VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-12-19 ĮSAKYMO NR. 30-2050 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. 30-454

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94; 2008, Nr. 10-343; 2010, Nr. 31-1421; 2010, Nr. 87-4599; 2011, 125-5963),  

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 30-637 redakcija) patvirtintus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus:

1. Išdėstau 3.2 punktą taip:

3.2. daugiabučio namo techninė priežiūra – atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) vartojamą sąvoką „statinio techninė priežiūra;“.

2. Išdėstau 5.1 ir 5.2 punktus taip:

„5.1. tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą;

5.2. vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą;“.

3. Įrašau 5.6 punkte vietoj žodžio „nuolatinės“ žodį „namo“ ir išbraukiu žodį „(eksploatavimo)“.

4. Išdėstau 5.9 punktą taip:

5.9. dalyvauja viešai aptariant pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau vadinama – viešas aptarimas), registruoja ir saugo ne trumpiau kaip 3 metus viešų aptarimų protokolus; pakeitus patalpų paskirtį, dalyvauja suremontuotų ar rekonstruotų patalpų ir namo bendrojo naudojimo objektų pripažinimo tinkamais naudoti komisijose;“.

5. Išdėstau 5.11 punktą taip:

5.11. šių nuostatų nurodytais atvejais, 1/4 patalpų savininkų raštu pateiktu prašymu arba savo iniciatyva, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 3 dalimi, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba 14 punkte nurodyta tvarka organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų, balsavimo raštu sprendimus skelbia (nurodo sprendimą patvirtinančio protokolo datą, numerį) namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje arba Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (jei bendrovė tinklalapio neturi);“.

6. Išdėstau 6.1 punktą taip:

6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, teikti namo techninės priežiūros paslaugas už kainą, ne didesnę už apskaičiuotą Savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą arba jo apskaičiavimo metodiką, jei teisės aktai leidžia jam teikti nurodytas paslaugas;“.

7. Išbraukiu 6.4 punkte žodžius „bendrojo naudojimo objektų“ ir įrašau vietoj žodžio „administravimu“ žodžius „ir namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra“.

8. Įrašau 7.1 punkte prieš žodį „sudaryti“ žodžius „per 3 mėnesius nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos“.

9. Išbraukiu 7.2 punkte žodžius „bendrojo naudojimo objektų nuolatinę“ ir „(eksploatavimą)“.

10. Įrašau 7.9 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „30 kalendorinių“ skaičių ir žodį „10 darbo“.

11. Išdėstau 8.1 ir 8.2 punktus taip:

8.1. už bendrosios nuosavybės administravimą – pagal mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą, kuris nurodytas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendime skirti administratorių. Skiriant ir keičiant administratorių butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą nustatomas, atsižvelgiant butų ir kitų patalpų savininkų prašyme pakeisti/paskirti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų  bendrosios nuosavybės administratorių nurodytą administravimo mokesčio dydį, jei šis dydis neviršija teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoto dydžio, o skiriant administratorių atrankos būdu mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą nustatomas pagal atrankos laimėtojo pasiūlyme nurodytą administravimo mokesčio dydį;

8.2. už namo (išskyrus jo šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninę priežiūrą vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika, pagrįsta privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintame aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66);“.

12. Išbraukiu 8.4 punkte žodžius „nenumatytus Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau“.

13. Išdėstau 8.5 ir 8.6 punktus taip:

8.5. už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus – pagal faktinę šių darbų kainą;

8.6. už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą energiją ir vandenį – vadovaudamasis sutartimis su energijos (vandens) tiekėjais ir apskaitos prietaisų rodmenimis;“.

14. Įrašau 11 punkte po žodžių „informacija apie administratorių“ žodžius „(fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris)“ ir po žodžių „už namo“ žodį „techninę“.

15. Papildau 12 punktą sakiniu: „Jeigu įgaliotasis atstovas (atstovai) neišrinktas (neišrinkti), administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl įgaliotojo atstovo (atstovų) išrinkimo, iki jis (jie) bus išrinktas (išrinkti)“.

16. Papildau šiuo 131 punktu:

131. Jeigu 1/4 patalpų savininkų motyvuotu raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių prašydami pakeisti administratorių dėl netinkamo jo funkcijų vykdymo, Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas paveda administratoriui per mėnesį nuo pavedimo dienos organizuoti patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl administratoriaus pakeitimo ir kontroliuoja, kaip šis pavedimas vykdomas. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo ar balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopijas administratorius pateikia patalpų savininkams ir Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas, gavęs protokolo kopiją ir nustatęs, kad administratorius netinkamai vykdė savo funkcijas, priima sprendimą pakeisti administratorių.“.

17. Įrašau 18 punkte po žodžių „techninės inventorizacijos“ žodžius „bei techninės priežiūros“.

18. Išbraukiu 19 punkte žodžius „panaikinus atestatą ar pasibaigus jo galiojimui (jei galiojimas nepratęsiamas) ir įrašau vietoj skaičiaus ir žodžio „3 mėnesius“ žodį „mėnesį“.

19. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Administratoriui atsisakius įgaliojimų, jį, kaip fizinį asmenį, pripažinus neveiksniu ar ribotai veiksniu, jam mirus, likvidavus administratorių, kaip juridinį asmenį, ar iškėlus jam bankroto bylą, per mėnesį nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos skiriamas kitas administratorius“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Valdas Klimantavičius