Suvestinė redakcija nuo 2020-09-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11585

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-04:

Nr. V-1014, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14960

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-811

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 9 dalimi, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdamas į atliktus sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo ir turinio vertinimus ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. gegužės 20 d. protokole Nr. SG2-4, 2020 m. gegužės 22 d. protokole Nr. SG2-5, 2020 m. birželio 5 d. protokole Nr. SG2-7 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1461, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20149

 

1.    S k i r i u  šio įsakymo 1 priede nurodytiems 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, nustatyto dydžio finansavimą.

2.    N e s k i r i u finansavimo šio įsakymo 2 priede nurodytiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

3.    I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

isakymo priedas tinkamosCPVA_just (pagal V-1461)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1014, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14960

Nr. V-1194, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17140

Nr. V-1461, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20149

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1014, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14960

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1194, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17140

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1461, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20149

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo