Suvestinė redakcija nuo 2019-09-27

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11287

 

herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-165

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavyzdiniais savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatų patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą su visais pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-165

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.         Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau – taryba) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja tarybos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.

2.         Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.

3.         Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4.         Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms, jos padaliniams ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

5.         Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, jos padaliniais, kuriems priskirtos kultūros paslaugų teikimo funkcijos, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, viešosiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis, jaunimo organizacijomis ir bendruomenėmis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, tautodailininkais, meno kūrėjais.

6.         Tarybos narių skaičius – devyni.

7.         Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtinta savivaldybės taryba.

8.         Taryba sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

 

II SKYRIUS

TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

9.         Tarybos tikslas – padėti spręsti savivaldybės tarybai ir administracijai strateginius rajono kultūros klausimus.

10. Tarybos uždavinys – nustatyti kultūros plėtros kryptis ir finansavimo prioritetus, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir kultūros meno kūrėjų, organizacijų, siekiant juos įtraukti dalyvauti sprendžiant kultūros politikos klausimus, analizuoti kultūros būklę savivaldybės teritorijoje, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės, savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybėje.

11.Taryba atlieka šias funkcijas:

11.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

11.2. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių;

11.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros programas;

11.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto;

11.5. dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programų finansavimą ir ataskaitas, teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo;

11.6. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo ir kitų su kultūra susijusių apdovanojimų teikimo;

11.7. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

11.8. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo;

11.9. skatina kultūrines inovacijas ir inicijuoja tradicinių renginių tęstinumo užtikrinimą savivaldybės teritorijoje;

11.10. teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių, kitų Lietuvos miestų kultūros institucijomis, meno asociacijomis galimybių;

11.11. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo;

11.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus, kultūros plėtros programas, analizuoja jas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui;

11.13. svarsto kultūros politikos klausimus, kuriuos pateikia savivaldybės taryba, meras, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, savivaldybės administracijos direktorius, kultūros politiką rajone įgyvendinantis savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, visuomenė.

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

12.Taryba turi teisę:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų;

12.2. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos padalinių specialistus, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų atstovus;

12.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją ir išvadas svarstomais kultūros klausimais;

12.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami kultūros klausimai;

12.5. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas kultūros klausimais savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai ir jos padaliniams, kuriems priskirtos kultūros koordinavimo funkcijos, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms ir jaunimo organizacijoms, kitiems meno kūrėjams ir puoselėtojams.

13. Ne rečiau kaip kartą per metus taryba skelbia savo veiklos ataskaitą savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Taryba iš 9 narių sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Į tarybą 4 atstovus deleguoja savivaldybės tarybos komitetai. Savivaldybės administracijos direktorius deleguoja 1 atstovą iš savivaldybės administracijos padalinio, koordinuojančio kultūros veiklą. Keturis atstovus iš kultūros, švietimo, nevyriausybinių ar jaunimo organizacijų, vykdančių kultūros veiklą, siūlo savivaldybės administracijos padalinys, koordinuojantis kultūros sritį.

15. Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją išrenka tarybos nariai atviru balsavimu pirmo posėdžio metu balsų dauguma.

16. Tarybos sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas iš savivaldybės administracijos padalinio, koordinuojančio kultūros veiklą. Tarybos sekretorius turi balsavimo teisę.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-213, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15196

 

17. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra, – pirmininko pavaduotojas, organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

18. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą kuruojančio savivaldybės administracijos padalinio atstovas.

19. Tarybos narys turi teisę atsistatydinti savo noru anksčiau laiko negu pasibaigia tarybos kadencija.

20. Taryba savo darbą organizuoja remdamasi šiais nuostatais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Taryba nevykdo finansinės veiklos.

22. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir iki numatytų terminų.

23. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-213, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15196

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo