Suvestinė redakcija nuo 2023-12-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17650

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO, MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T2-280

Kretinga

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T2-142, 2021-04-30, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09500

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. T2-355, 2023-12-21, paskelbta TAR 2023-12-22, i. k. 2023-25099

 

1. Patvirtinti Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti  0,17 Eur vieno kilometro įkainį  patirtoms išlaidoms kompensuoti:

2.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), vežantiems mokinius į  mokyklas pagal sutartis nuosavu transportu;

2.2. 18 metų amžiaus ir vyresniems mokiniams, važiuojantiems į mokyklas pagal sutartis nuosavu transportu.

3. Laikyti netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29    sprendimą Nr. T2-149 „Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto bei rajono mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo (-si) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Sprendimas skelbiamas Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Juozas Mažeika

 

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280

(Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-355

redakcija)

 

KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO, MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis, Kelių eismo taisyklėmis.

2.  Aprašas reglamentuoja Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimą, mokyklinių autobusų naudojimą laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Kelių eismo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II. MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS, MOKYKLINIŲ

AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS LAISVU NUO MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLĄ

IR IŠ JOS METU

 

4.    Į mokyklą ir atgal vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

5.    Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai vežiojami visuomeniniu arba kitu transportu.

6.  Mokiniai, kuriems nėra galimybių važiuoti į mokyklą ir atgal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) Kretingos autobusų parko transportu ir/ ar mokykliniais autobusais, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą gali būti vežami:

6.1. kitų vežėjų transportu – pagal mokyklų parengtas ir pasirašytas sutartis (rekomenduojama sutarties forma pridedama) (4 priedas);

6.2. tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų amžiaus ir vyresnių mokinių transportu – pagal mokyklų parengtas ir su jais pasirašytas sutartis (rekomenduojama sutarties forma pridedama) (3 priedas).

7.  Mokiniams, kuriems po pamokų ar kitų renginių reikia laukti transporto, turi būti sudarytos sąlygos naudotis mokyklos biblioteka ar skaitykla.

8.  Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius):

8.1. aprūpina mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos mokinio pažymėjimais;

8.2. palaiko ryšius su visais vežėjais, mokyklomis, prireikus – su vežiojamų mokinių tėvais, sprendžiant visus su mokinių vežimu susijusius klausimus.

9.    Mokyklų vadovai:

9.1. paskiria mokykloje asmenį, atsakingą už mokinių vežiojimo organizavimą;

9.2. tiria mokinių vežiojimo poreikius ir iki rugsėjo 20 d. pateikia informaciją Švietimo skyriui apie mokinių vežiojimo poreikius adresu [email protected] (1 priedas);

9.3.    iki rugsėjo 15 d. mokiniams, vežiojamiems į Savivaldybės teritorijoje esančią mokyklą iš kito miesto / rajono (jeigu baigėsi mokinio pažymėjimo galiojimo laikas, pasikeitė mokinio gyvenamoji vieta ar pan.), išduoda nustatytos formos mokinio pažymėjimus;

9.4.    iki spalio 1 d. parengia ir pasirašo mokinių vežiojimo sutartis su vežėjais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įsipareigojančiais vežioti mokinius nuosavu transportu;

9.5.    pasikeitus vežiojamų mokinių skaičiui bei važiavimo maršrutams, per 3 darbo dienas raštu apie pasikeitimus informuoja visus vežėjus;

9.6.    iki rugsėjo 20 d. informuoja UAB Kretingos autobusų parką apie mokinių atostogų (rudens, žiemos, (Kalėdų), pavasario (Velykų), vasaros ir papildomų), mokymosi nuotoliniu būdu laiką;

9.7.    iki Švietimo skyriaus nustatytos datos švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) fiksuoja informaciją apie mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos į namus.

10.  Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu:

10.1.  mokykliniu autobusu mokiniai gali būti vežami į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas; brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintinės ir kultūrinės veiklos išvykas; savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus renginius);

10.2.  mokyklinis autobusas gali būti naudojamas ugdymo organizavimo procesui aprūpinti ir mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius vežti.

11.  Mokinių vežimas laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu vykdomas mokyklos, kuriai priklauso autobusas, direktoriaus įsakymo pagrindu. Asmuo, atsakingas už kelionę, pateikia mokyklos direktoriui prašymą. Prašyme turi būti nurodytas asmuo, atsakingas už kelionę, vykstančių asmenų sąrašas, išvykimo laikas ir vieta, kelionės maršrutas, kilometražas, išvykos tikslas ir naudojimo išlaidų kompensavimo tvarka (įsakymo Nr.). Kelionės lape (5 priedas) pasirašo prašymą pateikusios mokyklos paskirtas atsakingas už kelionę asmuo.

 

III. MOKINIŲ VEŽIOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

12.  Lėšų poreikis mokiniams vežioti nustatomas vadovaujantis Aprašu, atsižvelgiant į Mokyklų vadovų pateiktą informaciją apie mokinių vežiojimo poreikius.

13.  Mokiniai, važiuojantys Kretingos rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vykdomais UAB Kretingos autobusų parko, vežami nemokamai, išskyrus maršrutus:

13.1.  „Kretinga–Klaipėda“ nemokamai iki „Briedžio g.“ autobusų sustojimo stotelės;

13.2.  „Klaipėda–Kretinga“ nemokamai nuo „Briedžio g.“ autobusų sustojimo stotelės;

13.3.  „Kretinga–Palanga“ nemokamai iki „Vydmantai“ autobusų sustojimo stotelės;

13.4.  „Palanga–Kretinga“ nemokamai  nuo „Vydmantai“ autobusų sustojimo stotelės;

13.5.  „Kretinga–Pryšmančiai–Palanga“ nemokamai iki „Vydmantai“ autobusų sustojimo stotelės;

13.6.  „Kretinga–Pryšmančiai–Palanga“ nemokamai nuo „Vydmantai“ autobusų sustojimo stotelės.

14Iš Savivaldybės biudžeto pajamų skiriama mokykloms ir Savivaldybės administracijai visos važiavimo išlaidos:

14.1kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 1–10 klasių ir/ar I–IV gimnazijos klasių ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 kilometrų ir atgal vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų amžiaus ir vyresnių mokinių transportu; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;

14.2kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems profesinio mokymo mokyklos mokiniams, šios mokyklos darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 kilometrų ir atgal vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

15.  Atskirais atvejais, kai mokiniams į mokyklą būtina vykti vežimo sutartyje nenumatytu transportu, maršrutu ir/ ar laiku, nesant nemokamos vežimo paslaugos, mokiniai, konkrečiu atveju pasirinkę tinkamą vežėją, perka kelionės bilietą ir pateikia jį mokyklai.

16.  Kompensacijos už faktiškai įsigytus kelionės bilietus išmokamos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) pavedimu į nurodytą banko sąskaitą kartą per mėnesį mokyklos nustatyta tvarka iš Savivaldybės biudžeto mokyklai skirtų lėšų.

17.  Už mokinių vežiojimą atsiskaitoma:

17.1su vežėjais mokyklos atsiskaito pagal vežėjų, išskyrus UAB Kretingos autobusų parko, pateiktas sąskaitas faktūras bei mokinių pervežimo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, fiksuojančius per ataskaitinį laikotarpį vežtų mokinių skaičių – per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo;

17.2.  su tėvais (globėjais, rūpintojais), vežiojančiais mokinius į mokyklą ir / ar iš jos į namus pagal sutartis – pavedimu į nurodytą banko sąskaitą kartą per mėnesį mokyklos nustatyta tvarka;

17.3.  su visų rūšių vežėjais, vežiojančiais specialiai pritaikytu neįgaliesiems vežioti transportu iki 40 kilometrų atstumu specialiųjų poreikių asmenis iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklas, neįgalius mokinius į bendrojo ugdymo mokyklas pagal sutartį su Savivaldybės administracija, neatsižvelgiant į mokyklos steigėją, – pavedimu per 15 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo į nurodytą banko sąskaitą;

17.4.  UAB Kretingos autobusų parkui, vežiojančiam mokinius vietiniais (priemiesčio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais, už mokinių vežiojimą negautoms pajamoms atlyginti – pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį, taikant Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintus keleivių vežimo reguliariais susisiekimo maršrutais tarifus.

18.  Aprašo 10 punkte nurodytos mokyklinio autobuso naudojimo išlaidos kompensuojamos iš mokyklos direktoriaus įsakyme nurodytų lėšų.

19.  Su kitomis Savivaldybės mokyklomis, naudojančiomis mokyklinį autobusą 10 punkte nurodytiems tikslams – apmokant tik kuro išlaidas – pavedimu į nurodytą banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo.

20.  Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai ir viešajai įstaigai Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui kompensacijos už mokinių (išskyrus važinėjančių UAB Kretingos autobusų parko autobusais) vežiojimą išmokamos pagal viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos, viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ir Savivaldybės administracijos pasirašytą sutartį, sudarytą išlaidų sąmatą ir su Švietimo skyriumi suderintą mokinių sąrašą (1 priedas).

21.  Mokyklos mokyklinį autobusą naudojant mokinių grupėms, mokytojams/ pedagogams, kitiems mokyklos bendruomenės nariams bei neformaliojo vaikų švietimo programą įgyvendinančioms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, pagal individualią švietimo teikėjo veiklą ir verslo liudijimus dirbantiems laisviesiems mokytojams, vežti 10 punkte nurodytiems tikslams, apmokant tik kuro išlaidas – pavedimu į nurodytą banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo.

22.  Kiekvienais metais už rugsėjo mėn., per kurį galutinai suformuojami vežiojamų mokinių sąrašai, parengiamos sutartys su privačias vežėjais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 18 metų amžiaus ir vyresniais mokiniais bei mokiniams išduodami nustatytos formos mokinio pažymėjimai, visiems vežėjams apmokama pagal pateiktą mokinių sąrašą spalio mėnesį.

23Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai) esant išimtiniam poreikiui gali pateikti prašymą (2 priedas) kompensuoti vežiojimo į mokyklą ir iš jos išlaidas:

23.1.  priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko, 1–10 ir/ar I–IV gimnazijos klasės mokinio į Savivaldybės teritorijoje esančią bendrojo ugdymo mokyklą iš kito miesto / rajono ir kt. išimties atvejais;

23.2profesinio mokymo įstaigos mokinio, šios įstaigos darbo dienomis važiuojančio į įstaigą iš kito miesto / rajono iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

23.3neformaliojo vaikų švietimo mokyklos mokinio, važiuojančio į mokyklą iš kito miesto / rajono iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų amžiaus ir vyresnių mokinių transportu.

24.  Prašymų dėl važiavimo išlaidų kompensavimo teikimo tvarka:

24.1.  tėvai (globėjai, rūpintojai) 23 punkte išvardintais atvejais mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl vežimo išlaidų kompensavimo. Jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia mokinio gyvenamoji vieta ar paaiškėja kitos nenumatytos aplinkybės, pateikiamas naujas prašymas, sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

24.2mokyklų vadovai, įvertinę gautų prašymų pagrįstumą, iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos pateikia Švietimo skyriui mokinių vežiojimo išlaidų kompensavimo išimties tvarka sąrašą (1 priedas, 4 lentelė) bei prideda tėvų prašymų kopijas. Jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia mokinių skaičius ar paaiškėja kitos nenumatytos aplinkybės, suvestinė tikslinama.

25Švietimo skyrius pagal mokyklų vadovų pateiktus duomenis rengia Savivaldybės mero potvarkį dėl vežiojimo išlaidų kompensavimo:

25.1.  prašymus pateikus 24 punkte nustatyta tvarka, kompensuojama nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.;

25.2prašymus pateikus mokslo metų laikotarpiu, kompensuojama nuo teisės akto įsigaliojimo dienos.

26.  Savivaldybės meras priima vieną iš šių sprendimų:

26.1leisti / neleisti mokykloms ir Savivaldybės administracijai kompensuoti priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko, bendrojo ugdymo 1–10 ir/ar I–IV gimnazijos klasės mokinio vežiojimo išlaidas į Savivaldybės teritorijoje esančią bendrojo ugdymo mokyklą iš kito miesto / rajono ir kt. išimties atvejais;

26.2leisti / neleisti mokykloms ir Savivaldybės administracijai kompensuoti profesinio mokymo įstaigos mokinio, šios įstaigos darbo dienomis važiuojančio į įstaigą iš kito miesto / rajono iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vežiojimo išlaidas;

26.3.  leisti / neleisti mokykloms ir Savivaldybės administracijai kompensuoti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos mokinio, važiuojančio į mokyklą iš kito miesto/rajono iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų amžiaus ir vyresnių mokinių transportu vežiojimo išlaidas.

27. Vežiojimo išlaidų kompensavimo laikotarpiai:

27.1. mokiniui, besimokančiam pagal priešmokyklinio ugdymo programą – iki priešmokyklinio ugdymo programos pabaigos;

27.2. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą – iki pradinio ugdymo programos pabaigos;

27.3. mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą – iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;

27.4. mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą – iki vidurinio ugdymo programos pabaigos.

 

IV. MOKINIŲ SAUGUMO IR POREIKIŲ TENKINIMAS

 

28.  Mokiniai, vežiojami į Savivaldybės teritorijoje esančią mokyklą iš kito miesto / rajono, privalo turėti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio mokinio pažymėjimą, kuriame nurodytas maršrutas.

29.  Visi vežėjai privalo:

29.1.  užtikrinti saugias mokinių vežimo sąlygas:

29.1.1. įlaipinti ir išlaipinti mokinius tik stotelėse ir/ ar nustatytose vietose;

29.1.2. užtikrinti, kad mokykliniame autobuse būtų vežama ne daugiau mokinių, nei leidžia transporto priemonės techninės charakteristikos;

29.1.3. vežti mokinius tam skirtomis ir techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis;

29.2.  palaikyti ryšius su mokyklų vadovais, už mokinių vežimą atsakingais Savivaldybės administracijos darbuotojais;

29.3.  tinkamai reaguoti į pagrįstas mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), Mokyklų vadovų pastabas ir pasiūlymus, nedelsiant šalinti iškilusius mokinių vežimo trūkumus;

29.4.  informuoti mokyklos vadovą:

29.4.1. apie iškilusias mokinių vežimo problemas;

29.4.2. apie sugedusią transporto priemonę ir organizuoti mokinių vežimą kita transporto priemone;

29.5.  laikytis visų Aprašo vežėjams keliamų reikalavimų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

31Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius.

32.  Mokyklos direktorius užtikrina mokyklinio autobuso ir skirtų lėšų tikslingą naudojimą.

33.  Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už mokinių vežiojimo išlaidų kompensavimą vežėjams.

____________________________

 

Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo

ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

                    1 lentelė

 

MOKINIŲ, KURIE BUS VEŽIOJAMI MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS, SKAIČIUS

 

Eil.

Nr.

Gyvenamoji vieta

Važiavimo maršrutas

Atstumas iki mokyklos, km

Klasė

Mokinių skaičius

1

2

3

4

5

6

 

Pastabos.

1.         Nurodyti autobuso markę, pagaminimo metus, vietų skaičių, motyvus, kodėl vežami mokiniai šiuo maršrutu, kelionės trukmę min. nuo mokinių įlipimo į autobusą iki mokyklos.

2.       Lentelę pildyti kiekvienam autobusui atskirai.

_________________________

2 lentelė

 

MOKINIŲ, KURIE BUS VEŽIOJAMI TĖVŲ ARBA GLOBĖJŲ NUOSAVU TRANSPORTU, SKAIČIUS

 

Eil.

Nr.

Vežėjo pavadinimas

Mokinių gyvenamoji vieta

Klasė

Mokinių skaičius

Atstumas iki mokyklos, km

1

2

3

4

5

6

 

Pastaba. Mokinius grupuoti pagal vežėjus.

_________________________

 

3 lentelė

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO 1–10 IR/AR I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ, PROFESINIO UGDYMO, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ, VAŽINĖJANČIŲ Į SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIĄ MOKYKLĄ IŠ KITO MIESTO / RAJONO, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

Gyvenamoji vieta

Atstumas iki mokyklos, km

Atstumas iki artimiausios atitinkamos mokyklos, km

1

2

3

4

5

6

 

__________________________

 

4 lentelė

 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠIMTIES TVARKA SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Važiavimo į mokyklą ir iš jos į namus maršrutas

Kompensavimo laikotarpis

1

2

3

4

5

 

__________________________

Mokyklos direktorius                           (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo

ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

VARDAS, PAVARDĖ

Gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris

 

Kretingos rajono savivaldybės merui

 

PRAŠYMAS

DĖL PAVĖŽĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

data

Kretinga

 

Prašau kompensuoti mano sūnaus / dukters ..................................................... (vardas, pavardė), ............................................................................................. (mokykla) ........... (klasė) mokinio (-ės) pavėžėjimo (pažymėti tinkamą) mokykliniu autobusu, UAB Kretingos autobusų parko vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais, kitu transportu (įvardinti) ....................................................... išlaidas į mokyklą ir iš jos į namus maršrutu .........................................................................................  iki (pažymėti tinkamą) einamųjų mokslo metų pabaigos, iki priešmokyklinio / pradinio / pagrindinio / vidurinio ugdymo programos pabaigos. Atstumas iki mokyklos ............ km. Prašymo motyvas: .............................................................................................................................................................. .

 

 

Vardas Pavardė

 

 

Kretingos rajono mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų 

naudojimo ir važiavimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PATIRTŲ IŠLAIDŲ, VEŽANT MOKINIUS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), 18 METŲ IR VYRESNIŲ MOKINIŲ TRANSPORTU KOMPENSAVIMO SUTARTIS

 

20___ m. _____________ d. Nr.____

Kretinga

 

________________________________________________________mokykla (toliau – Mokykla)

(mokyklos pavadinimas)

atstovaujama __________________________________, ir _______________________________

(pareigos, vardas, pavardė)                                                                                         (vardas, pavardė)            

_______________________ asmens dokumentas _______________________________________

 

Nr.____________________, išduotas_________________________________________________,

( išdavusios institucijos pavadinimas)

išdavimo data_________________, gyvenantis__________________________________________

(visas adresas)

(toliau – Fizinis asmuo), vadovaudamiesi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 20 __ m.

_______________d. sprendimu Nr. ______ „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarė šią sutartį:

I.     SUTARTIES OBJEKTAS

1.    Patirtų išlaidų, vežant mokinius tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų ir vyresnių mokinių transportu, kompensavimas.

II.   SUTARTIES SĄLYGOS

2.    Fizinis asmuo kiekvieną mokslo metų dieną pritaikytu prie pamokų tvarkaraščio laiku nuosavu transportu atveža (atvažiuoja) į mokyklą _______ km ir parveža (grįžta) iš jos į namus ________ km ________ mokinį (-ius), gyvenančius _________________________________kaime.

3.    Už patirtas išlaidas, vežant (atvažiuojant) mokinį (-ius) nuosavu transportu, kompensuojama taikant 20 ___ m. ______________mėn. ___ d. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.____ nustatytą vieno kilometro įkainį.

IIIŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.    Fizinis asmuo įsipareigoja:

4.1. mokinius nuvežti (atvažiuoti) į mokyklą ir parvežti (grįžti) iš jos laiku ir saugiai;

4.2. mokinius vežti tik techniškai tvarkinga transporto priemone;

4.3.    apdrausti transporto priemonę ir vežamus mokinius Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

4.4. dėl svarbių priežasčių negalėdamas mokinių vežti, iš anksto pranešti Mokyklai;

4.5. dėl savo kaltės sužalojęs mokinius, apmokėti jų patirtas gydymo ir kitas išlaidas.

5.    Mokykla įsipareigoja informuoti Fizinį asmenį pasikeitus pamokų tvarkaraščiams, apie mokinių atostogų laiką, vykstančių mokinių skaičiaus pasikeitimą.

IVATSISKAITYMO SĄLYGOS

6.    Pasibaigus mėnesiui, iki einamojo mėn. 5 d., Fizinis asmuo pateikia Mokyklai laisvos formos pažymą apie nuvažiuotus kilometrus, vežant mokinius į mokyklą ir atgal.

7.    Fiziniam asmeniui kompensuojama tik už mokinių vežimą į pamokas ir parvežimą po jų.

8.    Pinigai pervedami į Fizinio asmens sąskaitą.

9.    Visi valstybiniai mokesčiai atskaitomi iš Fizinio asmens.

10.  Dėl Fizinio asmens  kaltės vežant ne visus 2-ame šios sutarties punkte nurodytus mokinius, kompensacijos mokėjimas gali būti nutrauktas, Fizinį asmenį  apie tai įspėjus prieš  5 darbo dienas.

V.   SUTARTIES GALIOJIMAS

11.  Sutartis galioja nuo 20___ m. __________ d. iki 20_____ m.  ______________d.

12.  Nevykdant šios sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais ar šalims susitarus, sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą, bet kuriai šaliai įspėjus kitą šalį raštu prieš vieną mėnesį.

13.  Sutartis gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu.

14.  Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas tenka  Mokyklai, vienas – Fiziniam asmeniui.

VIŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS                                                                                   FIZINIS ASMUO

 

 

Kretingos rajono mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų 

naudojimo ir važiavimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO SUTARTIS

 

20_____m. ________________ d.  Nr.________

Kretinga

 

 

_____________________________________________mokykla (toliau – Užsakovas),

(mokyklos pavadinimas)

atstovaujama__________________________________________________, ir transporto paslaugų

(pareigos, vardas, pavardė)

įmonė _________________________________________________(toliau – Vežėjas), atstovaujama

(visas įmonės pavadinimas)

______________________________________________, sudarė šią sutartį:

(pareigos, vardas, pavardė)

ISUTARTIES OBJEKTAS

1.    Saugus ir laiku mokinių atvežimas į mokyklą ir parvežimas iš jos.

II.   SUTARTIES SĄLYGOS

2.    Vežėjas kiekvieną mokslo metų dieną pritaikytu prie mokyklų pamokų tvarkaraščio laiku atveža į mokyklą ir parveža iš jos _______ mokinius, gyvenančius ____________________________________________ kaime.

3.    Vežėjas, vadovaudamasis atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktais, už kiekvieną praėjusį mėnesį išrašo sąskaitas faktūras už mokinių vežiojimo paslaugas ir iki einamojo mėn. 5 d. pateikia kartu su atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktais Užsakovui.

4.    Užsakovas pagal pateiktas sąskaitas faktūras už mokinių vežimą Vežėjui moka ________ Eur (su PVM) už kiekvieną mokslo metų dieną.

5.    Už mokinių vežimą Vežėjui mokama Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifais.

IIIŠALIŲ TEISĖS

6.    Šalys gali keisti ar papildyti sutartį, pasikeitus sutarties sąlygoms.

IVŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.    Vežėjas atsako už mokinių nuvežimą į mokyklą ir parvežimą iš jos laiku ir saugiai.

8.    Vežėjas, be svarbios priežasties nenuvežęs mokinių į mokyklą ar neparvežęs iš jos, apmoka mokinių atvykimo ar grįžimo išlaidas, susidariusias vykstant kitu transportu.

9.    Vežėjas atleidžiamas nuo išlaidų apmokėjimo (8 punktas) dėl šių priežasčių:

9.1. nenugalimos jėgos;

9.2. kitais įstatymų numatytais atvejais.

10.  Vežėjas, negalėdamas skirti transporto priemonės mokiniams vežti, iš anksto praneša Užsakovui.

11.  Vežėjas, dėl savo kaltės sužalojęs mokinius, apmoka jų patirtas gydymo ir kitas išlaidas.

12.     Užsakovas privalo raštu informuoti vežėją:

12.1.  per 3 darbo dienas – pasikeitus pamokų tvarkaraščiams, vykstančių mokinių skaičiui;

12.2.  prieš 5 darbo dienas – apie mokinių atostogų laiką.

13.  Pasikeitus važinėjančių mokinių skaičiui, sutartis iš dalies pakeičiama arba papildoma.

V.   SUTARTIES GALIOJIMAS

14.  Sutartis galioja nuo 20____m._____________d. iki 20____m._______________d. arba iki atskiro rajono savivaldybės  nurodymo.

15.  Nevykdant šios sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais ar šalims susitarus, sutartis gali būti keičiama, papildoma ar nutraukiama prieš terminą, bet kuriai šaliai įspėjus kitą šalį raštu prieš vieną mėnesį.

16.  Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas tenka Užsakovui, vienas – Vežėjui.

VIŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS                                                                                                         VEŽĖJAS

 

 

Kretingos rajono mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų 

naudojimo ir važiavimo išlaidų

                                                                                                                                          kompensavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Mokyklos pavadinimas

Kodas

Adresas

Transporto priemonė (markė, valstybinis numeris)

Kelionės lapo Nr.

Spidometro parodymai (laikotarpio pradžioje)

 

Data

Maršrutas ar jo numeris

Maršruto laikas (išvykimo ir grįžimo)

Maršruto

tikslas

Nuvažiuota

km

Asmens, kuris naudojasi automobiliu vardas, pavardė

 

Degalų suvartojimas per mėnesį (l)

 

 

 

 

 

 

Likutis laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

Pilta degalų

 

 

 

 

 

 

 

Likutis laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

Faktinis suvartojimas

 

 

 

 

 

 

 

Suvartojimas pagal patvirtintą normą (pildoma buhalterijoje)

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomija

 

 

 

 

 

 

 

Pereikvojimas

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Spidometro parodymai (laikotarpio pabaigoje)

 

Atsakingas už automobilį (asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo

organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo

ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

VARDAS, PAVARDĖ

Gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris

 

Kretingos rajono savivaldybės merui

 

PRAŠYMAS

DĖL PAVĖŽĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

data

Kretinga

 

Prašau kompensuoti mano sūnaus / dukters ..................................... (vardas, pavardė), ..................................... (mokykla) ........... (klasė) mokinio (-ės) pavėžėjimo ................. (mokykliniu autobusu, UAB Kretingos autobusų parko vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, kitu transportu (įvardinti)) išlaidas į mokyklą ir iš jos į namus maršrutu ...............................................................  nuo ...................  iki .................. (data arba iki pradinio / pagrindinio / vidurinio ugdymo programos pabaigos). Atstumas iki mokyklos .............. km. Prašymo motyvas: ............................................................................................................................................... .

 

 

Vardas Pavardė

 

Papildyta priedu:

Nr. T2-163, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10288

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-279, 2016-10-27, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25838

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-266, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-01, i. k. 2019-15558

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 "Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

3.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-142, 2021-04-30, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09500

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-349, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26705

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-163, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10288

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-355, 2023-12-21, paskelbta TAR 2023-12-22, i. k. 2023-25099

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo