Suvestinė redakcija nuo 2022-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26833

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2876

Vilnius

 

 

1.         P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (toliau – įsakymas Nr. V-450) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠO, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS, TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 3 straipsnio 3 punktu ir 9 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašą;

1.2. Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą;

1.3. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašą.

2. Nustatau, kad:

2.1. asmenims, pageidaujantiems savarankiškai susikomplektuoti ar papildyti pirmosios pagalbos rinkinius, apie šiuo įsakymu patvirtintame Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytus reikalavimus nemokamai informaciją teikia, pirmosios pagalbos teikimo aprašą arba atmintinę ir turniketo naudojimo taisykles pasiūlo vaistinėse dirbantys farmacijos specialistai;

2.2. rekomenduojami pirmosios pagalbos teikimo aprašai arba atmintinės ir turniketo naudojimosi taisyklės skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintuose Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše ir Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti – ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1894, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17730

Nr. V-2852, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25879

Nr. V-508, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04628

 

2.2. teisės aktuose nuoroda į įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę ir anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį bei jų aprašymus, patvirtintus įsakymu Nr. V-450, reiškia nuorodą į sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį ir Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo  patvirtinimo“, o nuoroda į pirmosios pagalbos rinkinį bei jo aprašymą, patvirtintus įsakymu Nr. V-450, – nuorodą į pirmosios pagalbos rinkinį ir Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą,  patvirtintą Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo  patvirtinimo“.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                            Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876

redakcija)

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS

 

1. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniai turi būti įstaigose ir įmonėse, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik dietisto praktikos ir (ar) ergoterapijos, ir (ar) kineziterapijos, ir (ar) laboratorinės diagnostikos, ir (ar) masažo, ir (ar) optometrininko praktikos, ir (ar) patologijos paslaugas ir (ar) dantų techniko praktikos, ir (ar) biobanko, ir (ar) audinių banko (toliau – sveikatos priežiūros įstaiga).

2. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniai sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti:

2.1.  procedūrų kabinetuose, kuriuose atliekamos intervencinės ir (ar) invazinės procedūros;

2.2.  skubiosios medicinos pagalbos skyriuose;

2.3. turimi asmens sveikatos priežiūros specialistų jiems atliekant intervencines ir (ar) invazines procedūras pacientų namuose.

3. Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp

Ne mažiau kaip 5 ampules

2. Epinefrinas 1mg amp. 1ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg***

* Ne mažiau kaip 5 ampules ** Ne mažiau kaip 5 automatinius švirkštiklius

*** Ne mažiau kaip 5 automatinius švirkštiklius

3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml

Ne mažiau kaip 5 ampules

4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml

Ne mažiau kaip 1 vnt.

5. Metilprednizolonas 40 mg – 1 g inj. * arba deksametazonas 4 mg – 1 ml inj.**

*bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

**5 ampulės

6. Salbutamolis, 100 µg įkvėpti, 200 doz.

mažiausia vidinė pakuotė

7. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

8. Vienkartinis švirkštas su adata, 2 ml

2 vnt.

9. Vienkartinis švirkštas su adata, 5 ml

2 vnt.

10. Vienkartinis švirkštas su adata, 10 ml

4 vnt.

11. Vienkartinis švirkštas su adata, 20 ml

2 vnt.

12. Vienkartinis intraveninis kateteris, visų dydžių

Po 3 vnt.

13. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

14. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm

1 vnt.

15. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

16. Pleistras, austinis (ruloninis)

2 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

17. Pleistras, neaustinis (ruloninis)

3 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

18. Nesterilus tvarstis

10 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

19. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

20. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

21. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

2 vnt.

22. Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, ne mažesnis kaip 40 cm x 60 cm

4 vnt.

23. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

24. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės,  įvairių dydžių

2 komplektai (po 2 vnt.)

25. Timpa plastmasine galvute

1vnt.

26. Maišas su kauke ventiliacijai atlikti, suaugusiesiems / vaikams

Po 1 vnt.

27. Konteineris pavojingoms atliekoms

1 vnt.

28. Orofaringiniai vamzdeliai (visų dydžių)

Po 1 vnt.

29. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti

2 vnt.

30. Vienkartinis šalčio maišelis

4 vnt.

31. Sterilios servetėlės  injekcijos vietai dezinfekuoti

10 vnt.

32. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas

1 vnt. (ne mažiau kaip 50 ml)

 

33. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1 vnt.

 

4. Skubiosios medicinos pagalbos skyriuose sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose papildomai turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Acetilsalicilo rūgštis 500 mg, tabletėmis

10 tablečių

2. Naloksonas 0,4 mg, 1 ml injekcinis tirpalas

1 ampulė

3. Gliukozė tabletėmis, 40 g

10 tablečių

4. Gliukagonas 1 mg/ml, milteliai / tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte

1 vnt.

5. Gliukometras su juostelėmis

1 vnt.

6. Pulsoksimetras

1 vnt.

 

5. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dirba mažiau nei 5 sveikatos priežiūros specialistai, pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp

3 ampulės

2. Epinefrinas 1mg amp. 1ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg***

* 5 ampulės

** 5 automatiniai švirkštikliai

*** 5 automatiniai švirkštikliao

3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml

5 ampulės

4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml

1 vnt.

 

6. Vaistinėlėje gali būti tik  registruoti Lietuvos Respublikoje vaistai (įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą).

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876

redakcija)

 

 

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS

 

1. Pirmosios pagalbos rinkinys (toliau – rinkinys) turi būti visose įstaigose ir įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“.

2. Rinkinyje privalo būti:

Medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis)

1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip

15 cm x ir 180 cm

1 vnt.

4. Nesterilus tvarstis

5 vnt. (ne mažiau kaip po

5 m ilgio)

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

6. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

2 vnt.

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

9. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

10. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti

2 vnt.

11. Vienkartinis šalčio maišelis

2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti

2 vnt.

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1 vnt.

 

3. Įmonė ar įstaiga, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turėti ir papildomų priemonių, nenurodytų Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo 2 punkte.

 

________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876

redakcija)

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS, TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, APRAŠAS

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą:

1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);

2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;

3. gaivinti;

4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;

5. malšinti skausmą

6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;

7. nešti traumuotus, sužalotus asmenis;

8. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, anafilaksiją, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, suspaustiems, bandžiusiems pasikarti, apalpusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, ištiktiems miokardo infarkto, patyrusiems galvos kraujotakos sutrikimų, epilepsijos priepuolį, kuriems prasidėjo gimdymas, ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1894, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2852, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25879

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-508, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo