Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 iki 2021-12-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24617

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ

 

 

2021 m. lapkričio 29 d.  Nr. V-2701

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos tikrinimosi tvarka), 6 ir 7 punktais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 8 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), yra paskiepytas vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), negali pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl medicininių kontraindikacijų, yra persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąrašą (1 priedas);

1.2. Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąrašą (2 priedas).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. darbuotojų, kurie pagal sveikatos tikrinimosi tvarką privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sveikatos patikrinimai, atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinius ypatumus, vykdomi atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – SARS-CoV-2 PGR tyrimas) arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – antigeno testas) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, vadovaujantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. medicininėmis kontraindikacijomis, dėl kurių darbuotojai negali skiepytis Nutarimo Nr. 152 8 punkte nurodyta vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), laikomos:

2.2.1. kontraindikacijos, nurodytos vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) charakteristikų santraukoje;

2.2.2. laikina darbuotojo sveikatos būklė, kai dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atidedamas gydytojo nustatytam laikotarpiui;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. V-2701

1 priedas

 

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ, KAD DARBUOTOJAS PASITIKRINO, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), YRA PASKIEPYTAS VAKCINA NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), NEGALI PASISKIEPYTI NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DĖL MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, YRA PERSIRGĘS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA),  SĄRAŠAS

 

1. Faktą, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), patvirtina:

1.1 Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas E200-a, nurodytas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 8 punkte (toliau – forma E-200-a), kuriame įrašytas šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodyta tvarka atlikto tyrimo neigiamas rezultatas.

2. Faktą, kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) arba yra persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam neprivalo būti atliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), patvirtina:

2.1. Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, kuriame nurodytas vakcinos pavadinimas, skiepijimo data, dozių skaičius ar susirgimo data atitinka šio įsakymo 2 priede nurodytus kriterijus;

2.2. vakcinacijos įrašas (-ai) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), įrodantis, kad vakcinos pavadinimas, skiepijimo data ir dozių skaičius atitinka šio įsakymo 2 priedo 1 punkte nurodytus kriterijus;

2.3. forma E200-a, kurioje nurodytas teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) rezultatas, atitinkantis šio įsakymo 2 priedo 2 punkte nurodytus kriterijus.

3. Faktą, kad darbuotojas negali pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl medicininių kontraindikacijų ir turi teisę atlikti sveikatos patikrinimus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodyta tvarka valstybės biudžeto lėšomis, patvirtina gydytojo įrašas ESPBI IS, kuriame, nustačius šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas kontraindikacijas, nurodytas ligos kodas Z88.7 arba Z28.0 (pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Tais atvejais, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl laikinos sveikatos būklės, gydytojas ESPBI IS turi nurodyti laikotarpį, kuriam atidedamas darbuotojo skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

 

–––––––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. V-2701

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2727 redakcija)

2 priedas

 

 

KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SĄRAŠAS

 

Sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), neatliekami darbuotojams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1.       asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.1.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2.    praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3.    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4.    po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5.    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

1.7.    asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

2.       asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

2.1.    diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

2.2.    asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

 

–––––––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2727, 2021-11-30, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24796

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2727, 2021-11-30, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24796

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo