Suvestinė redakcija nuo 2017-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-17, i. k. 2017-12313

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ LIKVIDAVIMO

 

2017 m. liepos 14 d. Nr. 1-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 1 dalimi, 2.106  straipsnio 1 punktu ir 2.108 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais bei 17 ir 18 straipsniais, viešosios įstaigos „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ (toliau – Centras) įstatų, patvirtintų Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos (nuo 2007 m. kovo 1 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, toliau – Tarnyba) 2005 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 10-16, 28.7 ir 28.8 punktais bei atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Centro veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitą Nr. 1V-7:

1. L i k v i d u o j u nuo 2017 m. liepos 20 d. Centrą, juridinio asmens kodas 300102549, buveinės adresas – Odminių g. 12, Vilnius.

2. S k i r i u Centro likvidatoriumi Tarnybos Tarptautinių reikalų skyriaus vedėją Dalią Malinauskienę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-108, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12781

 

3. Į p a r e i g o j u Centro likvidatorių:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-108, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12781

3.1. pateikti šį įsakymą Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. viešai paskelbti apie Centro likvidavimą vieną kartą teisės aktų nustatyta tvarka ir Centro įstatuose nurodytame dienraštyje bei raštu (registruotu laišku) pranešti visiems Centro kreditoriams;

3.3. patenkinus visus kreditorių reikalavimus, perduoti Centro turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise Tarnybai bei pervesti pinigines lėšas į Tarnybos sąskaitą;

3.4. iki 2017 m. gruodžio 31 d. užtikrinti būtinų Centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą.

3.5. atlikti kitas įstatymais nustatytas likvidatoriaus pareigas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-108, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12781

 

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. likvidatorius turi:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-108, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12781

4.1.1. Centro valdymo organų teises ir pareigas;

4.1.2. atstovauja Centrui valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

4.2. Centro likvidavimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais;

4.3. įsakymo vykdymo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.

5. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 20 dieną.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Tarnybos direktorių                                                                                Taurintas Rudys

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-108, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12781

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-101 "Dėl viešosios įstaigos ,,Europos vartotojų centras“ likvidavimo" pakeitimo