Suvestinė redakcija nuo 2021-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03795

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VIEŠŲJŲ PREKIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. A-228

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ 8 punktu:

1. S u d a r a u  Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuolatinę viešųjų prekių aukcionų organizavimo ir vykdymo komisiją:

Aukcionų vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;

Nariai:

Feliksas Lapukas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas;

Rita Virbukienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;

Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-532, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-14, i. k. 2021-07727

 

2.   S k i r i u aukciono vedėją atsakingu asmeniu už Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių aukcionų organizavimą.

3.   T v i r t i n u  Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisykles (pridedama).

4.   Pripažįstu netekusiais galios:

4.1.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. A-1359 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose, kai pardavimą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracija, taisyklių patvirtinimo“.

4.2.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, išskyrus administracijos turtą,  viešųjų prekių aukcionų organizavimo“.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-228

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (toliau vadinama – Savivaldybės turtas) pardavimą viešuose prekių aukcionuose.

2. Taisyklėse nustatomas Savivaldybės turtas, kuris gali būti parduodamas viešuose prekių aukcionuose, asmenys, galintys rengti aukcionus, aukcionų vykdymo būdai ir eiga, įskaitant aukciono paskelbimą, parengiamuosius darbus, ir atsiskaitymas už aukciono rengimą ir jame nupirktą turtą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Aukcionas - viešas Savivaldybės turto pardavimas, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su pirkėju, pasiūliusiu didžiausią kainą.

3.2. Elektroninis aukcionas - aukcionas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis, naudojantis valstybės informacine sistema.

3.3. Tiesioginis aukcionas - aukcionas, vykdomas skelbime apie aukcioną nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, aukciono vedėjui ir aukciono dalyviams bendraujant tiesiogiai.

4. Kai taisyklių nuostatos taikomos ir elektroniniam aukcionui, ir tiesioginiam aukcionui, vartojama sąvoka „aukcionas“.

5. Aukcione dalyvauti gali fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar  kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

6. Jeigu Savivaldybės turtas nebuvo parduotas aukcione, jis gali būti naudojamas kitu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytu būdu, nurašomas arba parduodamas pakartotiniame aukcione, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos, o pradedant ketvirtuoju aukcionu - ne daugiau kaip 50 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos. Pakartotinių aukcionų skaičius neribojamas.

7. Aukcione gali būti neparduodamas Savivaldybės turtas, kurio rinkos vertė yra mažesnė už aukciono organizavimo išlaidas.

 

II. SKYRIUS

AUKCIONO RENGĖJAS

 

8. Tiesioginį aukcioną rengia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Elektroninis aukcionas rengiamas per valstybės įmonės Registrų centro administruojamą informacinę sistemą. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius ir valstybės įmonė Registrų centras, administruojanti elektroniniams aukcionams skirtą informacinę sistemą, taisyklėse kartu vadinami aukciono rengėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-532, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-14, i. k. 2021-07727

 

III. SKYRIUS

AUKCIONO SKELBIMAS

 

9. Apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios turi būti paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje, ir bent viename iš nacionalinių Lietuvos Respublikos dienraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

10. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

10.1. Savivaldybės turto valdytojas;

10.2. aukciono rengėjas, jeigu aukcioną rengia ne Savivaldybės turto valdytojas;

10.3. informacija apie parduodamą Savivaldybės turtą:

10.3.1. pavadinimas;

10.3.2. pagaminimo metai;

10.3.3. techniniai duomenys;

10.3.4. ar parduodamas Savivaldybės turtas yra sertifikuotas, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus atitikties sertifikatas privalomas;

10.3.5. ar parduodamas Savivaldybės turtas yra registruotas kuriame  nors iš valstybės registrų, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus registruoti privaloma;

10.3.6. pradinė pardavimo kaina;

10.3.7. minimalus kainos didinimo intervalas;

10.3.8. trečiųjų asmenų teisės į parduodamą Savivaldybės turtą;

10.4. aukciono dalyvių registravimo, asmens duomenų patvirtinimo tvarka, vieta, data ir laikas;

10.5. aukciono vykdymo būdas, vieta ir laikas (tiesioginio aukciono pradžios data, laikas (valanda, minutė), elektroninio aukciono - jam vykdyti skirtos interneto  svetainės adresas, pradžios ir pabaigos data ir laikas (valanda, minutė);

10.6. aukciono rengėjo paskirto kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris  ir elektroninio pašto adresas, jeigu jis jį turi;

10.7. parduodamo Savivaldybės turto apžiūros vieta, data ir laikas;

10.8. informacija apie bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo Savivaldybės turto vienetų, sudarančių neparduotą turtinį kompleksą, pardavimą tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu taip nusprendė Savivaldybės turto valdytojo sudaryta komisija.

 

IV. SKYRIUS

PARENGIAMIEJI DARBAI

 

11. Aukciono vykdymo būdą parenka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija).

12. Parduodamo Savivaldybės turto pradinę pardavimo kainą nustato komisija. Parduodamo Savivaldybės turto pradinė pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą ir rinkos vertę. Parduodamas Savivaldybės turtas, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra didesnė negu nurodyta apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarime Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ar dėl kurio pradinės pardavimo kainos nesutaria sudarytos komisijos nariai, vertinamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

13. Bendros ūkinės paskirties atskiri parduodamo Savivaldybės turto vienetai gali būti jungiami į parduodamą turtinį kompleksą, jeigu taip nusprendžia komisija ir parduodamas turtinis kompleksas turi didesnę vertę negu atskiri parduodamo Savivaldybės turto vienetai. Kai taisyklės taikomos ir parduodamo Savivaldybės turto vienetui, ir parduodamam turtiniam kompleksui, vartojama sąvoka „Savivaldybės turto objektas“.

14. Komisija taip pat priima sprendimą dėl į neparduotą turtinį kompleksą sujungtų bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo Savivaldybės turto vienetų:

14.1. pardavimo kiekvieno atskirai tame pačiame tiesioginiame aukcione;

14.2. jungimo į parduodamą turtinį kompleksą pakartotiniame aukcione.

15. Prieš aukcioną rengiama parduodamo Savivaldybės turto apžiūra, kuri turi trukti ne mažiau kaip 3 dienas. Parduodamo Savivaldybės turto apžiūroje turi teisę dalyvauti kiekvienas pageidaujantis asmuo.

 

V. SKYRIUS

AUKCIONO VYKDYMAS

 

16. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

17. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis, adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju.

18. Aukciono rengėjas aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

19. Prieš pradedant kiekvieno parduodamo turto objekto aukcioną, aukciono dalyviams turi būti pranešamas parduodamo Savivaldybės turto objekto pavadinimas, jeigu yra galimybė, parodoma nuotrauka, pranešama pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

20. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.

21. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo Savivaldybės  turto objekto aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo Savivaldybės turto objekto aukciono laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra parduodamo Savivaldybės turto objekto pardavimo kaina. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos registruotu laišku ar elektroniniu laišku, pasirašytu teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, informuoja apie tai, jam taip pat pranešama apie atsiskaitymo už nupirktą Savivaldybės turto objektą tvarką ir terminus, nupirkto Savivaldybės turto objekto atsiėmimo vietą, tvarką ir terminus ir pateikiami duomenys mokėjimo pavedimui suformuoti.

22. Laikoma, kad Savivaldybės turto objektas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame  įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę Savivaldybės turto objekto pardavimo kainą.

23. Jeigu yra techninių galimybių, sudaromos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną to pageidaujantiems asmenims: tiesioginį aukcioną - dalyvaujant tiesioginio aukciono vykdymo vietoje, elektroninį aukcioną - prisijungus prie elektroninio aukciono svetainės.

 

VI. SKYRIUS

TIESIOGINIO AUKCIONO YPATUMAI

 

24. Registruojant tiesioginio aukciono dalyvį, jam išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.

25. Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą (taisyklių 1 priedas) veda tiesioginio aukciono vedėjas.

26. Tiesioginio aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti Savivaldybės turto objektą, siūlo kainą, atitinkančią taisyklių 20 punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai paskelbdamas ir pakeldamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietą su įrašytu tiesioginio aukciono dalyvio numeriu, nukreiptu į tiesioginio aukciono vedėjo pusę.

27. Tiesioginio aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio tiesioginio aukciono dalyvio numerį.

28. Jeigu nė vienas tiesioginio aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, tiesioginio aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, tiesioginio aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas Savivaldybės turto objektas parduotas už paskutinę paskelbtą kainą.

29. Tiesioginio aukciono laimėtojas privalo parodyti tiesioginio aukciono vedėjui tiesioginio aukciono dalyvio bilietą.

30. Pasibaigus vieno Savivaldybės turto objekto aukcionui, ta pačia tvarka parduodamas kitas Savivaldybės turto objektas.

31. Kiekvienas tiesioginiame aukcione neparduotą turtinį kompleksą sudarantis Savivaldybės  turto vienetas gali būti parduodamas tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu tai buvo nurodyta skelbime apie aukcioną ir komisija nustatė kiekvieno Savivaldybės turto vieneto pradinę pardavimo kainą.

 

VII. SKYRIUS

ELEKTRONINIO AUKCIONO YPATUMAI

 

32. Elektroniniai aukcionai vykdomi naudojant interneto ryšį ir pritaikytus galinius telekomunikacijų įrenginius aukciono rengėjo paskirtoje ir skelbime apie aukcioną nurodytoje elektroninio aukciono svetainėje.

33. Registruodamasis elektroninio aukciono dalyviu, asmuo tapatybę  gali patvirtinti naudodamasis  elektroniniu parašu, internetinės bankininkystės teikiamomis galimybėmis ar kitu, su elektroninio aukciono rengėju sutartu, būdu.

34. Asmens registravimas į aukcioną vykdomas asmeniui prisijungiant specialioje interneto svetainėje ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

35. Elektroninio aukciono dalyvis kainą už Savivaldybės turto objektą, kuri turi atitikti taisyklių 20 punkto reikalavimus, gali siūlyti jungdamasis prie informacinės sistemos skelbime apie  elektroninį aukcioną nurodytu laiku arba naudodamasis informacinės sistemos teikiamomis galimybėmis automatiškai, nurodęs savo siūlomą kainos didinimo intervalą ir maksimalią kainą.

36. Vykstant Savivaldybės turto objekto elektroniniam aukcionui, elektroninio aukciono interneto svetainėje iki skelbime apie elektroninį aukcioną nurodytos Savivaldybės turto objekto aukciono pabaigos nuolat skelbiama taisyklių 19 punkte nurodyta informacija ir didžiausia iki to laiko pasiūlyta kaina.

 

VIII. SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTO OBJEKTĄ IR

AUKCIONO RENGIMĄ

 

37. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą Savivaldybės turto objektą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir per nustatytus terminus.

38. Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą Savivaldybės turto objektą, šį Savivaldybės turto objektą galima parduoti naujame aukcione.

39. Gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa Savivaldybės turto objekto pardavimo kaina, 2 egzemplioriais surašomas Viešame prekių aukcione parduoto Savivaldybės turto objekto perdavimo aktas (taisyklių 2 priedas). Jį pasirašo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius ir aukciono laimėtojas.

40. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas Savivaldybės turto objektas, Viešame prekių aukcione parduoto Savivaldybės turto objekto perdavimo aktas ir su šio Savivaldybės  turto objekto naudojimu susijusi dokumentacija perduodama per 3  darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą Savivaldybės turto objektą dienos.

41. Viešame prekių aukcione parduoto Savivaldybės turto objekto  perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.

_______________________

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti Šiaulių miesto savivaldybei

nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo

viešuose prekių aukcionuose taisyklių

1 priedas

 

VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS NR. _____

 

Aukciono vieta ___________________________

 

Aukciono data ___________________________

 

Parduodamas turto objektas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina Eur

Aukciono laimėtojas

vardas, pavardė (pavadinimas)

asmens (įmonės) kodas

adresas (buveinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono vedėjas     ______________                __________________

(parašas)                                     (vardo raidė, pavardė)

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės

teise priklausančio turto pardavimo viešuose

prekių aukcionuose taisyklių

2 priedas

 

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO OBJEKTO PERDAVIMO AKTAS

 

20...... m. ............ d. Nr.

 

(sudarymo vieta)

 

1. ............................................................................................................................................................

(turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

perduoda, o ...........................................................................................................................................,

(laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

veikiantis ................................................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

vardu, pagal 20 ......... m. .... d. įgaliojimą Nr. ..... priima nuosavybėn 20 ... m. ... d. vykusiame viešame savivaldybės turto aukcione įsigytą

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka)

už .................................................................................................................................................... Eur.

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais)

2. Informacija apie parduotą turto objektą:

2.1. .......................................................................................................................................................;

(trečiųjų asmenų teisės)

2.2. ........................................................................................................................................................;

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai)

2.3. ........................................................................................................................................................;

(reikalavimai registruoti valstybės registruose)

2.4. ........................................................................................................................................................

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti)

3.  Šis  aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto   objektą patvirtinantis dokumentas.

 

PRIDEDAMA:

1. Techninis pasas.

2.  Dokumentai,  patvirtinantys  trečiųjų  asmenų  teises   į parduotą turto objektą.

3. Turto objekto naudojimo taisyklės (reglamentai).

4.  Dokumentai, patvirtinantys turto registravimą   valstybės registruose.

5. Atitikties sertifikatas.

6. Kiti pateikti dokumentai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktorius                                  ___________              ______________________

(parašas)                            (vardo raidė, pavardė)

 

Aukciono laimėtojas                                            ___________            ______________________

(parašas)                              (vardo raidė, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-532, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-14, i. k. 2021-07727

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A-228 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių aukcionų organizavimo“ pakeitimo