Suvestinė redakcija nuo 2022-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20241

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-701

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2, 12.4, 12.6 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 21 punktą,

t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                           Andrius Palionis

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3D-5

redakcija)

 

PARAMOS LIETUVOS Bitininkystės SEKTORIUI

2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu ir atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje, 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/600, kuriuo dėl tam tikrų kovos su COVID-19 pandemijos sukelta krize priemonių nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1368 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatų, Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Bitininkystės programa), ir Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“.

2.  Taisyklių paskirtis – nustatyti Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – parama) administravimo ir mokėjimo tvarką  asmenims, pretenduojantiems gauti paramą ir įgyvendinantiems Bitininkystės programos priemones.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Bitininkystės metai – dvylikos mėnesių laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d., per kurį įgyvendinama Bitininkystės programa.

3.2.    Bitininkystės programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis (toliau – priemonės įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos, t. y. einamųjų metų rugpjūčio 29 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

3.3. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių paramos gavėjų pateikti išrašai, patvirtinti paramos gavėjo parašu, ar kiti dokumentai (kasos pajamų orderiai / prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai / kasos pajamų čekiai), kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

3.4. Išlaidų pagrindimo dokumentai rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

3.5. Mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia  Agentūrai prašydamas išmokėti paramos lėšas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

3.6. Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti Agentūrai pareiškėjas, siekiantis gauti paramą bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

3.7. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, nustatyta tvarka teikiantis paramos paraišką Agentūrai.

3.8. Patikra vietoje – Agentūros darbuotojų atliekamas fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjo paramos paraiškoje ir mokėjimo prašyme pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas Programos priemonės įgyvendinimo vietoje.

3.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

II SKYRIUS

PARAMOS TIKSLAI IR REMIAMOS PRIEMONĖS

 

4. Bitininkystės programos bendrasis tikslas – gerinti bendrąsias bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.

5. Specialieji tikslai:

5.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ – užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą; skatinti visuomenės (ypač jaunimo) susidomėjimą bitininkyste; stiprinti bitininkų asociacijas; teikti paramą organizuojant mokomąsias išvykas (vieną mokomąją išvyką šalies mastu bitininkams ir vieną mokomąją išvyką šalies mastu jauniesiems bitininkams); stiprinti bitininkų atstovavimą Lietuvoje ir užsienyje, pagerinti informacijos perdavimą tobulinant ir administruojant interneto svetainę bitininkams; skleisti informaciją apie bitininkystę, bičių produktų naudą per televiziją, radiją, spaudą, internetines platformas; remti bitininkų leidinių parengimą ir išleidimą; skatinti jaunimo susidomėjimą šia žemės ūkio šaka, remti Lietuvos ir kitų šalių jaunųjų bitininkų bendravimą (dalyvauti tarptautiniuose jaunųjų bitininkų konkursuose) bei pačių bitininkų aktyvų dalyvavimą tiek šalies (bitininkus vienijančių organizacijų), tiek užsienio bitininkų veikloje; organizuoti bitininkų dalyvavimą maisto parodose užsienyje, siekiant rasti naujų rinkų medui realizuoti;

5.2. „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“ – pagerinti bičių sveikatingumą ir sumažinti bičių šeimų sergamumą bičių ligomis, ypač varoatoze, sumažinti bičių šeimų gydymo nuo bičių ligų išlaidas, skatinti preparatų, kurių likučių meduje nelieka, bičių ligoms gydyti naudojimą; didesnį dėmesį skirti profilaktikai: informacijai apie priemones, padedančias išvengti bičių ligų ir kenkėjų bei nuo jų apsisaugoti, bičių šeimų sveikatingumui palaikyti teisingai naikinant erkes Varroa destructor ir t. t.

5.3.Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“– didinti bičių šeimų produktyvumą ir gauti įvairesnio medaus efektyviau panaudojant natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

5.4. „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ – kompensuoti bičių produktų kokybės tyrimų išlaidas bitininkams stebėjimo ir analizės tikslais;

5.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“ – pakeisti nežinomos kilmės mažo produktyvumo bičių šeimų motinas didelio produktyvumo, aukštos veislinės vertės, atspariomis bičių ligoms ir kitomis teigiamomis savybėmis pasižyminčiomis bičių motinomis; atkurti ir plėsti bitynus kokybiškomis bičių motinomis; remti naujų bičių avilių įsigijimą;

5.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – skatinti bitininkystės sektoriaus pažangą, mokslo pasiekimus bitininkystės srityje pritaikant praktikoje Lietuvos sąlygomis, skleisti atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus pagal šias kryptis:

5.6.1. varoatozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;

5.6.2. bičių produktų savybių tyrimai;

5.6.3. bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;

5.6.4. pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;

5.6.5. bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas;

5.7. „Rinkos stebėsena“ – kiekvienais Bitininkystės programos įgyvendinimo metais  stebėti bitininkystės sektorių: rinkti informaciją apie Lietuvos bitynuose laikomų bičių šeimų skaičiaus pokyčius, surenkamos ir gaminamos bičių produkcijos rūšis ir kiekius, bičių šeimų sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi, bitininkų amžių, jų kvalifikaciją ir kt.

5.8. „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – užtikrinti kokybiškų bitininkystės produktų tiekimą rinkai, didinti jų vertę, gerinti bičių produktų tvarkymą ir apdorojimą (bitininkystės inventoriaus įsigijimas); gerinti bičių produktų trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, gerinti bitininkystės sektoriaus apsaugą ir  medaus atsekamumą.

6. Bitininkystės programai įgyvendinti numatytos šios priemonės (toliau – priemonės):

6.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;

6.2. „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;

6.3. „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

6.4. „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;

6.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“;

6.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;

6.7. „Rinkos stebėsena“;

6.8. „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

 

III SKYRIUS

Lėšos priemonėms įgyvendinti ir jų kompensavimas

 

7. Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) (50 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (50 proc.) pagal taisyklių 1 priede patvirtintą Paramos Bitininkystės programai finansavimo planą.

8. Paramos lėšos paramos gavėjams pagal Bitininkystės programos priemones gali būti išmokėtos šiais būdais:

8.1. išlaidų kompensavimo;

8.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu.

9. Taikant išlaidų kompensavimo būdą, paramos gavėjas po paramos paraiškos pateikimo pradeda įgyvendinti priemonę iš nuosavų arba skolintų lėšų ir Agentūrai teikia mokėjimo prašymą, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

10. Taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos kompensuoti išlaidos, paramos gavėjas Agentūrai teikia avanso mokėjimo prašymą. Gavęs avansą, paramos gavėjas įgyvendina priemonę ir Agentūrai teikia mokėjimo prašymą, pridėdamas rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų išlaidų pagrindimo ir paramos gavėjo apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

11. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas gali būti taikomas biudžetinėms įstaigoms ir viešiesiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, ir kurie įgyvendina priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“,  „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ ir „Rinkos stebėsena“. Didžiausias Programos priemonei taikomas avanso dydis negali būti didesnis nei 40 procentų patvirtintos paramos sumos.

12. Išlaidos, patirtos įgyvendinant remiamas priemones, kompensuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

13. Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, tenkantis paramos daliai, yra kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų tiems paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti šio PVM į PVM atskaitą. Pareiškėjai, esantys PVM mokėtojais, tačiau paramos paraiškoje prašantys kompensuoti PVM, kartu su paramos paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS ir  REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

14. Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos. Buhalterinę apskaitą tvarkantys pareiškėjai vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat gali vadovautis žemės ūkio ministro tvirtinamomis rekomendacijomis, nustatančiomis, kaip tvarkyti ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinę apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

15. Visos priemonės įgyvendinimo išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Paramos gavėjas tvarko šių lėšų apskaitą ir saugo su priemonės įgyvendinimo apskaita susijusius dokumentus 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

16. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Agentūrai (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai) (atitiktis šiai sąlygai gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu).

17. Pareiškėjas užtikrina, kad priemonei įgyvendinti numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų lėšų.

 

V SKYRIUS

TINKAMI IR NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

18. Paramos paraiškas gali teikti:

18.1.  pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“:

 

18.1.1. šalies bitininkų  asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas – teminiams mokymams, pagal mokymų programas, kurios įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą https://www.litfood.lt/paslaugos/zemdirbiu-mokymas/mokymo-programos/, deleguotiems bitininkų asociacijų nariams (kurie gautas žinias skleis savo asociacijose) ir (arba)  vienai konferencijai šalies mastu organizuoti (konferencijos šalies mastu informacinė medžiaga, pranešimų medžiaga turi būti viešai prieinama visiems šalies bitininkams); ir (arba) bitininkų mokymui regiono, savivaldybės mastu organizuoti; vienai mokomajai bitininkų išvykai organizuoti, vienai mokomajai jaunųjų bitininkų (vaikų) išvykai organizuoti, bitininkų interneto svetainei įkurti, tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, bitininkų leidiniui respublikiniu mastu parengti ir išleisti, straipsniams, mokomiesiems / informaciniams reportažams spaudoje, internetinėse platformose užsakyti / pirkti / parengti / paskelbti;

 

18.1.2. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas, žinių apie bites ir bičių produktus bei jų naudą sklaida – mokymui organizuoti savivaldybės mastu (bitininkams); bitininkams skirtam leidiniui parengti ir išleisti; reportažams per televiziją, radiją, interneto platformas; straipsniams spaudoje;

18.1.3. bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios bitininkų asociacijos, kooperatyvai – dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje bei jose rengti reklaminius stendus;

18.2. pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“:

18.2.1. bitininkų asociacijos, kooperatyvai;

18.2.2. bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai;

18.3. pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“– bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 47 bičių šeimas (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

18.4. pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ – bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai;

18.5. pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:

18.5.1. bičių laikytojai (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai, turintys bent dvejus metus bitininkavimo patirties (informacija apie bitininkavimo patirtį patikrinama pagal bičių šeimų užregistravimo Ūkinių gyvūnų registre datą), – grynarasėms bičių motinoms įsigyti;

18.5.2. bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre  (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai – naujiems aviliams įsigyti;

18.6. pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – mokslo ir studijų institucijos, bendradarbiaujančios su šalies bitininkų asociacijomis;

18.7. pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ – mokslo ir studijų institucijos, valstybinės institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, atliekantys įvairius statistinius rinkos tyrimus;

18.8. pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių  sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai.

19. Pareiškėjui, atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, perimantis pareiškėjo įsipareigojimus, gavęs paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Įsipareigojimų perėmimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 29 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

20. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.    

21. Pareiškėjui parama neskiriama, jeigu jis:

21.1. per Agentūros nustatytą terminą nepanaikino mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir (arba) Agentūrai;

21.2. paramos paraiškoje arba jos prieduose Agentūrai pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turėsiančią reikšmės vėlesniam sprendimo priėmimui suteikti paramą;

21.3. teikdamas paramos paraišką, nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų / duomenų tikslinimą gavimo dienos. Paklausimas laikomas gautu praėjus 5 kalendorinėms dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, ir papildomai telefonu informavus pareiškėją apie dokumentų / duomenų tikslinimą;

21.4. neatitinka 18 punkte nustatytų tinkamumo kriterijų;

21.5. yra / buvo patvirtintas paramos gavėju / gauna / gavo paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, arba yra paramos gavėjo pagal vieną iš šių priemonių sutuoktinis;

21.6. buvo patvirtintas paramos gavėju 2021 metais pagal Bitininkystės programos priemonę, tačiau iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros (išskyrus paramos gavėjus, kurie teikė mokėjimo prašymus pagal Bitininkystės programos priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“); 

21.7. paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės gauti paramos pagal priemonę tuos kalendorinius metus, kuriais teikė paraišką paramai gauti, ir kitus kalendorinius metus;

21.8. yra priimtas galutinis sprendimas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš EŽŪGF, paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS KOMPENSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Iš paramos lėšų finansuojamos tik tinkamos kompensuoti ir būtinos priemonei įgyvendinti išlaidos, išvardytos Taisyklių VI skyriaus pirmajame–aštuntajame skirsniuose, ir ne daugiau, nei Taisyklėse numatytas paramos dydis. Tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms nėra nustatytos didžiausios kompensuojamos sumos, dydžiai nustatomi pagal viešai Europos struktūrinių ir investicijų fondų (Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas)  administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamus prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytus dydžius, kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos gavėjams.

23. Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos (išlaidos apmokėtos, prekės / paslaugos įsigytos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos iki einamųjų metų liepos 31 d. Išlaidos gali būti apmokėtos tik paties paramos gavėjo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

24. Tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus autorinių sutarčių, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų) sumoms pagrįsti turi būti pateikti trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (kai paslaugas teikia ar prekes rinkoje tiekia tik vienas tiekėjas, užtenka vieno komercinio pasiūlymo) iš prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų ar rangovų arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.). Jei prekes ar paslaugas planuojama pirkti iš užsienio, komerciniai pasiūlymai turi būti išversti į lietuvių kalbą bei patvirtinti pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba vertimas patvirtintas vertimų biure. 

25. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Komerciniuose pasiūlymuose  turi būti nurodyta:

25.1. planuojamos įsigyti prekės (-ių) (įrangos, technikos ar kt.) pavadinimas ir techniniai parametrai, paslaugos (-ų) ar darbo (-ų) pavadinimas bei detalizavimas;

25.2. galutinė siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina eurais (be PVM ir su PVM);

25.3. patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė, technika ir įranga yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Pagal priemonę „Bičių šeimų transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ turi būti nurodoma prekės paskirtis.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „TECHNINĖ PAGALBA bitininkams ir jų grupėms“

 

26.  Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ kompensuojama iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip:

26.1. 16 000 Eur mokymui (ne nuotoliniu būdu) (regiono mastu) organizuoti (iki 4 regionų);

26.2. 2000 Eur mokymui (ne nuotoliniu būdu) (savivaldybės mastu) organizuoti;

26.3. 12 000 Eur konferencijai (ne nuotoliniu būdu) šalies mastu organizuoti;

26.4. 20 000 Eur mokomajai išvykai bitininkams į užsienį organizuoti (1 išvyka šalies mastu);

26.5. 5 000 Eur jaunųjų bitininkų mokomajai išvykai į užsienį organizuoti (1 išvyka šalies mastu);

26.6. 6 000  Eur bitininkų leidiniui parengti ir išleisti (šalies mastu);

26.7. 10 000 Eur Lietuvos bitininkystės sektorių šalies mastu reprezentuojančios interneto svetainės sukūrimui ir palaikymui;

26.8. 20 000 Eur dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje;

26.9. 15 000 Eur mokomiesiems / informaciniams reportažams, informacijos apie bičių produktų naudą sukūrimui ir sklaidai (reportažai per televiziją, radiją, internetą, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur už vieną reportažą; straipsniai spaudoje, interneto platformose, bet ne daugiau kaip  200 Eur už vieną straipsnį);

27.  Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ tinkamos finansuoti išlaidos:

27.1.  mokymo, konferencijos organizavimo:

27.1.1. administracinės išlaidos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM) (darbo užmokestis priemonės administratoriams pagal darbo sutartį; skelbimai spaudoje bei kitose viešojo informavimo priemonėse, stendų parengimas; ryšių (telefono, pašto, interneto).

27.1.2. darbo užmokestis arba atlygis dėstytojui (-ams) / pranešėjui (-ams) (darbo užmokestis, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius), kuriam negali būti skirta daugiau kaip 72 Eur už akademinę val., neišskaičius darbuotojui ir darbdaviui privalomų mokėti mokesčių;

27.1.3. metodinės ir techninės medžiagos įsigijimo (kanceliarinės prekės; kompiuterinės mokymo programos; mokymo baigimo pažymėjimai; kvietimai; programos; lankstinukai; praktinio mokymo priemonės, kurios bus naudojamos mokymų vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis materialusis turtas ar įranga);

27.1.4. patalpų, įrangos (mokymo medžiagos demonstravimo technika) nuomos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti mokymo / konferencijos organizavimo išlaidų be PVM);

27.1.5. priemonei įgyvendinti reikalingos dalijamosios medžiagos dauginimo, įrišimo (dalijamoji medžiaga – mokymo, konferencijos programa, lektorių pranešimai, jų pagrindu atspausdintos knygos, paskaitų konspektai ir pan.), kurios negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. visos mokymo, konferencijos organizavimui skirtos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

27.1.6. transporto (dėstytojo (-ų) ir pranešėjo (-ų) atvykimo į mokymą, konferenciją ar bitynus supažindinti su naujovėmis);

27.1.7. mokymo, konferencijos dalyvių aprūpinimo maitinimu ir (arba) nakvyne;

27.2. mokomosios  išvykos organizavimo:

27.2.1. kelionės išlaidos (bilietų įsigijimo; transporto nuomos);

27.2.2. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už mokomosios išvykos programos parengimą išvykos organizatoriui (ne daugiau kaip 10 proc. visos mokomajai išvykai organizuoti reikalingos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

27.2.3.  valiutos konvertavimo mokesčiai;

27.2.4.  tarptautinio mokėjimo pavedimo mokesčiai;

27.2.5.  nakvynės išlaidos;

27.2.6. reprezentacinės išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. visos mokomajai išvykai organizuoti reikalingos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

27.2.7. kelionės draudimo išlaidos;

27.2.8. dalyvio mokestis (jei toks nustatytas);

27.3. bitininkų leidinio parengimo:

27.3.1. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už leidinio parengimą (ne daugiau kaip 10 proc. visos bitininkų leidinio parengimui reikalingos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

27.3.2. išleidimo (leidinio spausdinimas ir maketavimas);

27.4. sukurtos bitininkams interneto svetainės palaikymo, priežiūros, informacijos atnaujinimo, redagavimo, tobulinimo;

27.5. dalyvavimo maisto parodoje užsienyje:

27.5.1. privalomi dalyvavimo maisto parodoje užsienyje mokesčiai;

27.5.2. kelionės išlaidos (bilietų įsigijimo; transporto nuomos, transportavimo paslaugos, muitinės paslaugos);

27.5.3. nakvynės išlaidos;

27.5.4. valiutos konvertavimo mokesčiai;

27.5.5.  tarptautinio mokėjimo pavedimo mokesčiai;

27.5.6. parodos ploto (stendo, ekspozicijos) nuomos (ne daugiau kaip 20 kv. m. tuščio parodos ploto);

27.5.7. renginio vietos (stendo, ekspozicijos) įrengimo, išlaikymo ir priežiūros (sumontavimo, išmontavimo, būtinos įrangos bei baldų nuomos, apipavidalinimo, eksploatavimo, pervežimo ir pan.), bet ne daugiau kaip 900 Eur už 1 kv. m.;

27.6. informacijai apie bičių produktų naudą skleisti – reklaminiai reportažai per televiziją, radiją;

27.7. vertėjo paslaugos, bet ne daugiau kaip 60 Eur/val.

28. Vieno mokymo bitininkams regiono mastu trukmė ne ilgesnė kaip 32 akademinės valandos (iš viso), vieno mokymo bitininkams savivaldybių mastu trukmė ne ilgesnė kaip 16 akademinių valandų (iš viso). Viename mokyme bitininkams tas pats dėstytojas paskaitas gali skaityti ne daugiau kaip 6 akademines valandas per dieną. Pareiškėjas, sudarydamas bitininkų grupes, turi atsižvelgti į tai, kad mažiausias klausytojų skaičius grupėje turi būti 60 – šalies ir regiono mastu, 15 – savivaldybės mastu. Jei bitininkų mokyme dalyvavo mažesnis klausytojų skaičius, paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą, bus kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo klausytojų skaičiaus, o visų kitų išlaidų kompensuojama suma turi būti proporcingai sumažinta atsižvelgiant į dalyvavusių klausytojų skaičių.

29. Bitininkų interneto svetainė turi būti skirta visos Lietuvos bitininkams, joje skelbiama informacija turi būti aktuali ir asocijuotiems nariams, ir pavieniams bitininkams. Pareiškėjas privalo būti pasirašęs daugiašalę bendradarbiavimo sutartį su kitomis Lietuvos mastu veikiančiomis asociacijomis.

30. Mokomųjų išvykų į užsienį tikslas – bitininkų tarptautinių ryšių stiprinimas. Todėl paramos paraiškas teikiantys pareiškėjai turi užtikrinti, kad kuo daugiau bitininkų turėtų galimybę apsilankyti užsienio bitininkų bitynuose. Mokomąsias išvykas organizuojantis pareiškėjas turi užtikrinti galimybę mokomojoje išvykoje dalyvauti bent po vieną atstovą iš visų Lietuvos mastu veikiančių asociacijų.

31. Teikiantieji paramos paraiškas reportažams per televiziją, radiją, informacijai spaudoje, internete rengti, turėtų užtikrinti, kad reportažuose, straipsniuose bus skleidžiama informacija vartotojams apie lietuvišką medų ir kitus bičių produktus, jų naudą, kokybinius rodiklius ir kita. Mokomieji / informaciniai reportažai turi būti parengti aktualia Lietuvos bitininkams tema.

32. Pareiškėjams, kurie teikia paramos paraiškas dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje, rekomenduojama dalyvauti didžiausią eksporto potencialą turinčiose Lietuvos Respublikos tikslinėse eksporto rinkose organizuojamose maisto parodose.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoATOze“

 

33. Pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“ tinkamos finansuoti išlaidos: preparatų bičių ligoms, ypač varoatozei, gydyti įsigijimo ir jos profilaktikos, biologinių, ekologinių priemonių, taip pat bitininkų ar jų grupių konsultavimas apie bičių kenkėjus ir bičių ligų, ypač varoatozės, gydymo preparatus, jų įsigijimą, vartojimą ir profilaktines priemones bei jų naudojimą.

34. Pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

34.1. preparatų varoatozei gydyti įsigijimo ir jos profilaktikos, biologinių, ekologinių ir zootechninių priemonių (preparatų dozavimo / purškimo įrangos) įsigijimo, bet ne daugiau kaip 1,50 Eur vienai bičių šeimai;

34.2. už bitininkų ar jų grupių konsultavimą kovos su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze, klausimais:

34.2.1. ne daugiau kaip  350 Eur, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra 10–100 bičių laikytojų;

34.2.2. ne daugiau kaip  600 Eur, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra 101 ir daugiau bičių laikytojų.

35. Jeigu konsultuota mažiau bičių laikytojų nei nurodyta Bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąraše (2 priedas), paramos suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į konsultuotų bičių laikytojų skaičių.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „BIČIŲ AVILIŲ TRANSPORTAVIMO Į GANYKLAS RACIONALIZAVIMAS“

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

36. Pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos: kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti) ir ne daugiau kaip 320 Eur už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių avilių krovimo inventorius, automobiliniai liftai-keltuvai ir krovimo mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojamas tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

37. Priemonės „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

37.1. gavo paramą pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos arba Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos, arba Bitininkystės programos priemonę 2021 metais;

37.2. gavo paramą avilių transportavimo įrenginiui arba avilių transportavimo įrenginio priedui įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“

 

38. Pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“:

38.1. vienam fiziniam paramos gavėjui kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų mėginių kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur. Į šią sumą įeina bičių produktų kokybę, saugą ir natūralumą atspindintys kokybiniai rodikliai.

39. Gali būti tiriami kiekvieno medaus sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus mėginiai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „bičių šeimų atnaujinimas“

 

40. Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ tinkamos finansuoti išlaidos:

40.1. kompensuojama iki 70 proc. kainos už grynarasę bičių motiną, bet ne daugiau kaip:

40.1.1. 5 Eur už vieną neapvaisintą grynarasę bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;

40.1.2. 15 Eur už vieną apvaisintą grynarasę bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;

40.1.3. 120 Eur už vieną apvaisintą grynarasę bičių motiną, pirktą iš užsienio (ES valstybės) bičių motinas auginančio veislinio bityno;

40.2. bičių laikytojui naujų avilių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc. kainos, bet ne daugiau kaip 100 Eur už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams).

41. Paramos lėšomis galima įsigyti ne daugiau kaip 5 proc. bičių motinų, perkamų iš užsienio (ES valstybės) bičių motinas platinančio veislinio bityno, skaičiuojant nuo deklaruotų bičių šeimų skaičiaus, arba ne daugiau kaip 20 proc. bičių motinų, perkamų iš Lietuvoje esančio grynarases bičių motinas platinančio veislinio bityno, skaičiuojant nuo deklaruotų bičių šeimų skaičiaus.

42. Bičių laikytojas paramos lėšomis gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus) ir per 2 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos juose turi būti apgyvendintos bičių šeimos. Paramos lėšomis galima įsigyti ne daugiau kaip 50 proc. avilių, skaičiuojant nuo deklaruotų bičių šeimų skaičiaus.

43. Naujų avilių įsigijimo išlaidos nekompensuojamos, jei:

43.1. pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones;

43.2. arba jeigu gavo paramą naujiems aviliams įsigyti pagal šią priemonę 2019–2021 metais.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „BITININKYSTei ir BITININKYSTĖS produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

 

44. Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 15  000 Eur už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.

45.  Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ tinkamos kompensuoti išlaidos:

45.1. taikomojo mokslinio tyrimo administravimo, t. y. darbo užmokestis priemonės administratoriui (-iams) pagal darbo sutartį (iki 5 proc. bendros taikomojo mokslinio tyrimo išlaidų sumos be PVM);

45.2. komandiruočių, mokslinių konferencijų / seminarų, kurie tiesiogiai susiję su taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymu ir pristatomais mokslinio tyrimo rezultatais. Komandiruotės į užsienį gali būti mokamos, jei tyrimui atlikti būtina pasinaudoti užsienio archyvais, laboratorine įranga ar kitomis unikaliomis mokslinėmis priemonėmis paramos paraiškoje nurodytiems taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti (iki 30 proc. bendros taikomojo tyrimo sumos be PVM);

45.3. mokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su taikomaisiais moksliniais tyrimais, jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar tyrimo vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

45.4. prekių (iki 30 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM) įsigijimo:

45.4.1. medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių ar priemonių, kurios sunaudojamos taikomojo mokslinio tyrimo vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga, įsigijimo;

45.4.2. programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

45.4.3. prietaisų, kurie bus naudojami taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

45.5. papildomos taikomojo mokslinio tyrimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su šiais darbais arba jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (iki 20 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM), – patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija), ryšio (telefonas, paštas, internetas), transporto;

45.6. leidinių apie tyrimo rezultatus parengimo ir išleidimo;

45.7. mokėjimo už paslaugas, tiesiogiai susijusias su atliekamu taikomuoju moksliniu tyrimu.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „RINKOS STEBĖSENA“

 

46. Pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur už bitininkystės sektoriaus studijos atlikimą.

47. Pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ tinkamos išlaidos:

47.1. bitininkystės sektoriaus studijos administravimo, t. y. darbo užmokestis priemonės administratoriui (-iams) pagal darbo sutartį (iki 5 proc. bendros bitininkystės sektoriaus studijos išlaidų sumos be PVM);

47.2. komandiruočių, kurios tiesiogiai susijusios su bitininkystės sektoriaus studijos atlikimu (iki 30 proc. bendros taikomojo tyrimo sumos be PVM);

47.3. mokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su bitininkystės sektoriaus studijos atlikimu (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar bitininkystės sektoriaus studijos vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

47.4. prekių (iki 30 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM) įsigijimo:

47.4.1. kanceliarinės prekės;

47.4.2. programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama bitininkystės sektoriaus studijai atlikti, įsigijimo arba nuomos;

47.5. papildomos bitininkystės sektoriaus studijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su šia studija (iki 20 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM), – patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija), ryšio (telefonas, paštas, internetas), transporto;

47.6. apmokėjimo už paslaugas, tiesiogiai susijusias su atliekamu taikomuoju moksliniu tyrimu.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „BITININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS GERINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JŲ VERTĘ RINKOJE“

 

48. Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ vienam pareiškėjui kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų išvardinto bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis įrenginius, jei neviršijama bendra paramos suma). Pareiškėjas gali įsigyti rankinį medsukį; elektrinį-rankinį medsukį; elektrinį medsukį; nerūdijantį atakiavimo stalą; nerūdijantį vaško lydytuvą; elektrinį vaško lydytuvą; žiedadulkių džiovyklą; nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą; korių atakiavimo įrangą; bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių; slėginį medaus filtrą; kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško centrifugą; nusodinimo-skaidrinimo talpyklą; medaus ar sirupo siurblį; elektronines svarstykles, išmaniuosius avilius, bityno stebėjimo įrangą (kamerą); refraktometrą; medaus dekristalizatorių, oksalo rūgšties garinimo komplektą, oro putiklį, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos fotometrą, mikroskopą.

49. Pareiškėjas, kuris buvo gavęs paramą bitininkystės inventoriui įsigyti, gali teikti paramos paraišką bitininkystės inventoriui įsigyti tik praėjus 1 metams nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

50. Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ neskiriama, jeigu:

50.1. pareiškėjas gavo paramą tam pačiam bitininkavimo inventoriui įsigyti pagal šią priemonę 2017–2021 metais;

50.2. arba jeigu gavo paramą ar ji buvo skirta bitininkavimo inventoriui įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones arba pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. 

 

VII SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS

 

51. Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas, nurodydama paramos paraiškų priėmimo terminus, paramos paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti paramos teikimo tvarką ir paramos paraiškos formą. Taip pat kvietime nurodoma visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma, pagalbos intensyvumas ir kita informacija. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais. Pareiškėjai gali teikti paramos paraiškas ne anksčiau kaip pirmąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodytą dieną.

52. Pareiškėjas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali ją pateikti dar dvi savaites po kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpio pabaigos (įskaitytinai) kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais. Agentūra, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, t. y. kad pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga) negalėjo pateikti paramos paraiškos per kvietime nustatytą terminą, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos, pateiktos po dviejų savaičių (įskaitytinai) po kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpio pabaigos, nepriimamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

53Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (3 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (4 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

54. Paramos paraiškos gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Teikiant dokumentus el. paštu [email protected], vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Jeigu šie dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Jei teikiami statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai, jie turi būti pateikti elektronine forma (ne didesni nei 25 MB).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

55. Paramos paraiškoje turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su priemonės įgyvendinimu.

56. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma.

57. Prie paramos paraiškos papildomai pateikiami užpildyti:

57.1. 18.2.1 papunktyje nurodytas Bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašas (toliau – Bičių laikytojų sąrašas) (5 priedas). Agentūra Bičių laikytojų sąraše nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu Bičių laikytojų sąraše nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija. Bičių laikytojų sąraše neturi būti 18.2.2 p. nurodytų bičių laikytojų, jei jie teikė paramos paraišką pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“ savarankiškai;

57.2. pareiškėjo, pretenduojančio gauti paramą pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, tyrimo aprašymas (6 priedas);

57.3. pareiškėjo, pretenduojančio gauti paramą pagal priemonę „Rinkos stebėsena“, studijos aprašymas (7 priedas).

58. Paramos paraiškos teikiamos vieniems bitininkystės metams.

59. Vienas pareiškėjas gali teikti kelias paramos paraiškas pagal kelias priemones, jei atitinka tai priemonei keliamus reikalavimus, bet tik vieną paramos paraišką pagal vieną priemonę, išskyrus pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, kai pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) paramos paraiškas per bitininkystės metus. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška;

60. Pareiškėjas įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

61. Pareiškėjas turi įsipareigoti neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir patikros vietoje metu parodyti jį Agentūros darbuotojams.

62. Pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

63. Pasikeitus paramos paraiškos duomenims, pareiškėjas iki paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos gali pateikti prašymą dėl duomenų keitimo. Po paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos pareiškėjas gali keisti tik tuos duomenis, kurie nedidina paramos sumos (pareiškėjas gali atsisakyti dalies paramos sumos), – adresą ir pan.

64. Paramos paraiškos pildomos ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMAS

 

65. Agentūra per 60 darbo dienų (neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui terminas) nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos įvertina priimtų paramos paraiškų tinkamumą paramai gauti (ar paramos paraiška ir kiti reikalingi dokumentai gauti iki galutinio paramos paraiškų pateikimo termino; ar paramos paraiška visiškai užpildyta, atitinka paramos paraiškos formą ir yra pasirašyta pareiškėjo; ar pateikti visi reikalingi dokumentai ar jų kopijos; ar paramos paraiškos turinys atitinka Programos tikslus).

66. Jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų Agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją. Agentūra pareiškėjui prašymą pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją išsiunčia raštu ir (arba) elektroniniu paštu, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją turi būti nurodytas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į viešojo administravimo subjektą (-us), kuriam (-iems) taikomi ilgesni terminai, nurodyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

67. Jeigu per nustatytą terminą į paklausimą pareiškėjas neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo sąlygos (-ų) ir paramos paraiška atmetama. Apie priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką Agentūra informuoja pareiškėją, nurodydama atmetimo priežastis.

68. Paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

69. Visos pateiktos paramos paraiškos Agentūros vertinamos pagal Taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti.

70. Agentūra nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos paraiškos svarstyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamai Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijai (toliau – Komisija), kai:

70.1. pateikta paramos paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;

70.2. pateikta paramos paraiška užpildyta netinkamos formos;

70.3. prie paramos paraiškos pateikti kitokios negu šių taisyklių nustatytos formos priedai.

71. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos Paramos paraiškų pagal Bitininkystės programos priemones vertinimo rezultatų suvestinę (8 priedas), teikiamą Komisijai, kuri per 10 darbo dienų nuo paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės gavimo priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo.

72. Jei kvietimo teikti paramos paraiškas metu pareiškėjų prašoma suma yra ne didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama suteikiama visiems pareiškėjams, kurie po paramos paraiškų vertinimo pripažįstami tinkamais gauti paramą. Tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma suma yra didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama skiriama vadovaujantis šiais reikalavimais:

72.1. kai pagal Taisyklių 73 punktą vertinamas paramos paraiškų pirmumas – parama skiriama daugiausia pirmumo balų surinkusiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kuomet paraiškos teikiamos pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ – tokiu atveju paramos paraiškų pirmumas nustatomas pagal asociacijoje esančių narių skaičių (tiesiogiai ir per jungiamas asociacijas). Jei po paramos paraiškų pirmumo vertinimo prašoma suma vis tiek yra didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, gali būti atliekamas papildomas vienodą pirmumo balą surinkusių tinkamų gauti paramą pareiškėjų, kurių paramos paraiškoms finansuoti trūksta lėšų, paramos paraiškų atrankos vertinimas, kaip nurodyta Taisyklių 72.2 papunktyje;

72.2. kai paramos paraiškų pirmumas nėra vertinamas, Komisija atlieka papildomą šių paramos paraiškų atrankos vertinimą ir priima rekomendacinį sprendimą, siekdama, kad parama būtų skirta didesniam pareiškėjų skaičiui, ir vadovaujantis šiais (vienu arba keliais) atrankos kriterijais:

72.2.1. proporcingai mažinamas paramos intensyvumas;

72.2.2. lėšos perskirstomos tarp priemonių (siūlant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui pakeisti Bitininkystės programos finansavimo planą);

72.2.3. parama skiriama atsižvelgiant į pareiškėjų laikomą bičių šeimų skaičių (taikoma paramos paraiškoms pagal priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

72.2.4. parama skiriama atsižvelgiant į nepriklausomo (-ų) eksperto (-ų) išvadas apie temų aktualumą, naudą bitininkams ir bitininkystės sektoriui (taikoma paramos paraiškoms pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“).

73. Paramos paraiškų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo reikalavimams (9 priedas). Pirmumo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į paramos paraiškoje pateiktą informaciją ir prie jos pateiktus dokumentus. Jei paramos paraiškos byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo reikalavimui, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šio pirmumo reikalavimo (pareiškėjui pranešimas dėl papildomos informacijos teikimo arba patikslinimo nesiunčiamas). Jei pateikiama daugiau nei viena paraiška pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ konferencijai šalies mastu organizuoti, mokomajai išvykai bitininkams į užsienį organizuoti, periodiniams bitininkų leidiniams respublikiniu mastu rengti ir išleisti – tokiu atveju paramos paraiškų pirmumas nustatomas pagal asociacijoje esančių narių skaičių (tiesiogiai ir per jungiamas asociacijas).

74. Galutiniai sprendimai dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinami Ministerijos kanclerio potvarkiais per 15 darbo dienų po Komisijos priimto rekomendacinio pobūdžio sprendimo dėl paramos skyrimo ar neskyrimo. Ministerijos kanclerio potvarkiuose dėl paramos skyrimo turi būti nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, skirta paramos suma (prie pareiškėjų, kuriems skiriama parama priemonei „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ įgyvendinti, papildomai nurodomas ir numatomo atlikti tyrimo pavadinimas). Ministerijos kanclerio potvarkyje dėl paramos neskyrimo turi būti nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, paramos neskyrimo priežastis (-ys) (kurio Taisyklių punkto reikalavimų neatitinka ir kita svarbi informacija). Sprendimai dėl paramos skyrimo ar neskyrimo per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos paskelbiami interneto tinklalapiuose (Ministerijos – https://zum.lrv.lt/ ir Agentūros – www.nma.lt).

75. Apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjai informuojami per 15 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio potvarkio gavimo dienos Agentūros nustatyta tvarka.

76. Priėmus sprendimą suteikti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

77. Išlaidų plano pakeitimai (kai keičiasi išlaidų rūšis), nesuderinti su Agentūra,  negalimi.

78. Apie išlaidų plano keitimą paramos gavėjas turi informuoti  Agentūrą ne vėliau kaip paskutinę mokėjimo prašymo pateikimo dieną (rugpjūčio 15 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

79. Paramos gavėjas privalo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus.

 

X SKYRIUS

AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMAS, MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMAS, TEIKIMAS, REGISTRAVIMAS IR PARAMOS IŠMOKĖJIMAS

 

80. Paramos gavėjas priemonės įgyvendinimo laikotarpiu pagal vieną paraišką gali pateikti:

80.1. vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas;

80.2. avanso mokėjimo prašymą ir vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas su avanso mokėjimu. Bendra avanso mokėjimo prašyme ir mokėjimo prašyme apskaičiuota kompensuojama paramos suma negali būti didesnė nei paramos gavėjui patvirtinta paramos suma.

81. Avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) kartu su išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais bei kitais Taisyklių 82 punkte numatytais reikiamais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], pateikiant avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formas (11 priedas) ir skenuotus prašomus dokumentus. Avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) ir prašomi dokumentai turi būti pateikti vadovaujantis Taisyklių 87 papunktyje nurodytais terminais. Avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

82. Avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Teikiant dokumentus el. paštu [email protected], vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Jeigu šie dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Jei teikiami statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai, jie turi būti pateikti elektronine forma (ne didesni nei 25 MB);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

83. Avanso mokėjimo prašymas ir (arba) mokėjimo prašymas pildomas ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei prekės ar paslaugos pirktos užsienyje, išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą bei patvirtinti pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka. Perkant prekes ar paslaugas užsienyje, prie dokumentų turi būti pridėtas valiutos, kuria padarytos išlaidos, oficialus Lietuvos banko kursas išlaidų padarymo dieną; mokant už prekes ar paslaugas, perkamas užsienyje, per Lietuvos komercinį banką – to banko valiutos kursas išlaidų padarymo dieną. 

84. Agentūra savo nustatyta tvarka priima ir tikrina avanso mokėjimo prašymą ir mokėjimo prašymą, nustato, kokia paramos suma bus mokama paramos gavėjui, užsako ir perveda paramos lėšas paramos gavėjui.

85. Prie mokėjimo prašymo paramos gavėjas papildomai pateikia užpildytus:

85.1. bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašą (2 priedas);

85.2. atlikto taikomojo mokslinio tyrimo ataskaitą (12 priedas) Agentūrai, o jos kopiją –Ministerijai (pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos bei rezultatai, kurie  Ministerijos interneto svetainėje saugomi ne trumpiau kaip 5 metus;

85.3. atliktos bitininkystės sektoriaus studijos ataskaitą (13 priedas) Agentūrai, o jos kopiją – Ministerijai (reikalavimas taikomas pareiškėjams pagal priemonę „Rinkos stebėsena“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ atliktų bitininkystės sektoriaus studijų ataskaitos, kurios  Ministerijos interneto svetainėje saugomos ne trumpiau kaip 5 metus.

86. Teikiantieji mokėjimo prašymus dėl reportažų per televiziją, radiją, informaciją spaudoje, internete turi pateikti informaciją apie reportažų / straipsnių turinį ir reportažų transliavimo laiką / grafiką, informacijos spaudoje spausdinimo, skelbimo interneto platformose grafiką (el. laikmenas, dokumentą iš reportažų transliuotojo, informacijos skelbėjo, spausdintojo).

87. Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūrai po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų  rugpjūčio 15 d. Paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki einamųjų metų  rugpjūčio 29 d. kartu su prašymu jį priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais. Agentūra, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama (t. y. kad pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga) negalėjo pateikti mokėjimo prašymo iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d.), priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo priėmimo. Mokėjimo prašymai, pateikti po rugpjūčio 29 d., nepriimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

88. Bičių laikytojai ir šalies bitininkų asociacijos, kurios gavo paramą pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“, kartu su mokėjimo prašymu pateikia (jei aktualu) kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo protokolus, kitu atveju pateikia bičių produktų atliktų tyrimų protokolus. Rudeninio sukimo medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo protokolai pateikiami Agentūrai per 3 darbo dienas, kai bičių laikytojai juos gauna iš tyrimus atlikusios laboratorijos.

89. Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

90. Vertinant mokėjimo prašymą nustatoma, kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti, ir nuo jų yra skaičiuojama kompensuojama paramos suma (ne didesnė, nei patvirtinta paramos suma).

91. Jei priimamas sprendimas išmokėti visą prašomą paramos sumą, lėšos pervedamos į paramos gavėjo nurodytą sąskaitą.

92. Jei mokėjimo prašymas atmetamas ar neišmokama dalis prašomos paramos sumos, paramos gavėjas informuojamas raštu teisės aktų nustatyta tvarka, nurodant tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

93. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami ar neteisinga informacija, turi būti atlikta užsakomoji patikra vietoje. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, paramos gavėjui taikoma šių Taisyklių 104.1 papunktyje numatyta sankcija.

94. Agentūra, įvertinusi avanso mokėjimo prašyme nurodyto avanso sumą (pagal Taisyklių 11punktą) ir (arba) mokėjimo prašyme nurodytų padarytų išlaidų tinkamumą finansuoti, užsako paramos lėšas.

95. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

96. Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.

97. Iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Agentūra pateikia Ministerijai ataskaitą apie Paramos Bitininkystės programos priemonių įgyvendinimą (14 priedas).

 

XI SKYRIUS

KONTROLĖ IR PATIKRINIMAI

 

98. Patikros vietoje atliekamos priemonės įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu remiantis Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis patikrų atlikimo tvarką, bei Agentūros darbo procedūrų aprašais. Tikrinama ne mažiau kaip 5 proc. paramos gavėjų.

99. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu patikros vietoje, jei jas būtina atlikti, gali būti atliekamos nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, o tikrinant dokumentus, vaizdo įrašus, kaip papildomą medžiagą, naudojant mobiliąją programėlę „NMA agro“, su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir (ar) kitus įrodymus.

100. Atliekant patikras vietoje, kai įmanoma, paramos gavėjų išlaidų tinkamumo, kompleksinio paramos susiejimo ir kiti Europos Sąjungos teisės aktuose dėl paramos žemės ūkiui nustatyti patikrinimai turi būti atliekami tuo pačiu metu.

101. Patikrinimų metu nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos, numatytos šių Taisyklių XII skyriuje.

102. Paramos panaudojimo priežiūros patikrinimus atlieka tie Agentūros darbuotojai, kurie iki paramos lėšų išmokėjimo paramos gavėjui nedalyvavo vykdant atitinkamo projekto patikrinimus.

 

XII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

103. Paramos gavėjui nesilaikant Pranešime apie paramos teikimą nurodytų sąlygų ar jas pažeidžiant numatomos šios sankcijų rūšys: paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Paramos susigrąžinimas vykdomas pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

104. Parama neskiriama arba susigrąžinama:

104.1. jei teikdamas paramos paraišką ir (arba) prašydamas išmokėti paramos lėšas, arba įgyvendindamas priemonę paramos gavėjas pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai kontroliuoti priemonės įgyvendinimą;

104.2. jei teikdamas mokėjimo prašymą paramos gavėjas nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų ir (arba) duomenų tikslinimą gavimo dienos arba per paklausime nurodytą ilgesnį terminą. Paklausimas laikomas gautu praėjus 5 kalendorinėms dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas;

104.3. jei paramos gavėjas nepateikė mokėjimo prašymo iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 15 d. arba pateikė mokėjimo prašymą iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 20 d. (įskaitytinai), bet nepateikė vėlavimo priežastį (nenugalima jėga, liga) pagrindžiančių dokumentų. Jei paramos gavėjas iki paskutinės mokėjimo prašymų pateikimo dienos (rugpjūčio 20 d. apie mokėjimo prašymo nepateikimą neinformavo Agentūros, jam taikoma papildoma sankcija – jis vienus Bitininkystės metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą. Ši sankcija netaikoma paramos gavėjams, kurie teikia mokėjimo prašymus pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;

104.4. jei nustatoma, kad pareiškėjas netvarko buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

 

104.5. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus, susigrąžinama 5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;

104.6. jei nustatoma, kad mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos neapmokėtos ir (arba) prekės neįsigytos ir jam taikoma papildoma sankcija, – jis vienus Bitininkystės metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą;

104.7. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaikė įsipareigojimo neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

104.8. jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojams neparodo už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) ir jam taikoma papildoma sankcija, – jis vienus Bitininkystės metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą;

104.9. jeigu mokėjimo prašymo patikros vietoje metu nustatomas mažesnis laikomų bičių šeimų skaičius nei buvo nurodyta paramos paraiškoje, patvirtintos paramos suma proporcingai mažinama atsižvelgiant į sumažėjusį laikomų bičių šeimų skaičių. Paramos suma nemažinama, jei bičių šeimų skaičius sumažėjo iki 10 proc. nuo paramos paraiškoje nurodyto bičių šeimų skaičiaus. Ši sankcija taikoma pagal priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

104.10. jei patikros vietoje metu pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ nustatoma, kad paramos gavėjo per 2 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos įsigyti bičių aviliai neapgyvendinti bičių šeimomis, patvirtinta paramos suma proporcingai susigrąžinama atsižvelgiant į tuščių bičių avilių skaičių.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

105. Už paramos paraiškoje bei kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas ar paramos gavėjas.

106. Už paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų bei prie jų pateikiamų dokumentų priėmimą, registravimą, tikrinimą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą ir ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

107. Už paramos gavėjų pateiktų avanso mokėjimo prašymų ir mokėjimo prašymų, kartu su mokėjimo prašymais pateikiamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra.

108. Pareiškėjai, neteisėtai gavę paramą, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

109. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros ar Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali juos skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

110. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

 

____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

Nr. 3D-432, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14883

 

2 priedas

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

4 priedas

 

5 priedas

 

6 priedas

 

7 priedas

 

8 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

9 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

10 priedas

 

11 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

12 priedas

 

13 priedas

 

14 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-415, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11969

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 "Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-595, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-11, i. k. 2020-17206

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-834, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26262

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-847, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26704

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-888, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29169

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-406, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-22, i. k. 2021-14084

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-506, 2021-08-04, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17042

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-5, 2022-01-10, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00301

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-21, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00841

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-74, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01910

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-432, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14883

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

 

part_ae5b1e775e2a44de8eb95be7904e438f_end