Suvestinė redakcija nuo 2020-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15694

 

3

 

 

TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. 13P-134-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 14 punktu, Teisėjų taryba  n u t a r i a:

1. Patvirtinti Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatus  (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimą
Nr. 13P-147-(7.1.2) „Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Gintaras Kryževičius

 

 

Sekretorė                                                                                                            Laima Garnelienė

 

 

 

PATVIRTINTA 

Teisėjų tarybos

2014 m. spalio 31 d.

nutarimu Nr. 13P-134-(7.1.2)

 

 

NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) narių teises ir pareigas vykdant jiems priskirtas funkcijas bei bendruosius Komisijos posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo reikalavimus.

2. Komisija yra Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka atliekanti teisėjų veiklos vertinimą ir nagrinėjanti kitus klausimus, susijusius su teisėjų veiklos vertinimu.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašu ir šiais Nuostatais.

4. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, demokratijos, nepriklausomumo ir teisėtumo principais.

 

II. KOMISIJOS SUDĖTIS, JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš septynių narių: trys iš jų turi būti ne teisėjai. Keturis Komisijos narius iš teisėjų renka Teisėjų taryba, tris skiria Respublikos Prezidentas. Vertinimo komisijos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Valstybės tarnybos įstatyme, asmenys ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.

TAR pastaba. 5 punkto nuostata, susijusi su kadencijų skaičiaus nustatymu, taikoma po 2020 m. sausio 1 d. naujai paskirtiems Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nariams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13P-200-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20412

 

6. Komisijos sudėtis skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt.

7. Komisijos pirmininką iš paskirtų Komisijos narių renka Teisėjų taryba.

8. Komisijos pirmininkas:

8.1. atsako už Komisijos veiklos organizavimą vykdant Komisijos kompetencijai priskirtas funkcijas;

8.2. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

8.3. paskiria Komisijos narį, kuris Komisijos posėdyje pristato informaciją apie teisėją, kurio veikla vertinama;

8.4. nustato Komisijos posėdžio darbotvarkę, vietą ir laiką;

8.5. pasirašo Komisijos vardu siunčiamus raštus;

8.6. duoda Komisijos nariams, Komisijos sekretoriui su Komisijos veikla susijusius pavedimus;

8.7. atstovauja Komisijai institucijose, įstaigose ar organizacijose arba įgalioja jam atstovauti kitą Komisijos narį;

8.8. pasirašo Komisijos išvadas dėl teisėjų veiklos vertinimo rezultatų.

9. Jei Komisijos pirmininkas negali atlikti savo funkcijų, jo pavedimu jas atlieka kitas Komisijos narys, o tokio pavedimo nesant – vyriausias pagal amžių Komisijos narys teisėjas.

10. Komisijos narys turi tokias teises ir pareigas:

10.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose; Komisijos narys, negalėdamas dalyvauti Komisijos posėdžiuose, privalo iš anksto, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio, apie tai informuoti Komisijos pirmininką arba Komisijos sekretorių ir nurodyti nedalyvavimo priežastis;

10.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti ir rinkti informaciją apie vertinamo teisėjo profesinę veiklą ir asmenines savybes;

10.3. Komisijos pirmininko pavedimu Komisijos posėdyje pristatyti informaciją apie teisėją, kurio veikla vertinama;

10.4. pateikti vieną ar kelis išvados dėl teisėjo veiklos vertinimo rezultatų variantus;

10.5. turėdamas kitą nuomonę dėl priimto Komisijos sprendimo, nesutikdamas su Komisijos išvada dėl teisėjo veiklos vertinimo rezultatų, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo ar išvados priėmimo pateikti ją raštu kaip atskirąją nuomonę;

10.6. vykdyti Komisijos pirmininko teisėtus pavedimus, susijusius su Komisijos veikla;

10.7. nusišalinti nuo klausimo svarstymo, jei yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo jį svarstant. Teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar skyriaus pirmininkas, inicijavęs neeilinį teisėjo veiklos vertinimą, jeigu jis yra Komisijos narys, turi nusišalinti nuo šio teisėjo veiklos vertinimo.

11. Pareikšti nušalinimą Komisijos nariui turi teisę teisėjas, kurio veikla vertinama, ar jo įgaliotas asmuo iki klausimo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti Komisijos narį sužino pradėjus klausimo nagrinėjimą iš esmės.

12. Komisijos narys laikomas nušalintu arba nusišalinusiu nuo teisėjo veiklos vertinimo ir nedalyvauja priimant sprendimą, jei tai patvirtina Komisija. Dėl kiekvieno Komisijos nario, kuriam pareikštas nušalinimas arba kuris pareiškė apie savo nusišalinimą, Komisija balsuoja atskirai. Komisijos narys, kurio nušalinimo ar nusišalinimo klausimas sprendžiamas, balsuojant nedalyvauja.

 

III. Bendrieji KOMISIJOS posėdžiŲ organizavimO ir sprendimų priėmimO reikalavimai

 

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie paprastai vyksta Nacionalinės teismų administracijos patalpose. Komisijos posėdžiai gali vykti naudojant elektroninių ryšių technologijas. Komisijos posėdžiai, kuriuose atliekamas teisėjų veiklos vertinimas, naudojant elektroninių ryšių technologijas gali vykti tik vaizdo konferencijų būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13P-51-(7.1.2), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09066

 

14. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas.

15. Komisijos posėdžiai paprastai šaukiami kas mėnesį.

16. Komisijos posėdžio darbotvarkę nustato Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžio darbotvarkėje nurodoma Komisijos posėdžio vieta ir laikas, posėdžio metu numatomi svarstyti klausimai, teisėjai, kurių veikla bus vertinama, ir Komisijos nariai, kuriems pavesta Komisijos posėdyje pristatyti informaciją apie vertinamo teisėjo veiklą.

17. Komisijos sekretorius apie šaukiamą Komisijos posėdį ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius ir posėdyje kviečiamus dalyvauti asmenis  jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Komisijos nariams kartu pateikiama Komisijos posėdžio darbotvarkė bei visa gauta su numatytais svarstyti klausimais susijusi informacija.

18. Komisijos sekretorius informaciją apie Komisijos posėdį ir jo darbotvarkę paskelbia interneto svetainėje www.teismai.lt ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

19. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Komisijos nariai.

20. Komisijos posėdyje gali dalyvauti teisėjas, kurio veikla vertinama, Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo, teismo, kuriame dirba teisėjas, kurio veikla vertinama, pirmininkas, aukštesnės pakopos teismo pirmininkas, subjektas, inicijavęs neeilinį teisėjo veiklos vertinimą, ar jo atstovas.

21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsuojant dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys balsuojant dėl priimamo sprendimo negali susilaikyti. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, priimtu laikomas sprendimas, už kurį balsavo Komisijos pirmininkas.

22. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama Komisijos daromu garso įrašu, kuris laikomas posėdžio protokolu. Komisijai nutarus, posėdžio eiga gali būti fiksuojama ir Komisijos daromu vaizdo įrašu.

 

IV. KOMISIJOS APTARNAVIMAS

 

23. Komisiją aptarnauja Nacionalinė teismų administracija. Nacionalinė teismų administracija skiria Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

24. Komisijos sekretorius:

24.1. tvarko Komisijos dokumentų apskaitą;

24.2. atlieka Komisijos posėdžių sekretoriaus funkcijas;

24.3. Komisijos pirmininko pavedimu pasirašo pranešimus dėl Komisijos posėdžio laiko ir vietos, lydraščius, kuriais siunčiamos Komisijos išvados dėl teisėjo veiklos vertinimo rezultatų;

24.4. rengia Komisijos dokumentų projektus, susijusius su Komisijos veikla;

24.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko teisėtus pavedimus, susijusius su Komisijos veikla.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Komisijai pateikta su teisėjų veiklos vertinimu bei kitais Komisijoje svarstomais klausimais susijusi informacija tvarkoma nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat laikantis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų.

26. Vertinimo komisijos narių darbas Vertinimo komisijoje apmokamas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 13P-200-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20412

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-200-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20412

Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-134-(7.1.2) „Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-51-(7.1.2), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09066

Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-134-(7.1.2) „Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo