Suvestinė redakcija nuo 2018-09-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21650

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. SKIRIAMŲ SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI PRISKIRTOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PASKIRSTYMO TARP SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 3D-846

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedo nauja redakcija pagal 3D-668

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-668, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14901

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-668, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14901

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 3D-846 „Dėl 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo