straipsnio 1 dalyje nustatytą atsakomybę.

29. Jeigu Taisyklių nuostatose, aiškinančiose atitinkamo duomenų elemento pateikimo tvarką, nėra nuorodos į konkrečią muitinės deklaraciją (pvz., standartinę deklaraciją, pateikiamą įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu), konkrečią muitinės procedūrą (pvz., muitinį sandėliavimą) ar atitinkamą duomenų rinkinį, naudojamą tam tikrais atvejais (pvz., deklaruojant mažos vertės siuntas), laikoma, kad nuostatos taikomos visais atvejais, kai naudojamas atitinkamas duomenų elementas.

30. Papildomos deklaracijos (apibendrintos, periodinės arba suvestinės) duomenų elementai pateikiami taip pat kaip atitinkami standartinės deklaracijos, kuria prekės deklaruojamos konkrečiai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti, duomenų elementai.

31. Jeigu deklarantas, teikdamas muitinės arba reeksporto deklaraciją, pageidauja pasinaudoti AEO statuso teikiamais privalumais šios deklaracijos įforminimo metu, jis, pateikdamas duomenų elementą „Papildomi dokumentai“, turi nurodyti AEO leidimo numerį, jeigu prekių eksportuotojas (siuntėjas), deklarantas, gavėjas (importuotojas), vežėjas arba kitas asmuo, susijęs su pateikiant duomenų elementą „Prekių aprašymas“ aprašytos prekių rūšies gabenimu, arba visi šie asmenys turi  AEO leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

 

______________

 

Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų

elektroninėmis duomenų apdorojimo

priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių

1 priedas

 

Duomenų elementas

Bendrojo administracinio dokumento langelis ar jo dalis

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) laukelis

Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) laukelis

Deklaracijos rūšis (1/1)

1 langelio 1 skiltis (importo arba eksporto rinkinys)

1 langelio 3 skiltis (tranzito rinkinys arba 4 egzempliorius)

Deklaracijos tipas 1 (1.1)

Deklaracijos tipas 1 (1.1)

Papildoma deklaracijos rūšis (1/2)

1 langelio 2 skiltis

Deklaracijos tipas 2 (1.2)

-

Lapai (1/4)

3

-

-

Krovinio aprašai (1/5)

4

-

-

Prekių rūšies Nr. (1/6)

32

Prekės numeris (32)

Prekės numeris (32)

Ypatingų aplinkybių rodiklis (1/7)

-

Ypatingų aplinkybių rodiklis

Kitas CSI (S32)

Parašas/Patvirtinimas (1/8)

54

-

-

Bendras prekių rūšių skaičius (1/9)

5

Iš viso prekių (5)

Iš viso prekių (5)

Procedūra (1/10)

37 langelio 1 skiltis

Deklaruojama procedūra (37.1)

Ankstesnė procedūra (37.1)

-

Papildoma procedūra (1/11)

37 langelio 2 skiltis

Bendrijos triženklis procedūros kodas 1 (37.2)

Bendrijos triženklis procedūros kodas 2 (37.2)

Nacionalinis triženklis procedūros kodas 1 (37.2)

-

Ankstesnis dokumentas (2/1)

40

Pirminis dokumentas

Bendroji deklaracija/Ankstesnis dokumentas

Papildoma informacija (2/2)

44

Specialiosios pastabos

Specialios žymos

Papildomas dokumentas (2/3)

44

Pateikti dokumentai

Pateikti dokumentai/sertifikatai (44/1)

Papildoma nuoroda (12 04 000 000)

44

Pateikti dokumentai

Pateikti dokumentai/sertifikatai (44/1)

Transporto dokumentas (12 05 000 000)

44

Pateikti dokumentai

Pateikti dokumentai/sertifikatai (44/1)

Registracijos numeris/UCR (2/4)

44

Registracijos numeris (7) (deklaracijos bendrosios dalies lygmenyje)

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris (ex7) (prekių siuntos lygmenyje)

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris (7)

LRN (2/5)

7

LRN

Registracijos numeris (7)

Mokėjimo atidėjimas (2/6)

48

Mokėjimo atidėjimas (48)

-

Sandėlio identifikavimo duomenys (2/7)

49

Muitinės sandėlis (49)

-

Leidimas (12 12 000 000)

44

Pateikti dokumentai

Pateikti dokumentai/sertifikatai (44/1)

Eksportuotojas (3/1)

2

Eksportuotojas (2)

Verslininkas siuntėjas

Eksportuotojo identifikacinis numeris (3/2)

2 langelis, eilutė Nr.

Eksportuotojas (2), TIN

Verslininko identifikavimo numeris

Siuntėjas (3/7)

2

Eksportuotojas (2)

Siuntėjo (saugumo) duomenys – verslininkas

Siuntėjo identifikacinis numeris (3/8)

2 langelis, eilutė Nr.

Eksportuotojas (2), TIN

Siuntėjo (saugumo) duomenys VIN – verslininko identifikacijos numeris

Gavėjas (3/9) (eksporto (reeksporto) ir tranzito deklaracijos

8

Gavėjas (8)

Verslininkas gavėjas (8)

Gavėjo identifikacinis numeris (3/10) (eksporto (reeksporto) ir tranzito deklaracijos

8 langelis, eilutė Nr.

Gavėjas (8), TIN

VIN – verslininko gavėjo identifikacijos numeris

Importuotojas (3/15) (importo deklaracija)

8

Gavėjas (8)

-

Importuotojo identifikacinis numeris (3/16) (importo deklaracija)

8 langelis, eilutė Nr.

Gavėjas (8), TIN

-

Deklarantas (3/17)

14

Deklarantas (14)

-

Deklaranto identifikacinis numeris (3/18)

14 langelis, eilutė Nr.

Deklarantas (14), TIN

-

Atstovas (3/19)

14

Deklarantas (14)

Deklarantas

Atstovo identifikacinis numeris (3/20)

14 langelis, eilutė Nr.

Deklarantas (14), TIN

Deklaranto VIN – deklaranto identifikacijos numeris

Atstovo statuso kodas (3/21)

14

Deklarantas (14), Atstovavimo būdas

-

Tranzito procedūros vykdytojas (3/22)

50

-

Vykdytojas (50)

Tranzito procedūros vykdytojo identifikacinis numeris (3/23)

50 langelis, eilutė Nr.

-

VIN – vykdytojo identifikacijos numeris

Pardavėjas (3/24) 1

-

Pardavėjas

-

Pardavėjo identifikacinis numeris (3/25) 1

-

Pardavėjas, TIN

-

Pirkėjas (3/26) 1

-

Pirkėjas

-

Pirkėjo identifikacinis numeris (3/27) 1

-

Pirkėjas, TIN

-

Vežėjas (3/31)

50

-

Vežėjo (saugumo) duomenys – verslininkas

Vežėjo identifikacinis numeris (3/32)

50 langelis, eilutė Nr.

-

Vežėjo (saugumo) duomenys VIN – verslininko identifikacijos numeris

Informuotinas asmuo – įmonės lygmens vežimo sutartis (3/33)

44

-

Siuntėjo (saugumo) duomenys – verslininkas

Informuotino asmens identifikacinis numeris – įmonės lygmens vežimo sutartis (3/34)

44

-

Siuntėjo (saugumo) duomenys VIN – verslininko identifikacijos numeris

Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris (3/37)

44

Pateikti dokumentai

Pateikti dokumentai/sertifikatai (44/1)

Leidimo turėtojo identifikacinis numeris (3/39)

44

Pateikti dokumentai

-

Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris (3/40)

44

Pateikti dokumentai

-

Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris (3/45)

44

Pateikti dokumentai

-

Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris (3/46)

44

Pateikti dokumentai

-

Pristatymo sąlygos (4/1)

20

Pristatymo sąlygos

-

Transporto išlaidų mokėjimo būdas (4/2)

44

Transporto išlaidų apmokėjimo būdas

Transporto išlaidos/ apmokėjimo būdo kodas

Mokesčių apskaičiavimas – mokesčio rūšis (4/3)

47 langelio skiltis „Tipas“

Mokesčių apskaičiavimas (47), Tipas

-

Mokesčių apskaičiavimas – mokesčio bazė (4/4)

47 langelio skiltis „Mokesčio pagrindas“

Mokesčių apskaičiavimas (47), Pagrindas

-

Mokesčių apskaičiavimas – mokesčio tarifas (4/5)

47 langelio skiltis „Norma“

Mokesčių apskaičiavimas (47), Norma

-

Mokesčių apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma (4/6)

47 langelio skiltis „Suma“

Mokesčių apskaičiavimas (47), Suma

-

Mokesčių apskaičiavimas – bendra suma (iš viso) (4/7)

47 langelio skiltis „Iš viso“

Viso mokesčių (47)

-

Mokesčių apskaičiavimas – mokėjimo būdas (4/8)

47 langelio skiltis „MB“

Mokesčių apskaičiavimas (47), Būdas

-

Pridedami ir nepridedami elementai (4/9)

45

Vertę patikslinantys duomenys

-

Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra (4/10)

22 langelio 1 skiltis

Sandorio duomenys, Valiuta (22.1)

-

Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma (4/11)

22 langelio 2 skiltis

Sandorio duomenys, Bendroji faktūrinė vertė (22.2)

-

Vertės nustatymo rodikliai (4/13)

45

Vertės nustatymo rodikliai

-

Vieneto kaina/suma (4/14)

42

Prekių vertė (42)

-

Valiutos kursas (4/15)

23

Sandorio duomenys, Keitimo kursas (23)

-

Vertės nustatymo metodas (4/16)

43

Vertinimo metodas (43)

-

Lengvatiniai muitų tarifai (4/17)

36

Preferencija (36)

-

Pašto vertė (4/18)

42 (vertė) ir 22 langelio 1 skiltis (valiuta)

Prekių vertė (42) ir Sandorio duomenys, Valiuta (22.1)

-

Pašto mokesčiai (4/19)

12

Vertės ir mokesčių elementai (bendroji dalis), Vertę patikslinantys duomenys (bendroji dalis)

-

Tikroji vertė (14 14 000 000)

42 (vertė) ir 22 langelio 1 skiltis (valiuta)

Prekių vertė (42) ir Sandorio duomenys, Valiuta (22.1)

 

Transporto ir draudimo išlaidos iki paskirties vietos (14 15 000 000)

12 arba 45

Vertės ir mokesčių elementai (bendroji dalis), Vertę patikslinantys duomenys (bendroji dalis) arba

Prekė, Mokesčių skaičiavimo elementai, Vertę patikslinantys duomenys

 

Numatyta atvykimo į pirmąją atvykimo vietą Sąjungos muitų teritorijoje data ir laikas (5/1)

44

-

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas (S12)

Deklaravimo data (5/4)

50, 54

-

-

Deklaravimo vieta (5/5)

50, 54

-

-

Paskirties įstaiga (ir šalis) (5/6)

53

-

Paskirties muitinės įstaiga

Numatomos tranzito įstaigos (ir šalis) (5/7)

51

-

Tranzito muitinės įstaiga

Paskirties šalies kodas (5/8)

17a

Šalies gavėjos kodas (17a)

Paskirties šalis

Išvežimo muitinės įstaiga (5/12)

29

Išvežimo įstaiga (29)

-

Paskesnė (-ės) įvežimo muitinės įstaiga (-os) (5/13)

44

-

Paskesnė muitinės įstaiga

„Išsiuntimo/eksporto šalies kodas (5/14)“

15a

Šalies siuntėjos/eksportuotojos kodas (15a)

Šalis siuntėja/eksportuotoja (15)

Kilmės šalies kodas (5/15)

34a

Kilmės šalis (34a)

-

Lengvatinės kilmės šalies kodas (5/16)

34b (importo rinkinys)

Kilmės šalis (34a)

-

Kilmės regiono kodas (5/17)

34b (eksporto rinkinys)

Apskrities kodas (34b)

-

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai (5/18)

44

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai

-

Šalių, per kurių teritoriją transporto priemonėmis vežamos prekės, kodai (5/19)

44

-

Maršrutas, šalies, per kurios teritoriją vežamos prekės, kodas

Pakrovimo vieta (5/21)

27

-

Pakrovimo vieta

Iškrovimo vieta (5/22)

27

-

Iškrovimo vieta

Prekių buvimo vieta (5/23)

30

Vieta (gali būti užpildytas tik vienas šių laukų):

- Prekių buvimo vietos kodas2;

- Priimtina prekių buvimo vieta3;

- Muitinio tikrinimo vieta4

- Nustatyta prekių buvimo vieta5

Prekių buvimo vieta (gali būti užpildytas tik vienas iš šių laukų:

- Sutartos prekių buvimo vietos kodas2;

- Sutarta prekių buvimo vieta3;

- Sandėlis, terminalas (laikinojo saugojimo sandėlio arba muitinės sandėlio kodas);

- Įgaliota prekių buvimo vieta (leidime naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu nurodyta vieta)

Pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodas (5/24)

-

-

Pirmoji įvežimo muitinės įstaiga

Pateikimo muitinės įstaiga (5/26)

44

Pateikti dokumentai

-

Prižiūrinti muitinės įstaiga (5/27)

44

Pateikti dokumentai

-

Prašomas įrodymų galiojimo laikotarpis (5/28)

44 langelio specialiai išskirta dalis

-

-

Priėmimo data (5/31)

40

Skolos muitinei atsiradimo data

-

Neto masė (kg) (6/1)

38

Neto masė, kg (38)

Neto masė (kg)

Papildomi mato vienetai (6/2)

41 ir (arba) 31

Papildomi matavimo vienetai (31, 41)

-

Bruto masė (kg) (6/5)

35

Bruto masė, kg (35)

Bruto masė (kg)

Prekių aprašymas (6/8)

31 langelio vidurinė ir apatinė dalys

Prekių aprašymas

Aprašymas

Pakuočių rūšis (6/9)

31 langelio viršutinė dalis

Pakuotės (31),

Pakuočių rūšis

Pakuotės, skiltis „Pakuočių rūšis“

Pakuočių skaičius (6/10)

31 langelio viršutinė dalis

Pakuotės (31),

Pakuočių skaičius

Pakuotės, skiltis „Pakuočių rūšis“

Krovinio ženklinimo duomenys (6/11)

31 langelio viršutinė dalis

Pakuotės (31),

Pakuočių ženklai ir numeriai

Pakuotės, skiltis Pakuočių ženklai ir numeriai

JT pavojingų prekių kodas (6/12)

31 langelio vidurinė dalis

UNDG (ex 44)

UNDG (44/1)

Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas (6/13)

31 langelio vidurinė dalis

Prekių aprašymas

Žodinis aprašymas

„Prekės kodas – KN kodas (6/14)“

33 langelio 1 skiltis

Prekių kodas (33),

Kombinuotoji nomenklatūra (33.1)

Prekių kodas, pirmoji skiltis

„Prekės kodas –TARIC kodas (6/15)“

33 langelio 2 skiltis

Prekių kodas (33),

TARIC kodas (33.2)

Prekių kodas, antroji skiltis

„Prekės kodas – papildomas (-i) TARIC kodas (-ai) (6/16)“

33 langelio 3 ir 4 skiltys

Prekių kodas (33),

TARIC pirmas papildomas kodas (33.3) ir TARIC antras papildomas kodas (33.4)

-

Prekės kodas – nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-ai) (6/17)”

33 langelio 5 skiltis

Prekių kodas (33),

Nacionalinis papildomas kodas (33.3)

-

Bendras pakuočių skaičius (6/18)

6

Iš viso vietų (6)

Iš viso vietų (6)

Prekių pobūdis (6/19)

24

Prekių pobūdis

-

Perkrovimas (7/1)

55

-

Perkrovimas

Konteineris (7/2)

19

Konteineriai (19)

Konteineris

Gabenimo registracijos numeris (7/3)

44 speciali dalis

-

Gabenimo registracijos numeris

Transporto rūšis pasienyje (7/4)

25

Transporto rūšis pasienyje (25)

Transporto rūšis pasienyje

Vidaus transporto rūšis (7/5)

26

Vidaus transporto rūšis (26)

Vidaus transporto rūšis

„Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/7)“

18 langelio 1 skiltis (eksporto ir tranzito rinkiniai)

Transporto priemonė išvykstant (18.1)

Transportas išvykimo įstaigoje. Transporto priemonės registracijos numeris (18.1)

„Išvykstančios transporto priemonės registracijos šalis (7/8)“

18 langelio 2 skiltis (eksporto ir tranzito rinkiniai)

-

Transportas išvykimo įstaigoje. Priklausomybė (18 specialioji skiltis)

„Atvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/9)“

18 langelio 1 skiltis (importo rinkinys)

Transporto priemonė atvykstant (18.1)

-

„Konteinerio identifikacinis numeris (7/10)“

31 langelio viršutinė dalis

Konteineriai (31)

Konteinerio identifikacinis numeris

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis (7/14)

21 langelio 1 skiltis

Transporto priemonė vykstant per sieną (21.1)

Transportas pasienyje. Transporto priemonės registracijos numeris (21.1)

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis (7/15)

21 langelio 2 skiltis

Registracijos šalis vykstant per sieną (21.2)

Transportas pasienyje. Priklausomybė (21 specialioji skiltis)

Plombos numeris (7/18)

D (eksporto ir tranzito rinkiniai)

Plombų skaičius (S28)

Plombos numeris

Kiti įvykiai gabenant krovinį (7/19)

56

-

Kiti įvykiai gabenant krovinį

Kvotos eilės Nr. (8/1)

39

Tarifinė kvota, Kvotos numeris (39)

-

Garantijos rūšis (8/2)

52 (tranzito rinkinys), 48 eksporto ir importo rinkiniai)

Mokėjimo atidėjimas (48), Garantijos tipas

Garantijos tipas

Garantijos registracijos numeris (8/3)

52 (tranzito rinkinys), 48 eksporto ir importo rinkiniai)

Mokėjimo atidėjimas (48), Numeris, Valiuta, Suma

GRN

Garantija negalioja (8/4)

52

-

Galiojimo apribojimas

Sandorio pobūdis (8/5)

24

Sandorio rūšis (24)

-

Statistinė vertė (8/6)

46

Prekės, Mokesčio skaičiavimo elementai, Statistinė vertė (26)

-

 

1 – Muitinės vertės deklaracijos duomenų elementas

2 – Pagal leidimą (sutikimą), suteiktą pagal Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1B-385 „Dėl Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo ir muitinės nustatytų ir muitinei priimtinų prekių pateikimo vietų nustatymo“, suteiktas kodas.

3 – Vietos, kurioje prekės laikinai saugomos pagal vienkartinius leidimus, suteiktus pagal Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016  m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“, tikslus adresas.

4 – Muitinės posto muitinio tikrinimo vietos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatorius, įskaitant kodus, nurodytus Taisyklėse.

5 – Teritorinės muitinės Muitinės sprendimų sistemos priemonėmis suteiktame leidime (pvz., leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, leidime atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, leidime pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu ir pan.) nurodyta vieta.

 

____________________

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Nr. 1B-686, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20942

 

 

Muitinės ir reeksporto deklaracijų,

pateikiamų

elektroninėmis duomenų apdorojimo

priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių

2 priedas

 

 

Mokesčių duomenų elementų nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose tam tikrais atvejais taisyklĖs

 

 

I            SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Mokesčių duomenų elementų nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose tam tikrais atvejais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų elementų „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma“, „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso)“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas“ nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose tvarką kitais atvejais, nei nustatyta Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklės).

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

3.    Jeigu kiti teisės aktai nustato kitokią Taisyklių 1 punkte nurodytų duomenų elementų nurodymo muitinės ir reeksporto deklaracijose tvarką, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

II          SKYRIUS

DUOMENŲ ELEMENTŲ NURODYMAS MUITINĖS IR REEKSPORTO DEKLARACIJOSE

 

4.    Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi vienu iš toliau nurodytų būdų:

4.1.   Tais atvejais, kai muitai, importo akcizai ir importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – mokesčiai) gali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis, – Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių ir (arba) Taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą būdą.

4.2.   Tais atvejais, kai mokesčiai negali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis:

4.2.1.   duomenų elementas „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis“ Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka;

4.2.2.   duomenų elementai „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“ pateikiami nurodant nulius;

4.2.3.   duomenų elementas „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma“ pateikiamas nurodant apskaičiuotą mokesčių sumą;

4.2.4.   duomenų elementai „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso)“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas“ Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka.

5.    Jeigu deklaruojamos prekės yra papildomų ir (arba) antidempingo, ir (arba) kompensacinių muitų, ir (arba) importo akcizų objektas, Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi eilutėmis tokia tvarka:

5.1.   Pirmoje eilutėje Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka nurodomi bendrųjų muitų duomenų elementai.

5.2.   Kitose eilutėse Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka nurodomi papildomų, antidempingo ir (arba) kompensacinių muitų duomenų elementai, jeigu prekėms tokie muitai nustatyti. Minėtiems duomenų elementams nurodyti naudojama tiek eilučių, kiek tokių muitų prekėms nustatyta.

5.3.   Priešpaskutinėje eilutėje Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka nurodomi importo akcizų duomenų elementai, jeigu prekės yra akcizų objektas.

5.4.   Paskutinėje eilutėje (nurodžius bendrųjų, papildomų, antidempingo ir (arba) kompensacinių muitų, ir (arba) importo akcizų duomenų elementus) Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka nurodomi importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – importo PVM) duomenų elementai.

6.    Jeigu deklaruojamos prekės yra papildomų ir (arba) antidempingo, ir (arba) kompensacinių muitų, ir (arba) importo akcizų objektas, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais neapmokestinamos minėtais mokesčiais (taikomas atleidimas nuo minėtų mokesčių), minėtų mokesčių Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka.

7.    Importo mokesčių, apskaičiuotų už alų, Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi tokia tvarka:

7.1.   Pirmoje eilutėje Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomi muitų duomenų elementai.

7.2.   Antroje eilutėje nurodomi importo akcizų duomenų elementai:

7.2.1.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis“ nurodomas Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka;

7.2.2.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ pateikiamas nurodant prekių kiekio hektolitrais ir faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, sandaugą (pavyzdžiui, jeigu prekių yra 40 hektolitrų, o faktinė alkoholio koncentracija yra 5 procentai tūrio, šioje skiltyje nurodoma 200,00);

7.2.3.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“ pateikiamas nurodant akcizų sumą, nustatytą už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais;

7.2.4.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma“ pateikiamas nurodant rodiklių, nurodytų pateikiant duomenų elementus „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, sandaugą;

7.2.5.   „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso)“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas“ nurodomi Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka.

7.3.   Trečioje eilutėje Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomi importo PVM duomenų elementai.

8.    Importo mokesčių, apskaičiuotų už etilo alkoholį, Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi tokia tvarka:

8.1.   Pirmoje eilutėje Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomi muitų duomenų elementai.

8.2.   Antroje eilutėje nurodomi importo akcizų duomenų elementai:

8.2.1.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis“ nurodomas Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka;

8.2.2.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ pateikiamas nurodant prekių kiekio litrais ir alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, litre produkto, sandaugą, padalytą iš 100 (pavyzdžiui, jeigu prekių kiekis yra 5000 litrų, o alkoholio koncentracija litre produkto yra 40 procentų, šioje skiltyje nurodoma 2000,00);

8.2.3.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“ pateikiamas nurodant akcizų sumą, nustatytą už gryno etilo alkoholio hektolitrą, padalytą iš 100;

8.2.4.   „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma“ pateikiamas nurodant rodiklių, nurodytų pateikiant duomenų elementus „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, sandaugą;

8.2.5.   „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso)“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas“ nurodomi Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka.

8.3.   Trečioje eilutėje Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomi importo PVM duomenų elementai.

9.    Mokesčių, apskaičiuotų už pakaitos produktus, importuojamus anksčiau negu prekės išvežamos perdirbti, Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai nurodomi importo deklaracijoje Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka. Deklaruojant prekes laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai, perskaičiuotų (mokėtinų) mokesčių už minėtus pakaitos produktus Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai nurodomi eksporto deklaracijoje Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka.

10.  Mokesčių, apskaičiuotų už laikinai įvežtas prekes, kurios iš dalies neapmokestinamos importo muitu, Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai nurodomi importo deklaracijoje Taisyklių 4 punkto nustatyta tvarka. Pateikiant prekes reeksportui įforminti, mokėtinų importo mokesčių Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai nurodomi reeksporto deklaracijoje Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių nustatyta tvarka.

11.  Taisyklių 1 punkte nurodyti duomenų elementai muitinės ir reeksporto deklaracijose nurodomi Taisyklių 4.2 papunkčio nustatyta tvarka ir šiais atvejais:

11.1. Apskaičiavus mokesčius už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, tais atvejais, kai muitas skaičiuojamas remiantis laikinai įvežtų perdirbti prekių tarifiniu klasifikavimu, muitine verte, kiekiu, pobūdžiu ir kilme, nustatytais laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą įforminant pateiktos muitinės deklaracijos priėmimo metu.

11.2. Apskaičiavus mokesčius už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, arba pakaitos produktus (išskyrus Taisyklių 9 punkte nurodytą atvejį), kai perdirbtiems arba pakaitos produktams taikomas specifinis muitas.

11.3. Apskaičiavus mokesčius už išleidžiamas į laisvą apyvartą laikinai įvežtas prekes, kurios iš dalies neapmokestintos importo muitu, jeigu išleidimo į laisvą apyvartą metu laikinai įvežtos prekės teisės aktų nustatyta tvarka turi būti priskiriamos kitai Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūros subpozicijai, nei buvo priskirtos įforminant joms laikinojo įvežimo muitinės procedūrą.

11.4. Apskaičiavus mokesčius už skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms priskiriamas prekes, deklaruotas pagal vieną subpociziją, jei siuntoje esančios prekės yra priskiriamos muitų tarifo subpozicijoms, kurioms taikomas pagal skirtingus matavimo vienetus apskaičiuotas specifinis muitas arba jei siuntoje esančios prekės yra priskiriamos muitų tarifo subpozicijoms, kurioms taikomas ad valorem muitas ir specifinis muitas.

11.5. Apskaičiavus mokesčius už prekes, kurioms taikoma fiksuoto dydžio muito norma (išskyrus atvejus, kai deklaruojamos mažos vertės siuntos ar paštu atsiunčiamos prekės).

11.6. Kitais atvejais, kai mokesčiai negali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis.

 

_______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1B-686, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20942

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-480, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16046

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-511, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-28, i. k. 2021-16630

Dėl Korektūros klaidų ištaisymo muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. 1B-480 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-686, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20942

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-993, 2021-12-27, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27160

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo