Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-07-04

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01764

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198

Vilnius

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijai (instituto vadovui, vadovo pavaduotojui, moksliniam sekretoriui), mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams;

2) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

3) asmenims, su kuriais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą;

4) vystomojo bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems darbuotojams.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS

 

2 straipsnis. Pareigybių lygiai

Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:

a) A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

b) A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių pareigybės;

2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;

3) C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

4) D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

 

3 straipsnis. Biudžetinių įstaigų grupės ir pareigybių grupės

1. Biudžetinės įstaigos skirstomos į tris grupes:

1) I grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 201 ir daugiau darbuotojų;

2) II grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų;

3) III grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų.

2. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

1) biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

2) struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

3) specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti; baleto artistų ir šokėjų, taip pat kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių pareigybės priskiriamos specialistų A2 lygio pareigybių grupei;

4) kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

5) darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

 

 

4 straipsnis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai

1. Biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti.

2. Biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, o biudžetinės įstaigos vadovo pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtina Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareigybės aprašyme turi būti nurodyta:

1) pareigybės grupė;

2) pareigybės pavadinimas;

3) pareigybės lygis;

4) specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

5) pareigybei priskirtos funkcijos.

 

III SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS

 

5 straipsnis. Darbo užmokestis

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

2) priemokos;

3) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

4) premijos.

2. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje ir (ar) vidaus ar darbo tvarkos taisyklėse. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas, detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas ir panašiai), šio įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 procentų kriterijai, šio įstatymo 9 ir 14 straipsniuose nustatyta pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta priemokų ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos.

 

6 straipsnis. Pareiginės algos bazinis dydis

1. Ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis, atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas pareiginės algos bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą pareiginės algos bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

2. Jeigu nacionalinė kolektyvinė sutartis nėra sudaryta arba pakeista iki einamųjų metų birželio 1 dienos, ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinį dydį Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu, atsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalyje numatytas aplinkybes, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos pabaigos.

 

7 straipsnis. Pareiginės algos pastovioji dalis

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

2. Biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams. Pagal šio įstatymo nuostatas nustatyta biudžetinės įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.

3. Biudžetinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus bei darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

5. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

6. A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje (šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis) nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

7. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, trenerių ar darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais šio įstatymo 1–4 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų. Trenerio pareiginės algos pastovioji dalis didinama atsižvelgiant į trenerio turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją 45 procentais, už antrą – 55 procentais, už trečią – 65 procentais, už ketvirtą – 75 procentais, už penktą – 90 procentų, už šeštą – 100 procentų. Treneriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 40 procentų.

8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų šio įstatymo 1–3 prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio.

9. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato biudžetinės įstaigos vadovas, o biudžetinės įstaigos vadovo – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

10. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šio įstatymo nuostatas ir biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad biudžetinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.

 

8 straipsnis. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginė alga

1. Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.

2. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą, vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.

3. Mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, vadybinę kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir išsilavinimą.

4. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo vadybinės kvalifikacinės kategorijos nustatomos ir šių asmenų veiklos atitikties įgytai kvalifikacinei kategorijai vertinimas atliekamas kas penkeri metai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) nustatyta tvarka. Mokytojų (išskyrus trenerių), pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

5. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

 

9 straipsnis. Pareiginės algos kintamoji dalis

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.

2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šio įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis), išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį.

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

4. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 2 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo einamųjų metų vykdomos kūrybinės veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 2 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžių, neviršijant kultūros ir meno įstaigai skirtų lėšų darbo užmokesčiui ir nurodant mokėjimo terminą.

5. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemą nustato biudžetinės įstaigos vadovas, o biudžetinės įstaigos vadovui, įvertinusi jo praėjusių metų veiklą, – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

6. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

 

10 straipsnis. Priemokos

Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, išskyrus 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

 

11 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų

Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Premijos

Biudžetinių įstaigų darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

13 straipsnis. Materialinės pašalpos

1. Biudžetinės įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra biudžetinės įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

2. Mirus biudžetinės įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

3. Materialinę pašalpą biudžetinės įstaigos darbuotojams, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą, skiria biudžetinės įstaigos vadovas iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų. Biudžetinės įstaigos vadovui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš jo vadovaujamai biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

 

14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

2. Kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

3. Kiekvienais metais, iki sausio 31 dienos, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atsižvelgdami į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustato metines užduotis, susijusias su biudžetinių įstaigų metinio veiklos plano priemonėmis arba susijusias su metinio veiklos plano priemonėmis ir su biudžetinės įstaigos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo jo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimamas į pareigas naujai ketverių metų kadencijai, iki einamųjų metų pabaigos jam galioja einamųjų metų pradžioje nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, iki einamųjų metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi iki kitų metų sausio 31 dienos. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos. Biudžetinių įstaigų vadovams nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai skelbiami vadovą į pareigas priimančio asmens ir biudžetinės įstaigos, kurioje eina pareigas vadovas, interneto svetainėje.

4. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo kiekvienais metais, iki sausio 31 dienos, įvertina biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, dirbančius pagal darbo sutartis, kurie buvo priimti į pareigas praėjusiais metais, iki metų pabaigos likus mažiau negu 6 mėnesiams), praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, metinė veikla įvertinama nepatenkinamai 2 metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo paskutinio kasmetinio veiklos vertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.

5. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.

6. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius biudžetinės įstaigos darbuotojams, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

7. Biudžetinių įstaigų darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinamai.

8. Biudžetinių įstaigų darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje biudžetinėje įstaigoje.

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kartu su biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinusi biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

1) labai gerai, – biudžetinės įstaigos vadovui vieniems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali skirti premiją;

2) gerai, – biudžetinės įstaigos vadovui vieniems metams nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį;

3) patenkinamai, – biudžetinės įstaigos vadovui vienus metus nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

4) nepatenkinamai, – biudžetinės įstaigos vadovui vieniems metams nustato mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1 priede tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas.

10. Biudžetinių įstaigų darbuotojo, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą ir kultūros ir meno įstaigų darbuotojus, nurodytus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje, tiesioginis vadovas, kartu su biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

1) labai gerai, – teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;

2) gerai, – teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį;

3) patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

4) nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1–4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

11. Biudžetinės įstaigos vadovas, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio straipsnio 10 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

12. Biudžetinės įstaigos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių nuostatų apribojimas

Įmonės kolektyvinėse sutartyse negali būti nustatyta papildomų darbo apmokėjimo sąlygų, susijusių su papildomu valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų poreikiu.

 

16 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos ministrams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir švietimo ir mokslo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 8 straipsnis ir 5 priedas netenka galios 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-599, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12171

 

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

3. Šio įstatymo 14 straipsnio 7–11 dalių nuostatos taikomos atliekant biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, 2017 metų ir vėlesnių metų veiklos vertinimą. Įsigaliojus šiam įstatymui, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurie į pareigas buvo priimti iki šio įstatymo įsigaliojimo, pirmą kartą nustatomi iki 2017 m. vasario 28 d. Biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių metų veikla pirmą kartą įvertinama iki 2018 m. sausio 31 d.

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnis, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. jiems nustatytas darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas su priedais), išskyrus šio įstatymo 8 straipsnyje ir 5 priede nurodytus darbuotojus, kuriems iki 2016 m. gruodžio 31 d. nustatytas darbo užmokestis mokamas ne ilgiau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu tarnybiniu atlyginimu, mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-599, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12171

 

5. 2017 metais apskaičiuojant biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais, įstatyme nustatytas pareiginės algos bazinis dydis. Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį, taikomas šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis.

6. Biudžetinės įstaigos iki 2017 m. liepos 1 d., iki 2018 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau kas dvejus metus iki rugsėjo 1 dienos teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai darbo užmokesčio dydžius pagal pareigybių grupes ir kitą informaciją apie šio įstatymo įgyvendinimą.

7. Valstybės biudžeto lėšos šiam įstatymui įgyvendinti 2017–2021 metais skiriamos įvertinus biudžetinių įstaigų optimizavimo ir jų vykdomų funkcijų konsolidavimo galimybes.

8. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-599, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12171

 

9. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojanti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.:

„2. Kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.“

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-599, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12171

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė

 

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Valstybės ar savivaldybių įstaigų grupė

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A

vadovų

vadovų pavaduotojų

I

nuo 200 pareigybių

iki 5

4,8–12,8

4,32–11,52

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,9–13,1

4,41–11,79

daugiau kaip 10

5,0–13,4

4,54–12,3

II

nuo 50 iki 200 pareigybių

iki 5

4,6–12,4

4,16–11,16

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,7–12,6

4,23–11,34

daugiau kaip 10

4,8–12,8

4,32–11,52

III

iki 50 pareigybių

iki 5

4,4–12,0

4,0–10,8

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,5–12,2

4,08–11,0

daugiau kaip 10

4,6–12,4

4,14–11,16

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,41–9,5

3,52–9,7

3,61–10,2

3,31–8,88

3,41–9,05

3,52–9,23

5–10

3,52–9,55

3,61–9,9

3,71–10,6

3,41–9,05

3,52–9,23

3,61–9,41

daugiau kaip 10

3,61–9,6

3,71–10,1

3,81–11,0

3,52–9,23

3,61–9,41

3,71–9,59

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,22–8,2

3,31–8,33

3,41–10,0

3,19–8,0

3,26–8,15

3,31–8,3

5–10

3,31–8,33

3,41–8,49

3,52–10,4

3,26–8,15

3,31–8,3

3,41–8,46

daugiau kaip 10

3,41–8,49

3,52–8,65

3,61–10,8

3,31–8,3

3,41–8,47

3,52–8,6

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

3 priedas

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,17–7,6

3,22–8,5

3,31–9,5

3,41–10,5

B lygis

3,15–7,3

3,19–7,4

3,26–7,6

3,32–8,0

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

4 priedas

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,12–5,3

3,14–5,4

3,16–5,6

3,18–7,0

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

5 priedas

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS

 

I SKYRIUS

ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų:

1.1. vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 13

4,98–6,16

5,2–6,46

5,47–6,77

13 ir daugiau

5,6–6,98

5,84–7,22

6,1–7,54

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 13

 

 

 

I kategorija

7,2–8,9

7,49–9,28

7,86–9,75

II kategorija

6,38–7,92

6,66–8,25

7,03–8,7

III kategorija

5,73–7,09

5,95–7,37

6,24–7,7

13 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

8,0–9,92

8,47–10,49

8,85–10,9

II kategorija

7,2–8,94

7,47–9,24

7,79–9,6

III kategorija

6,42–7,96

6,69–8,28

6,92–8,57

 

1.2. Vadovai, kai įstaigoje yra 1–3 grupės, privalo dirbti pedagoginį darbą grupėje vidutiniškai tris valandas per dieną.

1.3. Vadovams nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus viena ištisos paros vaikų grupė laikoma dviem grupėmis.

2. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus nurodytas šio priedo 3 punkte):

2.1. vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 200

6,26–7,74

6,37–7,89

6,56–8,11

200–500

6,39–7,93

6,57–8,13

6,8–8,41

501–700

6,65–8,23

6,87–8,52

7,09–8,76

701–900

6,94–8,60

7,13–8,84

7,36–9,09

901 ir daugiau

7,22–8,95

7,29–9,0

7,67–9,5

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 200

 

 

 

I kategorija

8,03–9,92

8,26–10,22

8,52–10,55

II kategorija

7,35–9,08

7,50–9,28

7,81–9,66

III kategorija

6,71–8,30

6,91–8,56

7,1–8,8

200–500

 

 

 

I kategorija

8,26–10,22

8,54–10,57

8,87–10,95

II kategorija

7,58–9,36

7,81–9,66

8,12–10,1

III kategorija

6,97–8,63

7,11–8,83

7,39–9,16

501–700

 

 

 

I kategorija

8,61–10,68

9,02–11,16

9,3–11,51

II kategorija

7,89–9,77

8,23–10,19

8,52–10,3

III kategorija

7,2–8,91

7,50–9,28

7,73–9,57

701–900

 

 

 

I kategorija

9,12–11,29

9,42–11,66

9,73–11,76

II kategorija

8,29–10,25

8,57–10,60

8,89–11,0

III kategorija

7,58–9,36

7,81–9,66

8,06–9,96

901 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

9,99–12,6

10,01–11,8

10,07–11,81

II kategorija

9,07–11,23

9,14–11,33

9,70–11,74

III kategorija

8,23–10,19

8,31–10,27

8,79–10,87

 

2.2. Vadovams nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus į mokinių skaičių įskaičiuojami priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai.

3. Vaikų socializacijos centrų, sanatorijų mokyklų, specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius, Vilniaus lietuvių namų, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro:

3.1. vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 200

6,18–7,66

6,35–7,85

6,56–8,11

200–250

6,41–7,96

6,64–8,23

6,84–8,45

251–300

6,71–8,3

6,89–8,53

7,09–8,78

301 ir daugiau

6,95–8,61

7,14–8,86

7,40–9,17

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 200

 

 

 

I kategorija

8,33–10,3

8,61–10,7

8,93–11,05

II kategorija

7,63–9,46

7,86–9,76

8,19–10,14

III kategorija

6,98–8,64

7,14–8,86

7,44–9,21

200–250

 

 

 

I kategorija

8,71–10,78

9,1–11,25

9,37–11,61

II kategorija

7,95–9,87

8,3–10,27

8,59–10,61

III kategorija

7,27–9,0

7,53–9,31

7,8–9,65

251–300

 

 

 

I kategorija

9,18–11,38

9,5–11,74

9,82–11,78

II kategorija

8,37–10,34

8,64–10,71

8,97–11,10

III kategorija

7,63–9,46

7,86–9,73

8,12–10,1

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

9,58–11,74

9,96–11,8

10,04–11,81

II kategorija

8,74–10,82

9,05–11,19

9,35–11,57

III kategorija

7,91–9,8

8,26–10,22

8,5–10,53

 

3.2. Bendrabučiuose negyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 0,5.

4. Profesinio mokymo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

6,6–8,15

6,82–8,42

6,97–8,63

300–500

6,94–8,6

7,13–8,85

7,36–9,09

501–800

7,25–8,98

7,54–9,32

7,7–9,54

801 ir daugiau

7,37–9,1

7,59–9,39

7,87–9,7

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

 

 

 

I kategorija

8,64–10,71

8,97–11,1

9,19–11,37

II kategorija

7,9–9,8

8,18–10,12

8,37–10,38

III kategorija

7,21–8,94

7,47–9,24

7,63–9,46

300–500

 

 

 

I kategorija

9,12–11,29

9,42–11,66

9,74–11,72

II kategorija

8,3–10,26

8,59–10,61

8,9–11,02

III kategorija

7,62–9,42

7,84–9,69

8,08–10,0

501–800

 

 

 

I kategorija

9,6–11,63

9,9–11,73

9,93–11,74

II kategorija

8,73–10,8

8,97–11,23

9,29–11,5

III kategorija

7,9–9,8

8,26–10,22

8,45–10,46

801 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

9,99–11,78

10,01–11,8

10,03–11,81

II kategorija

9,21–11,4

9,58–11,69

9,96–11,77

III kategorija

8,37–10,38

8,66–10,73

9,0–11,14

 

5. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

6,19–7,67

6,3–7,8

6,46–8,0

300–600

6,33–7,82

6,48–8,03

6,75–8,34

601–800

6,56–8,11

6,8–8,41

6,98–8,64

801–1 000

6,87–8,52

7,05–8,72

7,27–9,0

1 001–1 200

7,15–8,87

7,37–9,13

7,44–9,21

1 201–1 400

7,18–8,9

7,39–9,16

7,6–9,4

1 401 ir daugiau

7,31–9,0

7,5–9,28

7,78–9,66

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

 

 

 

I kategorija

7,93–9,84

8,18–10,12

8,42–10,44

II kategorija

7,24–8,97

7,47–9,24

7,66–9,5

III kategorija

6,64–8,22

6,83–8,44

7,03–8,7

300–600

 

 

 

I kategorija

8,19–10,14

8,46–10,48

8,8–10,89

II kategorija

7,44–9,21

7,71–9,55

8,04–9,93

III kategorija

6,9–8,55

7,08–8,75

7,36–9,09

601–800

 

 

 

I kategorija

8,58–10,61

8,95–11,09

9,24–11,44

II kategorija

7,8–9,65

8,14–10,1

8,22–10,16

III kategorija

7,1–8,78

7,45–9,23

7,65–9,47

801–1 000

 

 

 

I kategorija

9,06–11,21

9,33–11,55

9,69–11,69

II kategorija

8,2–10,15

8,6–10,68

8,79–10,87

III kategorija

7,51–9,29

7,73–9,57

7,96–9,86

1 001–1 200

 

 

 

I kategorija

9,41–11,6

9,79–11,7

9,96–11,74

II kategorija

8,54–10,57

8,87–10,95

9,21–11,4

III kategorija

7,8–9,65

8,12–10,02

8,36–10,34

1 201–1 400

 

 

 

I kategorija

9,92–11,73

9,97–11,75

10,01–11,8

II kategorija

8,95–11,09

9,06–11,21

9,59–11,67

III kategorija

8,14–10,08

8,26–10,22

8,73–10,8

1 401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

9,99–11,78

10,01–11,8

10,04–11,81

II kategorija

9,1–11,25

9,45–11,6

9,82–11,72

III kategorija

8,31–10,27

8,59–10,61

8,95–11,09

 

6. Neviršijant 45 procentų šio priedo 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

6.1. didinami:

6.1.1. 5–20 procentų – gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovams;

6.1.2. 15 procentų – konservatorijų vadovams;

6.1.3. šio priedo 41, 43 ir 44 punktuose nurodytais atvejais;

6.2. gali būti didinami:

6.2.1. 0,275 bazinio dydžio (toliau – BD) – įstaigų vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

6.2.2. 0,138 BD – įstaigų vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą mokyklų, nenurodytų šio priedo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose, vadovams;

6.2.4. kitais įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytais atvejais.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI DARBO APMOKĖJIMAS

 

7. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų:

7.1. vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Vadovų pavaduotojai ugdymui

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

4,07–5,02

4,09–5,05

4,14–5,13

4,15–5,15

Įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

4,19–5,21

4,43–5,5

4,64–5,76

4,77–5,91

 

7.2. vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Vadovų pavaduotojai ugdymui

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

I kategorijos

6,47–8,03

6,71–8,3

6,76–8,37

II kategorijos

5,76–7,14

5,97–7,39

6,15–7,62

III kategorijos

5,16–6,4

5,32–6,57

5,5–6,8

 

8. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus nurodytas šio priedo 9 punkte) vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 500

5,76–7,13

5,92–6,55

6,11–7,54

500 ir daugiau

6,6–8,06

6,55–8,1

6,78–8,38

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 500

 

 

 

I kategorija

7,38–9,13

7,62–9,42

7,85–9,7

II kategorija

6,81–8,42

7,0–8,66

7,2–8,91

III kategorija

6,23–7,72

6,4–7,93

6,6–8,17

500 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

8,48–10,45

8,76–10,46

8,91–10,48

II kategorija

7,74–9,58

8,03–9,92

8,32–10,27

III kategorija

7,12–8,79

7,3–9,01

7,58–9,36

 

9. Vaikų socializacijos centrų, sanatorijų mokyklų, specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius, Vilniaus lietuvių namų, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro:

9.1. vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

iki 200

 

5,7–7,06

 

5,87–7,25

 

6,1–7,53

 

200–250

 

5,94–7,35

 

6,13–7,57

 

6,3–7,8

 

251–300

 

6,19–7,66

 

6,36–7,85

 

6,55–8,1

 

301 ir daugiau

 

6,4–7,93

 

6,62–8,17

 

6,85–8,45

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

iki 200

 

 

 

 

 

 

 

I kategorija

 

7,68–9,51

 

7,89–9,78

 

8,19–10,14

 

II kategorija

 

7,04–8,71

 

7,25–8,98

 

7,51–9,29

 

III kategorija

 

6,44–7,98

 

6,63–8,21

 

6,86–8,48

 

200–250

 

 

 

 

 

 

 

I kategorija

 

8,0–9,89

 

8,36–10,33

 

8,6–10,38

 

II kategorija

 

7,34–9,08

 

7,64–9,46

 

7,83–9,68

 

III kategorija

 

6,68–8,29

 

6,94–8,6

 

7,16–8,87

 

251–300

 

 

 

 

 

 

 

I kategorija

 

8,44–10,14

 

8,7–10,42

 

8,89–10,45

 

II kategorija

 

7,72–9,57

 

7,89–9,78

 

8,21–10,15

 

III kategorija

 

7,06–8,72

 

7,24–8,97

 

7,43–9,2

 

301 ir daugiau

 

 

 

 

 

 

 

I kategorija

 

8,78–10,44

 

8,9–10,46

 

8,91–10,48

 

II kategorija

 

8,02–9,8

 

8,3–10,26

 

8,6–10,41

 

III kategorija

 

7,32–9,05

 

7,58–9,36

 

7,8–9,65

 

9.2. Bendrabučiuose negyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 0,5.

10. Profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

6,1–7,53

6,32–7,81

6,42–7,96

300 ir daugiau

6,74–8,33

7,02–8,68

7,19–8,9

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

 

 

 

I kategorija

7,89–9,77

8,14–10,08

8,4–10,41

II kategorija

7,3–9,02

7,54–9,32

7,68–9,51

III kategorija

6,64–8,23

6,87–8,51

7,02–8,7

300 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

8,89–10,44

8,9–10,46

8,91–10,48

II kategorija

8,13–10,22

8,41–10,3

8,61–10,36

III kategorija

7,42–9,38

7,7–9,54

7,87–9,73

 

11. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

5,69–7,05

5,81–7,19

5,98–7,39

300–600

5,9–7,23

5,99–7,4

6,23–7,72

601–800

6,08–7,51

6,28–7,76

6,42–7,96

801–1 000

6,34–7,84

6,49–8,04

6,71–8,3

1 001–1 200

6,51–8,06

6,62–8,17

6,87–8,49

1 201–1 400

6,63–8,18

6,68–8,27

7,01–8,67

1 401 ir daugiau

6,67–8,26

6,9–8,55

7,17–8,89

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

iki 300

 

 

 

I kategorija

7,32–9 05

7,5–9,28

7,74–9,58

II kategorija

6,66–8,23

6,89–8,53

7,05–8,72

III kategorija

6,14–7,61

6,29–7,77

6,51–8,06

300–600

 

 

 

I kategorija

7,69–9,53

7,79–9,63

8,06–9,96

II kategorija

6,87–8,52

7,12–8,79

7,38–9,1

III kategorija

6,37–7,87

6,53–8,07

6,74–8,33

601–800

 

 

 

I kategorija

7,84–9,69

8,22–10,17

5,45–10,46

II kategorija

7,16–8,87

7,45–9,21

7,66–9,5

III kategorija

6,55–8,1

6,87–8,49

7,02–8,68

801–1 000

 

 

 

I kategorija

8,32–10,27

8,55–10,31

8,85–10,38

II kategorija

7,51–9,29

7,76–9,59

8,06–9,96

III kategorija

6,93–8,57

7,12–8,79

7,36–9,09

1 001–1 200

 

 

 

I kategorija

8,61–10,36

8,83–10,37

8,85–10,38

II kategorija

7,83–9,68

8,14–10,08

8,4–10,27

III kategorija

7,24–8,87

7,45–9,21

7,85–9,7

1 201–1 400

 

 

 

I kategorija

8,85–10,38

8,86–10,41

8,87–10,44

II kategorija

8,19–10,14

8,32–10,27

8,78–10,34

III kategorija

7,5–9,28

7,58–9,36

8,02–9,92

1 401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

8,89–10,45

8,9–10,46

8,91–10,48

II kategorija

8,36–10,3

8,7–10,36

8,9–10,46

III kategorija

7,62–9,42

7,85–9,7

8,22–10,17

 

12. Šio priedo 8, 9 ir 11 punktuose nurodyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui nustatomi, jeigu jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę, o šio priedo 10 punkte nurodyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui nustatomi, jeigu jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

13. Šio priedo 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mažinami:

13.1. 0,14, jeigu jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę (šio priedo 10 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jeigu jiems numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

13.2. 0,26, jeigu jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę (šio priedo 10 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jeigu jiems numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

13.3. 0,39, jeigu jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę (šio priedo 10 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jeigu jiems numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalyko valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

13.4. 0,53, jeigu jiems numatyta viena kontaktinė valanda per savaitę (šio priedo 10 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jeigu jiems numatyta viena kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

13.5. 0,67, jeigu jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

14. Šio priedo 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui į pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir mokinių darbų tikrinimą.

15. Neviršijant 45 procentų šio priedo 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

15.1. didinami:

15.1.1. 5–20 procentų – gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui;

15.1.2. 15 procentų – konservatorijų vadovų pavaduotojams ugdymui;

15.1.3. šio priedo 41 ir 44 punktuose nurodytais atvejais;

15.2. gali būti didinami:

15.2.1. 0,275 BD – įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

15.2.2. 0,138 BD – įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;

15.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą mokyklų, nenurodytų šio priedo 15.1.1 ir 15.1.2 papunkčiuose, vadovų pavaduotojams ugdymui;

15.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGŲ, NENURODYTŲ ŠIO PRIEDO I IR II SKYRIUOSE, VADOVŲ IR VADOVŲ PAVADUOTOJŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, DARBO APMOKĖJIMAS

 

16. Įstaigų, nenurodytų šio priedo I ir II skyriuose, vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

4,4–6,49

4,5–7,24

4,6–8,0

vadovų pavaduotojai

4,0–5,73

4,08–6,41

4,14–7,15

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

I kategorija

6,36–9,59

6,68–10,67

7,01–11,81

II kategorija

5,6–8,98

5,87–9,97

6,18–11,09

III kategorija

4,89–7,88

5,13–8,76

5,42–9,74

vadovų pavaduotojai

I kategorija

5,72–8,51

5,98–9,43

6,26–10,48

II kategorija

5,04–8,21

5,3–9,12

5,55–10,11

III kategorija

4,44–7,05

4,67–7,83

4,89–8,68

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikiamos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

4,4–9,55

4,5–10,64

4,6–11,81

vadovų pavaduotojai

4,0–8,49

4,08–9,43

4,14–10,48

 

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

17. Šiame skyriuje nurodytų įstaigų vadovams, priskirtiems prie pedagoginių darbuotojų, neviršijant 45 procentų šio priedo 16 punkte nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

17.1. didinami šio priedo 41 punkte nurodytu atveju;

17.2. gali būti didinami:

17.2.1. 0,275 BD – įstaigų vadovams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

17.2.2. 0,138 BD – įstaigų vadovams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;

17.2.3. kitais įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytais atvejais.

18. Šiame skyriuje nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, neviršijant 45 procentų šio priedo 16 punkte nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

18.1. didinami šio priedo 41 punkte nurodytu atveju;

18.2. gali būti didinami:

18.2.1. 0,275 BD – įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

18.2.2. 0,138 BD – įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį.

18.2.3. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

IV SKYRIUS

UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ (SEKTORIŲ) VEDĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

19. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Kvalifikacinė kategorija

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

nesuteikta

4,62–6,68

4,86–6,82

5,15–7,06

Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

I kategorija

5,4–8,67

5,69–8,72

5,98–8,89

II kategorija

5,69–8,02

5,42–8,37

5,69–8,61

III kategorija

4,85–7,36

5,09–7,55

5,35–7,88

 

19.1. Šio priedo 19 punkte nurodyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams nustatomi, jeigu jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę, o profesinio mokymo įstaigų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi, jeigu jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

20. Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams atlyginimų koeficientai mažinami:

20.1. 0,14, jeigu jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

20.2. 0,26, jeigu jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

20.3. 0,39, jeigu jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

20.4. 0,53, jeigu jiems numatyta viena kontaktinė valanda per savaitę;

20.5. 0,67, jeigu jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

21. Profesinio mokymo įstaigos, kurioje nėra vadovo pavaduotojo ugdymui pareigybės, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjui, turinčiam vadybinę kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas kaip profesinio mokymo įstaigos vadovo pavaduotojui ugdymui, kuriam suteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija.

22. Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams į pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir mokinių darbų tikrinimą.

23. Neviršijant 45 procentų šio priedo 19 punkte nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

23.1. didinami:

23.1.1. 15 procentų – konservatorijų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams;

23.1.2. šio priedo 41 punkte nurodytu atveju;

23.2. gali būti didinami:

23.2.1. 0,275 BD – ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

23.2.2. 0,138 BD – ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;

23.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą įstaigų, nenurodytų šio priedo 23.1.1 papunktyje, ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams;

23.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

V SKYRIUS

MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

24. Mokytojų (išskyrus mokytojus, nurodytus šio priedo 29, 31 ir 32 punktuose), neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų) (toliau – mokytojai):

24.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Mokytojai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,15

3,19

3,26

3,31

 

Mokytojai, įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

3,18

3,22

3,31

3,41

 

24.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

3,31

3,41

3,45

Vyresnieji mokytojai

3,46–3,51

3,5–3,56

3,63–3,7

Mokytojai metodininkai

3,7–3,77

3,77–3,84

3,89–3,96

Mokytojai ekspertai

4,2–4,29

4,28–4,36

4,4–4,47

 

24.3. kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 2 straipsnio 6 dalies nuostatos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 3,15; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 3,19;

24.4. kurie dirba pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) ir yra įgiję tik vidurinį išsilavinimą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 3,15; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 3,19.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

25. Mokytojams (išskyrus profesinio mokymo įstaigų bendrojo ugdymo dalykų mokytojus) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, nurodyti šio priedo 24 punkte, nustatomi už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę. Profesinio mokymo įstaigų bendrojo ugdymo dalykų mokytojams nustatomas pedagoginio darbo valandų skaičius per mokslo metus. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

26. Tikybos mokytojams, baigusiems aukštesniąją neakivaizdinę katechetų mokyklą prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas kaip mokytojams, įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą.

27. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:

27.1. už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę):

 

Dalykai

1–4 klasės

5–9 klasės

10–12 klasės

mokinių skaičius klasėje, grupėje

iki 12

12–22

23 ir daugiau

iki 12

12–22

23 ir daugiau

iki 12

12–22

23 ir daugiau

Lietuvių ir tautinių mažumų gimtoji kalba

0,5*

1*

1,5*

1,5

2,5

3

2

3

3,5

Užsienio kalba

0,5**

1**

1,5**

0,5

1

1,5

1

2

2,5

Matematika

 

 

 

1

2

2,5

1,5

2,5

3

Socialinio, gamtamokslinio ugdymo ir informacinių technologijų dalykai

 

 

 

0,5

1

1,25

0,5

1

1,25

Pradinių klasių mokinių darbų tikrinimas

0,5

1

1,5

 

 

 

 

 

 

* Tarifikuojama dalyko mokytojui, mokančiam lietuvių kalbos (valstybinės) pagal pradinio ugdymo programą.

** Tarifikuojama dalyko mokytojui, mokančiam užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programą.

 

27.2. už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę): jeigu mokinių skaičius klasėje iki 12, – 2,5–4 valandos; jeigu mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau, – 3–5 valandos. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas;

27.3. už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos visos valandos, numatytos ugdymo plane;

27.4. už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas;

27.5. neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams papildomos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 27.3 ir 27.4 papunkčiuose. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

28. Mokytojų valandinis pareiginės algos pastoviosios dalies atlygis apskaičiuojamas jų pareiginės algos pastoviąją dalį dalijant iš 76,2.

29. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogų:

29.1. auklėtojų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių) auklėtojus) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų (išskyrus dirbančius šio priedo 30.3.2 papunktyje nurodytose įstaigose):

29.1.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,67–3,83

3,73–3,88

3,77–3,91

3,8–3,95

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

4,06–4,22

4,32–4,48

4,37–4,55

4,47–4,66

 

29.1.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

4,34–4,51

4,42–4,6

4,5–4,68

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

4,74–4,94

4,81–5,01

5–5,2

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

5,17–5,39

5,32–5,54

5,46–5,66

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

5,9–6,13

5,96–6,19

6,12–6,36

 

29.2. koncertmeisterių, akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų, dirbančių mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų auklėtojų ir auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, vaikų socializacijos centruose, vaikų socialinės globos įstaigose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose:

29.2.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,67–3,72

3,73–3,77

3,77–3,79

3,8–3,84

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

4,06–4,10

4,32–4,36

4,37–4,41

4,47–4,52

 

29.2.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

4,34–4,37

4,42–4,47

4,5–4,54

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

4,74–4,79

4,81–4,86

5–5,05

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

5,17–5,23

5,32–5,38

5,46–5,5

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

5,9–5,95

5,96–6,02

6,12–6,17

 

30. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma:

30.1. auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių) auklėtojus), ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (išskyrus dirbančius šio priedo 30.3.2 papunktyje nurodytose įstaigose) – už 36 valandas per savaitę, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai);

30.2. bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus specialiąsias ir sanatorijų mokyklas) auklėtojams – už 30 valandų per savaitę;

30.3. mokyklų koncertmeisteriams ir akompaniatoriams, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams, specialiųjų mokyklų (grupių), specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių), sanatorijų mokyklų, vaikų socializacijos centrų, vaikų socialinės globos įstaigose dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams už 26 valandas per savaitę, iš jų:

30.3.1. koncertmeisterių ir akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų, dirbančių mokyklose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai);

30.3.2. auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.);

30.3.3. auklėtojų, dirbančių sanatorijų mokyklose su mokyklinio amžiaus vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kt.);

30.3.4. auklėtojų, dirbančių vaikų socializacijos centruose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kt.);

30.3.5. auklėtojų, dirbančių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su mokiniais (vaikais), 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti, ugdymo programoms rengti, metodinei pagalbai medicinos specialistams teikti, pasirengti ugdomajai veiklai ir kt.);

30.4. konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus šio priedo 30.1 ir 30.3 punktuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

31. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų (toliau – specialieji pedagogai), dirbančių mokyklose ir kitose įstaigose:

31.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,26–3,32

3,3–3,36

3,34–3,39

3,36–3,42

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

3,58–3,65

3,8–3,88

3,83–3,91

3,93–4,02

 

31.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

3,81–3,89

3,92–3,99

3,97–4,04

Vyresnysis specialusis pedagogas

4,39–4,49

4,46–4,55

4,63–4,74

Specialusis pedagogas metodininkas

4,77–4,87

4,93–5,02

5,05–5,15

Specialusis pedagogas ekspertas

5,46–5,55

5,51–5,62

5,66–5,77

 

31.3. specialiesiems pedagogams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma:

31.3.1. specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose (grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su ikimokyklinio amžiaus vaikais, – už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti; specialiųjų pratybų programoms rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas; auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje; ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.);

31.3.2. specialiesiems pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus vaikais, – už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti; kalbos ugdymo programoms rengti (logopedui); sutrikusių funkcijų lavinimo programoms rengti (tiflopedagogui, surdopedagogui) ir pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.);

31.3.3. konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus šio priedo 31.3.1, 31.3.2 papunkčiuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

32. Profesijos mokytojų:

32.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

3,18

3,22

3,31

3,41

 

32.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

3,31

3,41

3,45

Vyresnysis profesijos mokytojas

3,46–3,51

3,5–3,55

3,63–3,7

Profesijos mokytojas metodininkas

3,7–3,77

3,77–3,84

3,89–3,96

Profesijos mokytojas ekspertas

4,2–4,29

4,28–4,36

4,4–4,47

 

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

 

33. Profesijos mokytojams mėnesinis pareiginės algos pastoviosios dalies atlygis nustatomas už 720 pedagoginio darbo valandų per mokslo metus. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

34. Profesijos mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:

34.1. už pasiruošimą pamokoms (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) – 160 valandų per mokslo metus;

34.2. už vadovavimą grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus): jeigu mokinių skaičius grupėje iki 12, – 100–160 valandų per mokslo metus; jeigu mokinių skaičius grupėje 12 ir daugiau, – 120–200 valandų per mokslo metus. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas;

34.3. už projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, mokyklos veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų įdiegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms ir kitus darbus – 20–140 valandų per mokslo metus (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

35. Profesijos mokytojų valandinis pareiginės algos pastoviosios dalies atlygis apskaičiuojamas jų pareiginės algos pastoviąją dalį dalijant iš 76,2.

36. Šio priedo 32, 33, 34 ir 35 punktų nuostatos taikomos Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus specialiųjų dalykų mokytojams.

37. Neviršijant 45 procentų šio priedo 24, 29, 31 ir 32 punktuose nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies ir tarifinių atlygių koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies ir tarifinių atlygių koeficientai:

37.1. didinami:

37.1.1. 5–20 procentų – jaunimo mokyklų (klasių) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

37.1.2. 5–20 procentų – Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono, Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklų, kuriose įteisintas mokymas lietuvių kalba, pradinių klasių (jeigu klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių ir iš jų ne mažiau kaip 50 procentų nemoka valstybinės kalbos) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

37.1.3. 5–20 procentų – profesinio mokymo įstaigų, vykdančių vidurinio ugdymo programą, 11–12 klasių ir gimnazijų I–IV klasių (9–12 klasių) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

37.1.4. 5–30 procentų – tarptautinio bakalaureato klasių mokytojams (tik už kontaktines valandas);

37.1.5. 5–15 procentų – mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, 11–12 (gimnazijų III–IV) klasėse;

37.1.6. 5–20 procentų – priešmokyklinio ugdymo pedagogams;

37.1.7. 20–40 procentų – specialiesiems pedagogams, teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams, apakusiems suaugusiesiems jų namuose ar (ir) ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose vietovėse negu specialiųjų pedagogų darbovietė;

37.1.8. šio priedo 41, 42 ir 45 punktuose nurodytais atvejais (mokytojams, nurodytiems šio priedo 24 ir 32 punktuose, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami tik už kontaktines valandas);

37.2. gali būti didinami:

37.2.1. 0,275 BD – mokytojams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę;

37.2.2. iki 20 procentų – profesijos mokytojams, turintiems ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kitose ūkio šakose pagal dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

37.2.3. iki 20 procentų – pagrindinių, vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, vykdančių pagrindinio ugdymo programą, 9–10 klasių mokytojams (tik už kontaktines valandas);

37.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

VI SKYRIUS

PEDAGOGINĖSE PSICHOLOGINĖSE TARNYBOSE (ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOSE) DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ, SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, MOKYKLOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

38. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose (švietimo pagalbos tarnybose) dirbančių psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokyklose ir kitose įstaigose dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų:

38.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Psichologai asistentai

4,09–4,18

4,13–4,21

4,16–4,25

4,21–4,3

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai

4,3–4,38

4,58–4,67

4,77–4,87

4,82–4,95

 

38.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

4,82–4,87

4,9–4,96

5,07–5,13

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

5,4–5,55

5,45–5,61

5,64–5,83

Specialieji pedagogai metodininkai, socialiniai pedagogai metodininkai, antros kategorijos psichologai

5,95–6,14

6,1–6,29

6,26–6,48

Specialieji pedagogai ekspertai, socialiniai pedagogai ekspertai, pirmos kategorijos psichologai

6,71–6,93

6,91–7,13

7,07–7,28

 

39. Socialiniams pedagogams, dirbantiems mokyklose, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma už 36 valandas per savaitę.

40. Neviršijant 45 procentų šio priedo 38 punkte nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

40.1. didinami:

40.1.1. 5–20 procentų – jaunimo mokyklų (klasių) psichologams ir socialiniams pedagogams;

40.1.2. šio priedo 41 punkte nurodytu atveju;

40.2. gali būti didinami:

40.2.1. 0,275 BD – psichologams, specialiesiems pedagogams ir socialiniams pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę;

40.2.2. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

VII skyrius

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ DIDINIMAS DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

 

41. Darbuotojų, kuriems didinamas atitinkamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, pareigų sąrašas:

 

Įstaigos

Pareigos

Pareiginės algos pastoviosios dalies arba tarifinio atlygio padidinimas, procentais

1. Specialiosios mokyklos, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos-daugiafunkciai centrai, skirti mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo įstaigos (profesinio mokymo grupės), skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosios (specialiosios, lavinamosios, socialinių įgūdžių ugdymo) klasės.

Sanatorijų mokyklos, Vilniaus lietuvių namai, Lietuvos sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centras, vaikų socializacijos centrai, vaikų globos namai, grupės, vaikų socialinės globos įstaigos, sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjas, mokytojas, auklėtojas, vyriausiasis auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas (logopedas, tiflopedagogas, surdopedagogas, specialusis pedagogas), psichologas, gestų kalbos vertėjas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, gydytojas, metodininkas, profesijos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagogas), papildomojo ugdymo mokytojas (pedagogas), meninio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas

5–20

Įstaigos vadovo pavaduotojas administracijai ir ūkiui, skyriaus vedėjas, išskyrus ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, vyresnysis slaugytojas, slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, projektų vadovas, auklė, mokytojo padėjėjas, budėtojas, vyriausiasis buhalteris

5–15

Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas, naktinė auklė, slaugytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

iki 10

2. Ligoninių mokyklos

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

5–20

3. Mokinių, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinės komisijos skirtas mokymas namuose.

Individualus ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusiųjų mokymas namuose.

Mokymas sanatorijų, ligoninių klasėse

 

Mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

5–20

4. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupės, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, plaukimo instruktorius, judesio korekcijos mokytojas, psichologas, socialinis pedagogas

5–20

Įstaigos vadovo pavaduotojas administracijai ir ūkiui, skyriaus vedėjas, išskyrus ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, vyresnysis slaugytojas, slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, projektų vadovas, auklė, mokytojo padėjėjas, budėtojas, vyriausiasis buhalteris

5–15

Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas, naktinė auklė, slaugytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

iki 10

5. Pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos)

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas, išskyrus pavaduotoją administracijai ir ūkiui, ūkio reikalams, specialistas, dirbantis su vaikais

5–20

6. Nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigų mokyklos, tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos, kurių klasėse (grupėse) mokomi asmenys, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjas, asmenis, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, mokantis mokytojas, profesijos mokytojas

5–20

 

42. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, auklėtojams, mokytojų padėjėjams, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 1–4 mokiniai, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5–10 procentų, o jeigu yra 5 ir daugiau tokių mokinių, – 5–20 procentų, o mokytojų padėjėjams – 5–15 procentų.

43. Profesinio mokymo įstaigų ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas iki 10 procentų tik tuo atveju, jeigu šiose įstaigose yra ne mažiau kaip trys specialiojo ugdymo grupės, kurių mokiniams pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, o bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų vadovams – jeigu yra ne mažiau kaip trys klasės.

44. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos, kurioje mokosi 10 ir daugiau mokinių, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, vadovui arba vadovo pavaduotojui, atsakingam už darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas iki 5 procentų.

45. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų specialiesiems pedagogams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5–15 procentų.

 

_____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-599, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12171

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-745, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18513

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas