Suvestinė redakcija nuo 2021-07-02

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18248

 

 

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS
 
DĖL
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. T-385

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymais Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-296 „Dėl  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-212 Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. T-352 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322

redakcija)

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlyginimo dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) tvarką.

2.  Atlyginimą už vaiko išlaikymą moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

3.  Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

4Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

5. Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą yra nemokamas. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

6. Nustatant atlyginimą už vaiko išlaikymą, tvarkomi šie asmens duomenys:

6.1. identifikaciniai duomenys:

6.1.1. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

6.1.2. vaiko (brolio, sesers) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo data;

6.2. kiti vaiko duomenys (esant būtinumui – vaiko neįgalumas, brolių ir (ar) seserų mokymasis mokyklose);

6.3. kita informacija:

6.3.1. informacija apie tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atliekamą privalomąją karo tarnybą;

6.3.2. informacija apie tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pajamas, socialinę pašalpą;

6.3.3. informacija apie vaikui privalomą ikimokyklinį ugdymą;

6.3.4. informacija apie šeimai taikomą atvejo vadybą;

6.3.5. informacija apie vaikui pritaikytą maitinimą;

6.3.6. informacija apie tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetines atostogas, nuotolinį darbą, papildomą poilsio laiką, darbo grafiką.

7. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

8. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

9. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (https://www.siauliai.lt/index.php?352516160) ir švietimo įstaigų interneto svetainėse, Teisės aktų registre.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 

10. Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

11. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

11.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

11.2. už produktus:

 

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba vakarienė)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

4

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,42

0,85

1,27

1,69

1,92

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48

0,96

1,44

1,92

2,15

 

12. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu per dieną). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

13. Aprašo 10 ir 11 punktų nuostatos netaikomos bendrojo ugdymo mokyklose dirbančioms priešmokyklinio ugdymo grupėms, organizuojančioms veiklą pagal Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus modelius: I modelį  (grupės veiklos trukmė  per dieną – 4 val.) ir II modelį (grupės veiklos trukmė  per dieną – 6 val. 36 min.). 

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

 

14. Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Aprašo 23 punkte nustatyta tvarka.

15. Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

15.1. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

15.2.  jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;

15.3.  jei vaikui nustatytas neįgalumas;

15.4. jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

16. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

16.1. jei šeima gauna socialinę pašalpą;

16.2. jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

16.3. jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu.

16.4. jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:

16.4.1. dėl ligos daugiau kaip 1 darbo dieną;

16.4.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;

16.4.3. vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;

16.4.4. mokinių atostogų metu;

16.4.5. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

16.4.6. kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;

16.4.7. kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;

16.4.8. kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo;

16.4.9. kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

17. Jei priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniui paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto lėšų, lengvata 15 punkte, 16.1 ir 16.2 papunkčiuose nurodytais atvejais taikoma tik už kitus pasirinktus maitinimus.

18. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos Aprašo 15, 16 punktuose ir jų papunkčiuose nurodytais atvejais taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams), pateikusiems raštišką prašymą ir (ar) tokius dokumentus:

18.1. vaikų gimimo liudijimo kopijas jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje;

18.2. Lietuvos kariuomenės pažymą, kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;

18.3. vaiko neįgalumo pažymėjimo kopiją;

18.4. dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas;

18.5. Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinės pašalpos skyrimą ir mokėjimą, pažymą, jei šeima gauna socialinę pašalpą; 

18.6. dokumentą, patvirtinantį, kad šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

18.7. mokinio sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. E027-1/a) arba medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaikui gydytojų paskirtą pritaikytą maitinimą;

18.8. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) raštišką prašymą, jei vaikas nelankė švietimo įstaigos dėl ligos vieną ir daugiau dienų;

18.9. pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines ar nemokamas atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų;

18.10. pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą;

18.11. pažymą iš darbovietės apie nuotolinį darbą.

19. Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintoje prašymo formoje nurodoma:

19.1. vaiko vardas ir pavardė;

19.2. ugdymo grupė;

19.3. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė;

19.4. lengvatos taikymo atvejai, nurodyti Aprašo 15, 16 punktuose ir jų papunkčiuose.

20. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o

dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kurią darbo dieną.

21. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

22. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie  pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

23. Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba, – tai šeima, kurioje auga vaikas iki 18 metų, kuriam nustatytas pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis ar vaiko apsaugos poreikis, ir kurioje pasireiškia socialinės rizikos veiksniai ir organizuojama bei teikiama kompleksinė pagalba.

24. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

25. Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

27. Už tai, kad atlyginimas už vaiko išlaikymą būtų surinktas laiku, yra atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

28. Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

29. Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Švietimo įstaigos darbuotojai, kurie maitinasi švietimo įstaigoje pagamintu maistu, už maitinimo paslaugas, vadovaujantis Aprašo 11 punktu, atsiskaito švietimo įstaigoje nustatyta tvarka.

31. Prašymai, pažymos ir kita su atlyginimu už vaiko išlaikymą susijusi informacija kaupiama švietimo įstaigoje. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo dokumentai lieka įstaigoje.

32. Švietimo įstaiga privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie neturi įtakos nustatant atlyginimą už vaiko išlaikymą.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-322, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15081

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-304, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11178

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-91, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06892

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-456, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26118

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-322, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15081

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T- 385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo