Suvestinė redakcija nuo 2021-04-16

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-01-15, i. k. 2021-00610

 

TAR pastaba. Po LRV 2021-04-14 nutarimo Nr 224 įsigaliojimo šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą atitinkantiems pareiškėjams iki šio nutarimo įsigaliojimo skirta subsidija perskaičiuojama ir trūkstama subsidijos dalis, neviršijanti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 24 ar 24-1 punktuose nustatytų valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos ribų, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimu skiriama papildomai, jeigu pareiškėjai subsidijos perskaičiavimo metu atitinka Aprašo 17.3, 17.4 ir 17.5 papunkčių reikalavimus. Pareiškėjų, kuriems subsidija perskaičiuojama, sąrašą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po šio nutarimo įsigaliojimo. Į jį turi būti įtraukti Aprašo 41 punkte nurodyti duomenys ir po perskaičiavimo trūkstamos subsidijos dalies dydis, neviršijantis Aprašo 24 ar 24-1 punktuose nustatytų valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos ribų. Sprendimą dėl papildomos subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareiškėjų, kuriems subsidija perskaičiuojama, sąrašo gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl papildomos subsidijos skyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl papildomos subsidijos skyrimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlieka Aprašo 44, 45 ir 47 punktuose nustatytus veiksmus šiuose punktuose nustatyta tvarka.  Iki šio nutarimo įsigaliojimo subsidijų paraiškas pateikusiems pareiškėjams, atitinkantiems šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą, subsidijos dydis apskaičiuojamas taikant šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 224, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07840

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ lėšų skyrimo IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2021 m. sausio 15 d. Nr. 24

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6 punktą ir Subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepciją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. pasitarimo sprendimu (pasitarimo protokolas Nr. 59), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą tvirtinti:

2.1. nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą;

2.2. su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra suderintas nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą ir jos pildymo taisykles.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                       Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                  Aušrinė Armonaitė       

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. sausio 15 d.nutarimu
Nr. 24 

 

 

PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ lėšų skyrimo IR administravimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sąlygas, kurias atitinkančios nuo
COVID-19 nukentėjusios įmonės gali kreiptis dėl negrąžinamosios subsidijos (toliau – subsidija) pagal Priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė), subsidijų pareiškėjams skyrimo ir administravimo tvarką, reikalavimus subsidijai ir jos panaudojimui, taip pat įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių institucijų funkcijas.

2. Visa informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse www.eimin.lt, www.vmi.lt ir www.lvpa.lt.

3. Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į:

3.1. 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

3.2. 2020 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020) 9618 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA.60308 (2020/N) – Lietuva COVID-19: subsidijos įmonėms“, 2021 m. sausio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 274 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA. 60977 (2021/N) – Lietuva – SA.60308 COVID-19: subsidijos įmonėms“ pakeitimas“ ir 2021 m. balandžio 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 2660 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA. 62580 (2021/N) – Lietuva – SA.60308 COVID-19: subsidijos įmonėms“ pakeitimas“ (toliau kartu – valstybės pagalbos schema).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 224, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07840

 

3.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ar kitu pagrindu) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trijų milijonų eurų). Vertinant metinių pajamų ir turto balansinės vertės ribas, įtraukiami atitinkami su juridiniu asmeniu susijusių ir Lietuvoje veikiančių įmonių duomenys. Tuo atveju, jeigu juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą ir ekonominės veiklos apibrėžties, pateiktos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, neatitinkančią veiklą (toliau – neekonominė veikla), jis yra laikomas įmone ta dalimi, kuria vykdo ekonominę veiklą. 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

4.2. Kultūros sektoriaus įmonė – įmonė, kurios vykdoma pagrindinė ūkinė veikla priskiriama šioms Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) grupėms: 90.01 Scenos pastatymų veikla“ ir 90.02 „Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla“.

4.3. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, 2 straipsnio 18 punkte.

4.4. Viena įmonė suprantama kaip susijusios įmonės, apibrėžtos Reglamento (ES)
Nr. 651/2014 I priedo 1 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 3 punkte nurodytuose Europos Sąjungos teisės aktuose, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

6. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) dalyvauja įgyvendinant Priemonę ir atlieka Aprašo IV ir V skyriuose nustatytas funkcijas.

7. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 14 punkte nurodytas sąlygas, pagal Aprašą skiriama viena subsidija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

8. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma – 100 000 000 Eur (vienas šimtas milijonų eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

9. Pagal Priemonę Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiami du kvietimai įmonėms teikti subsidijų paraiškas (toliau – kvietimai). Pagal pirmąjį kvietimą, skirtą savarankiškoms įmonėms, pateiktoms subsidijų paraiškoms tenkinti skiriama iki 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų), pagal antrąjį kvietimą, skirtą savarankiškų įmonių apibrėžties, pateiktos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, neatitinkančioms įmonėms (toliau – nesavarankiškos įmonės), pateiktoms subsidijų paraiškoms tenkinti skiriama iki 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų).

Ministerija, įvertinusi pateiktų subsidijų paraiškų skaičių ir pagal jas skirtų subsidijų dydį, po 2021 m. balandžio 1 d. gali kvietimams numatytas lėšas perskirstyti tarp kvietimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

10. Subsidijų paraiškų atranka Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka bus atliekama tęstinės atrankos būdu. Tęstinė subsidijų paraiškų atranka pagal Priemonę atliekama nuolat kvietime nurodytu subsidijų paraiškų teikimo laikotarpiu, gautos subsidijų paraiškos vertinamos ir reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams subsidijos skiriamos atsižvelgiant į subsidijų paraiškų pateikimo datą ir nelaukiant kvietime nurodyto subsidijų paraiškų teikimo termino pabaigos.

11. Priemonės tikslas – padėti įmonei įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą.

12. Pagal Aprašą remiama veikla – įmonės veikla, kuri skatinama skiriant subsidiją įmonės apyvartinėms lėšoms (likvidumui išsaugoti).

13. Pagal Aprašą pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, skiriama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų, o mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – de minimis pagalba, teikiama laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės, atitinkančios vieną iš šių sąlygų:

14.1. įmonės, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų. Ši sąlyga nustatoma pagal VMI pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600), patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – mėnesinė PVM deklaracija (forma FR0600), deklaruotus duomenis (informaciją), o teikiantiems kitokias nei mėnesines PVM deklaracijas (formas FR0600) – pagal duomenis (informaciją), kurie (-i) būtų nurodomi (-a) mėnesinėse PVM deklaracijose (formose FR0600), jeigu jos būtų teikiamos, arba neprivalantiems teikti PVM deklaracijų – vadovaujantis bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis ir pareiškėjo teikiamoje subsidijų paraiškoje deklaruotais (patvirtintais) duomenimis (informacija). Jeigu nustatoma, kad apyvarta šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šios sąlygos ir jam subsidija negali būti skiriama;

14.2. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos, tačiau Nutarimo
Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu 2019 m. atitinkamus mėnesius, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., apimančiu laikotarpiu pajamų negavusios įmonės, kurių vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sąrašą, į kurį įtraukiamos Nutarimu Nr. 1226 ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą yra pritarusi Vyriausybė (toliau – Sąrašas);

14.3. iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigtos, tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu pajamų negavusios įmonės, kurių vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

15. VMI pagal Juridinių asmenų registro, VMI ir Lietuvos statistikos departamento duomenis turi įvertinti, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 4.1 papunktyje nurodytą įmonės apibrėžtį.

16. Subsidija gali būti skiriama pareiškėjams, veikiantiems visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas. Jeigu nors viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

161. Teikiant de minimis pagalbą, subsidija gali būti skiriama pareiškėjams, veikiantiems visose srityse, išskyrus Aprašo 16 punkte nustatytas sritis ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytas sritis.

Papildyta punktu:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

17. Subsidija pareiškėjui gali būti skiriama, jei:

17.1. pas pareiškėją 2021 m. sausio 1 d. ir subsidijų paraiškos pateikimo mėnesio pirmą dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., dirbo bent vienas darbuotojas (fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už darbo užmokestį, individualios įmonės savininkas arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis, mažosios bendrijos vadovas arba mažosios bendrijos atstovas, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys). Į dirbančių darbuotojų skaičių neįskaičiuojamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, taip pat asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

17.11. pas pareiškėją 2019 m. lapkričio 1 d. dirbo bent vienas darbuotojas, kaip jis suprantamas pagal Aprašo 17.1 papunktį (netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytiems pareiškėjams);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

17.2. pareiškėjas iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs ir (arba) įskaitęs bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM313), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu, mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio (toliau GPM) sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (netaikoma pareiškėjams, nurodytiems Aprašo 14.2 papunktyje,  ir mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2019 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

17.3. pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų, nustatytų Aprašo 41 punkte, sudarymo dieną nėra reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, pertvarkomas, dalyvaujantis atskyrime, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, likviduotas, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

17.4. pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų, nustatytų Aprašo 41 punkte, sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

17.5. pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

17.6. pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turi būti pateikusios Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Tais atvejais, kai pareiškėjo ar su juo susijusios įmonės finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro; šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateikia kartu su subsidijų paraiška;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

17.7. pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą (toliau – sąskaita) ir ji yra nurodyta subsidijų paraiškoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

18. Pagal Aprašą subsidija nėra teikiama pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 2 straipsnyje, ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba, kaip ji suprantama 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“. Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kurioms skiriama subsidija yra de minimis pagalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

19. LVPA pagal Juridinių asmenų registro duomenis turi įvertinti, ar pareiškėjas (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ir tikroji ūkinė bendrija) laikomas sunkumų patiriančia įmone, taip pat ar įmonė yra labai maža ir maža.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

20. Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris atitinka nors vieną šių sąlygų:

20.1. pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, Europos Komisijos sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

20.2. pareiškėjui pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUBSIDIJAI IR JOS PANAUDOJIMUI

 

21. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis:

21.1. Aprašo 14.1 papunktyje nustatytas sąlygas atitinkantiems pareiškėjams:

21.1.1. kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma (visa ar jos dalis), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, siekia daugiau kaip 2 000 Eur (du tūkstančius eurų), subsidijos suma sudaro 25 procentus nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę; vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę ir neekonominę veiklą, subsidijos dydis apskaičiuojamas 25 procentus nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, dauginant iš pareiškėjo 2019 m. pardavimo pajamų ir visų pajamų santykio.  Jeigu perskaičiuota GPM prievolė yra ne didesnė kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų), skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidija.

Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM312), deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – 02, 26, 27, 77 rūšių išmokos), nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal VMI turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis;

21.1.2. kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma (visa ar jos dalis), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, yra ne didesnė kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų), skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidija; vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai. Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal VMI turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis.

21.11. Aprašo 21.1.1 ir 21.1.2 papunkčiuose nustatyta tvarka apskaičiuota subsidija dauginama iš dviejų, jeigu pareiškėjo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 224, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07840

 

21.2. Aprašo 14.2 arba 14.3 papunkčiuose nustatytas sąlygas atitinkantiems pareiškėjams skiriama 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidijos suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

22. Subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.

23. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, suteikta valstybės pagalba skiriant subsidiją gali būti sumuojama, kaip nustatyta Komunikato 20 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

231. Pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – suteikta de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

Papildyta punktu:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

24. Pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, subsidija neskiriama arba atitinkamai mažinamas jos dydis, jei bendra vienai įmonei teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma viršytų 1 800  000 Eur (vieną milijoną aštuonis šimtus tūkstančių eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

Nr. 224, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07840

 

241. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis, pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Papildyta punktu:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

25. Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Jei de minimis pagalba suteikiama pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, ji negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

IV SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJŲ PARAIŠKAS

 

26. Pareiškėjai subsidijų paraiškas gali teikti pagal VMI interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbtus kvietimus.

27. VMI kvietimus interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 1 dienos. Kvietimas nesavarankiškoms įmonėms skelbiamas po to, kai paskelbiamas kvietimas savarankiškoms įmonėms.

28. Kvietimai galioja iki kvietimuose nurodytos dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 m. birželio 1 diena, bet ne ilgiau, nei pakanka kiekvienam iš kvietimų numatytų lėšų paskirstyti pagal gautas subsidijų paraiškas. VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbia apie kvietimo galiojimo pabaigą. Suderinusi su Ministerija, VMI sustabdo kvietimą teikti subsidijų paraiškas anksčiau, nei kvietimuose nurodyta jo galiojimo diena, jeigu pagal Ministerijos priimtus sprendimus dėl subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirta ir prašomų skirti subsidijų suma viršija visą subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą, ir apie tai tą pačią dieną paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt.

Sustabdytas kvietimas atnaujinamas, jeigu kvietimui skiriama papildomų lėšų jas perskirsčius pagal Aprašo 9 punktą. VMI atnaujintą kvietimą paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt per 1 darbo dieną nuo lėšų perskirstymo.

29. Savarankiškos įmonės, siekdamos gauti subsidiją, VMI „Mano VMI“ autorizuotų paslaugų srityje, kurios adresas https://www.vmi.lt/manovmi (toliau – „Mano VMI“), turi užpildyti ir pateikti nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą (toliau – savarankiškos įmonės paraiška).

30. Nesavarankiškos įmonės, siekdamos gauti subsidiją, turi užpildyti nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą (toliau – nesavarankiškos įmonės paraiška), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintomis nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos pildymo taisyklėmis, ir pateikti ją per Elektroninio deklaravimo sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

31. Subsidijų paraiškos pildomos lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas, pateikęs subsidijų paraišką, pastebėjo, kad nurodė neteisingą ir (ar) ne visą informaciją (duomenis) arba subsidijų paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) pasikeitė, jis subsidijų paraišką patikslina – pateikia naują subsidijų paraišką. Subsidijų paraiškos gali būti tikslinamos iki kvietimų galiojimo pabaigos. Jeigu subsidijų paraiška tikslinama, subsidijų paraiškos pateikimo data yra laikoma paskutinės patikslintos subsidijų paraiškos pateikimo data.

Subsidijų paraiškoje pateikti asmens duomenys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, o jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo data) tvarkomi Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

32. Subsidijų paraiška prilyginama įmonės įsipareigojimams, kurių įmonė privalo laikytis, jai skyrus subsidiją.

 

V SKYRIUS

SUBSIDIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

33. VMI, gavusi subsidijų paraišką, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išskyrus Aprašo 35 punkte nurodytą atvejį, įvertina, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus, ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

34. Jeigu Aprašo 14.1 papunktyje nurodytą sąlygą VMI įvertina, remdamasi subsidijų paraiškoje deklaruota prognozuojamais duomenimis (informacija), VMI atitiktį Aprašo 14.1 papunkčio sąlygai patikrina pakartotinai, remdamasi pareiškėjo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais VMI pateiktose mėnesinio laikotarpio PVM deklaracijose (formos FR0600) deklaruotais duomenimis (informacija). Jeigu VMI nustato, kad, remiantis VMI pateiktose mėnesinio laikotarpio PVM deklaracijose (formose FR0600) deklaruotais duomenimis (informacija), pareiškėjas neatitinka Aprašo 14.1 papunktyje nustatyto reikalavimo, pareiškėjas gautą subsidiją turi grąžinti Aprašo 51–54 punktuose nustatyta tvarka.  

35. Taikydama subsidijų paraiškų pagrįstumo kontrolę, VMI turi teisę paprašyti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis (informaciją), kurie pagrindžia subsidijų paraiškoje pateiktus duomenis (informaciją) ir faktą, kad pareiškėjas nukentėjo nuo COVID-19 (išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kreditorinius (debitorinius) atsiskaitymus, sutartis, užsakymus, duomenis (informaciją), dokumentus apie gautas pajamas, veiklos vykdymo vietų apribojimus, klientų srautų pasikeitimus, darbuotojų prastovas, atleidimus ir pan.). Gavusi šiuos duomenis (informaciją) ir juos pagrindžiančius dokumentus, VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar subsidijų paraišką pateikęs pareiškėjas atitinka Aprašo 14.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį. Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas pagrindžiančių duomenų (informacijos) ir dokumentų nepateikia, VMI subsidijų paraiškos netenkina ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindžiantiems duomenims (informacijai) pateikti nustatyto termino pabaigos informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

36. Jeigu VMI Aprašo 33 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai atitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus, ji informaciją apie šiuos pareiškėjus ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA.

Jeigu VMI Aprašo 33 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai neatitinka Aprašo 14.1 arba 14.2, arba 14.3 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų, jų subsidijų paraiškos netenkinamos. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nustatytų reikalavimų įvertinimo dienos per „Mano VMI“ išsiunčia pareiškėjui informacinį pranešimą, kuriame nurodo subsidijų paraiškos netenkinimo teisinį pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

37. LVPA per 3 darbo dienas įvertina pareiškėjo atitiktį Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms, Aprašo 161, 18, 19 ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams, nustato, ar skyrus subsidiją nebūtų viršyta didžiausia leistina valstybės pagalbos suma, nustatyta Aprašo 24 punkte, arba de minimis pagalbos suma, nustatyta Aprašo 241 punkte, skaičiuojant valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Aprašo 4.4 papunktyje.

LVPA pareiškėjo atitiktį šiame punkte nustatytiems reikalavimams įvertina per 10 darbo dienų, jei tokiam vertinimui būtina naudoti kitų informacinių sistemų (registrų) duomenis arba pareiškėjo papildomai pateiktus duomenis (informaciją). LVPA turi teisę paprašyti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis (informaciją), reikalingus pareiškėjo atitikčiai Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms, Aprašo 161, 18, 19 ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams įvertinti. Jei dėl pareiškėjo atitikties Aprašo 20.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams įvertinimo LVPA informacijos turi kreiptis į kitas institucijas, nurodytas Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje, LVPA atitiktį šiam reikalavimui įvertina per 10 darbo dienų nuo prašomos informacijos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

38. Konkurencijos taryba, kai LVPA kreipiasi į ją su prašymu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA prašomus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

39. LVPA, įvertinusi pareiškėjų atitiktį Aprašo 37 punkte nustatytiems reikalavimams, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia VMI informaciją apie įvertintus pareiškėjus ir nurodo, kuriems pareiškėjams gali būti teikiama valstybės pagalba arba de minimis pagalba ir kokio dydžio valstybės pagalba arba de minimis pagalba gali būti skiriama kiekvienam iš pareiškėjų. Pareiškėjų, kuriems valstybės pagalba arba de minimis pagalba negali būti teikiama, subsidijų paraiškos netenkinamos. VMI ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie netinkamus finansuoti pareiškėjus gavimo iš LVPA dienos pareiškėjams išsiunčia informacinį pranešimą per „Mano VMI“, kuriame nurodo subsidijų paraiškos netenkinimo teisinį pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

40. Pareiškėjas, kurio subsidijų paraiška Aprašo 36 ir 39 punktuose nustatyta tvarka netenkinama, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių subsidijų paraiška buvo netenkinta, ją iki kvietimų galiojimo pabaigos gali teikti pakartotinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

41. VMI ne rečiau kaip kartą per savaitę sudaro ir Ministerijai teikia tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus, kuriuose atskiria valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos gavėjus. Tinkamų finansuoti pareiškėjų sąraše nurodomi šie duomenys:

41.1. pareiškėjo juridinio asmens kodas;

41.2. pareiškėjo pavadinimas;

41.3. sąskaitos, į kurią bus pervedama subsidija, numeris;

41.4. sumokėta (įskaityta) GPM suma, kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę (vertinami mokėjimai ir (arba) įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.);
jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, papildomai ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas savo pateiktoje 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311);

41.5. LVPA nurodytas galimas teikti pareiškėjui valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos dydis;

41.6. konkrečiam pareiškėjui apskaičiuotos galimos subsidijos suma. Jei ši suma didesnė kaip Aprašo 41.5 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 41.5 papunktyje nurodytos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

42.     Paskutinį suformuotą tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą VMI pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 21 dienos.

43. Sprendimą dėl subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl subsidijos skyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

44. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos skyrimo, informacija dėl subsidijų skyrimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo įsigaliojimo pateikiama LVPA, Konkurencijos tarybai, NBFC ir VMI.

VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

45. NBFC subsidiją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos perveda pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.

46. Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti Ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į Ministerijos sąskaitą, iš kurios gauta subsidija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos. Apie gautus pranešimus ir atliktus grąžinimus Ministerija informuoja VMI ir Konkurencijos tarybą.

47. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ir de minimis pagalbą LVPA teikia Konkurencijos tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Už subsidijų paraiškoje ir kartu su subsidijų paraiška pateiktos informacijos (duomenų) teisingumą atsako pareiškėjas.

49. VMI ir LVPA iki 2021 m. gruodžio 1 d. atlieka atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos, patikras, siekdama įvertinti subsidijų paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų), dokumentų tinkamumą, taip pat nustatyti, ar pareiškėjai nukentėjo nuo COVID-19 pagal valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančius ar kitus subsidijų skyrimo ir panaudojimo teisėtumui nustatyti svarbius duomenis, įskaitant ir VMI ir (ar) LVPA prašymu pareiškėjų Aprašo 35 ir 37 punktų nustatyta tvarka pateiktus papildomus duomenis (informaciją), dokumentus.

Jei naujos aplinkybės ar informacija (duomenys), galėjusi ar galinti turėti įtakos subsidijų paraiškos vertinimui, subsidijos skyrimui ir panaudojimo teisėtumui, paaiškėja po 2021 m. gruodžio 1 d., VMI ir LVPA pakartotinai patikrina subsidijų paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų) ir dokumentų tinkamumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

50.     VMI ir (ar) LVPA, nustačiusios, kad pareiškėjas pateikė neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir subsidijų paraiškos pateikimo momentu neatitiko Aprašo 14, 16–18 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų, arba nustačiusios, kad subsidija panaudota Aprašo 25 punkte draudžiamiems mokėjimams, arba gavusios informacijos iš pareiškėjo per „Mano VMI“ dėl skirtos subsidijos atsisakymo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai raštu informuoja Ministeriją. Ekonomikos ir inovacijų ministras ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo informacijos iš VMI ir (ar) LVPA gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos grąžinimo, dalinio grąžinimo ar perskaičiavimo, apie kurį pareiškėjas informuojamas per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

51. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos grąžinimo, dalinio grąžinimo ar perskaičiavimo pareiškėjui nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas subsidijai ar jos daliai grąžinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

52.     Pareiškėjui praleidus subsidijos ar jos dalies grąžinimo terminą, Ministerija apie tai informuoja VMI, kuri ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja subsidijos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių ir palūkanų išieškojimą.

53Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, subsidija ar jos dalis, taip pat su ja susiję delspinigiai ir palūkanos turi būti grąžinami bankiniu pavedimu į Ministerijos sąskaitą, iš kurios buvo pervesta subsidija.

54. Vadovaudamasi Komunikato 88 punkto nuostatomis, Ministerija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priedo reikalavimus Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ paskelbia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, viršijančią 100 000 eurų.

55. Visi su subsidija susiję teisės aktai, dokumentai, informacija (duomenys) turi būti saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Komunikate ir Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

 

56Jei nustatoma, kad pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl subsidijos skyrimo priėmimui, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą finansavimą su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles. 

57. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – apskaičiuoti, skirti ir administruoti subsidiją. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 114, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03533

Dėl Lietuvos republikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 204, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 224, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07840

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo