Suvestinė redakcija nuo 2022-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-22, i. k. 2018-21306

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMųjų REIKALAVIMų patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 1.9 papunkčiu:

1.         T v i r t i n u  Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus (pridedama).

 

2.         N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                Žygimantas Vaičiūnas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-212)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms
(toliau – sistemos).

2. Sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir (ar) daugiabučių namų projektiniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

3. Sistemose turi būti įrengti automatiniai šilumos punktai su galimybe reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio. Šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos tiekimo tinklų ir vartotojų sistemos techninius ir ekonominius parametrus, gali priimti sprendimą, kad vartotojų sistemos gali būti priklausomosios, tačiau modernizuotos pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas.

4. Sistemose turi būti įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, daugiabučiame name apskaitos prietaisai geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei daugiabučio namo kiekviename bute (ar kitoje patalpoje) sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, jeigu daugiabučiame name ruošiamas karštas vanduo. Apskaitos prietaisų rodmenys gali būtų nuskaitomi nuotoliniu būdu.

5. Sistemų įranga turi sudaryti sąlygas užtikrinti vienodą pastato vidaus patalpų temperatūrą visose šildomose pastato patalpose, jei nėra techninės galimybės vartotojams atskirai reguliuoti savo patalpų šildymo.

6. Rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos turi atitikti Privalomųjų reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7. Rekonstruojamose, atnaujinamose (modernizuojamose) sistemose turi būti:

7.1. automatinės hidraulinio balansavimo priemonės;

7.2. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, atitinkantys Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nustatytus reikalavimus;

7.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, daugiabučiame name apskaitos prietaisai sunaudotam geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai daugiabučio namo kiekviename bute (ar kitoje patalpoje) sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti, jeigu daugiabučiame name ruošiamas karštas vanduo.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-212, 2022-07-05, paskelbta TAR 2022-07-05, i. k. 2022-14703

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-212, 2022-07-05, paskelbta TAR 2022-07-05, i. k. 2022-14703

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_2ca640e088894d899342f586e3bdd3cb_end