Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02626

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. T-962

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T-1062 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“.

2.2. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T-383 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-1062 patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Darius Brazys


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-962

(Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-778

redakcija)

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857.

2Taisyklių paskirtis – Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – savivaldybės teritorija) plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.

3Taisyklės reglamentuoja Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus Savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus, komunalinių atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę bei šių Taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei tvarką.

4 Taisyklės nustato reikalavimus šioms Savivaldybės teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti:

4.1. biologinėms atliekoms, įskaitant žaliąsias atliekas;

4.2. pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms;

4.3. tekstilės atliekoms;

4.4. buityje susidarančioms pavojingosioms atliekoms;

4.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekoms;

4.6. didelių gabaritų atliekoms ir naudotoms padangoms;

4.7. statybos ir griovimo atliekoms;

4.8. mišriosioms (likusioms po pirminio atliekų rūšiavimo) komunalinėms atliekoms;

4.9. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavoms.

5Atliekos privalo būti tvarkomos laikantis teisės aktuose nustatytų prevencijos ir atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo (paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas).

6Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems ir (ar) veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams bei atstovybėms.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7.    Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) – Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regiono savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, Radviliškio rajono savivaldybės pavedimu Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras;

7.2.      Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

7.3.      Komunalinės atliekos – mišriosios ir atskirai surinktos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant popieriaus ir kartono, stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, taip pat didelių gabaritų atliekas, ir atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, kai jos savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Prie komunalinių atliekų nepriskiriamos gamybos, sveikatos priežiūros veikloje susidarančios atliekos, žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, septikų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir statybinės atliekos;

7.4.      Mišriosios komunalinės atliekos – buityje susidarančios įvairios, sumaišytos atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo, neatskirtos pagal rūšį ir pobūdį atliekų susidarymo vietoje, įskaitant atliekas, surinktas iš kitų šaltinių, kai šios atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

7.5.      Buityje susidarančios pavojingosios atliekos – buityje susidarančios atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir/ar atitinka atliekų pavojingumo kriterijus: baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio;

7.6.      Didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langų rėmai be stiklo, durys, čiužiniai, kilimai, dviračiai, automobilinės kėdutės, praustuvai, unitazai, dušo kabinos ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didžiosioms atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos;

7.7.      Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas: konstrukciniai ir apdailos gaminiai, mediena, grindų danga, mineralinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kt.), metalas, stiklas, plastikas, gipsas ir kt.;

7.8.      Biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų, parkų ir želdynų tvarkymo atliekos (pavyzdžiui: šakos, lapai, žolė), maisto  ir virtuvės atliekos iš namų ūkių, biurų, restoranų, didmeninės prekybos, valgyklų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Prie jų nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

7.9.      Žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos);

7.10.    Gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavos – smulkios medžių šakos, lapai, pumpurai, žiedai, smulkios komunalinės atliekos, dulkės, žemės, purvas, smėlis, žvyras ir kitos panašios medžiagos, kurios susidaro valant gatves, šaligatvius ir kitas teritorijas, bei šiukšlės, išmetamos į viešose vietose esančias šiukšlių dėžes (urnas);

7.11.    Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė, esanti Žironų kaime, Aukštelkų seniūnijoje,  kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos Administratoriaus nustatyta tvarka;

7.12.    Seniūnijų atliekų priėmimo punktai – punktai, kuriuose atliekos priimamos ir tvarkomos Administratoriaus nustatyta tvarka:

 

Seniūnija

Adresas

Baisogalos seniūnijos APP

Baisogalos mstl.

Šeduvos seniūnijos APP

Žvejų g. 17A, Šeduvos m.

 

7.13.    Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė – aikštelė, esanti Žironų kaime, Aukštelkų seniūnijoje,  kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos Administratoriaus nustatyta tvarka;

7.14Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – elektros arba elektroninės įrangos atliekos, įskaitant visas jos sudedamąsias dalis ir komplektavimo gaminius, kurie yra ardomos elektros ir elektroninės įrangos dalis: skalbimo mašinos, šaldytuvai, šaldikliai, viryklės, kompiuteriai, monitoriai, televizoriai, dulkių siurbliai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės ir kt.;

7.15.    Maisto atliekos – atliekomis virtęs maistas, apibrėžtas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais, 2 straipsnyje;

7.16.    Šiukšlės – atliekos, išmestos viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.) ne į viešas jų surinkimo sistemas;

7.17.    Šiukšlių išrinkimas – šiukšlių pakėlimas, išgriebimas ar kitoks paėmimas iš viešų vietų (viešų paplūdimių, vandens telkinių ir jų pakrančių, miškų, parkų, skverų, aikštelių, stotelių, pakelių ir pan.). Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

8.       Savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti.

9.      Šiaulių regiono savivaldybės bendradarbiauja organizuodamos atliekų tvarkymo sistemą ir kartu yra įsteigusios juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

10.    Atliekų turėtojai skirstomi į šias grupes:

10.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

10.2. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame taršos leidime, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime arba šie leidimai jiems yra neprivalomi;

10.3. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas yra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime arba taršos leidime.

11. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šiame punkte išvardintų komunalinių atliekų bei atliekų, kurių neapima gamybos atliekų tvarkymo sistemos, tvarkymą:

11.1. Biologinių atliekų, taip pat ir žaliųjų atliekų, esančių komunalinėse atliekose;

11.2. pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų, esančių komunalinėse atliekose;

11.3. tekstilės atliekų;

11.4. buityje susidarančių pavojingųjų atliekų;

11.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

11.6. didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;

11.7. statybos ir griovimo atliekų;

11.8. mišriųjų (likusių po pirminio atliekų rūšiavimo) komunalinių atliekų;

11.9. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

11.10. bešeimininkių atliekų;

11.11. kitų atliekų (nepaminėtų šio punkto papunkčiuose), kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktuose, įskaitant Savivaldybės priimtus teisės aktus.

12. Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

12.1.    atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas;

12.2.    juridinių asmenų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose arba taršos leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų negali įvykdyti Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema, atliekų;

12.3.    atliekų, už kurias surenkantys ar priimantys asmenys, sumoka atliekų turėtojams;

12.4.    netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

12.5.    medicininių atliekų;

12.6.    pakartotinio naudojimo ir kitų pakuočių, įtrauktų į užstato sistemą;

12.7.    fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

12.8.    atliekų, kurios surenkamos Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančiose atliekų surinkimo sistemose.

13.       Savivaldybės teritorijoje surinktos ir netinkamos naudoti atliekos šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajone.

 

IV SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

14.     Administratoriaus pareigos atlikti jam pavestas sistemos organizavimo funkcijas nustatomos steigimo dokumentuose, Savivaldybės ir Administratoriaus sudarytoje savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo bei vietinės rinkliavos administravimo sutartyse.

15.     Administratoriui nepavestas atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas Savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

16.     Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama ir plėtojama vadovaujantis regioniniu ir Savivaldybės atliekų tvarkymo planu.

17.     Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos bei pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje gamintojai ir importuotojai arba jų licencijuotos organizacijos (toliau – Organizacijos).

18.     Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos bei pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai (jų Organizacijos),  neįtraukiamos į gyventojų mokamą rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

19.     Siekiant pagerinti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų atskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, Savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka gali būti diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos (toliau – Papildanti atliekų surinkimo sistema). Atliekų turėtojai gali gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perduoti Papildančios atliekų surinkimo sistemos operatoriui. Apie šių atliekų surinkimo būdus ir vietas Papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas informuoja atliekų turėtojus Papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygose nustatyta tvarka.

20.     Komunalinių atliekų tvarkymo sistema finansuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) lėšomis. Už mokamą vietinę rinkliavą atliekų turėtojai turi teisę naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka: mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, biologinių atliekų surinkimo ir tvarkymo (arba individualaus kompostavimo priemonėmis), didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, organizuojamos pakuočių, jų atliekų, stiklo atskiro surinkimo sistemos, tekstilės atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir kita komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra.

21.     Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą reglamentuoja Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai.

22.     Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas gali būti finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, specialiųjų fondų ir programų, investicinių projektų, kreditų bei privačiomis lėšomis.

23.     Savivaldybės teritorijoje susidariusių šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkių atliekų), tvarkymą organizuoja Savivaldybė. Tokiomis atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo, šiukšlių ir atliekų surinkimo, transportavimo darbai finansuojami Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis.

24.     Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal teisės aktų ir sudarytų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarčių reikalavimus užtikrina komunalinių atliekų tvarkytojai.

25.     Savivaldybė ar Savivaldybės pavedimu Administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Už komunalinių atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą bei kontrolę pagal pasirašytas sutartis atsako Administratorius.

27.     Atliekų turėtojų registrą tvarko Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka.

28.     Rengiant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų projektus, pastatytų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijų detaliuosius planus ar schemas, būtina numatyti ir įrengti  mišriųjų komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles (laikino atliekų laikymo vietas (patalpas)), vadovaujantis šių Taisyklių 117 – 120 punktų bei statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ nuostatomis. Aikštelėse turi būti numatyta galimybė pastatyti ir biologinių atliekų (žaliųjų ir ateityje maisto ir virtuvės atliekų) surinkimo konteinerius.

29.     Tais atvejais, kai atliekoms surinkti naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo ir perdavimo faktas fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, Savivaldybė ar Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Atliekoms surinkti naudojant kolektyvinius (bendro naudojimo) konteinerius, atliekų turėtojai  informuojami apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą, o mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių stovėjimo naujos vietos nustatomos ir įrengiamos vadovaujantis Taisyklių 117-120 punktų nuostatomis.

 

V SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

30.     Komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis tik to komunalinių atliekų tvarkytojo paslaugomis, kuris įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra parinktas Savivaldybės ir (ar) Administratoriaus.

31.     Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

31.1.    gauti šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

31.2.    gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu (t. y. informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas  teritorijas,  teikiamas paslaugas, paslaugų kainas ir kt.);

31.3.    teikti pasiūlymus paslaugos teikėjui, Savivaldybei, Administratoriui ir Organizacijoms dėl atliekų tvarkymo paslaugos kokybės gerinimo;

31.4.    Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pasinaudoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatomis;

31.5.    informuoti paslaugos teikėjus, Savivaldybę, Administratorių ir Organizacijas apie šių taisyklių reikalavimų nevykdymą.

32.     Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

32.1.    naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

32.2.    rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

32.2.1.   pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);

32.2.2.   tekstilės atliekas;

32.2.3.   biologines atliekas, įskaitant žaliąsias atliekas;

32.2.4.   buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;

32.2.5.   elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

32.2.6.   didelių gabaritų atliekas;

32.2.7.   statybos ir griovimo atliekas;

32.2.8.   naudotas padangas;

32.2.9.   mišriąsias (likusias po pirminio atliekų rūšiavimo) komunalines atliekas.

32.3.  naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

32.4.  prieš išmetant mišriąsias komunalines atliekas į konteinerį, jas tvarkingai sudėti į plastikinius (polietileninius) maišelius ir juos užrišti;

32.5.  užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomi privažiuotų prie atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal atliekų tvarkytojo ir Administratoriaus suderintą ir viešai paskelbtą grafiką, ir išstumti atliekų surinkimo priemones ištuštinimui prie važiuojamosios kelio dalies. Daugiabučiams suteikti didžiatūriai 1 m3 maišai turi stovėti prie kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių, kad paslaugos teikėjas netrukdomai galėtų aptarnauti atliekų surinkimo priemones;

32.6.  plauti ir dezinfekuoti individualius mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, biologinėms atliekoms, įskaitant ir žaliąsias atliekas surinkimo konteinerius bei konteinerius skirtus pakuočių, popieriaus, plastiko ir stiklo pakuotės atliekoms surinkti;

32.7.  tarp atliekų išvežimų, palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos/aikštelės švarą ir tvarką.

33.     Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su komunalinėmis atliekomis.

34.     Atliekų turėtojams draudžiama:

34.1.  maišyti komunalines atliekas su gamybinės ir kitos ūkinės veiklos atliekomis;

34.2.  savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą (išskyrus individualaus naudojimo konteinerius);

34.3.  užstatyti autotransporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;

34.4.  presuoti ar grūsti atliekas į konteinerius;

34.5.  išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti atliekas šalia konteinerių;

34.6.  užkasti ar atliekas vežti į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;

34.7.  mesti į konteinerius gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas; mesti į tam neskirtus konteinerius naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas;

34.8.  pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendro naudojimo teritorijas;

34.9.  gadinti ir laužyti konteinerius;

34.10.  raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;

34.11.  mišriąsias komunalines atliekas mesti į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems atliekų turėtojams priskirtus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar atvežti mišriąsias komunalines atliekas iš individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);

34.12.  deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose.

35.  Jei atliekų surinkimo priemonė tampa netinkama naudoti dėl atliekų turėtojo kaltės, ji pakeičiama už atskirą mokestį. 

36.  Žemės sklypų savininkai, valdytojai, naudotojai, komunalinių atliekų tvarkytojai yra atsakingi už atliekų konteinerių stovėjimo vietos/aikštelės priežiūrą, tvarką.

 

VI SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

37.  Komunalinių atliekų tvarkytojai vykdo Savivaldybės bei Administratoriaus reikalavimus ir užduotis, skirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti.

38.  Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę patikrinti aptarnaujamų komunalinių atliekų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę.

39.  Komunalinių atliekų tvarkytojai privalo:

39.1. teikti paslaugas pagal Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų ir kitų teisės aktų nuostatas bei sutarties su Savivaldybe ir (ar) Administratoriumi sąlygas;

39.2. neimant papildomo mokesčio pateikti atliekų turėtojams visą reikiamą mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų bei biologinių atliekų surinkimo konteinerių bei kitų atliekų surinkimo priemonių kiekį ir įvairovę; taip pat privalo aprūpinti kapines biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti skirtais konteineriais ir juos aptarnauti pagal suderintą grafiką;

39.3. tinkamai paženklinti konteinerius – ant konteinerių priekinės dalies turi būti pateikta informacija apie konteinerio paskirtį, informacija apie komunalinių atliekų tvarkytoją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris) bei informacija, kokių atliekų negalima mesti į konteinerį;

39.4. komunalinių atliekų surinkimui naudoti saugius žmonių sveikatai ir aplinkai konteinerius, atitinkančius teisės aktų ir Savivaldybės ar Administratoriaus nustatytus reikalavimus;

39.5. mišriąsias komunalines  atliekas  surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir  vežimo metu nemaišyti su pakuočių atliekomis, antrinėmis žaliavomis ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis;

39.6. konteinerius tuštinti pagal sudarytą ir su Administratoriumi suderintą grafiką, kuris skelbiamas Savivaldybės, Administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkytojo interneto tinklalapiuose ir kituose atliekų  turėtojams prieinamuose šaltiniuose (toliau – Grafikas). Grafikas gali būti keičiamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, apie tai įspėjus atliekų turėtoją Savivaldybės, Administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkytojo tinklalapiuose bei kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose;

39.7. ištuštintus kolektyvinius (bendro naudojimo) konteinerius grąžinti į jų nuolatinę stovėjimo vietą, o individualius konteinerius pastatyti į tą pačią vietą, iš kurios buvo paimti, po ištuštinimo uždaryti konteinerių dangčius;

39.8. konteinerių ištuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės);

39.9. plauti ir dezinfekuoti kolektyvinius (bendro naudojimo) mišriųjų komunalinių ir biologinių atliekų konteinerius, pastatytus daugiabučių namų teritorijose,  kai yra nors vienas iš šių požymių: nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekų dariniais vidus, iš ištuštinto konteinerio sklinda nemalonus kvapas, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį vasaros sezono metu nuo gegužės 1 d.;

39.10. plauti kolektyvinius (bendro naudojimo) pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų, tekstilės atliekų surinkimo konteinerius (jų išorę) ne rečiau kaip vieną kartą per metus pagal sudarytą ir su Administratoriumi suderintą plovimo grafiką;

39.11. pavogtus, sugadintus ir techniškai netvarkingus konteinerius suremontuoti ar pakeisti kitais to paties dydžio ir tos pačios paskirties kokybiškais konteineriais, suderinus su Savivaldybe ir (ar) Administratoriumi nustatyta tvarka:

39.11.1. konteinerius, skirtus mišriosioms komunalinėms atliekoms ir biologinėms atliekoms surinkti – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos;

39.11.2. konteinerius, skirtus pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms surinkti – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos.

39.12. didelio gabarito, naudotas padangas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas rinkti apvažiuojant atliekų turėtojus pagal su Administratoriumi suderintą Grafiką tokiu dažnumu, kuris numatytas šiose Taisyklėse ir sutarties su Savivaldybe ir (ar) Administratoriumi sąlygose;

39.13. laikytis atliekų surinkimo ir išvežimo Grafikų ir, esant pakartotiniam konteinerių perpildymo faktui, informuoti Administratorių, kuris nusprendžia, ar būtina pastatyti papildomą konteinerį ir apie tai raštu gavus informaciją iš Administratoriaus, pastatyti papildomą konteinerį;

39.14. nuolat skelbti savo interneto tinklalapyje konteineriais surenkamų mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų, biologinių atliekų, tekstilės atliekų surinkimo ir išvežimo Grafikus, konteinerių dezinfekavimo ir plovimo grafikus, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, didelių gabaritų, įskaitant naudotų padangų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Grafikus;

39.15. įspėti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų;

39.16. kontroliuoti atskirai surenkamų biologinių atliekų pirminio išrūšiavimo (pas atliekų turėtojus) kokybę;

39.17. pasibaigus mėnesiui, per 5 kalendorines dienas Administratoriui pateikti informaciją apie Savivaldybės teritorijoje surinktų ir perduotų apdoroti visų komunalinių atliekų, įskaitant rūšiuojamuoju būdu ir apvažiavimo būdu surinktų komunalinių atliekų kiekį.

40. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius šiais atvejais:

40.1. jei atliekų turėtojai nepristato (neišstumia) individualių konteinerių ar patalpose bei uždarose teritorijose esančių kolektyvinių (bendrų) konteinerių nustatytu jų ištuštinimo laiku į nurodytas vietas;

40.2. yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pavyzdžiui, jei žiemos metu nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos autotransporto priemonėmis ir pan.);

40.3. jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktai ir (ar) atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal šias Taisykles ir (ar) kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

40.4. jei tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Administratoriui.

41. Jei komunalinių atliekų tvarkytojas dėl šių Taisyklių 40 punkte nurodytų priežasčių negali ištuštinti konteinerio (-ių), komunalinių atliekų tvarkytojas šį faktą užregistruoja Administratoriaus nustatyta tvarka ir apie tai informuoja atliekų turėtoją. Esant reguliariems atvejams, komunalinių atliekų tvarkytojas turi informuoti Savivaldybę ir (ar) Administratorių.

 

VII SKYRIUS

BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

42. Savivaldybės teritorijoje biologinės atliekos kompostuojamos individualių namų valdose kompostavimo dėžėse bei surenkamos atskirai nuo kitų komunalinių atliekų individualiais ir kolektyviniais (bendrais) konteineriais arba maišais.

43. Biologinių atliekų, kurias komunalinių atliekų turėtojai privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje, sąrašas pateiktas šių Taisyklių 1 priede.

44. Biologines atliekas draudžiama mesti į mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius. Surenkamos  ir  vežamos  atskirose  atliekų  surinkimo priemonėse  surinktos biologinės atliekos negali būti sumaišomos su  mišriosiomis komunalinėmis  atliekomis ir (ar) pakuočių atliekomis bei kitomis antrinėmis žaliavomis.

45. Komunalinių atliekų turėtojai biologines atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

45.1. komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja biologines atliekas kompostuoti, turi tai daryti komposteryje (kompostavimo dėžėje), savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje;

45.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualių namų ūkių teritorijose, atskirtas  biologines atliekas privalo:

45.2.1. išmesti į tam skirtas surinkimo priemones (konteinerius ar sudėti į komunalinių atliekų tvarkytojo suteiktus maišus);

45.2.2. pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

46. Biologines atliekas, kurios susidaro tvarkant kapaviečių bei kapinių teritorijas, komunalinių atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir išmesti į tam skirtus surinkimo konteinerius, pastatytus bendrose kapinių teritorijose.

47. Individualių namų komunalinių atliekų turėtojai biologinėms atliekoms surinkti yra aprūpinami ir aptarnaujami individualiais 0,12 m3 – 0,24 m3 talpos konteineriais. Biologinės atliekos į konteinerius talpinamos tiesiogiai, nededant į plastikinius ar kitos rūšies maišelius, racionaliai išnaudojant surinkimo priemonės tūrį.

48.  Daugiabučių namų nekilnojamojo turto objektų komunalinių atliekų turėtojai biologinėms atliekoms surinkti aprūpinami paslaugos teikėjo suteiktais didžiatūriais 1 m3 talpos maišais arba kolektyviniais (bendro naudojimo) 1,1 m3 talpos konteineriais. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos  į didžiatūrius maišus dedamos tiesiogiai, nededant į plastikinius maišelius, racionaliai išnaudojant surinkimo priemonės tūrį.

49. Kapinės biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti aprūpinamos ir aptarnaujamos 1,1 m3 talpos konteineriais tik pagal suderintą grafiką.

50. Esant poreikiui (padidėjus žaliųjų atliekų kiekiui po želdinių genėjimo, kirtimo, lapų grėbimo, šienavimo, netekusio ar sulūžusio konteinerio keitimo metu ir pan.) biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti iš daugiabučių namų ir kapinių gali būti naudojami ir didžiatūriai 1 m3 talpos maišai. 

51. Konteineriais ir kitomis biologinių atliekų atskiro surinkimo priemonėmis komunalinių atliekų tvarkytojai aprūpinami pagal jų su Administratoriumi sudarytose sutartyse numatytas sąlygas.

52. Biologinės atliekos, surenkamos konteineriais iš individualių, daugiabučių namų yra vežamos nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30d. kas antrą savaitę pagal Grafiką. Biologinės atliekos, prieš jas išmetant į konteinerius, gali būti sudedamos į popierinius arba kitokius biologiškai suyrančius maišelius. Biologines atliekas draudžiama dėti į plastikinius maišelius.

53. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, surenkamos konteineriais iš kapinių yra vežamos nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal iš anksto suderintą Grafiką.

54. Bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią, Žironų kaime, Aukštelkų seniūnijoje,  kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos Administratoriaus nustatyta tvarka.

55. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto ir virtuvės atliekos (viešbučiai, moteliai, restoranai, kitos viešojo maitinimo įstaigos (švietimo įstaigos ir kt.), prekybos centrai, parduotuvės) susidariusias ir išrūšiuotas maisto ir virtuvės atliekas turi perdirbti (pvz., kompostuojant kompostavimo įrenginiuose), kitaip panaudoti (pvz., energijai gauti) visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas sutartiniais pagrindais atliekų apdorojimo įmonei. Šioms įmonėms maisto ir virtuvės atliekas draudžiama dėti į mišriųjų komunalinių atliekų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius. Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos gali būti laikinai laikomos tik nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpyklose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpyklų neturi tekėti skysčiai ir sklisti kvapai.

 

VIII SKYRIUS

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMAS

 

56.     Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

57.  Atliekų, kurias galima mesti į atitinkamus pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų (toliau – pakuočių atliekos), surinkimo konteinerius, sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 2 priede.

58.  Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo pakuočių atliekas) individualių namų ūkiuose talpinamos į tam skirtus individualius 0,24 m3 talpos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

59.  Taisyklių 58 punkte nurodyti konteineriai tuštinami pagal Grafiką ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

60.  Stiklo pakuočių atliekos individualių namų ūkiuose dedamos į tam skirtus individualius 0,12 m3 talpos stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

61.  Taisyklių 60 punkte nurodyti konteineriai tuštinami pagal Grafiką ne rečiau kaip vieną kartą per 1 mėnesį.

62.  Individualių namų ūkiai gali papildomai naudotis pakuočių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių aikštelėmis, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis ir papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

63.  Daugiabučių namų atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų kolektyvinius (bendro naudojimo) surinkimo konteinerius ir papildomai gali naudotis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštele, seniūnijų atliekų priėmimo punktais bei papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

64.  Savivaldybės teritorijoje pakuočių atliekoms surinkti naudojami kolektyviniai (bendro naudojimo) 1,3 m3, 1,6 m3 , 1,8 – 2,5 m3   ir 5,0 m3 talpos konteineriai. 

65.  Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, taip pat gali būti naudojami antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. Jeigu pakuočių atliekų gabaritai netinka pakuočių atliekų surinkimo konteineriams, jas reikia susmulkinti arba tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas.

66.  Kolektyviniai (bendro naudojimo) pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal  Grafiką ne rečiau kaip:

66.1. skirti stiklo pakuočių atliekoms surinkti „STIKLAS” – 1 kartą per mėnesį;

66.2. skirti popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti „POPIERIUS” – 2 kartus per mėnesį;

66.3. skirti plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekoms surinkti „PLASTIKAS” – 2 kartus per mėnesį.

67.         Surūšiuotos ir į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius metamos pakuočių atliekos turi būti be priemaišų (pvz., maisto, skysčio, kitų medžiagų likučių). Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių, atskirose atliekų surinkimo priemonėse  surinktos Pakuočių atliekos negali būti maišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriosiomis komunalinėmis atliekomis.

68.         Draudžiama kolektyviniuose (bendro naudojimo) pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas, mesti atliekas, kurios negali būti šalinamos šiuose konteineriuose.

69.         Draudžiama šalia kolektyvinių (bendro naudojimo) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti, taip pat šalia palikti tam skirtų konteinerių dideles, nesuplėšytas, nesulankstytas pakuotes ir pakuočių atliekas, kurias, jeigu jos netelpa į konteinerio angą ir konteineriuose yra vietos, privaloma sulankstyti ar kitaip susmulkinti ir sudėti į konteinerį.

70.         Šių Taisyklių 40 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

71.         Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Administratoriui.

72.         Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, nurodytų šių Taisyklių  40 punkte, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal Grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną. Tokiu atveju individualūs konteineriai ištuštinami ir pakuočių atliekos surenkamos kitą pagal Grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną, o pakuočių atliekų kolektyviniai (bendro naudojimo) konteineriai – kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį, bet ne vėliau kaip per 2 dienas.

73.         Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas gali pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir atliekų priėmimo punktus.

74.         Juridiniai asmenys privalo tvarkyti pakuotes ir pakuočių atliekas pagal atskirą (-as) sutartį su atitinkamos rūšies pakuočių atliekų tvarkytoju (-ais). Tik suderinus su Administratoriumi šiems juridiniams asmenims gali būti leidžiama naudotis Savivaldybės sukurta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo sistema.

75.       Gali būti taikomos ir kitos pakuočių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų turėtojų priemonės. Informacija apie papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones skelbiama komunalinių atliekų tvarkytojo, Administratoriaus ir (ar) Savivaldybės interneto tinklalapiuose.

76.       Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti ne tik mišriosioms komunalinėms atliekoms, bet ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

TEKSTILĖS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

77.  Komunalinių atliekų turėtojai surūšiuotas tekstilės atliekas (senus drabužius, kilimus, patalynę ir pan.) privalo pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Savivaldybei nutarus atskirai surinkti tekstilės atliekas specialiais konteineriais, komunalinių atliekų turėtojai tekstilės atliekas privalo talpinti į šioms atliekoms skirtus konteinerius.

 

X SKYRIUS

BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

78.  Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

79.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.1. punkte, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas pristato į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

80.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.2. ir 10.3. punktuose, pavojingąsias atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

81.  Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas gali perduoti atliekų tvarkytojui, kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal Grafiką.

82.  Komunalinių atliekų turėtojai susidariusius senus vaistus, kurių galiojimas pasibaigęs, turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

83.  Komunalinių atliekų turėtojai nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gali pristatyti į nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, mokyklose, kitose švietimo įstaigose, degalinėse ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Savivaldybės, Administratoriaus ar Organizacijų interneto tinklalapiuose, arba perduoti nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojams, kurie pagal teisės aktų reikalavimus turi priimti šias atliekas nemokamai ir nereikalaudami pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

84.  Buityje susidarančias pavojingąsias atliekas draudžiama mesti į mišriųjų komunalinių atliekų ar Pakuočių atliekų surinkimo konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XI SKYRIUS

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

85.  Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

86.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.1 punkte, elektros ir elektroninės įrangos atliekas:

86.1pristato į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir į seniūnijos atliekų priėmimo punktą, kur jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka;

86.2. perduoda atliekų tvarkytojui,  kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal Grafiką;

86.3. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ar platintojams, turintiems pareigą priimti minėtas atliekas.

87.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.2. ir 10.3. punktuose,  teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ar atliekų tvarkytojams.

88. Komunalinių atliekų turėtojai į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę gali pristatyti pakartotiniam naudojimui tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

89.  Komunalinių atliekų turėtojai susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, mokyklose, kitose švietimo įstaigose, degalinėse ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Savivaldybės, Administratoriaus ar Organizacijų interneto tinklalapiuose.

 

XII SKYRIUS

DIDELIŲ GABARITŲ IR NAUDOTŲ PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

90. Didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos iš atliekų turėtojų yra surenkamos apvažiavimo būdu pagal Grafiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

91. Komunalinių atliekų tvarkytojas ir (ar) Savivaldybė, ir (ar) Administratorius reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos.

92. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.1. punkte, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir į seniūnijos atliekų priėmimo punktą, kur jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

93. Komunalinių atliekų turėtojai į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių ir kitas atliekas (senus baldus, statybines medžiagas, dėvėtus drabužius ir pan.), kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

94. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.2. ir 10.3. punktuose, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

95. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

96. Komunalinių atliekų turėtojai nemokamai gali atiduoti naudotas padangas padangų platintojams, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų  atliekų  skaičius (skaičiuojant  vienetais) atitinka atliekų turėtojo perkamų padangų skaičių.

97. Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) dėl buityje susidariusių didelių  gabaritų  komunalinių  atliekų surinkimo papildomos paslaugos,  komunalinių atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi  dienos, apie  tai  iš  anksto  informuodamas besikreipiantį atliekų turėtoją.

98. Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XIII SKYRIUS

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

99.  Šios taisyklės reglamentuoja tik statybos ir griovimo atliekų, susidarančių pas atliekų turėtojus, nurodytus šių Taisyklių 10.1. punkte, atliekant smulkius patalpų statybos ir griovimo ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

100. Atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 10.2. ir 10.3. punktuose, savo statybos ir griovimo atliekas tvarko arba perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

101. Atliekų turėtojai statybos ir griovimo atliekas (įskaitant atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, pvz., asbesto turinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, pagal galimybes išrūšiuoti (metalas, mediena, gruntas, šiferis, putų polistirolas ir kt.), sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

102. Atliekų turėtojai, kurie per kalendorinius metus sukaupė didesnį statybos ir griovimo atliekų kiekį, nei yra leidžiama pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, perduoda šias atliekas tvarkančiai (apdorojančiai) įmonei patys arba per atliekų vežėją sutartiniais pagrindais.  

103. Statybos ir griovimo atliekos, kad neužterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

104. Statybos ir griovimo atliekas draudžiama mesti į mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XIV SKYRIUS

MIŠRIŲJŲ KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO PIRMINIO RŪŠIAVIMO) ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

105.            Savivaldybės teritorijoje mišriąsias komunalines atliekas surenka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės ir (ar) Administratoriaus parinktas komunalinių atliekų tvarkytojas.

106.            Mišriosios komunalinės atliekos surenkamos visoje Savivaldybės teritorijoje iš visų atliekų turėtojų. 

107.            Komunalinių atliekų turėtojai mišriąsias komunalines, t. y. po rūšiavimo likusias atliekas, turi išmesti į mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

108.            Prieš išmetant mišriąsias komunalines atliekas į konteinerį, komunalinių atliekų turėtojai privalo jas tvarkingai sudėti į plastikinius (polietileninius) maišelius ir juos užrišti.

109.          Individualių namų atliekų turėtojai yra aptarnaujami 0,12 m3 – 0,24 m3 talpos individualiais konteineriais.

110.          Daugiabučių namų ir sodininkų bendrijų komunalinių atliekų turėtojai aptarnaujami antžeminiais 1,1 m3 , 1,3 m3 , pusiau požeminiais arba požeminiais 5,0 m3 kolektyviniais (bendro naudojimo) konteineriais, kurių skaičius mišriųjų komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį. Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai, taip pat antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. 

111.          Juridiniai asmenys, turintys teritoriją, kurioje gali būti pastatyti individualūs konteineriai, naudojasi individualiais 0,12 m3 – 1,1 m3 talpos konteineriais, kurių dydis ir skaičius yra statomas pagal poreikį Juridiniai asmenys, kurie neturi teritorijos, kurioje gali būti pastatyti individualūs konteineriai, naudojasi kolektyviniais (bendro naudojimo) konteineriais.

112.          Konteineriais aprūpina ir juos keičia komunalinių atliekų tvarkytojai pagal jų su Administratoriumi sudarytose sutartyse numatytas sąlygas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo konteinerį komunalinių atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti šių Taisyklių 39.11.1. papunktyje nustatyta tvarka. 

113.          Mišriosios komunalinės atliekos iš individualių namų yra vežamos kas antrą savaitę pagal grafiką.

114.          Mišriosios komunalinės atliekos iš daugiabučių namų kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių vežamos ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę pagal grafiką.

115.          Mišriosios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų, sodininkų bendrijų vežamos pagal iš anksto su šiais asmenimis suderintą grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

116.          Šių Taisyklių 40 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, nurodytų Taisyklių 40 punkte, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną. Tokiu atveju individualūs konteineriai ištuštinami ir mišriosios komunalinės atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną, o mišriųjų komunalinių atliekų kolektyviniai (bendro naudojimo) konteineriai ištuštinami, kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį, bet ne vėliau kaip per 2 dienas.

117.            Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje. Jei atliekų turėtojas neturi privačios nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo ar jam priskirtos tvarkyti teritorijos, konteineriai gali stovėti Savivaldybės ar Administratoriaus nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje ar aikštelėje.

118.            Mišriųjų komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių konteinerių išdėstymas nustatytas schemoje, patvirtintoje Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A-429 (8.2).

119.            Mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių stovėjimo naujos vietos (prie naujų namų ar kitos vietos)  nustatomos kiekvienam daugiabučiam namui ar kelių namų grupei tokiu principu: ne arčiau kaip 10 m nuo daugiabučio pastato ir 3 m nuo vienbučio (dvibučio) namo langų ir durų. Šis principas įgyvendinamas pagal galimybes, atsižvelgiant į vietovės specifiką, jo galima nesilaikyti įrengiant pusiau požeminių ar požeminių konteinerių aikšteles.

120.          Sodininkų bendrijų teritorijose mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės parenkamos pagal susitarimą su bendrijos atstovais prie pagrindinio įvažiavimo ar išvažiavimo iš teritorijos ar teritorijos viduje taip, kad būtų patogu juos aptarnauti.

121.          Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti mišriosioms komunalinėms atliekoms ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

122.          Mišriųjų komunalinių atliekų konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių turi būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.

123.          Už individualių konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako komunalinių atliekų turėtojas, už kolektyvinių (bendro naudojimo) – komunalinių atliekų tvarkytojas, kuris privalo plauti ir dezinfekuoti mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius šių Taisyklių 39.9. punkte nustatytu dažniu.

124.          Draudžiama kolektyviniuose (bendro naudojimo) mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas arba dėti į juos atliekas, kurių šalinimas šiuose konteineriuose yra draudžiamas. Draudžiama pilti atliekas šalia kolektyvinių (bendro naudojimo) mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių.

 

XV SKYRIUS

GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ VALYMO SĄŠLAVŲ TVARKYMAS

 

125.   Už gatvėse, šaligatviuose ir kitose teritorijose (viešosiose erdvėse) susikaupusių sąšlavų išvežimą atsakingos teritorijas valančios ir prižiūrinčios įmonės bei teritorijų savininkai.

126.   Gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos gali būti šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Už šių atliekų šalinimą sąvartyne turi mokėti įmonė, kuri vykdo teritorijos priežiūrą ir pristato šias atliekas į sąvartyną.

127.   Draudžiama gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavas pilti į komunalinių atliekų konteinerius.

 

XVI SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

128.       Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Radviliškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos vietinėje spaudoje, Savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapiuose.

129.       Atliekų turėtojai Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose nustatyta tvarka informuojami apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, paslaugų kainas ir pan. Ši informacija teikiama Savivaldybės ir (ar) Administratoriaus, komunalinių atliekų tvarkytojo interneto  tinklalapiuose,  buveinėse raštu, telefonu  ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

130.       Komunalinių atliekų tvarkytojas, pasinaudodamas įvairiais jam prieinamais būdais, privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo būdus ir ypatumus, siekiant surinkti geros kokybės pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, atliekų pavojingumą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

131.       Kiekvienais metais iki birželio 1 d. Administratorius internetiniame tinklalapyje paskelbia metinę veiklos ataskaitą.

132.       Gamintojai (importuotojai) ar Organizacija nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos bei kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšas visuomenės švietimo ir informavimo veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka.

133.       Savivaldybė ir Administratorius įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas Savivaldybės atliekų tvarkymo plane.

134.       Atliekų rūšiavimui skatinti Administratorius privalo ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą Savivaldybės teritorijoje, pateikiant informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo priemones.

135.       Administratorius ne rečiau kaip du kartus per metus turi pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą visiems gyventojams, o taip pat šią informaciją skelbti interneto tinklalapyje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo Savivaldybės teritorijoje vietos (nurodant surenkamas atliekas, darbo laiką, kontaktinę informaciją, kainas, jei tokios nustatytos), gyventojų teisės, perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose.

 

XVII SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENA

 

136. Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl šių atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja Savivaldybės teritoriją aptarnaujantys komunalinių atliekų tvarkytojai, Administratorius ir Savivaldybė.

137. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai privalo įdiegti ir palaikyti kokybės užtikrinimo ir ataskaitų teikimo  apie teikiamą paslaugą sistemą, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės stebėseną pagal sutartyje su Administratoriumi nustatytus reikalavimus.

138. Komunalinių atliekų tvarkytojų įdiegta kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

138.1. komunalinių atliekų turėtojų skundai bus registruojami ir apie juos bus pranešama Administratoriui;

138.2. esant pagrįstiems skundams trūkumai bus pašalinti;

138.3.bus teikiama kokybiška komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

139. Savivaldybės teritorijoje veikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai, pasibaigus mėnesiui, per 5 kalendorines dienas Administratoriui turi pateikti:

139.1. duomenis apie Savivaldybės teritorijoje įvairiuose šaltiniuose surinktų ir perduotų apdoroti visų komunalinių atliekų, įskaitant rūšiuojamuoju būdu ir apvažiavimo būdu surinktų komunalinių atliekų kiekį pagal atliekų rūšis ir atskiras atliekų turėtojų grupes raštu ir elektroninėje laikmenoje;

139.2. duomenis apie praėjusį mėnesį gautų skundų ir prašymų skaičių ir priežastis, atsakymų į juos raštu skaičių;

139.3. duomenis apie konteinerių, ištuštintų per ataskaitinį mėnesį, skaičių elektroninėje laikmenoje;

139.4. duomenis apie konteinerių priežiūrą kiekvieną mėnesį (plovimą, dezinfekavimą, keitimą ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

139.5. dirbančių transporto priemonių sąrašus (nurodant markę, valstybinį numerį, talpą m3 ir tonomis, paskirtį);

139.6. dirbančių transporto priemonių maršrutus (GPS duomenų pagrindu);

139.7. dirbančių transporto priemonių sąrašus (nurodoma markė, valstybinis numeris, talpa m3 ir tonomis, paskirtis).

140.       Atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į Savivaldybę arba Administratorių su skundu dėl komunalinių atliekų tvarkytojo neveikimo ar netinkamo veikimo. Tokie skundai yra nagrinėjami Savivaldybės nustatyta tvarka.

141.       Administratorius teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę vertina pagal šiuos paslaugos kokybės rodiklius:

141.1. konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką;

141.2. visų sutartyje numatytų rinkliavos mokėtojų 100 % aptarnavimas;

141.3. pagarbus elgesys su rinkliavos mokėtojais, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

141.4. reguliari ir savalaikė konteinerių būklės priežiūra (plovimas, dezinfekavimas, remontas);

141.5. trūkstamų, pavogtų ir sugadintų konteinerių pateikimas, pakeitimas ir/ar sutvarkymas nustatytu terminu; 

141.6. švaros užtikrinimas aplink konteinerius;

141.7. ataskaitų ir informacijos perdavimas Administratoriui nustatytu laiku;

141.8. savalaikis ir teisingas ataskaitų apie kontrolinius apvažiavimus pateikimas.

142. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės rodiklių stebėsenos metu nustačius neatitiktis, Administratorius privalo nedelsiant imtis priemonių pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę.

 

XVIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

143.   Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Savivaldybė ir Administratorius. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.

144.   Komunalinių atliekų tvarkymo, įskaitant rūšiavimo susidarymo vietoje kokybės, kontrolę vykdo Administratoriaus kontrolės padalinys, kuris veikia pagal Administratoriaus direktoriaus patvirtintus nuostatus.

145.   Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymo bei atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja Savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyrius ir Administratorius.

146.   Asmenims, pažeidusiems taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal ją nustatančius teisės aktus.

147.   Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

_____________________

 

part_74c3b519d1404a64896813a082119d55_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo

taisyklių

1 priedas

 

BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ, KURIAS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAI PRIVALO RŪŠIUOTI JŲ SUSIDARYMO VIETOJE, SĄRAŠAS

 

Biologinės atliekos, kurias komunalinių atliekų turėtojai privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje*

Maisto ir virtuvės atliekos

Sodo ir kitos buitinės atliekos

Augalinės kilmės maisto atliekos:

·    vaisių ir daržovių liekanos;

·    vaisių ir  daržovių žievės;

·    netinkami naudoti vaisiai, daržovės;

·    arbatžolės, arbatos pakeliai;

·    kavos tirščiai bei jų filtrai.

 

Sodo ir daržo atliekos:

·    augalų lapai;

·    nupjauta žolė;

·    smulkios šakos;

·    jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų);

·    šiaudai ir šienas;

·    velėna;

·    pjuvenos;

·    naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių ir kt.) natūralūs pakratai;

sena vazonų žemė, kambariniai augalai,    gėlės.

 

 

·    Komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybę ir pageidauja biologines atliekas kompostuoti, turi tai daryti komposteryje (kompostavimo dėžėje), savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualių namų ūkių teritorijose, atskirtas biologines atliekas privalo išmesti į šioms atliekoms skirtus konteinerius arba pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

______________________

part_234ab002bf414a4d879b726405299266_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo

taisyklių

2 priedas

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, KURIAS GALIMA MESTI Į ATITINKAMUS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIUS, SĄRAŠAS*

 

Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Pakuočių atliekos

 

(neužterštos maisto bei kitų medžiagų likučiais)

Kitos antrinės žaliavos

Individualūs ir kolektyviniai konteineriai**

Skirti stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti (STIKLAS)

Skirti popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekoms surinkti (POPIERIUS)

Skirti plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekoms surinkti (PLASTIKAS)

Stiklinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

+

 

 

a)   visų dydžių ir spalvų stikliniai buteliai ir buteliukai (be kamščių);

 

+

 

 

b)   stiklainiai (be dangtelių);

 

+

 

 

c)   kitos stiklinės pakuotės ir jų duženos.

 

+

 

 

 

d)  stikliniai indai, vazos ir kiti stiklo gaminiai;

+

 

 

 

e)   skaidrus lakštinis (langinis) stiklas

 

 

 

Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos,

 

iš jų:

 

 

+

 

a)   visų rūšių kartonas, jo lakštai, gofruoto kartono dėžės ir kartono dėžutės;

 

 

+

 

b)   popieriniai krepšiai, maišeliai, pakavimo popierius;

 

 

+

 

c)   kitos kartoninės ir popierinės pakuotės;

 

 

+

 

 

d)  laikraščiai, žurnalai, vokai, lankstinukai, skrajutės ir kiti reklaminiai spaudiniai;

 

+

 

 

e)   bloknotai ir knygos

 

(be kietų viršelių);

 

+

 

 

f)   kitas spaudos ir rašomasis popierius.

 

+

 

Plastikinių ir PET (polietileno tereftalato) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   plastikiniai buteliai, indeliai, dėžutės bei kitos talpos nuo gėrimų ir kitų maisto produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   plastikiniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

c)   plastikiniai maišeliai ir plėvelės;

 

 

 

+

d)   PET ir PP tvirtinimo juostos;

 

 

 

+

e)   kita plastikinė pakuotė (su įspaustais PET, HDPE, PE, LPPE, PP, PS ženklais);

 

 

 

+

 

f)   polietileno plėvelė;

 

 

+

 

g)   plastikiniai indai.

 

 

+

Kombinuotų (vyraujanti medžiaga popierinius ir kartonas) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   kartoninės gėrimų pakuotės nuo sulčių ir pieno produktų (Tetra Pak, Pure-Pak ir kt.);

 

 

 

+

b)   laminuoto popieriaus ir kartono pakuotės.

 

 

 

+

Metalinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   skardinės nuo gėrimų ir kitų maistų produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   konservų ir kitos dėžutės;

 

 

 

+

c)   metaliniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

d)   metalinės tvirtinimo juostos;

 

 

 

 

 

e)   metaliniai indai ir įrankiai, kepimo skardos bei kitos metalinės atliekos.

 

 

+

Kombinuotų (kitų) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   traškučių pakeliai;

 

 

 

+

b)   kavos, ledų pakeliai.

 

 

 

+

Medinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   medinės dėžės ir dėžutės;

 

 

 

+

b)   medinės pakuotės ir jų sudėtinės dalys prekių tvirtinimui ir transportavimui.

 

 

 

+

Kitos pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   džiuto maišai ir kitos medžiaginės pakuotės;

 

 

 

+

b)   keraminiai buteliai ir dėžutės.

 

 

 

+

 

* Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

** Individualaus naudojimo konteineriais, skirtais visų rūšių pakuočių atliekų (išskyrus stiklinių) bei kitų tinkamų perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekų surinkimui iš individualių gyvenamųjų namų valdų turi būti surenkamos visos aukščiau nurodytos komunalinių atliekų rūšys, išskyrus nurodytas stiklinių pakuočių ir kitas stiklo atliekas (kai pastarųjų atliekų surinkimui naudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai). Iki tol, kol stiklinių pakuočių ir kitų stiklo atliekų surinkimui nenaudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai, individualaus naudojimo konteineriais iš individualių gyvenamųjų namų valdų surenkamos visų rūšių pakuočių atliekos bei kitos tinkamos perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekos, išskyrus stiklo atliekas.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-377, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23325

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-962 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-778, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14149

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-962 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_56c4031060af405394dc9902e81374ce_end