Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06226

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 24 d. Nr. 3D-332

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsniu bei atsižvelgdama į Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairių 2014–2020 m. (2014/C 204/01) nuostatas:

t v i r t i n u  Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2015-04-23 raštu Nr. (9.4-35) 6V-958

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332

 

 

PAGALBOS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS.

Bendrosios nuostatos

 

1.    Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėmis 2014–2020 m. (2014/C 204/01), Nacionaline 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 „Dėl Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos patvirtinimo“ ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2.    Šių taisyklių tikslas – pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, siekti, kad būtų gerinama gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybė.

3.    Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti mokama iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

4.    Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Ūkinių gyvūnų banda – vienoje laikymo vietoje laikoma vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena ūkinių gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

4.2. Grynaveislis mėsinis galvijas – mėsinis galvijas, kurio tėvai ir protėviai yra įrašyti į tos pačios veislės arba kitų selekcijos programoje numatytų naudoti galvijų veislių kilmės knygą.

4.3. Grynaveislis ūkinis gyvūnas – ūkinis gyvūnas, kurio tėvai ir protėviai yra įrašyti arba jis pats yra įrašytas arba tinkamas būti įrašytas į tos pačios ūkinių gyvūnų veislės kilmės knygas.

4.4. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS)  –  prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 1 punkte išvardyti ir kiti gyvulininkystę ir pagalbą gyvulininkystei reglamentuojantys teisės aktai.

 

II SKYRIUS.

REIKALAVIMAI ĮSIGYJAMIEMS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS

 

5.    Valstybės pagalba skiriama aktyviai ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams ar juridiniams

asmenims, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608) 9 straipsnyje – mėsinių galvijų, avių, ožkų laikytojams, siekiantiems pagerinti ūkinių gyvūnų bandą aukštos genetinės vertės grynaveisliais ūkiniais gyvūnais. Pagalba pagal šias taisykles nėra skiriama sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėse 2014–2020 m. (2014/C 204/01). Pagalba taip pat negali būti skirta jeigu pagalbos gavėjas yra gavęs neteisėtą pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol pagalbos gavėjas nesugrąžins visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.       Kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų (toliau – grynaveisliai ūkiniai gyvūnai) pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:

6.1. už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1300 Eur;

6.2. už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1000 Eur;

6.3. už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur;

6.4. už grynaveislę avį – 65 Eur;

6.5. už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur;

6.6. už grynaveislę ožką – 65 Eur.

7.       Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka gyvulio pirkėjas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytą ir (ar) importuotą gyvulį ir įsipareigoja nesiekti jo susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

8.       Iš dalies kompensuojama už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

8.1. grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai turi būti įrašyti į aukščiausią kilmės knygos skyrių), įvertinti pagal nuosavą produktyvumą arba jų tėvai turi būti įvertinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, o įvertinimo pagal skerdenos išeigos (%), pašarų sąnaudų priesvorio vienetui (MJ AE) ir priesvorio per parą (g) rodiklius rezultatai turi būti teigiami, t. y. turi būti nustatyta, kad bulius yra šių rodiklių gerintojas. Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip kilmės knygos B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios turi būti įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių);

8.2. grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją Skrepi rezistentiškumo grupę);

8.3. grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

9.    Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir atpažinti vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas).

10Pagalba nėra sumuojama su kita parama iš nacionalinių ir ES programų, skirta toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Laikytojai, kurie atitinka reikalavimus gauti bet kokią kitą pagalbą ir (arba) tiesiogines išmokas, turi teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas, tačiau už to paties  gyvūno įsigijimą pagalba gali būti teikiama tik vieną kartą pagal vieną pagalbos schemą. Laikytojams, gavusiems paramą ūkinių gyvūnų įsigijimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiųjų ūkių plėtrai“, pagal šias taisykles pagalba tų pačių ūkinių gyvūnų įsigijimui negali būti teikiama.

11Pagalba skiriama tik grynaveislio ūkinio gyvūno, įsigyto po 15 punkte nurodytos paraiškos pateikimo dienos, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

111. Pagalba pagal šias Taisykles nėra skiriama už pagalbos gavėjo ūkyje atvestus ir (arba) laikytus, parduotus ir pakartotinai  įsigytus tuos pačius grynaveislius ūkinius gyvūnus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-900, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19335

 

12Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti skirta pagalba, laikytojas privalo panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus nuo gyvūno perkėlimo pas pareiškėją registravimo, kaip numatyta Ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše, dienos.

III SKYRIUS.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PAGALBOS SKYRIMAS

 

13.  Žemės ūkio ministras įsakymu kiekvienais metais tvirtina grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimo iš dalies kompensuojamų lėšų sumą.

14.  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) Tarnybos tinklalapyje viešai skelbia apie paraiškų priėmimą dėl planuojamų įsigyti veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-772, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16703

 

15. Asmenys, pretenduojantys gauti pagalbą už planuojamus įsigyti einamaisiais kalendoriniais metais grynaveislius ūkinius gyvūnus, per 30 kalendorinių dienų po viešo paskelbimo apie paraiškų priėmimą, pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą teikia paraiškas (1 priedas) Tarnybai asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, ar kurjerį, ar registruota pašto siunta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-833, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17790

 

16.  Prie paraiškos pateikiamos ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo (tik ūkininkams) ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo (tik juridiniams asmenims) patvirtintos kopijos. Kiekvienas paraiškos ir jos priedų originalo ir (arba) kopijos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

17.  Pareiškėjai, neatitinkantys labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių apibrėžties, kaip nurodyta 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1) I priede, prie paraiškos turi pateikti laisvos formos pažymą apie pagalbos skatinamąjį poveikį, kurioje turi būti išdėstytas pagrįstas padėties, kuri susiklostytų jeigu negautų pagalbos grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui, apibūdinimas, t. y. priešingos padėties scenarijų. Teiginiai turi būti pagrįsti objektyviais skaičiavimais ir dokumentais.

18Gautos paraiškos turi būti registruojamos. Paraiškos ir pridedami dokumentai, pateikti pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, neadministruojami ir grąžinami pareiškėjui. Pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, ar kitos objektyvios priežastys) pavėlavęs pateikti paraišką gali ją pateikti dar per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos, raštu nurodydamas vėlavimo priežastis.

19.  Tarnyba paraiškas vertina Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, vadovaudamasi šių taisyklių 5–11 punktų nuostatomis ir savo patvirtintu paraiškų vertinimo procedūrų aprašu. Vertindama 17 punkte nurodytų pareiškėjų paraiškas Tarnyba turi įvertinti, ar priešingos padėties scenarijus atitinka tikrovę, ar yra pagrįstas objektyviais skaičiavimais ir dokumentais, bei patvirtinti, kad pagalba yra būtina ir daro skatinamąjį poveikį.

20.  Tarnyba per 20 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos įvertina visas gautas paraiškas, parengia suvestinę, kurioje nurodo bendrąją informaciją (priemonės pavadinimą, kvietimo teikti pagalbos paraiškas  laikotarpį, priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas, pareiškėjų prašomą pagalbos sumą (iš viso, Eur)), sureitinguoja pareiškėjus pagal pirmumo atrankos kriterijus ir sudaro jų sąrašą, perskaičiuoja kiekvieno pareiškėjo prašomas lėšas grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui ir pateikia žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo priežiūros komisijai (toliau – komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

 

21.  Komisija, įvertinusi Tarnybos pateiktus duomenis, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl pagalbos skyrimo arba neskyrimo. Trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidoms už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie vertina bulius pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (arba) kurių laikoma ūkinių gyvūnų banda turi veislyno statusą, ir (arba) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

 

22.  Pagalba gavėjams skiriama Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu.

23.  Po sprendimo skirti pagalbą priėmimo pareiškėjas tampa pagalbos gavėju.

24.  Tarnyba apie sprendimą skirti pagalbą ar atmesti paraišką ir neskirti pagalbos informuoja pareiškėjus elektroniniu būdu (jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu) arba registruotu laišku. Paraiškos netenkinimo ar pagalbos neskyrimo atveju turi būti nurodoma tokio sprendimo priežastis ir jo apskundimo tvarka.

241. Tarnyba vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą nuo šių Taisyklių 22 punkte nurodyto Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio įsigaliojimo dienos pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjams suteiktą valstybės pagalbą.

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-900, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19335

 

IV SKYRIUS.

PAGALBOS MOKĖJIMAS

 

25.  Grynaveislių ūkinių gyvūnų augintojai (pardavėjai) prieš parduodami grynaveislius ūkinius gyvūnus pirkėjams pateikia šiuos dokumentus:

25.1.    Grynaveislio ūkinio gyvūno kilmės pažymėjimą ar sertifikatą, kuriame privalo būti nurodyta ne mažiau kaip dviejų kartų kilmė (tėvai ir protėviai);

25.2.    pirkimo–pardavimo sutartį dviem egzemplioriais ir (ar) sąskaitą faktūrą (arba PVM sąskaitą faktūrą), kurioje, be privalomųjų apskaitos dokumentų rekvizitų, turi būti nurodytas parduodamų grynaveislių ūkinių gyvūnų numeris, rūšis, veislė, kiekis ir šalių susitarimu priklausanti mokėti suma;

25.3.       fiziniai asmenys, neišrašantys sąskaitų faktūrų (arba PVM sąskaitų faktūrų) – laisvos formos grynaveislių ūkinių gyvūnų perdavimo–priėmimo aktus (du egzempliorius), kuriuose turi būti visi privalomieji apskaitos dokumentų rekvizitai, taip pat gyvūnų numeriai, rūšis, veislė, kiekis ir priklausanti šalių susitarimu mokėti suma.

26. Pagalbos gavėjai, gavę 24 punkte nurodytą pranešimą, turi įsigyti paraiškoje numatytus grynaveislius ūkinius gyvūnus per ne ilgesnį kaip 150 kalendorinių dienų laikotarpį. Jei nuo 24 punkte nurodyto pranešimo apie sprendimą skirti pagalbą gavimo dienos iki einamųjų metų pabaigos yra trumpesnis nei 150 kalendorinių dienų laikotarpis, grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti įsigyjami ne vėliau nei iki einamųjų metų lapkričio 25 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-737, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14691

Nr. 3D-395, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17870

 

27.  Pagalbos gavėjai, įsigiję grynaveislius ūkinius gyvūnus, Tarnybai per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos, kaip numatyta Ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta pateikia šiuos dokumentus ir jų patvirtintas kopijas (Tarnyba, patikrinusi dokumentus, originalus grąžina pagalbos gavėjui, o kopijas pasilieka sau):

27.1.       įsigytų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės pažymėjimus ar sertifikatus, kuriuose turi būti nurodyta ne mažiau kaip dviejų kartų kilmė (tėvai ir protėviai);

27.2.       vieną grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo–pardavimo sutarties ir (ar) vieną sąskaitos faktūros (arba PVM sąskaitos faktūros) arba perdavimo–priėmimo akto egzempliorių;

27.3.       mokėjimo patvirtinimo dokumentą. Pagalbos gavėjo atsiskaitymas su ūkinių gyvūnų pardavėju turi būti atliekamas iš pagalbos gavėjo sąskaitos arba mokėjimo dokumentuose mokėtoju

turi būti nurodytas pagalbos gavėjas, kai atsiskaitymai atliekami ne iš jo sąskaitos.

28. Tarnyba iki kito kalendorinio mėnesio 20 d. patikrina grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimo dokumentus, nurodytus Taisyklių 27 punkte, bei, vadovaudamasi šių Taisyklių 5–11 punktais, įvertina įsigytų grynaveislių ūkinių gyvūnų atitiktį reikalavimams, patikrina gyvūno judėjimo įrašus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje ir, įsitikinusi duomenų teisingumu, prireikus patikslina informaciją Registre apie pagalbos gavėjams suteiktą valstybės pagalbą, ir per ŽŪMIS pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Pažymą apie lėšų poreikį daliai išlaidų už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį kompensuoti (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-900, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19335

 

29Tarnyba, kilus neaiškumams ir (ar) įtarimui dėl pareiškėjo pateiktų duomenų teisėtumo,  ir (ar) teisingumo, gali paprašyti pagalbos gavėjo papildomų dokumentų pateiktų duomenų ir informacijos teisingumui ir pagrįstumui įrodyti, o prireikus turi teisę patikrinti pateiktus duomenis vietoje.

30. Pagalbos gavėjams, kurie laiku neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ar laiku nepateikė, pateikė ne visus ar netinkamus dokumentus (pvz. kilmės pažymėjime nenurodyta gyvūno kilmė, kaip nurodyta 27.1 papunktyje), Tarnybos prašymu nepateikė papildomos informacijos duomenų pagrįstumui ir teisingumui įrodyti ar pateikti dokumentai nebuvo tinkami, taip pat jeigu įsigyti grynaveisliai ūkiniai gyvūnai neatitinka taisyklių 8–9 punktuose nurodytų reikalavimų, pagalba už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus neišmokama. Apie tai Tarnyba elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuoja pagalbos gavėją nurodydama tokio sprendimo priežastis ir jo apskundimo tvarką ir patikslina informaciją Registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-900, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19335

 

31.  Agentūra, gavusi iš Tarnybos Pažymą apie lėšų poreikį daliai išlaidų kompensuoti už grynaveislius ūkinius gyvūnus, vadovaudamasi Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, išmoka pagalbos gavėjui priklausančią pagalbos sumą.

32.  Agentūra pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 10 kalendorinių dienų informuoja Tarnybą apie grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimo iš dalies kompensuojamų išlaidų panaudojimą ir likutį pagal Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtiną grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimo iš dalies kompensuojamų lėšų sumą.

33Agentūra Žemės ūkio ministerijai ataskaitas teikia Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

34  Likus nepanaudotų pagalbos lėšų, tarnyba gali skelbti papildomą paraiškų priėmimą šių taisyklių nustatyta tvarka.

v SKYRIUS.

ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

 

35.     Už pagalbos paraiškų bei prie jų pateikiamų dokumentų priėmimą, registravimą, administracinį ir fizinį patikrinimą, pagalbos dydžio apskaičiavimą, pažymų apie lėšų poreikį daliai išlaidų kompensuoti už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus pateikimą Agentūrai atsako Tarnyba.

36.  Tarnyba kiekvienais kalendoriniais metais privalo patikrinti ne mažiau kaip 30 proc. pagalbos gavėjų, kaip jie laikosi paraiškoje nurodytų įsipareigojimų, ir informuoti apie patikrinimų rezultatus raštu Žemės ūkio ministeriją iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d.

37.     Už pagalbos lėšų išmokėjimą, lėšų apskaitą ir ataskaitų teikimą pagal Bendrąsias administravimo taisykles ir šių taisyklių 32 ir 33 punktų nuostatas atsako Agentūra.

38.     Pagalbos gavėjas, pažeidęs įsipareigojimą kontroliuoti įsigytų su pagalbos grynaveislių ūkinių gyvūnų produktyvumą, panaudoti juos tolesniam veisimui, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims ne mažiau kaip ketverius metus nuo gyvūnų įsigijimo dienos privalo grąžinti visą gautą valstybės pagalbą.

39.  Pagalbos gavėjas, neteisėtai gavęs pagalbą, arba asmuo, padėjęs ją tokiu būdu gauti, pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-750, privalo grąžinti gautą pagalbą ir neturi teisės artimiausius penkerius metus pasinaudoti pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

40. Jei ūkinis gyvūnas:

40.1. nebuvo laiku įsigytas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagalbos gavėjo valios, tokių kaip trečiosios šalies papildomi veiksmai (vakcinacija, karantinavimas), ir pagalbos gavėjas apie tai per 10 darbo dienų nuo įvykio oficialaus užfiksavimo  raštu informuoja Tarnybą ir pateikia įvykio pagrindimo dokumentus, Tarnyba leidžia  įsigyti ūkinį gyvūną  iki einamųjų metų gruodžio 10 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

 

40.2. nebuvo įsigytas pagalbos gavėjo dėl kitų priežasčių, bet ne dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagalbos gavėjo valios ir nurodytų 40.1 papunktyje, tada šis pagalbos gavėjas netenka teisės teikti paraiškos kitam kvietimui pagal šią priemonę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

 

40.3. įsigijus krito, buvo pavogtas, išbrokuotas dėl traumos ir kt., ir pagalbos gavėjas turi įvykio pagrindimo dokumentus bei pateikia juos Tarnybai paprašius ar patikrinimo vietoje metu, Tarnyba pripažįsta ūkinio gyvūno netekimą dėl objektyvių priežasčių ir nesiekia, kad pagalbos gavėjas grąžintų už gyvulio įsigijimą gautą pagalbą. Tuo atveju, kai pagalbos gavėjas neturi dokumentų, patvirtinančių, jog su pagalba įsigytas ūkinis gyvūnas krito, buvo pavogtas, išbrokuotas dėl traumos, jis privalo grąžinti visą už grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimą gautą pagalbos sumą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-833, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17790

Nr. 3D-395, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17870

 

41.  Pareiškėjas ir (arba) pagalbos gavėjas privalo raštu informuoti Tarnybą apie visus pakeitimus, susijusius su paraiškoje nurodytais duomenimis ir įsipareigojimais.

42.  Už dokumentų, kuriuose patvirtinamas tinkamumas gauti valstybės pagalbą, pateikimą, už duomenų tikrumą atsako juos pateikę pareiškėjai ir (arba) pagalbos gavėjai.

43.  Visus su pagalbos gavimu susijusius dokumentus pagalbos gavėjas privalo saugoti ne trumpiau kaip 4 metus.

44.  Asmenys, pažeidę šių taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45.  Pareiškėjai ir (arba) pagalbos gavėjai, nesutinkantys su Tarnybos, Agentūros ar Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

(Pagalbos paraiškos forma)

 

___________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

PAGALBOS PARAIŠKA

 

_________________  

(vieta)

____________

(data)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas (pildo fizinis asmuo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Juridinio asmens kodas (pildo juridinis asmuo)                                                                                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ūkinių gyvūnų bandos numeris

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1) I priedo nuostatomis atitinku apibrėžtį

labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės



didelės įmonės



Adresas

(namo, (buto) numeris, gatvė, gyvenvietė (miestas) seniūnija, savivaldybė, pašto kodas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kontaktinio telefono numeris

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Elektroninio pašto adresas

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Informaciją pageidauju gauti nurodytu el. paštu

taip



ne



 

Banko rekvizitai (informacija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos apie tai, kur, Jūsų pageidavimu, turi būti pervesta skirta pagalba)

Banko (filialo) pavadinimas                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko kodas                                                                                                                         |__|__|__|__|__|

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sutinku informaciją apie pagalbos skyrimą gauti elektroniniu paštu

taip



ne



 

II. INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYMĄ – PLANUOJAMUS ĮSIGYTI GRYNAVEISLIUS ŪKINIUS GYVŪNUS, KURIEMS ĮSIGYTI PRAŠOMA PAGALBOS

1. Gyvulių rūšis

grynaveisliai mėsiniai galvijai



grynaveislės avys

›

grynaveislės ožkos

›

2. Įsigyjamų grynaveislių ūkinių gyvūnų veislė (įvardyti)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3. Gyvulių skaičius, vnt.

telyčių

|__|__|__|

bulių reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

avių

|__|__|__|

avinų reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

ožkų

|__|__|__|

ožių reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

4. Preliminari įsigijimo data (numatoma veiklos pradžia)

(nurodyti preliminarią įsigijimo datą (metų mėnuo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Numatoma veiklos pabaiga – 150 kalendorinių dienų nuo Tarnybos pranešimo apie sprendimą skirti pagalbą



6. Įsigyjamų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės šalis

Lietuva



kitos šalys

›

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(įvardyti)

7. Numatoma vidutinė įsigijimo kaina, Eur už vnt.

už telyčią

|__|__|__|__|

už bulių reproduktorių

|__|__|__|__|

už avį

|__|__|__|__|

už aviną reproduktorių

|__|__|__|__|

už ožką

|__|__|__|__|

už ožį reproduktorių

|__|__|__|__|

8. Prašoma pagalbos suma iš viso, Eur

|__|__|__|__|__|__|

9. Pastabos

 

 

III. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMĄ ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ (-AS):

1. Laikomų ūkinių gyvūnų rūšis

mėsiniai galvijai



avys

›

ožkos

›

2. Laikomų ūkinių gyvūnų veislė (-ės) (įvardyti)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3. Laikomi ūkiniai gyvūnai dalyvauja selekcinėje programoje

taip



|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(įvardyti pripažintą veislininkystės instituciją (asociaciją)

ne



4. Laikomų ūkinių gyvūnų skaičius, vnt.

patelių

turėjusių palikuonių

|__|__|__|

neturėjusių palikuonių

|__|__|__|

patinų

iš viso

|__|__|__|

 

iš jų reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

5. Ūkinių gyvūnų banda turi veislyno statusą

taip



|__|

(įrašyti kategoriją: A, B, C, D)

ne



6. Naudojamos žemės plotas, ha

nuosavos

|__|__|__|__|__|__|

nuomojamos

|__|__|__|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|__|__|

7. Ūkinių gyvūnų bandoje kergimui naudojami buliai vertinami pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

(pildo tik mėsinių galvijų bandos laikytojas)

taip



ne



8. Pareiškėjui dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę

(jeigu pareiškėjas nėra gavęs pagalbos, pažymėti taip)

taip     

ne 

9. Pastabos

 

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduodamas gauti pagalbą ir pasirašydamas šioje pagalbos paraiškoje, pareiškiu, kad:

1.   Esu susipažinęs su Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis.

2.   Turiu tinkamas laikymo sąlygas įsigyjamiems grynaveisliams ūkiniams gyvūnams laikyti.

3.   Turiu pakankamai lėšų sumokėti už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus.

4.   Nesu sunkumus patirianti įmonė, kaip jos apibrėžtos Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėse 2014–2020 m. (2014/C 204/01).

5.   Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.   Patvirtinu, kad nesu gavęs ir nepretenduosiu į pagalbą iš kitų finansavimo šaltinių tiems patiems grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

7.   Sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) tikrintų pateiktus duomenis bei atliktų patikrą vietoje.

8.   Esu informuotas ir sutinku, kad Agentūra tikrintų mano asmens duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir jos teritorinių įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitose valstybinėse duomenų bazėse ar kituose registruose apie mano skolą valstybės biudžetui ar socialinio draudimo fondui bei kitą informaciją, reikalingą pagalbai administruoti.

9.      Esu informuotas, kad duomenys apie gautą pagalbą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.    Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojos yra Agentūra ir Tarnyba.

11. Tuo atveju, jei man bus kompensuotas gyvulių, kompensuojamų pagal šią priemonę, pirkimo (arba) importo PVM, nesieksiu šio PVM susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

12.    Įsipareigoju kontroliuoti su pagalba įsigytų gyvulių produktyvumą, panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandos genetiniam gerinimui, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvulių ne mažiau kaip ketverius metus.

13.    Įsipareigoju 4 metus nuo pagalbos paraiškos pateikimo dienos saugoti visus su pagalbos gavimu susijusius dokumentus.

14. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą pagalbos sumą grąžinti Agentūrai. Žinau, kad man gavus pranešimą dėl klaidingai išmokėtos pagalbos grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.

15. Patvirtinu, kad pagalbos paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

16. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

 

pridedama:

Pažymėti (X)

Puslapių skaičius

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo turi teisę atstovauti pareiškėjui (teikti pagalbos paraišką, mokėjimo prašymą ir pasirašyti visus su dalyvavimu pagal priemonę susijusius dokumentus)

›

|__|__|

Pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens (kai pareiškėjas – juridinis asmuo)

›

|__|__|

ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas (tik ūkininkams)

›

|__|__|

juridinio asmens registravimo pažymėjimas (tik juridiniams asmenims)

›

|__|__|

Pažyma apie pagalbos skatinamąjį poveikį (tik juridiniams asmenims, neatitinkantiems mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių apibrėžties)

›

|__|__|

Kiti dokumentai

›

|__|__|

 

(Vadovo ar įgalioto asmens                          (Parašas)                                                 (Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-395, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17870

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

Nr. 3D-772, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16703

 

 

Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos forma)

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PAŽYMA APIE LĖŠŲ POREIKĮ daliAI išlaidų kompensUOTI už 20      m. __________________ mėnesį ĮSIGYTus (-as)

grynaveislius (-es) _________________________

(ūkinių gyvūnų rūšis)

__________________ Nr. _________

(data)

Eilės Nr.

Asmens vardas

Asmens pavardė / įmonės pavadinimas

Asmens / įmonės kodas

Savivaldybė

Telefonas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Ūkinio gyvūno individualus Nr.

Pirkimo data (pakeista laikymo vieta UGR)

Ūkinio gyvūno lytis

Iš viso sumokėjo pirkėjas, Eur

Pirkėjui priklausanti pagalba, Eur

Išmokos kodas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

X

X

X

X

X

X

X

(ūkinių gyvūnų sk.)

X

X

(suma)

(suma)

X

* Išmokos kodai:

24091 – grynaveislių mėsinių galvijų bulius reproduktorius

24092 – grynaveislių mėsinių galvijų telyčia

24093 – grynaveislis avinas reproduktorius

24094 – grynaveislė avis

24095 – grynaveislis ožys reproduktorius

24096 – grynaveislė ožka

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––                  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(pareigų pavadinimas)                                                                   (parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-772, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16703

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-737, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14691

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-833, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17790

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-900, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19335

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-395, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17870

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-10, 2018-01-10, paskelbta TAR 2018-01-10, i. k. 2018-00389

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-772, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16703

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo