Suvestinė redakcija nuo 2024-04-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30038

 

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-514

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., 13 str., 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2024-04-09

Punkto naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T3-38 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“.

3.2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T3-14 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T3-38 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.

3.3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T3-59 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T3-38 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

3.4. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T3-286 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-38 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

4. Sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2024-04-09

Priedo naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2024-04-09

Priedo naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T3-514

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

N U O S T A T A I

 

 

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1.    Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinės rinkliavos) apskaičiavimą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos mokėjimą, išieškojimą ir iš jos gautų savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.

2.    Vietinė rinkliava nustatoma visiems komunalinių atliekų turėtojams Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

3.    Mokant vietinę rinkliavą, komunalinių atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – įgaliotas asmuo).

4.    Vietinę rinkliavą administruoja Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

 

II.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5.    Atliekų turėtojasatliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų.

6.    Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir priimtinoms komunalinių atliekų turėtojams sąlygoms dalyvauti tvarkant komunalines atliekas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti (toliau – būtinosios sąnaudos).

7.    Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

8.    Savivaldybė – Vilniaus rajono savivaldybė.

9.    Vietinė rinkliava – tai Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

10Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą.

11Nuolatinė gyvenamoji vietalaikoma bet kokia asmeniui pagal jo priimtinus gyvenimo standartus tinkama gyventi vieta, kurioje nuolat ar daugiausia gyvenama. Asmens gyvenamoji vieta (namas, butas, kambarys, statinio dalis, bet kokia patalpa ir pan.) nebūtinai turi būti teisiškai įregistruota kaip gyvenamoji patalpa, tai gali būti ir poilsio patalpos, biuro patalpos, dirbtuvės ar pan.

12Sodų valda – sodų paskirties objektas, naudojamas poilsiui, sodininkystei bei daržininkystei ir esantys sodininkų bendrijoje.

13Namų ūkisatskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Giminystės ar vedybiniai ryšiai tarp namų ūkio narių nebūtini.

14Individualus konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, kuriuo naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo.

15Kolektyvinis (bendras) konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, esantis komunalinių atliekų konteinerių aikštelėje ar konteinerių stovėjimo vietoje, kuriuo naudojasi daugiau negu vienas komunalinių atliekų turėtojas.

Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. Vietinės rinkliavos skaičiavimo tvarka ir vietinės rinkliavos dydŽIAI

 

16.  Vietinės rinkliavos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios sąnaudos.

17.  Vietinės rinkliavos dydžius apskaičiuoja savivaldybės administracija.

18.  Vietinės rinkliavos dydžiai apskaičiuojami pagal Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodiką, pateiktą šių nuostatų 1 priede.

19.  Nustatoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

20.  Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžiai pateikti šių nuostatų 2 priede.

21. Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis nustatomas 100-ui kv. metrų bendro naudingo ploto nekilnojamojo turto objektui eurais už mėnesį. Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, nustatomas pagal naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių ir dydį (tūrį), o gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) konteineriais, negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams – 100-ui kv. metrų bendro naudingo ploto eurais už mėnesį. Sodų, kuriuose nėra nuolat gyvenama, garažų ir religinės paskirties objektų kategorijoms vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžiai nustatomi nekilnojamojo turto vienetui (valdai). Negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų, išskyrus garažų ir sodų paskirties objektus, savininkams ar įgaliotiems asmenims, naudojantiems identifikuotus individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ir rūšiavimui skirtus individualius pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų konteinerius, vietinės rinkliavos pastovioji ir kintamoji dalys gali būti nustatomos pagal naudojamų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą. Negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkas ar įgaliotas asmuo, naudojantis ir pageidaujantis mokėti vietinę rinkliavą pagal faktiškai naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą, privalo kreiptis į savivaldybės administraciją raštu dėl konteinerių identifikavimo ir vietinės rinkliavos skaičiavimo pagal naudojamų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

22.  Vietinės rinkliavos dydis už mėnesį už 100 kv. metrų, arba už nekilnojamojo turto vienetą, arba už konteinerio ištuštinimą nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

23.  Mokėtina vietinės rinkliavos suma skaičiuojama pagal savivaldybės tarybos nustatytą vietinės rinkliavos dydį arba jį padauginus iš vietinės rinkliavos dydžio parametro.

24.  Mokėtina vietinės rinkliavos suma vietinės rinkliavos mokėtojui už kalendorinius metus apskaičiuojama eurais su centais.

25.  Mažiausias laikotarpis, už kurį vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti skaičiuojama vietinė rinkliava – vienas mėnuo.

26.  Vietinės rinkliavos mokėtojui pasikeitus iki kalendorinio mėnesio 15 dienos, mokėtina vietinės rinkliavos suma už tą kalendorinį mėnesį priskiriama naujam vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinės rinkliavos mokėtojui pasikeitus po kalendorinio mėnesio 15 dienos, mokėtina vietinės rinkliavos suma už tą kalendorinį mėnesį priskiriama buvusiam vietinės rinkliavos mokėtojui.

27. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties (individualių ir daugiabučių namų butų) ir sodų paskirties pastatų, kuriuose nuolat gyvenama, plotas yra 125 kv. m., tačiau netaikomas gyvenamosios paskirties pastatams, skirtiems gyventi įvairioms socialinėms grupėms (ugdymo įstaigų bendrabučiai ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

28.  Nepatikslintam gyvenamosios paskirties turto vieneto plotui vietinė rinkliava skaičiuojama pagal 27 punkte nurodytą maksimalų ploto dydį.

29.  Savivaldybės administracija vietinės rinkliavos apskaičiavimo tikslais naudojasi vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų baze, Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kita informacija, reikalinga vietinei rinkliavai apskaičiuoti.

30.  Savivaldybės taryba savo sprendimu, atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstus vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus, kartą per metus gali keisti vietinės rinkliavos dydį.

31.  Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS mokėtojų registravimas

 

32.  Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais savivaldybės administracija nustatyta tvarka naudojasi VĮ „Registrų centras” Vilniaus filialo duomenų bazėmis, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, savivaldybės administracijos, sodininkų ir garažų bendrijų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkų ir administratorių bei kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.

33.  Vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau – Registro) duomenų bazėje registruojami šie duomenys:

33.1. asmens, kuriam savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai ar kuris kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus, vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

33.2.    vietinės rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas;

33.3.    esant poreikiui vietinės rinkliavos mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

33.4.    nekilnojamojo turto aprašymas;

33.5.    nekilnojamojo turto unikalus numeris;

33.6.    nekilnojamojo turto adresas;

33.7.    nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo paskirtis;

33.8. nekilnojamojo turto naudingas plotas, nesant naudingo - bendras plotas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

33.9.    informacija apie vietinės rinkliavos mokėtojo naudojamą(-us) arba jam priskirtą(-us) konteinerį(-ius) (konteinerių dydis (talpa), skaičius, ištuštinimo dažnumas, konteinerio paskirtis (kokioms atliekoms surinkti jis yra skirtas), konteinerio pastatymo, pakeitimo ar nuėmimo data, pastatymo vietos adresas ir (ar) koordinatės ir kita pagal poreikį informacija);

33.10.  kiti duomenys, būtini vietinei rinkliavai administruoti.

34.  Į Registro duomenų bazę neįtraukiami (išbraukiami):

34.1. gyvenamosios paskirties pastatai savivaldybės teritorijoje, kurių savininkai yra mirę ir nėra paveldėtojų;

34.2. netinkami naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinti nekilnojamo turto objektai savivaldybės teritorijoje;

34.3. sodininkų bendrijų teritorijose esančios sodų valdos be pastatų;

34.4. negyvenami statiniai,  registruoti Nekilnojamojo turto registre, kuriuose yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

 

35. Asmenys, norintys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys ar kitu pagrindu teisėtai valdomi ar naudojami nekilnojamojo turto objektai šių nuostatų 34.2 ir 34.4 papunkčiuose nustatytais atvejais būtų neįtraukiami į Registro duomenų bazę, savivaldybės administracijai ar seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti:

35.1. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs;

35.2. Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinio priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto išduotą pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu objektas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);

35.3. statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą arba seniūnijos pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą pažymą,  jeigu objektas yra netinkamas naudoti pagal paskirtį;

35.4. šių nuostatų 34.4 papunktyje numatytas aplinkybes įrodančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05900

Nr. 2020-09-09 Nr. AB-16205-3-61-3-02987-2018-0, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19450

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

 

36.  Registro duomenys nustatyta tvarka atnaujinami nedelsiant, gavus iš šių nuostatų 34 punkte nurodytų subjektų atitinkamus duomenis arba vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją.

37. Gyvenamojo būsto bendraturčiai, kurie naudojasi tomis pačiomis patalpomis ir veda vieną bendrą ūkį, laikomi vienu vietinės rinkliavos mokėtoju, jeigu vietinė rinkliava jų prašymu nustatoma mokėti vienam iš bendraturčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

38.                Sodų valdos bendraturčiai, kurie naudojasi valda, laikomi vienu vietinės rinkliavos mokėtoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

39.  Individualaus namo savininkai (naudotojai), kurie veda atskirus namų ūkius, laikomi atskirais vietinės rinkliavos mokėtojais.

40.  Registro duomenys gali būti tikslinami gavus vietinės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą dėl duomenų patikslinimo arba dėl vietinės rinkliavos dydžio perskaičiavimo.

40.1. Šiuose Nuostatuose nenumatytais atvejais komunalinių atliekų turėtojų pateiktiems prašymams, pretenzijoms nagrinėti gali būti sudaroma komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina administracijos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05900

 

41. Neteko galios nuo 2024-04-09

Punkto naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

42.  Registras gali būti papildytas naujais vietinės rinkliavos mokėtojais vadovaujantis seniūnijų, sodininkų ir garažų bendrijų pirmininkų, fizinių ar juridinių asmenų pateiktais duomenimis apie nekilnojamojo turto objektus naudojamus ir neįregistruotus VĮ „Registrų centras“, naudojamus ne pagal paskirtį ir naudojamus objektus, kurių nesutvarkyti paveldėjimo dokumentai.  

43.  Savivaldybės administracijos prašymu, sodininkų ir garažų bendrijų pirmininkai privalo pateikti visus duomenis, reikalingus vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinės rinkliavos dydžiams tikslinti.

44.  Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

45.  Vietinės rinkliavos pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, išskyrus nuostatų 34 punkte nustatytais atvejais.

46.  Vietinės rinkliavos kintamąją dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

47.  Vietinės rinkliavos kintamosios dalies nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebuvo naudojamasi nekilnojamojo turto (išskyrus garažų paskirties) objektu. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kurio nekilnojamojo turto (išskyrus garažų paskirties) objektas buvo nenaudojamas ir pageidaujantis, kad jam būtų neskaičiuojama vietinės rinkliavos kintamoji dalis, savivaldybės administracijai pateikia prašymą (3 priedas) kartu su elektros energijos tiekėjo pažyma apie sunaudotą elektros energijos kiekį nekilnojamojo turto objekte arba seniūnijos pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą pažyma, įrodančia nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą (išskyrus gyvenamosios paskirties objektams).

48.  Vietinės rinkliavos kintamoji dalis neskaičiuojama tik tuo atveju, jeigu per vieną ketvirtį, už kurį vietinės rinkliavos mokėtojas prašo netaikyti kintamosios dalies, nebuvo sunaudota daugiau nei 35 kWh elektros energijos (arba atitinkamai 140 kWh elektros energijos per metus).

49Vietinės rinkliavos mokėtojas, tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nenaudojęs nuosavybės ar kita teise priklausančio nekilnojamojo turto, ir pageidaujantis, kad jam būtų neskaičiuojama Vietinės rinkliavos kintamoji dalis už atitinkamą (-us) ketvirtį (-ius) ar visus metus, gali kreiptis į savivaldybės administraciją ar į seniūniją pagal objekto buvimo vietą šių nuostatų 47 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05900

 

491. Negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų, išskyrus garažų ir sodų paskirties objektus, savininkui ar įgaliotam asmeniui, kuris naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, raštu kreipusis į savivaldybės administraciją dėl konteinerių identifikavimo ir vietinės rinkliavos mokėjimo pagal naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą (4 priedas), mokėtina vietinės rinkliavos pastovioji ir kintamoji dalys apskaičiuojamos pagal identifikuotų (pažymėtų identifikaciniais numeriais ir konteinerio žymomis (RFID)) ir Vietinės rinkliavos mokėtojui priskirtų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnį. Vietinė rinkliava pagal naudojamų mišrių konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą gali būti nustatoma tik tiems negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurie rūšiuoja pakuočių atliekas bei kitas antrines žaliavas ir turi priskirtus individualius konteinerius šioms atliekoms rūšiuoti. Mokėtina pastovioji vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama priskirtų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių padauginus iš pasirinkto konteinerių ištuštinimo dažnio ir Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydžio įkainio už atitinkamo dydžio (tūrio) vieno konteinerio ištuštinimą. Mokėtina kintamoji vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama priskirtų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių padauginus iš pasirinkto konteinerių ištuštinimo dažnio ir Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydžio įkainio už atitinkamo dydžio (tūrio) vieno konteinerio ištuštinimą.

Papildyta punktu:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

492. Negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų, išskyrus garažų ir sodų paskirties objektus, savininkas ar įgaliotas asmuo, kuris naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą gali tikslinti pagal poreikį Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Minimalus mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius, dydis (tūris) ir ištuštinimo dažnumas parenkamas pagal mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normą, skaičiavimo būdu nustatytą Vilniaus rajono savivaldybėje negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams – 2,2 m3 mišrių komunalinių atliekų vienam darbuotojui per metus. Pagal poreikį gali būti naudojamas didesnis konteinerių skaičius, dydis (tūris) ir ištuštinimo dažnumas, nei pagal atliekų susikaupimo normą nustatyta minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtis.

Papildyta punktu:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

50. Neteko galios nuo 2024-04-09

Punkto naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

51. Neteko galios nuo 2024-04-09

Punkto naikinimas:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

 

52. Pagal Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis savivaldybės administracija parengia nustatytos formos informacinį pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas sumas už kalendorinius metus arba už pusmetį, suskirstytus ketvirčiais, ir pateikia informacinių pranešimų spausdinimo ir įteikimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri juos iki kovo 15 d. arba rugsėjo 15 d. pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

521. Informaciniame pranešime turi būti nurodoma savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, dalis.

Papildyta punktu:

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

 

53.  Informacinis pranešimas pateikiamas vietinės rinkliavos mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą. Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti informacinį pranešimą pagal nuolatinę gyvenamąją vietą, privalo kreiptis į savivaldybės administraciją raštu.

54.  Informaciniame pranešime nurodyta mokėtina suma mokama vietinės rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už informaciniame pranešime nurodytus laikotarpius.

55.  Vietinė rinkliava gali būti mokama pavedimu arba pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis bei grynaisiais pinigais kredito, pašto įstaigose ir kitose informaciniame pranešime nurodytose vietose.

56.                Vietinė rinkliava už pirmame ketvirtyje suteiktas paslaugas turi būti sumokama iki kovo 31 d., už antrame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki birželio 30 d., už trečiame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki rugsėjo 30 d., už ketvirtame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

57.                Vietinė rinkliava už pirmame pusmetyje suteiktas paslaugas garažuose, sodų bendrijose esančias sodų valdas su pastatais, kuriuose nėra nuolat gyvenančių asmenų, turi būti sumokama iki einamųjų metų birželio 30 d., už antrame pusmetyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

58.                Vietinės rinkliavos mokėtojo pageidavimu, mokėtiną sumą galima sumokėti į priekį už visus metus iki einamųjų metų kovo 31 d. arba už pirmą pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 d., už antrą pusmetį iki rugsėjo 30 d. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojai savo noru sumoka mokėtinas sumas į priekį, tai suteikus paslaugas tos sumos įskaitomos kaip vietinė rinkliava už apmokėtą laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

59.  Už įmokos priėmimą moka vietinės rinkliavos mokėtojas priklausomai nuo įstaigos, kurioje mokama, nustatytų tarifų.

60.  Pasikeitus vietinės rinkliavos mokėtojo duomenims Registro duomenų bazėje, mokėtinos sumos dydis perskaičiuojamas ir patikslintas apskaičiavimas išsiunčiamas per dvidešimt darbo dienų nuo duomenų gavimo.

61.  Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui ar įgaliotam asmeniui, vietinė rinkliava sumokėta į priekį, kaip numatyta šių nuostatų 58 punkte, ankstesniam savininkui ar įgaliotam asmeniui negrąžinama ir yra užskaitoma naujam savininkui ar įgaliotam asmeniui.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

TAR pastaba. VI skyriaus nuostatos taikomos nuo 2021 metų mokestinio laikotarpio.

 

62. Savivaldybės administracija įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal vietinės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą vietinę rinkliavą arba jos dalį šiais atvejais:

62.1. kai vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio, nei informaciniame pranešime nuodytą, neteisingai apskaičiuotą ar neteisėtai išieškotą vietinę rinkliavą;

62.2. jeigu paslauga nesuteikta;

62.3. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant šiuose nuostatuose nustatytus šios paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.

621. Per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos vietinės rinkliavos dalis grąžinama vietinės rinkliavos mokėtojui šiuose nuostatuose nustatyta tvarka, kai mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį, neatitiko bent vienos iš šių tokios paslaugos teikimo sąlygų:

621.1. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip kitą dieną buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas arba kai mišrios komunalinės atliekos nebuvo išvežtos pagal grafiką ne dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkytojo kaltės;

621.2. vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu per terminą (-us), nustatytą (-us) Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

622. Šių nuostatų 621.1 papunktyje numatytu atveju konkreti grąžinamos vietinės rinkliavos suma, neviršijanti 25 procentų mokestiniam laikotarpiui taikomo patvirtinto kintamosios vietinės rinkliavos dalies dydžio, apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį laikotarpį skaičių. 621.1 papunktyje apibrėžtas pažeidimas mažina to vietine rinkliava apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirta (-as, -i) mišrių komunalinių atliekų konteineris (-iai) ir kurio (-ių,) atžvilgiu nustatytas 621.1 papunktyje nurodytas pažeidimas, metinės vietinės rinkliavos kintamąją dalį 0,5 Eur už kiekvieną atvejį, tačiau bendra tokiam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto priskaičiuota mažintina (grąžintina) vietinės rinkliavos suma negali viršyti šiame punkte įtvirtinto dydžio.

623. Šių nuostatų 621.2 papunktyje numatytu atveju konkreti grąžinamos vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama mėnesiniais dydžiais, atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos pažeidimo per atitinkamą mokestinį laikotarpį trukmę mėnesiais. Vėlavimas per 621.2 papunktyje numatytą terminą užtikrinti galimybę vietinės rinkliavos mokėtojui naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu mažina kintamąją vietinės rinkliavos dalį 100 procentų proporcingai už tiek mėnesių, kiek nebuvo užtikrinta galimybė rinkliavos mokėtojui naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu.

624. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją vietinės rinkliavos dalį, ir turintis teisę į vietinės rinkliavos kintamos dalies perskaičiavimą (sumažinimą) dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 621.1 ir (ar) 621.2 papunkčiuose, pažeidimų, pateikia savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą, nurodydamas galimus pažeidimus bei turimus šiuos pažeidimus pagrindžiančius įrodymus, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po galimų pažeidimų. Savivaldybės administracija, gavusi vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, atlieka minėtų paslaugų teikimo sąlygų vertinimą, o nustačiusi jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą vietinės rinkliavos dydį, vadovaudamasi šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis.

625. Tais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojas, turintis teisę į vietinės rinkliavos už praeitus metus perskaičiavimą dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 621.1 ir (ar) 621.2 papunkčiuose, pažeidimų, įvykdytų tais pačiais metais, einamųjų metų sausio 1 dieną neturi vietinės rinkliavos mokėtojo statuso ar netenka prievolės mokėti vietinę rinkliavą už tą patį apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą per einamuosius metus, grąžintina vietinės rinkliavos dalis grąžinama šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų tokiam vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą Savivaldybės administracijai.

63. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo didesnio dydžio vietinę rinkliavą, nei nurodyta informaciniame pranešime, neteisingai apskaičiuotą ar neteisėtai išieškotą vietinės rinkliavos sumą arba susidarė vietinės rinkliavos permoka dėl vietinės rinkliavos perskaičiavimo, vietinė rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota, buvo sumažinta vietinė rinkliava dėl 621.1 ir (ar) 621.2 papunkčiuose numatytų aplinkybių, permoka įskaitoma į būsimus vietinės rinkliavos mokėjimus, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas išbraukiamas iš Registro arba yra gautas prašymas dėl permokos grąžinimo. Esant vietinės rinkliavos mokėtojo prašymui dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

631. Vietinės rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos vietinės rinkliavos sumokėjimo datos ir vietinės rinkliavos mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.

632. Sumokėta vietinės rinkliavos įmoka grąžinama atgal į mokėjusiojo sąskaitą, jeigu neįmanoma identifikuoti įmokos rinkliavos mokėtojo.

Papildyta punktu:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

64.  Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, kurį atliekant taip pat gali būti naudojamasi skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

65.  Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais Registre, ir su visa turima informacija, susijusia su vietinės rinkliavos dydžiais, jų apskaičiavimu ir komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis.

66.  Vietinės rinkliavos mokėtojai turėtojai turi teisę:

66.1. reikalauti pakeisti ar patikslinti duomenis Registro duomenų bazėje, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

66.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

67.  Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo:

67.1. sumokėti savivaldybės tarybos patvirtintą vietinę rinkliavą pagal gautą informacinį pranešimą 56, 57 arba 58 punktuose nurodytais terminais.

67.2. perleidžiant nekilnojamąjį turtą informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti savivaldybės administraciją apie prievolės pradžią ar pasikeitimą;

67.3. sudaryti savivaldybės administracijos darbuotojams galimybes patikrinti nekilnojamojo turto būklę, kai kyla abejonių dėl nekilnojamojo turto naudojimo, kai reikia patikrinti faktinę nekilnojamojo turto (jo dalies) naudojimo paskirtį, plotą bei kitus faktinius vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktus duomenis.

67.4. savivaldybės administracijos prašymu teikti visus duomenis, reikalingus jų registravimui ir vietinės rinkliavos dydžiams tikslinti.

68.  Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinės rinkliavos apskaičiavimui, laiku nemokantys vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos nuostatus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

69.  Vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS rinkimo kontrolė ir LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

70.  Vietinės rinkliavos surinkimą kontroliuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir savivaldybės administracija.

71.  Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai būtinosioms sąnaudoms padengti, įskaitant komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir tvarkymo sistemos, vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas.

 

Xi. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

72.  Savivaldybės administracija nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, susijusius su vietine rinkliava ir teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių nuostatų keitimo.

73. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius, atlikęs vietinės rinkliavos skaičiavimus, iki pirmo ketvirčio pabaigos pateikia savivaldybės administracijai ataskaitą apie priskaičiuotas ir surinktas vietinės rinkliavos sumas, susidariusią nepriemoką per praėjusius metus, taip pat gautas lėšas iš savivaldybės biudžetinės sąskaitos vietinei rinkliavai surinkti.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

 

74.  Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

_____________________________

 

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti bendruosius vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo reikalavimus.

2. Metodika vadovaujasi Vilniaus rajono savivaldybė.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II. BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS

 

4. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

5. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklų, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, nustatytų Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane ir Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

6. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas:

6.1. komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių sąnaudas;

6.2. komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) šalinimo, ir (ar) naudojimo energijai gauti sąnaudas, įskaitant atidėjimus sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

6.3. vietinės rinkliavos administravimo sąnaudas;

6.4. kitas, su atliekų tvarkymu susijusias būtinąsias sąnaudas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo taisyklių 6 p.

7. Atsižvelgiant į tai, kad faktinės sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų dydis nustatomas iš anksto.

8. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus. Jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

9. Skaičiuojant būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, turi būti atsižvelgiama į planuojamą atliekų, pateksiančių į savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį ir jų tvarkymo sąnaudas.

10. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = SUMAPS p + SUMAKS p, kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

11. Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

12. Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

13. Sąnaudų skirstymas į pastoviąsias ir kintamąsias, atliekamas remiantis savivaldybės pasirinktais kriterijais, kurie turi neprieštarauti bendriesiems apskaitos principams.

14. Pagrindžiant kitų kalendorinių metų būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, turi būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir duomenimis:

14.1. regioniniu ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo planu;

14.2. praėjusių kalendorinių metų faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis;

14.3. galiojančiose paslaugų, darbų atlikimo sutartyse nustatytomis kainomis;

14.4. atliekų tvarkymo įmonių patvirtintomis sąnaudų normomis ar normatyvais;

14.5. mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis, jeigu tokios nustatytos;

14.6. rinkos kainomis;

14.7. prognozuojamais atliekų kiekiais;

14.8. numatomu lėšų poreikiu kitiems kalendoriniams metams.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

15. Vietinė rinkliava nustatoma nekilnojamojo turto objektams, kurių rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Savivaldybė nekilnojamojo turto objektus suskirsto į kategorijas pagal nekilnojamojo turto objektų rūšis ir (ar) jų paskirtį ar kitus kriterijus.

16. Sąnaudų priskyrimas atskiriems nekilnojamojo turto objektams nustatomas pagal formulę:

OS = BS*KO

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

OS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos sąnaudos;

KO – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos lyginamasis svoris, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

KO =OA/BA

BA – bendras komunalinių atliekų kiekis;

OA – konkrečios nekilnojamojo objekto rūšies komunalinių atliekų kiekis.

17. Vietinės rinkliavos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos.

18. Taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

19. Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

20. Vietinės rinkliavos pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys.

21. Vietinės rinkliavos pastovioji dalis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatoma pagal formulę:

OPSp = OS*PSp / BS

OPSp – pastoviosios konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos sąnaudos;

22. Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji (išskyrus sodų paskirties objektus, kuriuose nuolat negyvenama, garažų paskirties ir religinės paskirties objektus) nustatoma pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą:

PR1p = OPSp/Pp*100/12

PR1p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos vietinės rinkliavos pastovioji dalis mėnesiui 100 kv.m.;

Pp – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos bendras naudingas plotas.

23. Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji sodų paskirties objektams, kuriuose nuolat negyvenama, garažų paskirties ir religinės paskirties objektams nustatoma pagal objektų skaičių:

PR2p = OPSp/Sp

PR2p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos vietinės rinkliavos pastovioji dalis metams objektui;

Sp – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos bendras skaičius.

24. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

25. Vietinės rinkliavos kintamąją dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

26. Vietinės rinkliavos kintamoji dalis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatoma pagal formulę:

OKSp = OS*KSp / BS

OKSp – kintamosios konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos sąnaudos.

27. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties objektams (išskyrus nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais) ir sodų paskirties objektams, kuriuose nuolatos gyvenama, nustatoma pagal naudojamų individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių ir tūrį (dydį) (ištuštinimo dažnumas fiksuotas – 26 kartai per metus):

KR1p = Kt* ((KSp-OKSp) /SUMAKt*Ks)

KR1p – konkretaus komunalinių atliekų konteinerio (įvertinant metinį išvežimo dažnį) rinkliavos kintamoji dalis metams;

Kt – mišrių komunalinių atliekų konteinerio tūris;

Ks – mišrių komunalinių atliekų konteinerių rūšies skaičius;

OKSp – kintamosios sąnaudos, priskirtos nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais.

28. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams (išskyrus sodų,  garažų ir religinės paskirties objektus)  nustatoma pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą:

KR2p = OKSp/Pd*100/12

KR2p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos vietinės rinkliavos kintamoji dalis mėnesiui 100 kv.m.;

Pd – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos plotas.

29. Kintamoji vietinės rinkliavos dedamoji sodų, kuriuose nuolat negyvenama, garažų ir religinės paskirties objektams nustatoma pagal objektų skaičių:

KR3p = OKSp/Sd

KR3p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos vietinės rinkliavos kintamoji dalis metams objektui;

Sd – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos objektų skaičius.

30. Negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, išskyrus garažų ir sodų paskirties objektus, kurie naudojasi identifikuotais individualiais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, vietinės rinkliavos pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos pagal naudojamų konteinerių skaičių, dydį ir ištuštinimo dažnumą:

KR4p = Kt* (OKSd) /SUMAKt*Ks*Ki)*Ki

KR4p – konkretaus komunalinių atliekų konteinerio (įvertinant metinį išvežimo dažnį) rinkliavos kintamoji dalis metams, Eur;

Kt – mišrių komunalinių atliekų konteinerio tūris, litrais;

Ks – mišrių komunalinių atliekų konteinerių rūšies skaičius, vnt.;

Ki – mišrių komunalinių atliekų konteinerių rūšies išvežimų skaičius per metus, vnt.;

OKSd – kintamosios sąnaudos, priskirtos nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

_________________

 

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

1.   Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydis daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų (butų) ir individualių namų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) konteineriais:

 

Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis/ kategorija

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis, Eur/mėn.

Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, Eur/mėn.

1.1

Gyvenamoji (daugiabučiai namai)

Daugiabučių namų gyvenamosios patalpos (butai) ir individualūs namai, kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) konteineriais

100 m²

 

4,90

2,10

 

2.   Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydis vieno ir dviejų butų individualių gyvenamųjų namų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais:

 

Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis/ kategorija

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydžio parametras

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis, Eur/mėn.

Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis*, Eur/metus

1.2

Gyvenamoji (individualūs namai)

Vieno ir dviejų butų individualūs namai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

100 m²

 

4,90

Naudojant 120 l talpos konteinerį:15,00

Naudojant 240 l talpos konteinerį: 30,00

Naudojant 770 l talpos konteinerį: 95,00

Naudojant 1100 l talpos konteinerį:135,00

Pastaba: * – mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo dažnis per metus – 26 kartai.

 

3.   Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų savininkams arba įgaliotiems asmenims:

 

Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis/ kategorija

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis, Eur/mėn.

Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, Eur/mėn.

2.

Viešbučių

Pastatai, naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

100 m²

5,80

2,50

3.

Administracinė

Pastatai, naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, teismai, biurai, kontoros, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai ir kiti panašios paskirties objektai)

100 m²

 

5,10

2,20

4.

Prekybos

Pastatai, naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai, turgavietės ir kt.)

100 m²

12,00

4,90

5.

Paslaugų

Pastatai, naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.)

100 m²

5,20

2,20

6.

Maitinimo

Pastatai, naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)

100 m²

14,00

6,00

7.

Transporto

Pastatai, naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

100 m²

2,10

0,90

8.

Gamybos ir

pramonės

Pastatai, naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, išskyrus transformatorines, kuriose nėra dirbančių darbuotojų, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

100 m²

7,60

3,20

9.

Sandėliavimo

Pastatai, naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir kt.)

100 m²

0,30

0,10

10.

Kultūros

Pastatai, naudojami kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)

100 m²

1,10

0,50

11.

Mokslo

Pastatai, naudojami švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kt.)

100 m²

1,80

0,80

12.

Gydymo

Pastatai, naudojami gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, veterinarijos gydyklų pastatai, slaugos namai, klinikos ir kt.)

100 m²

4,40

1,90

13.

Poilsio

Pastatai, naudojami poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės ir kt.

100 m²

6,70

2,80

14.

Sporto

Pastatai, naudojami sportui (sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, maudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir kt.)

100 m²

1,00

0,40

15.

Religinės

Pastatai, naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

Vienas objektas

54,00 Eur/m.

22,00 Eur/m.

16.

Specialiosios

Pastatai, naudojami specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos namai, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, slėptuvės ir kt.)

100 m²

2,50

1,10

17.

Kitos

Pastatai, naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai), kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatai  ir kiti savarankiški objektai (pastatai, esantys automobilių stovėjimo aikštelėse, viešųjų renginių vietose, kapinėse, degalinės), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai.

100 m²

0,30

0,10

18.

Garažų

Pastatai, naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

Viena garažo valda

0,30

0,10

19.1.

Sodų, kuriuose nuolat negyvenama

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje.

Viena sodo valda

11,00 Eur/m.

4,40 Eur/m.

19.2.

Sodų, kuriuose nuolat gyvenama

Sodų bendrijose ar sodo teritorijoje esančios sodų valdos su pastatais,  kuriuose nuolat gyvenama

100 m²

4,90

Pagal 2 punktą

20.

Objektai, nurodyti 2 ̶ 17 eilutėse, naudojantys identifikuotus individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius

Konteinerių skaičius, dydis (tūris) ir ištuštinimo dažnis

Pagal 4 punktą

Pagal 4 punktą

 

4.   Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų savininkams arba įgaliotiems asmenims, naudojantiems identifikuotus individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius:

 

Konteinerio dydis (tūris)

Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis, Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, Eur / 1 konteinerio ištuštinimas

120 litrų talpos

1,20

0,65

240 litrų talpos

2,4

1,30

770 litrų talpos

7,7

4,20

1100 litrų talpos

11,00

6,00

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

Asmens kodas (gimimo data), įmonės kodas ___________________________________________

Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas __________________________________________________

Gyvenančio (-ios) adresu:  _________________________________________________________

Telefonas  _________________________, el. paštas ____________________________________

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriui/ seniūnijai

 

 

PRAŠYMAS PATIKSLINTI VIETINĖS RINKLIAVOS KINTAMĄJĄ DALĮ DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NENAUDOJIMO

 

20__   m. __________________mėn. ___d.

Vilniaus r.

 

Prašau patikslinti vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydį už 20   m. ______________             __________________________laikotarpį (nurodyti metų ketvirčius ir datas), kadangi mano valdomas nekilnojamojo turto objektas –  ___________________________________(nurodyti NT registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto paskirtį), kurio bendras naudingas plotas – _________(nurodyti NT registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto bendrą naudingą plotą kv. metrais), kuris yra – ____________________________________________________________ (nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą), buvo nenaudojamas ne trumpesniu kaip vieno metų ketvirčio laikotarpiu.

 

PRIDEDAMA. Elektros energijos tiekėjo pažyma apie sunaudotą elektros energijos kiekį už laikotarpį, kuomet nekilnojamojo turto objektas buvo nenaudojamas arba seniūnijos pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą pažyma, įrodanti nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą,  ____  lapas (-ai).

 

 

 

____________________________                                                 ______________________

(juridinio asmens atstovo pareigos)                                                                (parašas)

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų

turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

4 priedas

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

Asmens kodas (gimimo data), įmonės kodas ___________________________________________

Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas __________________________________________________

Vietinės rinkliavos mokėtojo  adresas:  _________________________________________________

Telefonas  _________________________, el. paštas ____________________________________

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriui

 

PRAŠYMAS PERSKAIČIUOTI  VIETINĘ RINKLIAVĄ PAGAL NAUDOJAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ SKAIČIŲ, DYDĮ (TŪRĮ) IR IŠTUŠTINIMO DAŽNUMĄ

 

 

20__   m. __________________mėn. ___d.

Vilnius

 

 

Prašau perskaičiuoti vietinę rinkliavą mano valdomame nekilnojamojo turto objekte – 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(nurodyti NT registre įregistruoto(-ų) nekilnojamojo turto objekto (-ų) paskirtį), kurio (-ių) bendras plotas – ______________________(nurodyti NT registre įregistruoto (-ų) nekilnojamojo turto objekto (-ų) bendrą plotą kv. metrais), kuris yra – ____________________________________________________________ (nurodyti nekilnojamojo turto objekto adresą), pagal naudojamų mišrių komunalinių atliekų (MKA) konteinerių skaičių, dydį (tūrį) ir ištuštinimo dažnumą.

 

Turimų MKA konteinerių skaičius: _________       ________      ________      ________

(vnt.)                   (vnt.)                   (vnt.)                   (vnt.)

Turimų MKA konteinerių tūris:      _________     ________      _________      _________           

(m3)                     (m3)                     (m3)                     (m3)

 

Turimų MKA konteinerių ištuštinimo dažnumas:________________________________

 

 

Pažymiu, kad mano valdomame nekilnojamojo turto objekte yra rūšiuojamos pakuočių atliekos bei kitos antrinės žaliavos į rūšiavimui skirtus individualius pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų (PA) konteinerius:

 

Turimų PA konteinerių skaičius: _________       ________      ________      ________

(vnt.)                          (vnt.)                   (vnt.)                   (vnt.)

Turimų PA konteinerių tūris:      _________     ________      _________      _________           

(m3)                     (m3)                     (m3)                     (m3)

 

Turimų PA konteinerių ištuštinimo dažnumas:________________________________

 

 

_________________________________________                       ______________________

(vardas, pavardė, pareigos)                                                                            (parašas)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05900

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-514 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-462, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-22, i. k. 2019-21002

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo

 

3.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2020-09-09 Nr. AB-16205-3-61-3-02987-2018-0, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19450

Nuasmenintas sprendimas 2020-09-09 Nr. AB-16205-3-61-3-02987-2018-0

 

4.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-341, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24131

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-514 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo

 

5.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-71, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06595

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-514 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo