Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11861

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2007 M. Gruodžio 28 D. ĮSAKYMO Nr. B1-897 „DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 10 d. Nr. B1-417

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi: 

1.     P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtinu Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

 

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.;

2.2. veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licencijas, kvalifikacijos kėlimas už 2016–2017 metus vertinamas pagal iki šio įsakymo galiojusį Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-711, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17229

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Darius Remeika


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-897

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. B1-417 redakcija)

 

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato veterinarijos gydytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo (toliau – kvalifikacijos kėlimas) tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kvalifikacijos kėlimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius.

2.2. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ORGANIZAVIMAS

 

3. Kvalifikaciją turi kelti visi veterinarijos gydytojai, turintys galiojančią veterinarijos praktikos licenciją, ir veterinarijos gydytojai, kurių veterinarijos praktikos licencijos galiojimas yra sustabdytas (toliau – veterinarijos gydytojai).

4. Kvalifikacijos kėlimo formos ir renginiai: kursai, mokymai, seminarai, konferencijos, stažuotės, straipsnių, mokslinės ar metodinės medžiagos veterinarijos klausimais rengimas ir skelbimas, dalyvavimas veterinarijos srities moksliniuose tiriamuosiuose projektuose, vadovavimas veterinarijos specialybės studentų gamybinei praktikai ar veterinarijos gydytojams rezidentams ar doktorantams, mokymasis veterinarinės medicinos rezidentūroje ar doktorantūroje.

5. Kvalifikacijos kėlimo metu veterinarijos gydytojai turi būti supažindinami su:

5.1. naujausiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarijos praktiką;

5.2. gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo naujovėmis;

5.3. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemonėmis ir programomis;

5.4. gyvūninio maisto ir žaliavų veterinarine sanitarine ekspertize;

5.5. gyvūnų gaišenų patologoanatominio tyrimo ir dokumentacijos tvarkymo reikalavimais;

5.6. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimais;

5.7. naujų veterinarinių vaistų farmakologinėmis savybėmis, farmakokinetika ir veterinarinių vaistų naudojimo ypatumais, farmakologinio budrumo sistema;

5.8. racionaliu antimikrobinių medžiagų naudojimu veterinarijoje;

5.9. gyvūnų gerove ir apsauga;

5.10. gyvūnų veisimu ir sėklinimu;

5.11. gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos ir saugos reikalavimais;

5.12. veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose produktuose kontrolės sistema;

5.13. veterinarinių biocidinių produktų naudojimu;

5.14. veterinarinės dokumentacijos tvarkymo reikalavimais;

5.15. kitais mokslo ir technikos pasiekimais veterinarijos srityje.

6. Kvalifikacijos kėlimą Lietuvos Respublikoje gali organizuoti Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – LVGA), Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – LSGVGA), Veterinarijos farmacijos asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, kiti asmenys, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – kvalifikacijos kėlimo organizatoriai). Veterinarijos gydytojas pats pasirenka kvalifikacijos kėlimo formas ir renginius.

7. Kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai, mokymai, konferencijos turi būti vykdomi pagal kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus parengtą Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimo programą (toliau – Programa). Į Programą turi būti įtraukta bent viena Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyta tema; ji turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % bendro Programos akademinių valandų skaičiaus. Programoje turi būti nurodyta:

7.1. kiekvienai temai skirtas akademinių valandų skaičius;

7.2. kiekvienos temos lektorių vardai ir pavardės bei patirtis srityje, kurią pristatys lektorius skaitydamas pranešimą nurodyta tema;

7.3. kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus duomenys (pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas);

7.4. kvalifikacijos kėlimo organizavimo vieta (-os) ir laikas;

7.5. už kvalifikacijos kėlimą atsakingo asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

8. Kvalifikacijos kėlimo organizatorius atsakingas už tinkamą lektorių parinkimą ir tinkamą bei kokybišką Programoje nurodytų temų išdėstymą.

9. Programos ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kvalifikacijos kėlimo renginio pradžios turi būti pateiktos LVGA ar LSGVGA vertinti. Šio punkto nuostatos netaikomas, kai kvalifikacijos kėlimą organizuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) arba jos teritorinis padalinys Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.

10. LVGA ar LSGVGA, gavusi Programą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikta derinti Programa atitinka Tvarkos aprašo 7 punktą. LVGA, LSGVGA, vertindama Programą, turi teisę kreiptis į kvalifikacijos kėlimo organizatorių su prašymu pateikti lektorių gyvenimo aprašymus ir numatomų skaityti pranešimų santraukas. LVGA, LSGVGA, pripažinusi Programą tinkama, ją užregistruoja Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimo programų registracijos žurnale (toliau – Žurnalas). Žurnale nurodoma:

10.1. Programos registracijos numeris;

10.2. Programos data;

10.3. Tvarkos aprašo 7.2–7.4 papunkčiuose nustatyti duomenys;

10.4. Programos tema (-os) ir jai (joms) skirtas bendras valandų skaičius.

11. LVGAar LSGVGA, Programą pripažinusi tinkama ir užregistravusi, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroniniu paštu informuoja kvalifikacijos kėlimo organizatorių apie Programos pripažinimą tinkama, nurodant registracijos numerį ir datą. Jei LVGA, LSGVGA Programą pripažįsta netinkama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroniniu paštu informuoja kvalifikacijos kėlimo organizatorių apie Programos pripažinimą netinkama, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis.

12. Kvalifikacijos kėlimo organizatorius, užregistravęs Programą LVGA ar LSGVGA, pagal ją gali organizuoti kelis kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokymus ar konferencijas.

13. Informacija apie organizuojamą kvalifikacijos kėlimą skelbiama Programą pripažinusių tinkama LVGA ar LSGVGA ir kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus interneto svetainėse.

 

III skyrius

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VERTINIMAS

 

14. Kvalifikacijos kėlimas vertinamas valandomis:

14.1. dalyvavimas vienos akademinės valandos trukmės kursuose, seminare, stažuotėje, konferencijoje Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje – 1 valanda;

14.2. vienos akademinės valandos trukmės paskaitos / pranešimo parengimas ir skaitymas kursuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose, stažuotėse:

14.2.1. lietuvių kalba – 5 valandos,

14.2.2. užsienio kalba – 10 valandų;

14.3. vienos akademinės valandos trukmės praktinio užsiėmimo seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose ar stažuotėse vedimas:

14.3.1. lietuvių kalba – 2 valandos,

14.3.2. užsienio kalba – 3 valandos;

14.4. parengta ir paskelbta metodinė medžiaga veterinarijos klausimais, išspausdintas straipsnis veterinarijos tema laikraštyje, žurnale ar panašaus pobūdžio leidinyje:

14.4.1. lietuvių kalba – 3 valandos,

14.4.2. užsienio kalba – 6 valandos;

14.5. išspausdintas straipsnis veterinarijos klausimais moksliniame leidinyje (įskaitant žurnalą):

14.5.1. lietuvių kalba – 10 valandų,

14.5.2. užsienio kalba – 15 valandų;

14.6. darbas su praktiką atliekančiais veterinarijos specialybės studentais – 1 mėnuo:

14.6.1. aukštųjų universitetinių mokyklų – 10 valandų,

14.6.2. aukštųjų neuniversitetinių mokyklų – 7 valandos;

14.7. dalyvavimas viename moksliniame tiriamajame projekte, susijusiame su veterinarija, – 10 valandų;

14.8. mokymasis vienerius metus veterinarinės medicinos doktorantūroje ar rezidentūroje – 16 valandų;

14.9. vadovavimas vienerius metus veterinarinės medicinos doktorantams ar rezidentams – 32 valandos.

15. Jei metodinės medžiagos, straipsnio autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių dalijant iš autorių skaičiaus. Straipsniai ir metodinė medžiaga, parengti per paskutinius dvejus metus iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, įskaitomi į kvalifikacijos kėlimą. Straipsnio apimtis turi būti ne mažesnė kaip du A4 formato lapai, įskaitant iliustracijas, lenteles, schemas, metodinės medžiagos apimtis – dešimt A4 formato lapų.

16. Tinkamu kvalifikacijos kėlimu pripažįstamas veterinarijos gydytojų dalyvavimas VMVT arba jos teritorinio padalinio organizuojamuose mokymuose, seminaruose ar kursuose, kuriuose dėstomos Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytos temos. Tuo atveju, kai į VMVT arba jos teritorinio padalinio organizuojamų mokymų, seminarų ar kursų programą yra įtraukiamos ir kitos temos, nei nustatytos Tvarkos aprašo 5 punkte, Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytos temos turi būti išvardytos veterinarijos gydytojams išduodamame kvalifikacijos kėlimo pažymėjime (toliau – pažymėjimas). Pažymėjime turi būti nurodytas ir VMVT direktoriaus ar teritorinio padalinio vadovo įsakymo, kuriuo vadovaujantis organizuojami mokymai, seminarai ar kursai ir patvirtinama jų programa, data ir numeris. Kvalifikacijos kėlimas šiame punkte nurodytuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose vertinamas valandomis, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 14 punkte.

17. Veterinarijos gydytojai turi per dvejus metus ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių 6 valandas turi sudaryti dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais ir 10 valandų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo klausimais, kelti kvalifikaciją. Jeigu nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo datos iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos yra praėję mažiau kaip 24 mėnesiai, kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius atitinkamai turi būti sumažinamas (privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius apskaičiuojamas deklaruojamo laikotarpio mėnesių skaičių padauginus iš koeficiento 1.33).

18. Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai veterinarijos gydytojams, dalyvavusiems kvalifikacijos kėlimo renginyje, privalo išduoti pažymėjimą. Pažymėjime turi būti nurodyta:

18.1. pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas;

18.2. pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;

18.3. pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė;

18.4. Programos pavadinimas, registracijos numeris, data, kvalifikacijos kėlimo tema (-os) ir valandų skaičius.

19. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens (jei pažymėjimą išduoda fizinis asmuo, tokiu atveju pažymėjimą pasirašo jį išdavęs fizinis asmuo) bei patvirtintas pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu (jei turi).

20. Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai, kurių Programas pripažino tinkamomis LVGA ar LSGVGA, kvalifikaciją kėlusių asmenų ir lektorių sąrašus, nurodant Programos pavadinimą, registracijos numerį ir datą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kvalifikacijos kėlimo raštu ar elektroniniu paštu turi pateikti VMVT.

21. Veterinarijos gydytojui, kuris skaitė paskaitas (pranešimus), vedė praktinius užsiėmimus Lietuvoje organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išduodama kvalifikacijos kėlimo pažyma (toliau – pažyma). Pažymoje turi būti nurodyta:

21.1. ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas ir pavardė;

21.2. pažymos registracijos numeris ir išdavimo data;

21.3. temos (-ų) pavadinimas (-ai) ir valandų skaičius.

22. Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens (jeigu paskaitas, seminarus ar praktinius užsiėmimus organizuoja fizinis asmuo, tokiu atveju pažymą pasirašo ją išdavęs fizinis asmuo) bei patvirtinta išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu (jei turi).

 

IV skyrius

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APSKAITA

 

23. Veterinarijos gydytojai kas dveji metai iki vasario 15 dienos turi pateikti VMVT teritoriniam padaliniui, kurio veikimo teritorijoje  nuolat vykdo veiklą ar kuris išdavė veterinarijos praktikos licenciją, 2 užpildytus Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaracijos (toliau – Deklaracija) (Tvarkos aprašo priedas) egzempliorius. Kai Deklaracija pateikiama elektroninėmis priemonėmis, pildomas vienas jos egzempliorius. Deklaruojamas laikotarpis yra dveji kalendoriniai metai (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.). Deklaraciją privalo pateikti visi veterinarijos gydytojai, kuriems nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo ar paskutinio Deklaracijos pateikimo laikotarpio iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos yra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.

24. Jeigu veterinarijos gydytojas dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje, kuriame be Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytų temų buvo dėstomos ir kitos temos, veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 14 punktu, Deklaracijos skiltyje „Deklaruojamas valandų skaičius“ turi nurodyti tik Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytų temų valandų skaičių.

25. Veterinarijos gydytojas, kuris kėlė kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, skaitė pranešimus, vedė praktinius užsiėmimus seminaruose, mokymuose, kursuose, stažuotėse, konferencijose, kurių programos Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo teiktos derinti LVGA ar LSGVGA, dalyvavo veterinarijos srities moksliniame tiriamajame darbe, mokėsi veterinarinės medicinos doktorantūroje ar rezidentūroje ar joms vadovavo, kartu su Deklaracija turi  pateikti dokumentų, kuriais patvirtinamas jo kvalifikacijos kėlimas, kopijas.

26. Veterinarijos gydytojas, kuris dėl objektyvių priežasčių deklaruojamu laikotarpiu negalėjo kelti kvalifikacijos, privalo iki metų, kuriais turi būti pateikiama Deklaracija, vasario 1 d. VMVT teritoriniam padaliniui pateikti prašymą atidėti Deklaracijos pateikimo terminą, nurodant objektyvias priežastis, dėl kurių negalėjo kelti kvalifikacijos. VMVT teritorinis padalinys, gavęs ir įvertinęs prašymą atidėti Deklaracijos pateikimo terminą, nustato veterinarijos gydytojui ne ilgesnį kaip 6 mėnesių terminą, per kurį jis privalo pakelti kvalifikaciją ir pateikti Deklaraciją. Tokiu atveju kitas deklaruojamas laikotarpis nėra pratęsiamas ir veterinarijos gydytojas turi kelti kvalifikaciją Tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta tvarka (per dvejus metus ne mažiau kaip 32 valandas).

27. VMVT teritorinis padalinys, gavęs Deklaraciją ir Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytų dokumentų kopijas, Deklaraciją užregistruoja, patikrina joje esančius įrašus ir:

27.1. nustatęs, kad Deklaracija užpildyta tinkamai, kvalifikacijos kėlimas atitinka Tvarkos aprašo nuostatas, Deklaracijoje įrašo jos gavimo datą ir registracijos numerį, pasirašo ir  skenuotą Deklaracijos egzempliorių (kai Deklaracija pateikiama elektroniniu paštu) arba kopiją (kai Deklaracija pateikiama ne elektroniniu paštu) pateikia veterinarijos gydytojui; arba

27.2. nustatęs, kad Deklaracija užpildyta netinkamai ar kvalifikacijos kėlimas neatitinka Tvarkos aprašo nuostatų, apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoja Deklaraciją pateikusį veterinarijos gydytoją ir nustato ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą trūkumams pašalinti.

 

V skyrius

Kvalifikacijos kėlimo kontrolė

 

28. Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo kontrolę pagal kompetenciją vykdo VMVT teritoriniai padaliniai. VMVT teritoriniai padaliniai kontroliuoja, ar veterinarijos gydytojai laiku pateikia Deklaracijas, vertina ar kvalifikacijos kėlimas atitinka Tvarkos aprašo nuostatas.

29. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad veterinarijos gydytojas šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka nekėlė kvalifikacijos, raštu įspėja veterinarijos gydytoją apie pareigą kelti kvalifikaciją ir nustato ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą trūkumams pašalinti.

30. Jeigu veterinarijos gydytojas Tvarkos aprašo 27.2 papunktyje ar 29 punkte nustatytu atveju per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą trūkumų nepašalina, VMVT teritorinis padalinys sustabdo veterinarijos praktikos licencijos galiojimą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. VMVT teritorinio padalinio sprendimu veterinarijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu veterinarijos gydytojas per veterinarijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpį pakelia kvalifikaciją, pateikia Deklaraciją ir kvalifikacijos kėlimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu veterinarijos gydytojas per veterinarijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpį nepakelia kvalifikacijos, VMVT teritorinis padalinys, vadovaudamasis Veterinarijos įstatymo 11 straipsnio 12 dalies 2 punktu, panaikina veterinarijos praktikos licencijos galiojimą.

31. VMVT teritorinis padalinys Deklaracijos, atitinkančios Tvarkos aprašo 27.1 papunkčio nuostatas, duomenis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jos priėmimo suveda į VMVT tvarkomą Licencijų verstis veterinarine praktika ir (ar) farmacine veikla duomenų bazę, nurodydamas paskutinės Deklaracijos pateikimo datą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Vadovaudamiesi Tvarkos aprašu, kvalifikaciją turi kelti ir asmenys, kurie dėl veterinarijos praktikos licencijos išdavimo kreipiasi praėjus daugiau kaip 2 metams po veterinarijos gydytojo kvalifikacijos įgijimo, arba asmenys, kurie dėl veterinarijos praktikos licencijos išdavimo kreipiasi po  veterinarijos praktikos licencijos galiojimo panaikinimo. Tokiu atveju Deklaracija ir Tvarkos apraše nustatytų dokumentų kopijos pateikiami VMVT teritoriniam padaliniui, į kurį asmuo kreipiasi dėl veterinarijos praktikos licencijos išdavimo. Tinkamu pripažįstamas kvalifikacijos kėlimas kvalifikacijos kėlimo renginyje, atitinkančiame Tvarkos aprašo nuostatas, kuriame asmuo dalyvavo ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki paraiškos gauti veterinarijos praktikos licenciją pateikimo dienos.

33. Programos, žurnalai, Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, pažymėjimai, deklaracijos ir juose padarytus įrašus patvirtinantys dokumentai saugomi penkerius metus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

34. Tvarkos apraše nurodytus dokumentus veterinarijos gydytojai VMVT teritoriniams padaliniams gali pateikti tiesiogiai arba per atstumą (pvz., siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir pan.).

35. Veterinarijos gydytojas, turintis ir veterinarijos praktikos licenciją, ir fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją, dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginyje, kuris atitinka šio Tvarkos aprašo ir Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. B1-601 „Dėl Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas), nuostatas, gali deklaruoti tik pagal šį Tvarkos aprašą arba pagal Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą.

36. Veterinarijos gydytojas, dalyvavęs šiame Tvarkos apraše nenurodytame kvalifikacijos kėlimo renginyje ir siekiantis deklaruoti tokį kvalifikacijos kėlimą pagal šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kad šis įvertintų jo kvalifikacijos kėlimą.

37. LVGA, LSGVGA, VMVT teritorinių padalinių veiksmai, susiję su šiame Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų vykdymu, priimami sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaracijos formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(Asmens, užpildžiusio veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaraciją, vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

________________________________________________

(Teritorinio padalinio pavadinimas)

 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO DEKLARACIJA

 

___________

(Data)

 

Deklaruojamas laikotarpis nuo _________________iki_______________________________________

Gyvenamoji vieta ______________________________________________________________ _______

Veterinarijos praktikos licencijos išdavimo data, numeris ___________________________________

Darbovietės, kurioje veterinarijos gydytojas verčiasi privačia veterinarijos praktika, pavadinimas ir adresas __________________________________________________________________________

(Jeigu dirba keliose darbovietėse, nurodyti pagrindinę)

_______________________________________________________________________________

Pareigos ____________________________________________________________________________

 

1. Kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, seminarai, stažuotės, konferencijos, kurių programas pripažino tinkamomis Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija ar Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija

Eil. Nr.

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo numeris

Kvalifikacijos kėlimo data

Kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė

Kvalifikacijos kėlimo forma, tema, programos registracijos numeris

Deklaruojamas valandų skaičius*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Straipsniai, metodinė medžiaga veterinarijos klausimais

Eil. Nr.

Straipsnių, metodinės medžiagos pavadinimas

Leidinio pavadinimas

Spausdinimo data

Apimtis A4 formato puslapiais

Deklaruojamas valandų skaičius*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dalyvavimas moksliniuose tiriamuosiuose projektuose

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto vykdymo vieta

Projekto vykdymo laikas

Deklaruojamas valandų skaičius*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kitos kvalifikacijos kėlimo formos

Eil. Nr.

Kvalifikacijos kėlimo forma

Dokumento, kuriuo patvirtinamas kvalifikacijos kėlimas, data ir numeris

Kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė

Kvalifikaci

jos kėlimo vieta

Kvalifi    kacijos kėlimo data

Deklaruoja

mas valandų skaičius*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA**:

1.

2.

 

Iš viso valandų _________________________________________________________________

(Suma skaičiais ir žodžiais)

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi. Žinau, kad galiu būti patrauktas atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka, jei pateiksiu klaidingus duomenis apie kvalifikacijos kėlimą.

 

______________________               _____________              ___________________

(Deklaraciją užpildžiusio                                           (parašas)                                     (vardas, pavardė)

asmens pareigos)

______________________               _____________              ___________________

(Deklaraciją priėmusio                                               (parašas)                                     (vardas, pavardė)

asmens pareigos)

___________________________________________________________________________

(Deklaracijos gavimo data, registracijos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deklaruojamas valandų skaičius apskaičiuojamas pagal Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 14 punktą.

** Pridedamos dokumentų, nustatytų Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 25 punkte, kopijos.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-711, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17229

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. B1-417 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo