Suvestinė redakcija nuo 2018-07-05

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06739

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 56, 72 IR 77 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. XIII-1098

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Bankas privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų skundus (prašymus), susijusius su banko teikiamomis finansinėmis paslaugomis (toliau – skundas). Bankas privalo išnagrinėti rašytinį kliento skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė klientas ir bankas. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių bankas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Bankas klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.“

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1305, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11310

 

2 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) laikinai apriboja teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;“.

2. Pakeisti 72 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) užsienio banko filialui laikinai apriboja teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;“

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1305, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11310

 

3 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

77 straipsnis. Teisės disponuoti lėšomis ir kitu turtu laikinas apribojimas

1. Priežiūros institucijai pritaikius šio Įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 10 punkte ar 3 dalies 2 punkte nurodytą poveikio priemonę, asmuo, kuriam pritaikyta poveikio priemonė, neturi teisės disponuoti lėšomis, esančiomis jo sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu priežiūros institucijos sprendime nurodytu turtu.

2. Priežiūros institucija gali laikinai apriboti teisę disponuoti visomis lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir visu kitu turtu ar lėšų ir kito turto dalimi.

3. Priežiūros institucijos sprendimas laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose Lietuvos Respublikoje įsteigtose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiu turtu laikomas turto arešto aktu. Jis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka registruojamas Turto arešto aktų registre. Priežiūros institucijos sprendime turi būti nurodyti duomenys, kurių reikia priežiūros institucijos sprendimui įregistruoti Turto arešto aktų registre. Turto arešto aktų registrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais priežiūros institucijos sprendimas gali būti Turto arešto aktų registre įregistruotas laikinai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis ir šio straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 1 d.

2. Banko licencija, išduota iki 2018 m. liepos 31 d., suteikia teisę teikti visas Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas. Lietuvos bankas pakeičia įrašus bankų licencijose, išduotose iki 2018 m. liepos 31 d.

3. Priežiūros institucija iki 2018 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1305, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11310

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1098 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas