Suvestinė redakcija nuo 2018-10-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-11, i. k. 2014-01407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. vasario 11 d. Nr. 1R-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatus;

1.2. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sudėtį.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 110 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis ir 2 punktas įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, kuri koordinuoja teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų veiklą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu (toliau – Teismo ekspertizės įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos paaiškintos Teismo ekspertizės įstatyme.

 

II skyrius

TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis Tarybos uždavinys – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką teismo ekspertizės srityje.

5. Taryba, įgyvendindama šį uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo teismo ekspertizės srityje;

5.2. koordinuoja teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų veiklą;

5.3. nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių skundus (pranešimus) dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų ir Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimus;

5.4. derina teisėsaugos institucijų, teismo ekspertizės įstaigų ir kitų ekspertinius tyrimus atliekančių įstaigų, privačių teismo ekspertų interesus teismo ekspertizės srityje;

5.5. bendradarbiauja su teismo ekspertais, teismo ekspertizės įstaigomis, valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijomis ir įstaigomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis;

5.6. vertina ekspertinę praktiką dėl atitikties teisėsaugos institucijų poreikiams, kokybės užtikrinimo reikalavimams ir teikia rekomendacijas teismo ekspertams ir teismo ekspertizės įstaigoms dėl jos tobulinimo;

5.7. teikia rekomendacijas teismams ir teisėsaugos institucijoms dėl ekspertinių tyrimų skyrimo, medžiagos ekspertiniams tyrimams įforminimo ir pateikimo, ekspertinių tyrimų išvadų vertinimo;

5.8. tvirtina teismo ekspertizės rūšių ir jų sprendžiamų uždavinių sąrašą;

5.9. tvirtina Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą;

5.10. nustato teismo ekspertizės srities strategines kryptis ir prioritetus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

5.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

III skyrius

TARYBOS TEISĖS

 

6. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. teikti pasiūlymus Teisingumo ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su teismo ekspertize, priėmimo ir keitimo;

6.2. kviesti į Tarybos posėdžius teismo ekspertus, teisėsaugos institucijų, teismo ekspertizės įstaigų, valstybės ir savivaldybės, mokslo ir studijų institucijų ir įstaigų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis ar jų atstovus;

6.3. gauti iš teismo ekspertų, teismo ekspertizės įstaigų, valstybės ir savivaldybės, mokslo ir studijų institucijų ir įstaigų, kitų suinteresuotų asmenų informaciją, išvadas ar paaiškinimus, būtinus savo funkcijoms vykdyti;

6.4. Taryba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV skyrius

TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją skiria ir Tarybos sudėtį tvirtina teisingumo ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

8. Taryba sudaroma iš teismo ekspertizės įstaigų, teisėsaugos institucijų, valstybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriamas iš Tarybos narių 3 metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

9. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, atsako už jos veiklą, atstovauja jai, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus. Tarybos pirmininko nesant, jo funkcijas vykdo Tarybos pirmininko pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

10. Tarybos sekretoriumi skiriamas institucijos ar įstaigos, kurios atstovas buvo paskirtas Tarybos pirmininku, darbuotojas. Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys. Jis rengia posėdžius, derina jų darbotvarkę, tvarko Tarybos dokumentaciją, renka informaciją, kurios reikia Tarybos darbui, vykdo kitus su Tarybos funkcijomis susijusius Tarybos pirmininko pavedimus. Tarybos sekretorių skiria Tarybos pirmininkas.

101. Tarybos sprendžiamiems klausimams nagrinėti Tarybos pirmininkas iš Tarybos narių gali sudaryti komitetus ar komisijas ir paskirti komiteto ar komisijos pirmininką. Tarybos pirmininkas nustato komitetų ar komisijų narių skaičių, uždavinius, įgaliojimus, veiklos trukmę, taip pat gali patvirtinti jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Komitetų ar komisijų sprendimai Tarybai yra rekomendacinio pobūdžio.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

102. Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais metiniais veiklos planais.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

11. Tarybos darbo forma yra posėdis. Tarybos posėdžiai vyksta žodinio proceso arba rašytinio, naudojant elektroninio ryšio priemones, proceso tvarka. Paprastai Tarybos posėdžiai žodinio proceso tvarka vyksta tais atvejais, kai į jį kviečiami suinteresuoti asmenys. Rašytinio proceso tvarka vykstančiame posėdyje suinteresuoti asmenys nedalyvauja. Dėl Tarybos posėdžio formos sprendžia Tarybos pirmininkas.

12. Taryba posėdžius rengia esant būtinybei, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos posėdį šaukia Tarybos pirmininkas arba jis rengiamas 5 Tarybos nariams pareikalavus. Informaciją apie Tarybos posėdžio datą, o kai posėdis vyks rašytinio proceso tvarka – apie terminą balsuoti, posėdžio medžiagą ir darbotvarkės projektą Tarybos sekretorius raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis pateikia Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Jeigu į Tarybos posėdį, vykstantį žodinio proceso tvarka, kviečiami dalyvauti kiti suinteresuoti asmenys, šiems asmenims kvietimai į posėdį išsiunčiami ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

14. Tarybos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės ar kitais posėdyje svarstytinais klausimas raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis pateikia Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos. Klausimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų sprendžia Tarybos pirmininkas.

15. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Jei posėdis vyksta rašytinio proceso tvarka, posėdis laikomas įvykusiu, kai savo nuomonę pateikia daugiau kaip pusė Tarybos narių.

16. Tarybos sprendimai priimami paprastąja dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Prie sprendimo gali būti pridedamos atskirosios Tarybos narių nuomonės.

17. Tarybos posėdžio eigai fiksuoti rašomas posėdžio protokolas ir (ar) daromas garso įrašas, jeigu posėdis vyksta žodinio proceso tvarka. Sprendimą dėl žodinio proceso tvarka vyksiančio posėdžio eigos fiksavimo būdo priima Taryba. Kai posėdžio eiga fiksuojama protokolu, jis turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos posėdžio. Tarybos protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Pasirašyto Tarybos protokolo kopijos raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčiamos visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo.

18. Tarybos sprendimai įforminami sprendimu arba protokolu. Tarybos sprendimai dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų įforminami sprendimu. Tarybos sprendimus pasirašo Tarybos pirmininkas.

19. Tarybos nariams už darbą nemokama.

20. Tarybą techniškai aptarnauja institucija ar įstaiga, kurios atstovas buvo paskirtas Tarybos pirmininku.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Tarybos veiklos dokumentų (posėdžių protokolų, susirašinėjimo ir kitos medžiagos) saugojimu rūpinasi Tarybos sekretorius. Tarybos dokumentai registruojami atskirame dokumentų registre institucijoje, kuri techniškai aptarnauja Tarybą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22. Pasikeitus Tarybos sekretoriui, visi Tarybos dokumentai per 5 darbo dienas perduodami paskirtam naujam Tarybos sekretoriui perdavimo–priėmimo aktu.

23. Paskyrus kitą Tarybos pirmininką, Tarybos veiklos dokumentai perdavimo–priėmimo aktu perduodami Teisingumo ministerijai saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Taryba už savo veiklą iki kiekvienų metų vasario 1 d. atsiskaito Teisingumo ministerijai, pateikdama informaciją apie metinių planų įvykdymą, svarbiausius priimtus sprendimus, įgyvendinant priskirtas funkcijas, įskaitant statistinę informaciją apie fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių skundų (pranešimų) dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2017 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1R-90

redakcija)

 

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDĖTIS

 

Giedrius Mozūraitis – Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius (pirmininkas);

Neringa Keršienė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja (pavaduotoja);

Darius Alinskas – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras;

Edita Bishop – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėja;

Jovaldas Černiauskas – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės skyriaus vedėjas;

Edmundas Endriukaitis – Statybos produkcijos sertifikavimo centro vyriausiasis ekspertas;

Elena Jankevičienė – Lietuvos auditorių rūmų Audito komiteto pirmininkė;

Aloyzas Kruopys – Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas;

Rustamas Liubajevas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas;

Vaiva Martinkienė – Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė;

Snieguolė Matulienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė;

Remigijus Merkevičius − Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas;

Artūr Raskov – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko pavaduotojas;

Romas Raudys – Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktorius;

Darius Žvironas – Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro viršininkas.

 

–––––––––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

Nr. 1R-260, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17111

Nr. 1R-333, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20946

Nr. 1R-36, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02528

Nr. 1R-207, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-16, i. k. 2018-16253

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-70, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02893

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-9, 2015-01-13, paskelbta TAR 2015-01-13, i. k. 2015-00570

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-90, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05171

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-260, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17111

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-333, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20946

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-36, 2018-02-20, paskelbta TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02528

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-207, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-16, i. k. 2018-16253

Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo