Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11250

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2015 m. liepos 9 d. Nr. T-211

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105, 14, 17 ir 19 punktais, įgyvendindama Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktą ir atsižvelgdama į AB „Šiaulių energija“ 2015-04-30 raštą Nr. SD-1017 „Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų projekto ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projekto“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-27 įsakymu Nr. A-669 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2015 m. birželio 8 d. protokolas Nr. VAK-186), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti:

1.1. akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį mechaniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams, – 0,58 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM);

1.2. akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį elektroniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams su nuotolinio nuskaitymo galimybe – 1,03 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-188, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08866

 

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. T-287 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas:

3.1. įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.;

3.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Artūras Visockas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-188, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08866

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo“.