Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25573

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 24 d. Nr. A1-573

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. A1-13 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-686, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29597

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2016 m. spalio 24 d. įsakymu

Nr. A1-573

 

 

SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos praktikos organizavimo sąlygas ir savanoriškos praktikos sutarties formą.

2. Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė) savanoriškai gali atlikti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje.

3. Įmonei sutikus priimti asmenį atlikti savanorišką praktiką, užpildoma savanoriškos praktikos sutarties forma (Aprašo priedas) ir, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui privalo pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie savanoriškos praktikos pradžią.

4. Įmonė savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui iš kvalifikuotų darbuotojų paskiria savanoriškos praktikos vadovą (toliau – vadovas), su kuriuo savanorišką praktiką atliekantis asmuo parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą). Vadovas vykdo savanoriškos praktikos atlikimo priežiūrą, o savanoriškai praktikai pasibaigus per 5 darbo dienas savanorišką praktiką atlikusiam asmeniui raštu pateikia jos įvertinimą.

5. Jei savanorišką praktiką pageidauja atlikti jaunesnis kaip 18 metų asmuo, prieš sudarydamas sutartį jis privalo pateikti įmonei vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą sutikimą dėl jo savanoriškos praktikos atlikimo.

6. Jei savanorišką praktiką pageidaujantis atlikti asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje, prieš pradėdamas atlikti savanorišką praktiką arba ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo savanoriškos praktikos pradžios su teritorinės darbo biržos specialistu jis patikslina savo individualų užimtumo veiklos planą (kai atlikti savanorišką praktiką pageidauja bedarbiai) arba šios priemonės įgyvendinimas numatomas Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (kai atlikti savanorišką praktiką pageidauja kiti darbo ieškantys asmenys, registruoti teritorinėje darbo biržoje, su kuriais individualus užimtumo veiklos planas nesudaromas).

7. Kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia ar yra nutraukiama, įmonė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą.

8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai vykdo savanoriškai praktikai Užimtumo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę.

 

_____________________


Savanoriškos praktikos atlikimo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Savanoriškos praktikos sutarties forma)

 

SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

___________________

(vieta)

 

_______________________________ (toliau – priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra),

(priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros pavadinimas)

atstovaujama ________________________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal ________________________________________________________________________ , ir

 

savanorišką praktiką atliekantis asmuo ____________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba

___________________________________________________________________________________________ ,

gimimo metai, mėnuo, diena, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) ir Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo, tvirtinamo socialinės apsaugos ir darbo ministro, nuostatomis, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savanorišką praktiką atliekantis asmuo ir priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra susitaria dėl savanoriškos praktikos atlikimo tokiomis sąlygomis:

1.1. atliekama savanoriška praktika (veiklos pobūdis) – ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________  ;

1.2. savanoriškos praktikos atlikimo trukmė – prasideda _____________________________________________

(metai, mėnuo, diena)

ir baigiasi __________________ (ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios savanoriškos praktikos sutarties įsigaliojimo);

(metai, mėnuo, diena)

1.3. savanoriškos praktikos priežiūrą vykdo savanoriškos praktikos vadovas ____________________________;

(vardas ir pavardė, pareigos)

1.4. kitos savanoriškos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka – _________________________________________.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra įsipareigoja:

2.1. suteikti savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui vietą atlikti savanorišką praktiką________________

________________________________________________________________________________________ ,

(savanoriškos praktikos atlikimo vietos pavadinimas ir adresas)

sudaryti sąlygas ir aprūpinti priemonėmis, būtinomis savanoriškai praktikai atlikti;

2.2. užtikrinti, kad savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui iš kvalifikuotų darbuotojų būtų paskirtas savanoriškos praktikos vadovas, su kuriuo savanorišką praktiką atliekantis asmuo parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą), kuris vykdo savanoriškos praktikos atlikimo priežiūrą, o jai pasibaigus ją įvertina;

2.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;

2.4. vadovaudamasi priimančioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje veikiančiais nuostatais dėl darbo tvarkos ir sąlygų, užtikrinti savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias savanoriškos praktikos sąlygas, prireikus savanorišką praktiką atliekantį asmenį aprūpinti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip;

2.5. atsižvelgdama į savanoriškos praktikos vadovo įvertinimą, išduoti dokumentą apie savanorišką praktiką atliekančio asmens atliktą savanorišką praktiką;

2.6. supažindinti savanorišką praktiką atliekantį asmenį su priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros nuostatais (įstatais) ir darbo tvarkos taisyklėmis, taip pat pranešti, kuri atliekant savanorišką praktiką suteikiama informacija yra priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros komercinė arba kita paslaptis, neplatinama už priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros ribų;

2.7. informuoti savanorišką praktiką atliekantį asmenį, kad Užimtumo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis jis bus apdraustas tik savanoriškos praktikos atlikimo (šios sutarties galiojimo) laikotarpiu;

2.8. likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos pradžios, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniam skyriui pateikti pranešimą apie savanoriškos praktikos pradžią;

2.9. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą, kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia arba yra nutraukiama;

2.10. papildomi priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros įsipareigojimai –                     .

3. Savanorišką praktiką atliekantis asmuo įsipareigoja:

3.1. vykdyti savanoriškos praktikos metu gautas užduotis;

3.2. neatvykęs atlikti savanoriškos praktikos priimančioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje, nedelsdamas pranešti apie tai savanoriškos praktikos vadovui, nurodyti priežastį, o laikinojo nedarbingumo atveju – pateikti pranešimą apie išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą ar elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą arba pateikti medicininę pažymą (forma 094/a);

3.3. laikytis priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, pagal šios sutarties 2.6 papunktį;

3.4. tausoti priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą;

3.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

3.6. papildomi savanorišką praktiką atliekančio asmens įsipareigojimai – _____________________________ .

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

5. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

5.1. vienašališkai, jei viena iš šalių pažeidžia šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, jų nevykdo arba vykdo netinkamai;

5.2. šalių susitarimu, jei tokį susitarimą lėmė nenumatytos, objektyvios ir motyvuotos priežastys.

6. Sutarties šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš _______ dienas (-ų).

7. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir bendru sutarimu, sprendžiami teismo tvarka.

8. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra

___________________

(pavadinimas)

Savanorišką praktiką atliekantis asmuo

 

___________________

(vardas ir pavardė)

___________________

(įstaigos kodas)

___________________

(asmens kodas ar gimimo metai, mėnuo, diena)

___________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

___________________

(adresas, tel., el. p.)

___________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

___________________

(parašas)

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-686, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29597

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo