Suvestinė redakcija nuo 2021-04-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25136

 

Nauja redakcija nuo 2021-04-02:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO nR. 3d-816 „DĖL Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 26 d.  Nr. 3D-816

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio  23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,  199 punktą,

tvirtinu Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                           Andrius Palionis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2020 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. 3D-816

 

FINANSinių PRIEMONIŲ, įgyvendinamų lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SkYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (toliau – Programa), atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

2.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

2.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013);

2.4. 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/886 (toliau – Deleguotasis reglamentas);

2.5. 2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/255 (toliau – Įgyvendinimo reglamentas);

2.6. 2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 964/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų taikymo finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/263;

2.7. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/73 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 808/2014);

2.8. 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. BSE bendrasis subsidijos ekvivalentas.

3.2. EK – Europos Komisija.

3.3. ES – Europos Sąjunga.

3.4. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.5. Mokėjimo agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.6. MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, kurios apibrėžtos pagal 1998 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą Nr. VIII-93.

3.7. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

3.8. Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.

3.9. Vadovaujančioji institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Finansinė priemonė – Programoje nustatytiems tikslams siekti skirta ir iš EŽŪFKP lėšų bendrai finansuojama Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje numatyta priemonė, apimanti paskolų, garantijų teikimą, investicijas į nuosavą ar kvazinuosavą kapitalą arba kitokias rizikos pasidalijimo priemones. Kai finansinių priemonių projektas įgyvendinamas per fondų fondą ir pasitelkiant finansų tarpininką, laikoma, kad fondų fondo steigimas bei veikla ir finansų tarpininko vykdoma veikla yra atskiros finansinės priemonės, apie kurių įgyvendinimą yra teikiama informacija EK, laikantis Reglamento (ES) Nr. 808/2014 VII priedo 10 punkto nuostatų.

4.2. Finansinių priemonių projekto finansavimo sutartis  (toliau – finansavimo sutartis) – vadovaujančiosios institucijos ir Mokėjimo agentūros sutartis su fondų fondo valdytoju dėl iš Programos lėšų bendrai finansuojamo finansinių priemonių projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.

4.3. Finansinių priemonių projektas (toliau – Projektas) – veikla, apimanti fondų fondo steigimą, jo veiklą ir finansinių priemonių įgyvendinimą.

4.4. Finansinių priemonių projekto vykdytojas (toliau – Projekto vykdytojas) – už finansinių priemonių projektą atsakingas fondų fondo valdytojas, kuris laikomas vieninteliu paramos gavėju, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 10 punkte.

4.5. Finansinių priemonių valdymo išlaidos ir mokesčiai (toliau – valdymo išlaidos ir mokesčiai) – išlaidos, atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies d punkte ir 5 dalyje išdėstytus reikalavimus bei Deleguotojo reglamento 12 ir 13 straipsnio nuostatas.

4.6. Finansų tarpininkas – juridinis asmuo, ES ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka atrinktas tarpininkauti teikiant paramą pagal tam tikrą finansinę priemonę. Finansų tarpininkas laikomas finansinės priemonės, kurią jis įgyvendina, valdytoju.

4.7. Fondų fondas – fondas, skirtas finansinėms priemonėms įgyvendinti. Ši sąvoka atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 27 punkte pateiktą sąvoką „fondų fondas“. Fondų fondo valdytojas laikomas vieninteliu paramos gavėju, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 10 punkte.

4.8. Fondų fondo investavimo strategija (toliau – investavimo strategija) – fondų fondo valdytojo rengiamas dokumentas, kuriame apibrėžiama fondų fondo investavimo politika, pateikiamas jos įgyvendinimo planas ir kitos privalomos nuostatos, nurodytos šių Taisyklių 18 punkte.

4.9. Galutinis naudos gavėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam teikiamas finansavimas iš finansinės priemonės lėšų. Ši sąvoka atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 12 punkte pateiktą sąvoką „galutinis naudos gavėjas“.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Programa, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

 

II SkYRIUS

bendrosios finansinių priemonių įgyvendinimo nuostatos

 

6. Programos lėšos gali būti naudojamos finansinėms priemonėms, skiriamoms investicijoms, kurios, kaip tikimasi, turėtų būti finansiškai perspektyvios, remti, taip pat veikloms, kurios užtikrina galutinių naudos gavėjų vykdomos veiklos tęstinumą, tačiau rinkos sąlygomis negali pritraukti pakankamai išorinių finansinių išteklių, taip pat valdymo išlaidoms ir mokesčiams mokėti.

7. Programos lėšomis finansuojamos finansinės priemonės gali būti įgyvendinamos teikiant paskolas, garantijas, grąžintinas subsidijas, palūkanų normų subsidijas, garantinių įmokų subsidijas, kitus finansinius produktus.

8. Finansinių priemonių įgyvendinimo poreikis turi būti pagrįstas ex-ante vertinimo, aprašyto Taisyklių III skyriuje, rezultatais.

9. Programos lėšomis finansuojamos finansinės priemonės gali būti įgyvendinamos šiais būdais:

9.1. kaip ES lygmeniu nustatytos finansinės priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte;

9.2. kaip nacionaliniu lygmeniu nustatytos finansinės priemonės:

9.2.1. finansinės priemonės, kurios atitinka EK nustatytas standartines sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 3 dalies a punkte ir Reglamente (ES) Nr. 964/2014;

9.2.2. finansinės priemonės, kurios specialiai skirtos konkretiems Programoje nustatytiems prioritetams ir tikslinių sričių tikslams pasiekti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 3 dalies b punkte;

9.2.3. finansines priemones derinant su Europos investicijų banko įgyvendinamais finansiniais produktais, finansuojamais Europos strateginių investicijų fondo lėšomis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39a straipsnyje.

10. Projektai vertinami, atrenkami ir įgyvendinami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų, Deleguotajame reglamente ir Įgyvendinimo reglamente nustatytų reikalavimų, kitų taikytinų ES ir nacionalinių teisės aktų, valstybės pagalbos taisyklių ir viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų. Projekto vertinimo, atrankos ir finansavimo sutarties sudarymo metu Projektas turi atitikti Programos finansuojamas veiklos sritis, o Projekto įgyvendinimo metu – Programos finansuojamas veiklos sritis ir finansavimo sutarties reikalavimus.

 

III SkYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ EX-ANTE VERTINIMAS

 

11. Finansinių priemonių parama grindžiama išankstiniu (ex-ante) vertinimu, kurį atliekant yra nustatomi rinkos trūkumai arba neoptimalios investavimo situacijos ir apskaičiuotas viešųjų investicijų poreikių mastas bei apimtis, įskaitant finansuotinų finansinių priemonių tipus.

12. Ex-ante vertinimo privalomosios dalys apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalyje. Atliekant išankstinį vertinimą rekomenduojama vadovautis EK parengtomis metodinėmis gairėmis dėl žemės ūkio finansinių priemonių, įgyvendinamų EŽŪFKP lėšomis, ex-ante vertinimo (angl. Methodological handbook for implementing an ex-ante assessment of agriculture financial instruments under the EAFRD). Lėšos Projektams finansuoti negali būti skiriamos, kol nėra atliktas ex-ante vertinimas.

13. Pasikeitus rinkos sąlygoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies g punkte, ex-ante vertinimo ataskaita peržiūrima ir ex-ante vertinimas atnaujinamas bei parengiama atnaujinta ex-ante vertinimo ataskaita. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a straipsnio 10 dalies, kai finansinė (-ės) priemonė (-ės) įgyvendinama (-os) kaip laikina priemonė krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti, nereikalaujama peržiūrėti ar atnaujinti ex-ante vertinimo visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalyje numatyta apimtimi.

14. ex-ante vertinimo atlikimą ar atnaujinimą ir ex-ante vertinimo ataskaitos pateikimą susipažinti Stebėsenos komitetui yra atsakinga vadovaujančioji institucija.

15. Ne vėliau kaip per 3  mėnesius nuo ex-ante vertinimo atlikimo ar atnaujinimo dienos vadovaujančioji institucija paskelbia ex-ante vertinimo ataskaitą ar jos santrauką savo interneto svetainėje.

 

IV SkYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

16. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ex-ante vertinimo rezultatus ir siekdama įgyvendinti finansines priemones: 

16.1. skiria fondų fondo valdytoją laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies  b  punkto nuostatų;

16.2. rengia fondų fondo finansavimo sąlygų aprašą, jį išsiunčia fondų fondo valdytojui, kviesdama iki nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis nei 1 mėnuo nuo finansavimo sąlygų aprašo išsiuntimo dienos, pabaigos Mokėjimo agentūrai pateikti investavimo strategiją. Terminas, per kurį turi būti pateikta investavimo strategija, gali būti sutrumpintas, kai, vadovaujančiajai institucijai suderinus su galimu fondų fondo valdytoju ir jam sutikus, tinkamai parengta investavimo strategija gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį;

16.3. sudaro komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtrauktas (-i) Mokėjimo agentūros atstovas (-ai), o į posėdžius gali būti kviečiami galimo fondų fondo valdytojo, kurio pateikta investavimo strategija svarstoma, atstovai, ir kuri teikia rekomendaciją vadovaujančiajai institucijai, kaip nustatyta Taisyklių 20 punkte.

17. Fondų fondo finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodoma:

17.1.    planuojamo steigti fondų fondo tikslai, uždaviniai ir siekiami rodikliai;

17.2.    finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo būdas (-ai) ir pagrindinės sąlygos, nustatytos atsižvelgiant į ex-ante vertinimo rezultatus;

17.3.    finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo teritorija;

17.4.    pagal Taisyklių 1 priede pateiktų bendrųjų reikalavimų sąvadą fondų fondo valdytojo rengiamoje investavimo strategijoje privaloma pateikti informacija ir dokumentų sąrašas, šių dokumentų pateikimo terminai ir pateikimo būdas, galimo fondų fondo valdytojo informavimo tvarka;

17.5.    papildomi finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo ar fondų fondo valdymo reikalavimai.

18.       Fondų fondo valdytojo pateiktoje investavimo strategijoje turi būti nurodoma:

18.1.    fondų fondo atitiktis ex-ante vertinimo rezultatams;

18.2.    steigiamo fondų fondo tikslai ir uždaviniai;

18.3.    fondų fondo valdymo struktūra, įskaitant pajėgumų tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą pagrindimą;

18.4.    fondų fondo investavimo politikos įgyvendinimo planas, įskaitant planuojamos (-ų) įgyvendinti finansinės (-ių) priemonės (-ių) sąlygas, terminus, finansinius produktus, kurie bus siūlomi, galutinius naudos gavėjus ir numatomą finansinės (-ių) priemonės (-ių) derinimą su parama subsidijomis ar kitomis paramos formomis (kai tinkama), papildomų viešųjų ir privačiųjų lėšų, kurias numatoma pritraukti iki galutinio naudos gavėjo lygmens (tikėtino sverto poveikio), apskaičiavimą;

18.5. finansų tarpininkų, jei tokie bus atrenkami, pagrindinės atrankos sąlygos;

18.6. finansinių srautų prognozės, įskaitant finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo valdymo išlaidų ir mokesčių dydį ir siūlomą jų apskaičiavimo metodiką, laikinai laisvų lėšų investavimą ir grįžtančių lėšų panaudojimą;

18.7. planuojami pasiekti rezultatai, kurie, kaip tikimasi, bus pasiekti įgyvendinant atitinkamą (-as) finansinę (-es) priemonę (-es), kad būtų prisidėta siekiant konkrečių Programos stebėsenos rodiklių;

18.8. nuostatos dėl finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo ir sandorių srautų stebėsenos, įskaitant finansinės (-ių) priemonės (-ių) ataskaitų teikimą fondų fondo valdytojui ir (arba) vadovaujančiajai institucijai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio;

18.9. galimos rizikos ir jų valdymo priemonės;

18.10. fondų fondo veiklų viešinimo planas;

18.11. nuostatos dėl finansinės (-ių) priemonės (-ių) pasibaigimo ir investavimo sustabdymo politikos.

19.       Mokėjimo agentūra pagal Taisyklių 1 priede pateiktų bendrųjų reikalavimų sąvadą atlieka fondų fondo valdytojo pateiktos investavimo strategijos vertinimą, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo jos užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos.

20.       Mokėjimo agentūra, atlikusi investavimo strategijos įvertinimą, parengia įvertinimo ataskaitą dėl investavimo strategijos atitikties 1 priede pateiktiems bendriesiems reikalavimams ir teikia įvertinimo ataskaitą svarstyti Taisyklių 16.3 papunktyje nurodytai komisijai, o komisija teikia vadovaujančiajai institucijai rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį arba jos nepasirašyti, arba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atlikto investavimo strategijos vertinimo.

21. Kai vadovaujantis 13 punkte nustatytais atvejais yra atnaujinamas ex-ante vertinimas, turi būti peržiūrima fondų fondo valdytojo parengta investavimo strategija ir prireikus keičiama finansavimo sutartis. 

 

V SkYRIUS

FINANSAVIMO SUTARTIES RENGIMAS, sudarymas IR keitimas

 

22. Finansavimo sutartis sudaroma tarp vadovaujančiosios institucijos, Mokėjimo agentūros ir fondų fondo valdytojo. Sutartis turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV priede, Taisyklėse, kituose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose, kai taikoma, pirkimų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

23. Už finansavimo sutarties sudarymą atsakinga vadovaujančioji institucija.

24. Finansavimo sutartyje nurodoma:

24.1. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV priede nurodyta informacija;

24.2. fondų fondo valdytojo funkcijos, kurios apima:

24.2.1. fondų fondo investavimo strategijos įgyvendinimą;

24.2.2. finansų tarpininkų atranką, dvišalių sutarčių su jais sudarymą ir priežiūrą;

24.2.3. fondų fondo lėšų valdymą, administravimą, jų išdavimo, panaudojimo pagal paskirtį ir grąžinimo kontrolę;

24.2.4. ataskaitų apie finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimą teikimą finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

24.2.5. fondų fondo veiklos viešinimą ir informavimo apie finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimą Programos lėšomis užtikrinimą;

24.2.6. bet kokius kitus veiksmus, numatytus finansavimo sutartyje ir kituose teisės aktuose;

24.3. nuostatos dėl lėšų Projektui įgyvendinti skyrimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 7 ir 9 dalyse, ir išmokėtų ir (ar) panaudotų lėšų, pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, susigrąžinimo;

24.4. nuostatos dėl atsakomybės skiriant finansavimą galutiniams naudos gavėjams ir užtikrinant, kad lėšos būtų panaudotos tinkamai, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse;

24.5. nuostatos dėl atskiros finansinės apskaitos, kaip nustatyta Taisyklių X skyriuje;

24.6. nuostatos dėl Priežiūros komiteto sudarymo, kaip nustatyta Taisyklių VI skyriuje;

24.7. kitos nuostatos.

25. Finansavimo sutarties keitimą gali inicijuoti bet kuri finansavimo sutarties šalis. Esant poreikiui keisti finansavimo sutartį, Mokėjimo agentūra įvertina, ar pakeitus finansavimo sutartį bus pasiekti Projekto tikslai: Mokėjimo agentūra turi atsižvelgti į aplinkybes, kurių Projekto vykdytojas negalėjo numatyti sudarant finansavimo sutartį, taip pat įvertinti numatomo finansavimo sutarties pakeitimo įtaką Projektui taikytiems bendriesiems reikalavimams, nustatytiems 1 priede. Jei finansavimo sutartis keičiama mažinant nustatytą stebėsenos rodiklio reikšmę, toks finansavimo sutarties pakeitimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei stebėsenos rodiklio reikšmė mažinama dėl sumažėjusios Projekto apimties arba dėl veiksnių, kurių įtakos Projekto vykdytojas negali sumažinti. Finansavimo sutarties keitimas suderinamas su visomis finansavimo sutarties šalimis ir turi neprieštarauti viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, jei jie taikomi.

 

VI SkYRIUS

PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMAS IR FUNKCIJOS

 

26. Pasirašius finansavimo sutartį, Projekto vykdymo priežiūrai atlikti vadovaujančioji institucija sudaro Priežiūros komitetą, kuris sudaromas iš vadovaujančiosios institucijos ir Mokėjimo agentūros atstovų. Į Priežiūros komitetą stebėtojo teisėmis gali būti kviečiami partnerių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, atstovai bei ekspertai.

27. Priežiūros komiteto funkcijos yra:

27.1. pareikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl fondų fondo valdytojo pateiktų siūlymų, susijusių su investavimo strategijos įgyvendinimu arba keitimu;

27.2. pareikšti nuomonę, teikti pasiūlymus ir pritarti fondų fondo valdytojo parengtam finansų tarpininkų atrankos sąlygų projektui, kuris rengiamas vadovaujantis Taisyklių 31 punktu;

27.3. vykdyti stebėseną, kad finansinės priemonės atitiktų ex-ante vertinimo ataskaitą;

27.4. vykdyti stebėseną, ar Projekto veikla atitinka Programos prioritetus, tikslinių sričių tikslus ir finansavimo sutarties reikalavimus;

27.5. teikti fondų fondo valdytojui rekomendacijas dėl tolesnės Projekto veiklos plėtojimo;

27.6. stebėti Projekto įgyvendinimo pažangą pagal pateiktas metines ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, kitas Taisyklių XI skyriuje nurodytas ataskaitas, atsižvelgiant į investavimo strategiją;

27.7. fondų fondo valdytojo teikimu tvirtinti vadovaujantis Taisyklių 57 punktu pateiktas metines ataskaitas;

27.8. įvertinti fondų fondo valdymo išlaidų metinį biudžetą ir jam pritarti;

27.9. atlikti kitas finansavimo sutartyje nustatytas funkcijas.

28. Priežiūros komitetas gali teikti siūlymus inicijuoti finansavimo sutarties pakeitimą ar ex-ante vertinimo ataskaitos peržiūrą ir ex-ante vertinimo atnaujinimą.

29. Priežiūros komitete sprendimai priimami pagal pirmojo priežiūros komiteto posėdžio metu patvirtintą darbo reglamentą.

 

VII SkYRIUS

FINANSŲ TARPININKŲ, KAI STEIGIAMAS FONDŲ FONDAS, ATRANKA IR DVIŠALIŲ SUTARČIŲ SU FINANSŲ TARPININKAIS SUDARYMAS

 

30. Finansų tarpininkų atranką atlieka ir atrankos procesą organizuoja fondų fondo valdytojas jo darbo procedūrose nustatyta tvarka ir terminais. Fondų fondo valdytojas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Taisyklių ir atsižvelgiama į ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, įskaitant valstybės pagalbos taisykles, standartus ir pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu sričių teisės aktus, bei laikomasi viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų.

31. Fondų fondo valdytojas rengia finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadą, kuriame nustatomi finansų tarpininkų vertinimo ir atrankos bei finansinių priemonių įgyvendinimo reikalavimai. Finansų tarpininkų atrankos sąlygos turi nepažeisti vadovaujantis Taisyklių 17 punktu parengtame fondų fondo finansavimo sąlygų apraše ir finansavimo sutartyje nustatytų finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygų.

32. Fondų fondo valdytojas turi viešai paskelbti finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadą savo interneto svetainėje ir, jei taikoma, atsižvelgti į viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad visi potencialūs finansų tarpininkai būtų informuoti apie paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus įgyvendinti finansinę (-es) priemonę (-es). Fondų fondo valdytojas teikia informaciją apie įvykdytos finansų tarpininkų atrankos rezultatus Priežiūros komitetui, sudarytam vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus nuostatomis.

33. Fondų fondo valdytojas su finansų tarpininkais sudaro dvišales sutartis. Fondų fondo valdytojas užtikrina, kad, kiek taikoma, fondų fondo valdytojo su finansų tarpininkais sudaromos dvišalės sutartys atitiktų finansavimo sutarties, sudarytos pagal Taisyklių 24 punktą, nuostatas. 

 

VIII SkYRIUS

LĖŠŲ PERVEDIMO NUOSTATOS

 

34. Sprendimą dėl lėšų skyrimo fondų fondo valdytojui priima vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į komisijos rekomendaciją, kaip nustatyta Taisyklių 20 punkte.

35. Informacija apie priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo ir apie pasirašytą finansavimo sutartį skelbiama Mokėjimo agentūros interneto svetainėje, nurodant fondų fondo valdytojo pavadinimą, finansavimo sutarties unikalų numerį, bendrą biudžetą.

36. Projektui įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos fondų fondo valdytojui finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, teikiant Mokėjimo agentūrai tarpinių ir galutinio mokėjimų prašymus ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnio nuostatų dėl mokėjimų dydžių ir tvarkos. Prieš atlikdama tarpinius ir galutinį mokėjimą Mokėjimo agentūra patikrina mokėjimo prašyme pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, užtikrina, kad administraciniai patikrinimai būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti.

37. Fondų fondo lėšas finansų tarpininkui perveda fondų fondo valdytojas dvišalėje sutartyje tarp fondų fondo valdytojo ir finansų tarpininko nustatyta tvarka.

38. Fondų fondo lėšas galutiniam naudos gavėjui perveda finansų tarpininkas paskolos sutartyje tarp galutinio naudos gavėjo ir finansų tarpininko nustatyta tvarka.

 

IX SkYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ TINKAMUMO NUSTATYMAS

 

39. Finansinių priemonių lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a, 37 ir 42 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnyje, yra:

39.1. mokėjimų galutiniams naudos gavėjams sumos, o Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais – mokėjimų galutinių naudos gavėjų naudai sumos, kai finansavimas skiriamas:

39.1.1. investicijoms į materialųjį turtą, susijusį su žeme, pastatais, įranga, mašinomis ir įrenginiais. Investicijos, kurios apima neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą, gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. visos paskolos sumos;

39.1.2. investicijoms į nematerialųjį turtą;

39.1.3. investicijoms į biologinį turtą;

39.1.4. apyvartiniam kapitalui, kuris suprantamas kaip skirtumas tarp ūkio subjekto trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, jei priemonių įgyvendinimo taisyklėse nėra apibrėžta kitaip, papildyti. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnio 5 dalies nuostatų finansavimas apyvartiniam kapitalui laikomas tinkamomis išlaidomis, jei joms skiriamas finansavimas neviršija 200 000 Eur arba 30 proc. bendros investicijai skirtų paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė  (Pavyzdys: projekto vertė yra 500 000 Eur. Paskolos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 450 000 Eur, o paskolos gavėjas kreipėsi į finansų tarpininką dėl 300 000 Eur paskolos suteikimo. Šiuo atveju didžiausia galima finansavimo dalis apyvartiniam kapitalui sudarys 135 000 Eur, t. y. 30 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, o ne nuo paskolos vertės). Nukrypstant nuo šio reikalavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a straipsnio 11 punktą finansinėmis priemonėmis žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkio subjektams, kurie atitinka MVĮ apibrėžimą ir yra nukentėję nuo COVID-19 ligos sukeltos krizės, finansavimas, neviršijantis 200 000 Eur, gali būti teikiamas tik apyvartinio kapitalo forma, įskaitant turimų įsipareigojimų refinansavimo galimybę, kaip laikina priemonė krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti;

39.2. valdymo mokesčiai ir valdymo išlaidos, įskaitant už parengiamąjį darbą, susijusį su finansine priemone, prieš pasirašant atitinkamą finansavimo sutartį, laikomi tinkamais finansuoti nuo atitinkamos finansavimo sutarties pasirašymo dienos, jei buvo patirti po sprendimo apie fondų fondo valdytojo skyrimą ar finansų tarpininko atrinkimo patvirtinimą ir   jei jie apskaičiuojami kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 5 dalyje ir Deleguotojo reglamento 12 ir 13 straipsniuose. Per visą tinkamų išlaidų finansuoti laikotarpį, apibrėžtą Taisyklių 40.2.1 papunktyje, sumokama valdymo išlaidų ir mokesčių bendra suma negali viršyti:

39.2.1. fondų fondo valdytojui – 7 proc. fondų fondui sumokėtų Programos įnašų bendros sumos;

39.2.2. finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, valdytojui – 8 proc. finansinei priemonei sumokėtų Programos įnašų bendros sumos;

39.2.3. finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, valdytojui – 10 proc. finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

39.2.4. finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, valdytojui – 10 proc. finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

39.2.5. finansinės priemonės, kuria teikiamos subsidijos, palūkanų normos subsidijos ir garantinės  įmokos subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį atveju, valdytojui – 6 proc. finansinei priemonei sumokėtų Programos įnašų bendros sumos;

39.3. į valdymo išlaidas ir mokesčius galima įtraukti administravimo mokesčius. Tais atvejais, kai administravimo mokesčiai arba jų dalis renkami iš galutinių naudos gavėjų, jie nedeklaruojami kaip tinkamos finansuoti išlaidos;

39.4. pagal konkretų Projektą (finansinę priemonę) finansuotinų išlaidų ir galutinių naudos gavėjų tinkamumo kriterijai nustatomi Programoje, Programos priemonės, su kurios įgyvendinimu yra susieta finansinė priemonė, įgyvendinimo taisyklėse ir finansavimo sutartyje, kurios priedas yra fondų fondo valdytojo parengta investavimo strategija.

40. Kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos:

40.1. turi atitikti finansavimo sutarties ir, kai taikoma, – dvišalės sutarties, sudarytos fondų fondo valdytojo su finansų tarpininku, reikalavimus;

40.2. turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:

40.2.1. nuo finansavimo sutarties ir, kai taikoma, – dvišalės sutarties, sudarytos fondų fondo valdytojo su finansų tarpininku, pasirašymo datos iki 2025 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad Projekto įgyvendinimas nėra baigtas iki finansavimo sutarties pasirašymo datos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

40.2.2. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant Programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią EK pateiktas prašymas peržiūrėti Programą, jeigu EK vėliau pritarė Programos pakeitimui;

40.3. turi būti patirtos įgyvendinant veiklas, atitinkančias EŽŪFKP finansavimo sritis, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1305/2013, ir nustatytas Programoje ir Programos priemonės, su kuria susieta finansinė priemonė, įgyvendinimo taisyklėse;

40.4. turi būti pagrįstos atitinkamais išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas;

40.5. negali būti anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš EŽŪFKP, kitų ES struktūrinių fondų ar kitos ES, tarptautinės ar nacionalinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą.

41. Projektai turi būti įgyvendinami Programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje.

42. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 5 dalimi, investicijos, kurioms skiriamas finansinių priemonių finansavimas, sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną turi būti fiziškai neužbaigtos arba negali būti visiškai įgyvendintos. Finansinės priemonės lėšos negali būti naudojamos ankstesnių įsipareigojimų refinansavimui, išskyrus atvejus, kai finansinė priemonė įgyvendinama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a straipsnio 11 dalį, o esamiems įsipareigojimams, kuriuos norima refinansuoti, nebuvo suteiktas ES finansavimas. Refinansavimu turi būti siekiama pagerinti galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygas (pavyzdžiui, sumažinti paskolos palūkanų normą, peržiūrėti paskolos grąžinimo grafiką).

43. Nepiniginis įnašas nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

44. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal atitinkamam ūkio subjektui taikomus teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, yra netinkamas finansuoti. Šio punkto nuostatos netaikomos galutinių naudos gavėjų lygmeniu sumokėtam PVM. Kai pagal Taisyklių IX skyriaus nuostatas finansinės priemonės yra derinamos su subsidijomis, subsidijai galioja bendrosios PVM kaip netinkamų išlaidų nuostatos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnyje.

45. Finansinių priemonių lėšomis negali būti finansuojamos veiklos ir išlaidos, kurios yra laikomos netinkamomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatas.

46. Finansų tarpininkas finansinės priemonės lėšas gali naudoti tik teikdamas finansavimą galutiniams naudos gavėjams, kurie įvardyti finansinės priemonės aprašyme ir atitinka Programoje nustatytus tinkamumo reikalavimus.

47. Kai finansinės priemonės lėšomis yra teikiamos lengvatinės paskolos, galutinių naudos gavėjų ir paskolos lėšomis planuojamų finansuoti išlaidų tinkamumo vertinimą atlieka Mokėjimo agentūra, gavusi atitinkamą galutinio naudos gavėjo paraišką:

47.1. norėdamas gauti paskolą investicijoms, nurodytoms Taisyklių 39.1.1–39.1.3 papunkčiuose, ir apyvartiniam kapitalui, galutinis naudos gavėjas pildo paraišką paskolai pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnį gauti ir užpildytą paraišką pateikia Mokėjimo agentūrai;

47.2. norėdamas gauti paskolą tik apyvartiniam kapitalui, įskaitant refinansavimą, galutinis naudos gavėjas pildo paraišką paskolai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a straipsnį gauti ir užpildytą paraišką pateikia Mokėjimo agentūrai;

47.3. Mokėjimo agentūra, gavusi galutinio naudos gavėjo paraišką, per priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą terminą paraišką įvertina ir galutiniam naudos gavėjui išduoda Taisyklių 2 priede nurodytos formos tinkamumo gauti paskolą pažymą. Pažyma galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo datos. Su šia pažyma galutinis naudos gavėjas kreipiasi į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo, kartu pristatydamas Mokėjimo agentūros patvirtintą paraišką ir kitus finansų tarpininko pareikalautus dokumentus.

48. Finansų tarpininkas, įvertinęs galutinio naudos gavėjo finansinius rodiklius ir atlikęs rizikos vertinimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi į jį ir visos būtinos informacijos gavimo, priima sprendimą dėl paskolos pagal finansinę priemonę suteikimo. Jei finansų tarpininkas nusprendžia išduoti paskolą, jis galutiniam naudos gavėjui taip pat nurodo paskolos sąlygas, ir, pastarajam su šiomis sąlygomis sutikus, sudaro paskolos sutartį. Informaciją apie sprendimą suteikti paskolą, kuri, kaip numatyta Taisyklių 51 punkte, yra derinama su subsidija, finansų tarpininkas per 5 darbo dienas nuo sprendimo suteikti paskolą priėmimo pateikia fondų fondo valdytojui. Sutartis dėl tokios paskolos suteikimo pasirašoma nustatyta tvarka priėmus sprendimą galutinio naudos gavėjo projektui skirti paramą.

 

X SkYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ DERINIMAS SU KITOMIS FINANSAVIMO FORMOMIS

 

49. Finansinės priemonės gali būti derinamos su subsidijomis, palūkanų normos subsidijomis arba garantinės įmokos subsidijomis, laikantis šių sąlygų:

49.1. finansinės priemonės ir subsidijos gali būti skirtos toms pačioms ar susijusioms galutinių naudos gavėjų veikloms bendrai finansuoti. Gali būti taikomos abi finansavimo formos  arba kurios nors finansavimo formos taikymas gali būti išankstinė kitos finansavimo formos taikymo sąlyga. Konkrečius skirtingų finansavimo formų derinimo reikalavimus nustato vadovaujančioji institucija Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse;

49.2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalimi, kai vykdant vieną veiksmą finansinių priemonių parama yra derinama su kitų finansavimo formų parama (subsidijomis, palūkanų normos subsidijomis arba garantinės įmokos subsidijomis), skirta tiems patiems galutiniams naudos gavėjams, visoms finansavimo formoms taikomos šių Taisyklių nuostatos;

49.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 9 dalimi, kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms galutinių naudos gavėjų veikloms (projektams)  finansuoti paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti Programoje nustatyto didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos;

49.4. derinant finansines priemones, negali būti naudojamos kelios finansinės priemonės toms pačioms išlaidoms finansuoti, jei dėl to tos pačios išlaidos ar jų dalis būtų deklaruojamos EK kelis kartus.

50. Galutiniai naudos gavėjai gali gauti subsidijas ar kitą finansavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 8 dalyje, tačiau subsidijos negali būti naudojamos padengti įsipareigojimams, prisiimtiems gavus finansavimą pagal finansines priemones, o finansinių priemonių finansavimo lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama subsidija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 9 dalyje. Šiame punkte nurodytų reikalavimų vykdymą užtikrina Mokėjimo agentūra Projekto įgyvendinimo pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki jo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, atsižvelgdama į fondų fondo valdytojo pateiktą informaciją apie galutiniams naudos gavėjams suteiktas paskolas.

51. Kai finansinės priemonės derinamos su Programos lėšomis finansuojama subsidija, už 49 ir 50 punktuose nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir stebėseną atsakingas fondų fondo valdytojas, kuris, bendradarbiaudamas su finansų tarpininkais ir Mokėjimo agentūra, keičiasi tarpusavyje informacija ir apskaičiuoja bendrą subsidijos ekvivalentą (toliau – BSE) kiekvienam galutiniam naudos gavėjui pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento Nr. (ES) 964/2014 prieduose pateiktas metodikas. BSE skaičiuojamas tik pagalbos, suteiktos Programos lėšomis, daliai. Fondų fondo valdytojas apskaičiavimus atlieka ir šią informaciją perduoda Mokėjimo agentūrai per 5 darbo dienas nuo visos būtinos informacijos gavimo dienos. Mokėjimo agentūra, atsižvelgdama į apskaičiuotą BSE, įvertina, ar galutiniam naudos gavėjui teikiama parama atitinka Programoje nustatytus didžiausią projektui leistiną paramos intensyvumo dydį ir didžiausią leistiną paramos sumą.

52. Kai įgyvendinant finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams yra teikiamos paskolos, kurios derinamos su subsidijomis, laikantis 51 punkto nuostatų:

52.1. paramos suma projektui nustatoma sudedant subsidijos sumą ir paskolos sumą;

52.2. bendras paramos intensyvumas skaičiuojamas viso projekto lygiu ir investicijų lygiu (neįtraukiant pagalbos apyvartiniam kapitalui). Abiem atvejais turi būti neviršytas didžiausias leistinas paramos intensyvumas, nustatytas Programoje. Paramos intensyvumas projekto lygiu yra apskaičiuojamas pagal formulę: Paramos projektui intensyvumas, proc. = (subsidijos suma + paskolos dalies, skirtos investicijoms, suma, išreikšta BSE + paskolos dalies, skirtos apyvartinėms lėšoms, suma, išreikšta BSE) / visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas investicijų lygiu skaičiuojamas pagal formulę: Paramos investicijoms intensyvumas, proc. = (subsidijos suma + paskolos dalies, skirtos investicijoms, suma, išreikšta BSE) / visų tinkamų finansuoti investicijų vertės).

53. Kai finansinės priemonės derinamos su kitomis finansavimo formomis nei nurodyta 51 punkte, už 49 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir stebėseną atsakingas fondų fondo valdytojas.

 

XI SkYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

54. Fondų fondo valdytojas planuoja Programos lėšų, skirtų finansinėms priemonėms įgyvendinti, panaudojimą, užtikrindamas, kad Projektui skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos finansavimo sutartyje nurodytais terminais. Taip pat fondų fondo valdytojas vadovaujančiajai institucijai ir Mokėjimo agentūrai turi pateikti duomenis apie planuojamas panaudoti Projektui skirtas Programos lėšas.

55. Fondų fondo valdytojas užtikrina ataskaitų, nustatytų finansavimo sutartyje, pateikimą Priežiūros komiteto nariams, vadovaujančiajai institucijai ir Mokėjimo agentūrai finansavimo sutartyje nurodytais terminais ir pagal finansavimo sutartyje nustatytas formas.

56. Fondų fondo valdytojas turi užtikrinti, kad finansų tarpininkai laiku ir tinkamai pateiktų informaciją, reikalingą finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitoms ir kitai informacijai apie Projekto įgyvendinimą parengti.

57. Fondų fondo valdytojas rengia ir Priežiūros komiteto nariams, vadovaujančiajai institucijai ir Mokėjimo agentūrai ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, kovo 31 dienos teikia metinę ataskaitą kartu su Projektui skirtų Programos lėšų, įskaitant grįžusias lėšas, kaip jos suprantamos pagal Taisyklių 63 punktą, metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir valdymo išlaidų ataskaita bei atestuotojo auditoriaus vadovaujantis tarptautiniais audito standartais parengta audito išvada dėl Projektui skirtų lėšų metinių finansinių ataskaitų ir vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 2 straipsniu parengtą informaciją apie finansinių priemonių  įgyvendinimą, reikalingą metinei ir galutinei Programos įgyvendinimo ataskaitoms parengti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 808/2014 VII priedo 10 punkte.

 

XII SkYRIUS

FINANSINĖMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ BUHALTERINĖ APSKAITA, AUDITAS IR LĖŠŲ LAIKYMAS

 

58. Fondų fondo valdytojas ir finansų tarpininkai tvarko Programos lėšų, įskaitant grįžusias lėšas, kaip jos suprantamos pagal Taisyklių 63 punktą, apskaitą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Fondų fondo valdytojas rengia ir teikia Projektui skirtų lėšų metines finansines ataskaitas, kaip nurodyta Taisyklių 57 punkte.

59. Vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalimi, fondų fondo valdytojas ir finansų tarpininkai Programos lėšas, skirtas finansinių priemonių įgyvendinimui, laiko savo vardu vadovaujančiosios institucijos naudai atidarytose depozitinėse (patikėjimo teise valdomose) sąskaitose, kuriose esančias lėšas valdo patikėjimo teise, arba minėtas lėšas administruoja atskirai nuo kitų finansų įstaigos lėšų, t. y. skirtų lėšų apskaita tvarkoma atskirai nuo kitų finansų įstaigos turimų lėšų apskaitos. Finansinių priemonių  lėšų, įskaitant grįžusias lėšas, apskaita vykdoma atskirai, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 1 dalyje. Patikėjimo teise valdomose sąskaitose laikomos lėšos ir atskiri finansų padaliniai valdomi pagal patikimo finansų valdymo principą, laikantis tinkamų atsakingo valdymo taisyklių ir užtikrinant tinkamą likvidumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalyje.

60. Fondų fondo valdytojui pervestos Programos lėšos laikomos sąskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 1 dalyje, ir, laikantis patikimo finansų valdymo principo, laikinai investuojamos vadovaujantis Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“, ir, jei taikoma, laikantis Rekomendacinių finansinės rizikos valdymo gairių valstybės valdomose įmonėse, skelbiamų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt. Palūkanos ir kitos pajamos ar pelnas, priskiriami prie fondų fondo valdytojui pervestų biudžeto lėšų, įskaitomi į biudžetą finansų ministro nustatyta palūkanų panaudojimo ir įskaitymo į biudžetą tvarka ir naudojami taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 2 dalyje. Fondų fondo valdytojas turi užtikrinti duomenų apie palūkanų ir kitų pajamų ar pelno panaudojimą atsekamumą ir saugojimą, kaip nurodyta Taisyklių XVI skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

61. Vadovaudamasi Deleguotojo reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad kuriant bei įgyvendinant finansines priemones būtų vykdomi valdymo patikrinimai, kaip numatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 straipsnio 1 ir 2 dalis.

62. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento 9 straipsnio 2 dalimi, audito institucijos užtikrina, kad finansinių priemonių auditas būtų vykdomas per visą programinį laikotarpį iki jų užbaigimo, atliekant sistemų auditą ir veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnio 1 dalį.

 

XIII SkYRIUS

GRĮŽUSIOS LĖŠOS

 

63. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio 1 dalimi, grįžusios lėšos suprantamos kaip Programos ir kitos lėšos, kurios grąžintos įgyvendinant finansines priemones, įskaitant nepanaudotas lėšas, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas ar kitas pajamas iš investicijų, kurios priskiriamos prie Programos lėšų, ir iki 2025 m. gruodžio 31 d. naudojamos taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnyje.

64. Grįžusios lėšos, gautos per aštuonerius metus po 2025 m. gruodžio 31 d., naudojamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 45 straipsnio reikalavimų.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

XIV SkYRIUS

FINANSinių priemonių PROJEKTO UŽBAIGIMAS

 

65. Fondų fondo veiklos terminas nustatomas finansavimo sutartyje, tačiau jis negali būti trumpesnis nei iki 2025 m. gruodžio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

 

66. Finansinių priemonių užbaigimo sąlygos nustatomos finansavimo sutartyje, užtikrinant 65 punkto nuostatų įgyvendinimą.

 

XV SKYRIUS

PAŽEIDIMAI IR JŲ TYRIMAS

 

67. Pažeidimu laikomas subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant finansinę priemonę,  veikimas ar neveikimas nesilaikant ES ir (arba) Lietuvos teisės aktų nuostatų, finansinės priemonės finansavimo sutarties, fondų fondo valdytojo sutarčių su atrinktais finansų tarpininkais sąlygų ir kitų atvejų, dėl kurių ES bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padaroma arba gali būti padaryta žala. Pažeidimas gali būti nustatytas finansinės priemonės tvirtinimo, įgyvendinimo ar uždarymo etapuose bet kuriame iš trijų finansinės priemonės įgyvendinimo lygmenų – fondų fondo valdytojo, finansų tarpininkų ar galutinių naudos gavėjų. Siekdamos nustatyti pažeidimus, finansinę priemonę tvirtinant ir įgyvendinant dalyvaujančios institucijos ir įstaigos ypatingą dėmesį turi skirti rizikingiausioms sritims – fondų fondo valdytojo ir finansų tarpininkų atrankai, išlaidų tinkamumui, galutinių naudos gavėjų tinkamumui, valdymo išlaidų ir mokesčių tinkamumui, valstybės pagalbos taisyklių laikymuisi, tinkamam grįžtančių lėšų tolesniam panaudojimui.

68. Įtarti pažeidimą gali vadovaujančiosios institucijos, Mokėjimo agentūros, fondų fondo valdytojo, finansų tarpininko, audito institucijos, EK, Europos Audito Rūmų ar kitų kompetentingų institucijų darbuotojai.

69. Vadovaujančioji institucija ir Mokėjimo agentūra pažeidimų tyrimą vykdo vadovaudamosi Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pažeidimų administravimo taisyklės), nuostatomis, jeigu šiose taisyklėse nėra nustatyta kitaip.

70. Fondų fondo valdytojas atsakingas už pažeidimų, susijusių su finansų tarpininko veikla, prevenciją ir tyrimą, o finansų tarpininkai – už pažeidimų, susijusių su galutinių naudos gavėjų veikla, prevenciją ir tyrimą. Su pažeidimais susijusi informacija turi būti naudojama finansinių priemonių valdymui tobulinti ir pažeidimų prevencijai. Atsakomybė už įtariamų pažeidimų tyrimą ir nustatytų pažeidimų šalinimą nustatoma šiose taisyklėse, finansavimo sutartyje ir fondų fondo valdytojo sutartyse, sudarytose su atrinktais finansų tarpininkais.

71. Fondų fondo valdytojas ir finansų tarpininkai paskiria vieną ar kelis darbuotojus, kurie atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas ir yra atsakingi už pažeidimų tyrimą, dokumentų, susijusių su pažeidimais, tvarkymą, informacijos apie pažeidimus teikimą ir pažeidimų prevenciją. Įtarę pažeidimą ir (ar) gavę informacijos apie įtariamą pažeidimą iš kitų institucijų (fondų fondo valdytojo ar finansų tarpininkų, vadovaujančiosios institucijos, Mokėjimo agentūros, audito ar kitų kompetentingų institucijų) pažeidimų kontrolieriaus funkcijas atliekantys darbuotojai tiria įtariamus pažeidimus vadovaudamiesi fondų fondo valdytojo ar finansų tarpininko vidaus darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka.

72. Fondų fondo valdytojas ir finansų tarpininkai užtikrina, kad informacija apie įtartus ar nustatytus pažeidimus per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos būtų registruojama nustatyta tvarka.

73. Pažeidimai turi būti ištirti nepažeidžiant Pažeidimų administravimo taisyklėse nustatytų terminų, jeigu šiose taisyklėse nėra nustatyta kitaip.

74. Jei nustatytą pažeidimą įmanoma ištaisyti, Mokėjimo agentūra, fondų fondo valdytojas ar finansų tarpininkas nustato terminą, per kurį pažeidimas turi būti ištaisytas (terminas negali būti ilgesnis nei 21 darbo diena nuo pažeidimo nustatymo dienos), ir prižiūri, ar pažeidimas ištaisytas. Pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai reikia gauti papildomą informaciją iš kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo ištaisymo terminas gali būti pratęstas, tačiau bendras pažeidimo ištaisymo terminas negali būti ilgesnis nei 42 darbo dienos nuo pažeidimo nustatymo dienos. Jei pažeidimo ištaisyti neįmanoma, Mokėjimo agentūra, fondų fondo valdytojas ar finansų tarpininkas užtikrina, kad su pažeidimu susijusi suma, pavyzdžiui, paskolos suma, fondų fondo valdytojui ar finansų tarpininkui išmokėto valdymo mokesčio dalis, nebūtų įtraukta į fondų fondo valdytojo ar finansų tarpininko rengiamas ataskaitas kaip tinkamai panaudotos finansinei priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, nurodant, kurie anksčiau teikti duomenys yra tikslinami, ir sprendžia dėl tolesnio įsipareigojimų galutiniam naudos gavėjui vykdymo nuosavomis lėšomis.

75. Jei fondų fondo valdytojas ar finansų tarpininkas įtaria nusikalstamą veiką, susijusią su Programos lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, jis apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie įtariamą nusikalstamą veiką gavimo dienos, raštu informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, Mokėjimo agentūrą ir vadovaujančiąją instituciją, kartu pateikdamas su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją. Jei fondų fondo valdytojas ar finansų tarpininkas įtaria korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su Programos lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, jis apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gavimo dienos, raštu informuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, Mokėjimo agentūrą ir vadovaujančiąją instituciją, kartu pateikdamas visą su įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusią informaciją.

76. Finansų tarpininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio ketvirčio) pabaigos teikia fondų fondo valdytojui informaciją apie visus per ataskaitinį laikotarpį nustatytus pažeidimus ir atnaujintą informaciją apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus.

77. Fondų fondo valdytojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio ketvirčio) pabaigos teikia vadovaujančiajai institucijai ir Mokėjimo agentūrai informaciją apie visus per ataskaitinį laikotarpį fondų fondo valdytojo nustatytus pažeidimus bei finansų tarpininkų nustatytus pažeidimus ir atnaujintą informaciją apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus.

78. Nustačius pažeidimą, fondų fondo valdytojas ir finansų tarpininkas yra atsakingi už Programos lėšų, kurias naudojant padarytas pažeidimas, susigrąžinimą kartu su palūkanomis ir kitu pelnu, gautu naudojant šias lėšas.

79. Nustačius pažeidimą ir priėmus sprendimą susigrąžinti lėšas, šios lėšos gali būti panaudotos dar kartą tokiomis pat sąlygomis, finansinei priemonei nustatytiems tikslams pasiekti, laikantis šių sąlygų:

79.1. kai pažeidimas nustatomas galutinio naudos gavėjo lygmeniu, susigrąžintos lėšos gali būti panaudotos tik kitiems galutiniams naudos gavėjams finansuoti pagal tą pačią finansinę priemonę;

79.2. kai pažeidimas nustatomas finansų tarpininko lygmeniu, susigrąžintos lėšos gali būti panaudotos tik kitiems finansų tarpininkams;

79.3. kai pažeidimas nustatomas fondų fondo valdytojo lygmeniu, susigrąžintos lėšos negali būti naudojamos įgyvendinant tą patį projektą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 5a dalyje;

79.4. dėl sisteminio pažeidimo, suprantamo taip, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 38 punkte, susigrąžintos lėšos negali būti dar kartą panaudotos jokiam sisteminio pažeidimo paveiktam projektui, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 5a dalyje.

 

XVI SkYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

80. Finansinių priemonių Projektų įgyvendinimo dokumentai ir informacija saugomi atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 3 ir 5 dalyse, Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 3 ir 6 dalyse ir Deleguotojo reglamento 9 straipsnyje, užtikrinant tinkamą audito seką. Tais atvejais, kai įgyvendinamos Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytos finansinės priemonės, vadovaujančioji institucija, fondų fondo valdytojas, finansų tarpininkai ir, kai fondų fondo valdytojas ir (ar) finansų tarpininkai nustato atitinkamus reikalavimus galutiniams naudos gavėjams, – galutiniai naudos gavėjai privalo saugoti Deleguotojo reglamento 9 straipsnyje nurodytus ir (ar) kitus reikiamus dokumentus, turi užtikrinti, kad išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai būtų saugomi Taisyklių 81 punkte nurodytu laikotarpiu ir būtų sudaryta galimybė su jais susipažinti, kaip nustatyta Taisyklių 82 punkte, ir neturi galutiniams naudos gavėjams nustatyti duomenų ir (ar) dokumentų saugojimo reikalavimų, kurie yra nebūtini užtikrinant fondų fondo valdytojui ir finansų tarpininkams nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Jei pagrįstais ir išskirtiniais atvejais ketinama galutiniams naudos gavėjams nustatyti reikalavimus saugoti tam tikrus duomenis ir (ar) dokumentus, šie reikalavimai suderinami su vadovaujančiąja institucija ir Mokėjimo agentūra finansavimo sutartyje ir įtraukiami į fondų fondo valdytojo sudaromas dvišales sutartis su finansų tarpininkais.

81. Finansinių priemonių Projektų dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų EK, į kurias įtraukiamos galutinės Projekto išlaidos, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

82. Vadovaujančioji institucija, Mokėjimo agentūra, fondų fondo valdytojas, finansų tarpininkai ir galutiniai naudos gavėjai, kai galutiniams naudos gavėjams nustatytas reikalavimas saugoti dokumentus, privalo užtikrinti su Projektu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą EK, Europos Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, vadovaujančiosios institucijos, sertifikuojančios įstaigos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovams Projekto įgyvendinimo metu ir po Projekto įgyvendinimo pabaigos dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis Taisyklių 81 punktu. Galutiniai naudos gavėjai gali būti audituojami tik Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

83. Visi su finansinių priemonių įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir (ar) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (ar) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu  Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

 

_________________________________

 

Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros

2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių

1 priedas

 

 

 

FONDŲ FONDO VALDYTOJO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

Bendrasis reikalavimas

Vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

(„Netaikoma“ gali būti žymima tik tais atvejais, kai kriterijus gali būti netaikomas)

Komentarai

 

1. Planuojamu finansuoti Projektu (finansine (-ėmis) priemone (-ėmis)) prisidedama prie bent vieno Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) prioritetų ir konkrečių tikslinių sričių tikslų įgyvendinimo

1.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta, kad fondų fondo valdytojas įgyvendindamas Projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)) prisidės prie bent vieno Programos prioriteto siekimo ir tikslinės srities tikslo įgyvendinimo.

 

 

 

2. Projektas (finansinė (-ės) priemonė (-ės)) atitinka ex-ante vertinimo rezultatus

2.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdytojo planuojamas įgyvendinti Projektas (finansinė (-ės) priemonė (-ės)) atitinka ex-ante vertinimo rezultatus, remiantis Reglamento 1303/2013 37 straipsnio 2 dalyje nurodytais požymiais ir Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytais reikalavimais, pavyzdžiui:

2.1.1. finansinė (-ės) priemonė (-ės) bus įgyvendinama (-os) tiksliai pagal atlikus ex-ante vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį;

2.1.2. finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) skiriamos finansavimo lėšos neviršija ex-ante vertinimo metu nustatytų apimčių;

2.1.3. finansinis (-iai) produktas (-ai) (paskolos, garantijos ar kt.) atitinka ex-ante vertinimo metu nustatytą produktą (-us);

2.1.4. numatoma finansuoti ex-ante vertinimo metu įvardytus galutinius naudos gavėjus.

 

 

 

 

3. Įgyvendinant Projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)) siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta, kaip įgyvendindamas Projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)) fondų fondo valdytojas pasieks fondų fondo finansavimo sąlygų apraše ir ex-ante vertinime  nustatytus rezultatus, kuriais bus prisidėta siekiant konkrečių Programos stebėsenos rodiklių.

 

 

 

 

4. Projektas (finansinė (-ės) priemonė (-ės)) vykdomi Programos įgyvendinimo teritorijoje

4.1. Projektas (finansinė (-ės) priemonė (-ės)) vykdomas (-a) tinkamoje teritorijoje, kaip nustatyta Taisyklių 41 punkte.

 

 

 

 

5. Fondų fondo valdytojas organizaciniu požiūriu pajėgs tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)).

5.1. Fondų fondo valdytojas yra juridinis asmuo, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b (iii) punkte nurodytas sąlygas.

 

 

 

5.2. Fondų fondo valdytojas turi teisę administruoti fondų fondą.

 

 

 

5.3. Fondų fondo valdytojas atitinka šiuos reikalavimus:

5.3.1. fondų fondo valdytojui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.3.2. fondų fondo valdytojas investavimo strategijos ar kito lygiaverčio dokumento pateikimo momentu yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal fondų fondo valdytojo veiklai taikomus teisės aktus;

5.3.3. fondų fondo valdytojo organizacijos vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris , ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl fondų fondo valdytojo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams;

5.3.4. fondų fondo valdytojui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) administruoti finansines priemones dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

 

 

 

5.4. Fondų fondo valdytojas:

5.4.1. yra ekonomiškai ir finansiškai pajėgus;

5.4.2. turi pakankamus gebėjimus įgyvendinti Projektą, įskaitant organizacinę ir valdymo struktūrą (vertinama ankstesnė panašių projektų įgyvendinimo patirtis ir (ar) organizaciniai gebėjimai);

5.4.3. turi veikiančią efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;

5.4.4. turi apskaitos sistemą, pagal kurią galėtų būti laiku teikiama tiksli, išsami ir patikima informacija;

5.4.5. turi išsamią ir patikimą metodiką, pagal kurią identifikuojami ir įvertinami atitinkamai finansinių priemonių valdytojai arba galutiniai naudos gavėjai;

5.4.6. kai įgyvendinant Projektą skiriamos ir nuosavos fondų fondo valdytojo arba finansų tarpininko lėšos arba dalijamasi rizika, yra įvardytos priemonės, kaip bus suderinti interesai ir išvengiama galimų interesų konfliktų;

5.4.7. jei to reikalaujama, bus pritraukta nustatytos apimties privataus finansavimo lėšų, kurios papildys Programos lėšas.

 

 

 

 

6. Fondų fondo valdytojas užtikrins efektyvų Projektui (finansinei (-ėms) priemonei (-ėms)) įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą

6.1. Valdymo išlaidos ir (arba) mokesčiai efektyviai suplanuoti ir jų skaičiavimo metodika atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse.

 

 

 

6.2. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, yra tinkamos.

 

Kai vertinamos fondų fondo valdytojo pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, žiūrima, ar šios sąlygos atitinka ex-ante vertinimo metu nustatytas finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygas.

 

 

 

6.3. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente nurodytos priemonės, kurios padės išvengti dvigubo finansavimo.

 

 

 

6.4. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente pasiūlyta laikinai laisvų lėšų investavimo strategija atitinka patikimo finansų valdymo principus.

 

 

 

6.5. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente numatomos patirti išlaidos:

6.5.1. atitinka Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

6.5.2. yra būtinos Projektui (finansinei (-ėms) priemonei (-ėms)) įgyvendinti;

6.5.3. suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus, jei taikoma, pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras.

 

 

 

6.6. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente įvertintos pagrindinės Projekto (finansinės (-ių) priemonės (-ių)) įgyvendinimo ir suplanuotų rodiklių pasiekimo rizikos, suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

6.7. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ar lygiaverčiame dokumente pagrįsta, kad projekto (finansinės (-ių) priemonės (-ių)):

6.7.1. veiklos suplanuotos efektyviai ir bus įgyvendintos per nustatytą laikotarpį;

6.7.2. Projekto (finansinės (-ių) priemonės (-ių)) įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

 

Galutinė atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

 

 

- Investavimo strategija ir (arba) verslo planas ir (arba) kiti dokumentai įvertinti teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

 Taip                                                    Ne

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

- Fondų fondo valdytojas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio atrankos proceso metu:

 Taip

 Ne

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Finansinių priemonių, įgyvendinamų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos lėšomis, administravimo

taisyklių 2 priedas

 

(Pažymos apie ūkio subjekto tinkamumą gauti paramą paskolos forma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programą forma)

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17, 08111 Vilnius

 

 

PAŽYMA

APIE ŪKIO SUBJEKTO TINKAMUMĄ GAUTI PARAMĄ PASKOLOS FORMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 PROGRAMĄ 

 

 

___________ Nr. ___________

(data)

 

 

Šia pažyma patvirtiname, kad (nurodomas ūkio veiklos subjekto pavadinimas, kodas, adresas), pateikęs paraišką Nr. (nurodomas paraiškos registravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje numeris) paskolai pagal Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių (nurodomas Taisyklių papunktis 47.1 arba 47.2) papunktį, atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės (nurodomas Programos priemonės pavadinimas) įgyvendinimo taisyklėse galutiniams naudos gavėjams ir jų projektams, įskaitant finansuotinoms išlaidoms, nustatytus tinkamumo reikalavimus ir gali kreiptis į finansų tarpininką dėl lengvatinės paskolos pagal finansinę priemonę suteikimo.

Ši pažyma galioja pateikta kartu su paraiška Nr. (nurodomas paraiškos registravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje numeris) 6 mėnesius nuo jos išdavimo dienos. (Jei taikoma, taip pat nurodoma: Paskola bus naudojama projektui, kuriam skiriama subsidija, bendrai finansuoti).

 

 

 

 

 

Pareigos                                                   Parašas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06744

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-816 „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo