Suvestinė redakcija nuo 2018-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10047

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-01:

Nr. B1-593, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11142

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. B1-610

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1Tvirtinu pridedamą Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr.  B1-610

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. birželio 29 d.

įsakymo Nr. B1-593 redakcija)

 

Vaikų UGDYMO įstaigų, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGų IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLų VALGIARAŠČIŲ derinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų (teikiančių apgyvendinimo paslaugas) valgiaraščių (toliau – valgiaraščiai) derinimo su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėmis valstybinėmis maisto ir veterinarijos tarnybomis tvarką.

2. Aprašas taikomas vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų (teikiančių apgyvendinimo paslaugas) steigėjams, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems maitinimo paslaugas vaikų ugdymo įstaigoms, vaikų socialinės globos įstaigoms ir vaikų poilsio stovykloms (teikiančioms apgyvendinimo paslaugas) (toliau – įmonės arba įstaigos), ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

3. Aprašas netaikomas įmonėms arba įstaigoms, kurių valgiaraščiai buvo parengti pagal:

3.1. patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje adresu http://www.smlpc.lt.

3.2. Neteko galios nuo 2018-10-10

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), Lietuvos Respublikos maisto ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose.

5. Įmonės arba įstaigos valgiaraščius derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėmis valstybinėmis maisto ir veterinarijos tarnybomis (toliau – teritorinės VMVT).

6. Teritorinės VMVT vertina valgiaraščių atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio Aprašo nustatytiems reikalavimams.

 

II SKYRIUS

VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKA

 

7. Įmonė arba įstaiga, siekianti suderinti valgiaraštį, turi kreiptis į savo veikimo vietoje esančią teritorinę VMVT ir pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas (elektroninėmis priemonėmis pateikiami tik skenuoti dokumentai):

7.1. nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);

7.2. nustatytos formos valgiaraštį (Aprašo 2 priedas):

7.2.1. kuris turi būti sudarytas kiekvienai amžiaus grupei atskirai,

7.2.2. kuriame kiekvienas patiekalas (pagrindinis patiekalas, padažas, garnyras ir t. t.) turi būti nurodytas atskirai,

7.2.3. kuriame nurodytų patiekalų pavadinimai turi būti aiškūs ir suprantami. Rekomenduojama atsisakyti simbolinių patiekalų pavadinimų, tokių kaip „Gaidelio“ salotos (geriau – morkų ir obuolių salotos), „Trakų“ suktinukai (geriau – kiaulienos ir vištienos suktinukai) ir kt.,

7.2.4. kuriame turi būti nurodyta tiksli pagrindinio patiekalo išeiga – pagrindinio patiekalo pavadinime turi būti aiškiai nurodytos pagrindinės patiekalo sudedamosios dalys (pvz., daržovių troškinys su dešrelėmis 100/100, bulvių plokštainis su kalakutų šlaunelių mėsa 188/62, maltos žuvies (jūros lydekos) kotletai su bulvėmis 100/100),

7.2.5. kuriame turi būti nurodomos savaitės, savaitės dienos, kiekvieno vaikų maitinimo laikas (išskyrus bendrojo ugdymo įstaigas) ir kurio kiekvienas lapas turi būti sunumeruotas (išskyrus titulinį). Valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir vaikų ugdymo ar socialinės globos įstaigos, ar vaikų poilsio stovyklos vadovų parašais ir spaudais (jeigu vadovai juos turi),

7.2.6. kurio tituliniame lape turi būti nurodytas ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, adresas, darbo laikas ir vaikų amžiaus grupė,

7.2.7. kuriame padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

 

8.  Įmonė arba įstaiga Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją (patvirtintą atsakingo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu) teritorinei VMVT gali pateikti paštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai.

9.  Teritorinė VMVT, gavusi įmonės arba įstaigos dokumentus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu el. paštu arba adresu informuoja ją apie dokumentų gavimą, nurodydama prašymo gavimo datą, terminą, per kurį dokumentai bus įvertinti, galimas įstaigos arba įmonės teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl valgiaraščių derinimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl valgiaraščio derinimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą nelaikomas valgiaraščio suderinimu.

10.    Jei teritorinė VMVT, įvertinusi įmonės arba įstaigos pateiktus dokumentus, nustato, kad įmonė arba įstaiga pateikė netinkamai įformintus arba ne visus dokumentus, kurių reikia valgiaraščio vertinimo pažymai (Aprašo 3 priedas) gauti, nustato ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti ir apie tai informuoja įmonę arbą įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu. Tokiu atveju terminas, per kurį įmonės arba įstaigos pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos. Laikotarpis, per kurį įmonė arba įstaiga šalina teritorinės VMVT nurodytus trūkumus, į Aprašo 12 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.

11. Prireikus teritorinė VMVT gali paprašyti įmonės ar įstaigos papildomų dokumentų, pvz., receptūrų, kuriomis pagrindžiama patiekalų maistinė ir energinė vertė, ir kt. Laikotarpis, per kurį įmonė arba įstaiga nepateikia dokumentų, kurių paprašė teritorinė VMVT, į Aprašo 12 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

 

12.  Teritorinė VMVT, įvertinusi įmonės arba įstaigos pateikto valgiaraščio atitiktį teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu būdu išduoda įmonei arba įstaigai valgiaraščio vertinimo pažymą ir suderintą valgiaraštį. Suderinto valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti pažymėtas teritorinės VMVT spaudu ir kiekviename lape turi būti nurodytas valgiaraščio vertinimo pažymos numeris ir data.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

 

13.  Atlikus suderintų valgiaraščių keitimus, jie turi būti pakartotinai derinami su teritorine VMVT.

14. Pakartotinai derinti suderintų valgiaraščių nereikia:

14.1. atliekant suderinto valgiaraščio minimalius keitimus, pvz., pakeitus vieną tos pačios maisto produktų grupės maisto produktą ar patiekalą kitu maisto produktu ar patiekalu, kai maisto produkto ar patiekalo maistinė ir energinė vertė išlieka tokia pati arba pakinta ne daugiau 5 %;

14.2. keičiant patiekalo sudėtines dalis pagal metų laikus (pvz., raugintų kopūstų sriubą keičiant šviežių kopūstų sriuba, burokėlių sriubą – šaltibarščiais);

14.3. jeigu įmonė arba įstaiga naudojasi valgiaraščiu, kuris jau buvo suderintas su kita teritorine VMVT. Valstybinės maisto kontrolės metu įmonė arba įstaiga teritorinei VMVT turi pateikti valgiaraščio suderinimo kopiją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

 

15. Jei teritorinė VMVT, vertindama įmonės ar įstaigos pateiktą derinti valgiaraštį, nustato, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų arba jame yra techninių klaidų (pvz., skaičiavimo ir kt.), grąžina įmonei arba įstaigai jos prašyme nurodytu būdu valgiaraštį nustatytiems trūkumams pašalinti.

16. Teritorinė VMVT įmonės ar įstaigos pateikto valgiaraščio nederina, jeigu įmonė arba įstaiga per Aprašo 10 punkte nustatytą terminą nepateikia kartu su valgiaraščiu visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų arba pateikia netinkamai įformintus, klaidingus ar suklastotus dokumentus, ir apie tai informuoja įmonę arba įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu.

17. Aprašo 3.1, 3.2 ir 14.3 papunkčiuose nurodytų valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės bei vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos vadovų ar jų įgaliotų asmenų parašais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Įmonės arba įstaigos turi teisę Apraše nurodytus dokumentus teikti teritorinėms VMVT per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotus asmenis.

19. Teritorinių VMVT pareigūnai privalo užtikrinti gautos iš įmonių arba įstaigų informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą.

20. Suderintų valgiaraščių kopijos ir kiti dokumentai, susiję su valgiaraščių derinimu, saugomi atitinkamose teritorinėse VMVT.

21. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Teritorinių VMVT priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl valgiaraščio derinimo formos pavyzdys)

 

_____________________________________

(valgiaraštį teikiančios derinti įmonės arba įstaigos pavadinimas)

________________________________________________

(įmonės arba įstaigos kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

_________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL VALGIARAŠČIO DERINIMO

 

____________

(data)

________________

(vieta)

 

 

Prašome suderinti __________________________________________________________

(vaikų ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos arba vaikų poilsio

________________________________________________________________________________

stovyklos pavadinimas, adresas)

 

________________________________________________ amžiaus grupės (-ių) valgiaraštį (-čius).

(vaikų amžiaus grupė, pvz., 1–3 m., 4–7 m., 6–10 m., 11 m. ir vyresni ir kt.)

 

 

Pageidaujame valgiaraščio vertinimo pažymą (-as) ir valgiaraštį (-čius) gauti (pažymėti):

□ – el. paštu (patvirtintus atsakingo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu);

□ – kitomis elektroninėmis priemonėmis;

□ – paštu;

□ – tiesiogiai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

 

PRIDEDAMA:

1. _______________________________________________________________________

(valgiaraščio pavadinimas)

2. _______________________________________________________________________

(kiti dokumentai)

 

 

______________               ________________           _____________________________

(pareigos)                                      (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Valgiaraščio formos pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________

(ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas) pavadinimas, adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ DIENŲ VALGIARAŠTIS

(nurodyti dienų skaičių)                                                                                                    

_______

(nurodyti vaikų amžiaus grupę)

 

 

 

 

Įstaigos darbo laikas

Nuo __ iki__ val.

 

 

 

 

 

 

1 savaitė

Pirmadienis    

Pusryčiai   val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

Iš viso:

0

0

0

0

Pietūs   val.*

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g*

Energinė* vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

Iš viso:

0

0

0

0

Priešpiečiai (pavakariai)   val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

Iš viso:

0

0

0

0

Vakarienė   val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

Iš viso:

0

0

0

0

Iš viso (dienos davinio):

0

0

0

0

* – neprivaloma nurodyti bendrojo ugdymo įstaigų valgiaraštyje

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Valgiaraščio vertinimo pažymos formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

 

20__ m. ____________ ___ d. Nr._____

 

 

________________________________________________________________________________

(vaikų ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos arba vaikų poilsio stovyklos pavadinimas, adresas)

________________________________________________________________________________

(valgiaraštį teikiančios derinti įmonės arba įstaigos pavadinimas, adresas)

 

Įvertintas __________________________________________________ vaikų amžiaus grupės

(1–3 m., 4–7 m., 6–10 m., 11 m. ir vyresni ir kt.) (įrašyti tinkamą)

pusryčių / priešpiečių / pietų / pavakarių / vakarienės valgiaraštis.

(nereikalingą išbraukti)

 

Nustatytos neatitiktys (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis ar kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Vertinimo išvada: suderinta / nesuderinta

(nereikalingą išbraukti)

 

Ši pažyma gali būti apskųsta teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.   (nurodoma tuo atveju, jei valgiaraštis nesuderinamas)

 

Vertinimą atliko:

 

Viršininkas                                               _______________               ________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)                  

__________________________             _______________                _______________________  

(vertinimą atlikusio asmens pareigos)                          (parašas)                                           (vardas ir pavardė)              

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-593, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11142

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-832, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15979

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo