Suvestinė redakcija nuo 2020-03-20 iki 2020-09-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18834

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimasPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 3-562

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimasprojektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugpjūčio 29 d. raštu

Nr. 1D-4584

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 1.2-1425

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. spalio 10 d. raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1715379)-6K-1706087

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis reglamentas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

2.7. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108(1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės), Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regionų projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 29 875 642 (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 29 875 642 (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

8. Neteko galios nuo 2019-10-23

Punkto naikinimas:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę Aprašo 7 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu, Eur

Alytaus

1 567 660

1 686 602

Kauno

6 546 119

7 042 786

Klaipėdos

3 548 030

3 817 226

Marijampolės

844 573

908 653

Panevėžio

1 641 135

1 765 651

Šiaulių

1 845 156

1 985 152

Tauragės

656 401

706 204

Telšių

1 445 313

1 554 972

Utenos

1 210 838

1 302 707

Vilniaus

8 463 543

9 105 689

Iš viso:

27 768 768

29 875 642

 

10.2. Projektams, planuojamiems įgyvendinti 5 didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), turi būti skirta ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamam regionui paskirstytų Priemonės finansavimo lėšų; kiekvieno kito miesto projektams turi būti skirta ne mažiau kaip 300 000 Eur Priemonės finansavimo lėšų.

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014–2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1  108 660

577 942

1 686 602

Kauno

0

2 058 816

4 983 970

7 042 786

Klaipėdos

0

0

3 817 226

3 817 226

Marijampolės

0

844 572

64 081

908 653

Panevėžio

0

0

1 765 651

1 765 651

Šiaulių

0

0

1 985 152

1 985 152

Tauragės

0

656 401

49 803

706 204

Telšių

0

1 222 464

332 508

1 554 972

Utenos

0

0

1 302 707

1 302 707

Vilniaus

0

0

9 105 689

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

5 890 913

23 984 729

29 875 642

 

10.4. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015–2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

1 018 979

432 474

156 766

78 383

1 686 602

Kauno

0

3 254 978

2 805 891

654 612

327 305

7 042 786

Klaipėdos

0

1 900 000

1 285 021

454 803

177 402

3 817 226

Marijampolės

0

506 744

275 223

84 457

42 229

908 653

Panevėžio

0

766 739

652 743

264 113

82 056

1 765 651

Šiaulių

0

1 107 094

601 285

184 516

92 257

1 985 152

Tauragės

0

426 661

181 083

65 640

32 820

706 204

Telšių

0

939 454

398 722

144 531

72 265

1 554 972

Utenos

0

651 354

469 727

121 084

60 542

1 302 707

Vilniaus

0

3 000 000

4 000 000

1 682 512

423 177

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

13 572 003

11 102 169

3 813 034

1 388 436

29 875 642

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

11. Priemonės tikslas – vadovaujantis parengtais darnaus judumo mieste planais, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas miestuose.

12. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

12.1. intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste;

12.2. miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas;

12.3. miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;

12.4. viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros ir jos  sistemų diegimas ir plėtra;

12.5. viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.

13. Pagal Aprašą finansuojamos Aprašo 12 punkte išvardytos veiklos, detalizuojamos Aprašo 34–39 punktuose, jeigu jos nefinansuojamos Vidaus reikalų ministerijos administruojamos Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“, 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis. Nefinansuojamos Ministerijos administruojamos Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“, 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ veiklos. 

14. Visi numatomi finansuoti pagal Priemonę projektai į regionų projektų sąrašus turi būti įtraukti iki 2020 m. vasario 28 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos.

16. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:

16.1. esami ar būsimi viešosios transporto infrastruktūros ir (arba) intelektinės transporto sistemos, susijusios su planuojama pagal projektą vykdyti veikla, valdytojai (juridiniai asmenys), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

Nr. 3-151, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05775

 

16.2. privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu).

17. Privatus juridinis asmuo gali būti partneris, jeigu projektui įgyvendinti buvo sudaryta partnerystės sutartis, vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo, skelbiamomis interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

18. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11):

20.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa), 3 tikslo „Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ 1 uždavinį „Skatinti miestus parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus“; laikoma, kad projektas atitinka šį Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos uždavinį, jeigu prisideda prie jo įgyvendinimo.

20.2 Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka regiono plėtros planą.

20.3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos planą.

20.4. Projektas turi atitikti darnaus judumo mieste planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka darnaus judumo mieste planą.

21. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

25.1. produkto tipo rodiklio „Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“, kodas P.S.323;

25.2. produkto tipo rodiklio „Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“, kodas P.S.324;

25.3 produkto tipo rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, kodas P.B.214.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

26. Projektu turi būti siekiama Aprašo 25 punkte nustatyto (-ų) stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (kodas P.S.323), ne mažiau kaip, vnt.

Įdiegtos intelektinės transporto sistemos (kodas P.S.324), ne mažiau kaip, vnt.

Minimali tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Minimali tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

0

2

0

0

Kauno

0

4

0

1

Klaipėdos

0

3

0

1

Marijampolės

0

1

0

0

Panevėžio

0

1

0

0

Šiaulių

0

1

0

1

Tauragės

0

1

0

0

Telšių

0

2

0

0

Utenos

0

2

0

0

Vilniaus

0

1

0

2

Iš viso:

0

18

0

5

 

27. Aprašo 25 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

28.1. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, parengtas ir patvirtintas statinio projektas (jeigu privaloma);

28.2. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privaloma);

28.3. jeigu statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas:

28.3.1. pateikti statinio ir (ar) žemės sklypo, kuriame bus vykdoma projekto veikla, naudotojo daiktines teises (nuosavybę, nuomą, panaudą) patvirtinantys dokumentai; jie turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos;

28.3.2. pateiktas fizinio ar juridinio asmens rašytinis sutikimas (kopija) vykdyti projekto veiklas, jeigu statinys ir (ar) žemės sklypas, kuriame bus vykdoma projekto veikla, priklauso ne pareiškėjui ar partneriui, o kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

28.3.3. pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje, jeigu žemės sklypas, kuriame bus vykdoma projekto veikla, nėra suformuotas;

28.4. jeigu projekto veikloms įgyvendinti statinio projektas nerengiamas, parengtos ir patvirtintos įrangos, įrenginių  ir (arba) statybos darbų techninės specifikacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

29. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

30. Projektu turi būti prisidedama prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto rezultatai (sukurta ar patobulinta transporto infrastruktūra) atitiks visų visuomenės grupių poreikius.

31. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie darnaus judumo mieste plane nustatytų ekonominių, socialinių ir (arba) aplinkosauginių tikslų pasiekimo.

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, neteikiama, išskyrus:

32.1. atvejus, kai įrengiama nauja ar pertvarkoma esama Aprašo 36.5 papunktyje numatyta upių ir kitų vandens telkinių prieplaukų infrastruktūra, kai ji yra suderinama su vidaus rinka, vadovaujantis  Bendrojo bendrosios išimties reglamento, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), 15 skirsnio 56c straipsniu;

32.2. investicinę pagalbą vietos infrastuktūroms, jeigu tenkinamos visos Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 56 straipsnyje nustatytos sąlygos;

32.3. de minimis pagalbą veiklai visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo  panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

321. Jeigu valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, pareiškėjas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų sutartys.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

33. Aprašo 20.4 papunktyje nurodytas darnaus judumo mieste planas turi būti parengtas ir suderintas vadovaujantis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis.

34. Įgyvendinant Aprašo 12.1 papunktyje numatytą veiklą, diegiamos, plėtojamos arba tobulinamos miestų intelektinės transporto sistemos, skirtos:

34.1. eismo srautams valdyti, kontroliuoti, informuoti apie eismo srautus ir sąlygas;

34.2. elektroninių bilietų, integruoto atsiskaitymo už viešojo transporto paslaugas sistemoms viešajame transporte; elektroninių bilietų sistemos turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-87-(E) „Dėl Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcijos patvirtinimo“;

34.3. kelionės tęstinumui užtikrinti ir jos kokybei gerinti (daugiarūšių maršrutų planavimo, paieškos, informavimo sistemos);

34.4. specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (informacinės ir viešojo transporto teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimo sistemos) ir atitinkančios Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadove, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“ (toliau – Gerosios praktikos vadovas), nustatytus reikalavimus.

35. Pagal Aprašą negali būti finansuojamos veiklos, kuriomis kuriamos, plėtojamos ir (arba) tobulinamos elektroninės viešosios ir administracinės paslaugos arba transporto srities centralizuoti informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, tinkami finansuoti iš Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ lėšų.

36. Įgyvendinant Aprašo 12.2 papunktyje numatytą veiklą, įrengiama nauja ar pertvarkoma esama viešojo transporto infrastruktūra, kita transporto infrastruktūra pritaikoma viešojo transporto poreikiams (atsižvelgiant į Gerosios praktikos vadovo reikalavimus):

36.1. viešojo transporto stotelės (kartu su jų įranga) ir įvažos į jas;

36.2. troleibusų kontaktinio tinklo, elektrinių autobusų įkrovimo prieigų arba jų indukcinio įkrovimo infrastruktūra, alternatyvių degalų (suslėgtųjų arba suskystintųjų gamtinių dujų (CNG, LNG) ir vandenilio) degalinės;

36.3. autobusų stočių keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

36.4. viešojo transporto eismo pirmumo sistemų elementai (BRT (angl. Bus Rapid Transit), A juostos);

36.5. viešojo vandens transporto infrastruktūra (upių ir kitų vandens telkinių prieplaukos, farvaterio gilinimas ir žymėjimas);

36.6. lyninis transportas.

37. Įgyvendinant Aprašo 12.3 papunktyje numatytą veiklą, miesto transporto infrastruktūra pritaikoma specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taikant universalaus dizaino principą ir vadovaujantis Gerosios praktikos vadove nustatytais reikalavimais:

37.1. pritaikomi susisiekimui (ne rekreacijai) skirti esami šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų viadukai ir tiltai, pėsčiųjų estakados, pėsčiųjų perėjos (įskaitant požemines);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

37.2. diegiami specialiųjų poreikių turintiems žmonėms aktualūs susisiekimo informacijos (vaizdinės, garsinės, pateikiamos taktiliniu būdu (iškilūs, grublėti paviršiai, vedimo takai ir kt.) ar Brailio raštu) sprendimai.            

38. Įgyvendinant Aprašo 12.4 papunktyje numatytą veiklą, diegiamos ar plėtojamos viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos, dviračių infrastruktūra ir jos  sistemos, išskyrus pėsčiųjų ir dviračių takus ir dviračių juostas:

38.1. privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Park&Ride);

38.2. dviračių ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Bike&Ride);

38.3. viešųjų dviračių dalijimosi sistemos (angl. Bike Sharing);

38.4. elektrinių transporto priemonių (išskyrus elektromobilius) viešosios įkrovimo prieigos;

38.5. dviratininkų keltuvai kalvotose vietovėse ir dviratininkų ir pėsčiųjų persikėlimo per vandens telkinius priemonės;

38.6. dviračių saugojimo infrastruktūra.

39. Įgyvendinant Aprašo 12.5 papunktyje numatytą veiklą, mokykliniuose autobusuose, kurių įsigijimas nebuvo finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, diegiama, tobulinama:

39.1. transporto saugumo (stebėsenos, pagalbos iškvietimo) įranga;

39.2. antialkoholinio variklio užrakto (angl. alcolock) sistema; antialkoholinis variklio užraktas yra įtaisas, neleidžiantis užvesti transporto priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama alkoholio.

40. Įgyvendinant Aprašo 12 punkte numatytas veiklas, transporto infrastruktūra turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (jeigu taikoma).

41. Įgyvendinant Aprašo 12 punkte numatytas veiklas, transporto infrastruktūra turi būti pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, ji turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

42. Jeigu projektas įgyvendinamas viešosios ir privačios partnerystės būdu, viešosios ir privačios partnerystės sutartis turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (OL 2015 L 175, p. 1), nuostatas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR

FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

431. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 56 ir 56c straipsnių nuostatos arba De minimis reglamento nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

432. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje ir 56 c straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

433.   Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

434. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, pagal kurį teikiama valstybės pagalba, Ministerija duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

435. Išsamūs duomenys, reikalingi siekiant nustatyti, kad tenkinamos visos Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytos sąlygos, saugomi 10 metų nuo ad hoc pagalbos suteikimo dienos arba nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

436. Tais atvejais, kai skiriama pagalbos suma viršija 500 000 Eur, informacija apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos turi būti pateikta į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

437. Bendrasis bendrosios išimties reglamentas nėra taikomas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnyje nurodytais atvejais:

437.1. pagalbos schemoms, į kurias neįtrauktas individualios pagalbos mokėjimas įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti;

437.2. ad hoc pagalbai Aprašo 437.1 papunktyje nurodytai įmonei;

437.3. pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

438..  Kai pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

438.1. De minimis gali būti finansuojamos visos Aprašo 12 punkte numatytų veiklų išlaidos, išskyrus nurodytas De minimis reglamento 1 straipsnyje. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) Eur. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1487.

438.2. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina, ar pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-priemones-dalinis-palukanu-kompensavimas-vienos-imones-deklaracija paskelbtą rekomenduojamą formą. Ministerija, prieš priimdama sprendimą finansuoti projektą, Registre patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje. Susisiekimo ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, laikoma, kad pareiškėjui ir partneriams yra suteikiama de minimis pagalba, o Ministerija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de  minimis) pagalbą per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

44. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (įskaitant valstybės pagalbą ir nereikšmingą pagalbą (de minimis) sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

46. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti, jeigu neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti žemės nuomos išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto su sąnaudų efektyvumo arba sąnaudų ir naudos analize parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

47. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto su sąnaudų efektyvumo arba sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelėmis parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

48. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

49. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

49.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

49.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, arba kurie yra gatvės elementai, kaip numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

50. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

51. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

52. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 2019/8-214 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 eurų. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – investicijų projektų skaičiuoklės MS Excel formatu. Sąnaudų veiksmingumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės metodas pasirenkamas atsižvelgiant į Investicijų projektų rengimo metodikos 3.5 papunktyje aprašytas nuostatas dėl analizės metodo pasirinkimo. Jeigu projektas yra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, turi būti išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų teritorijų vystymo programoje. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti išnagrinėtas ir palygintas minimalus vertinamų alternatyvų skaičius, ne mažesnis, nei numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

Nr. 3-151, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05775

 

521. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai ar kt. apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėtos visos projekto įgyvendinimo alternatyvos, kaip numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas“, šie apribojimai turi būti paaiškinti nurodant priežastis investicijų projekto aprašomojoje dalyje, tačiau visais atvejais investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos bent dvi alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendiniais ir / ar įgyvendinimo būdais.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

522. Jeigu optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirenkama naudojant sąnaudų naudos analizės metodą, investicijų projekte turi būti įvertinta projekto socialinė ekonominė nauda (žala), taikant šiuos (pasirenkant tinkamus) socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentus:

522.1. oro taršos sumažėjimas;

522.2. anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

522.3. kelionės laiko sutaupymai;

522.4. kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai;

522.5. triukšmo taršos sumažėjimas.

Papildyta punktu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

53. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

54. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

55. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

56.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 55 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

56.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotąją pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

56.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

57. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

58. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu arba per DMS.

59. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 59.1–59.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

59.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

59.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

59.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus;

59.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo yra didesnė kaip 1 mln. eurų);

59.5. Aprašo 28.1–28.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

59.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, projekto vykdytojo su partneriu
(-iais) sudarytos sutarties kopiją; sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir partneris (-iai);
po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudaryta sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudarytą sutartį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

59.7. finansavimo šaltinius patvirtinantį dokumentą – savivaldybės tarybos sprendimą, kuriame būtų nurodyta, kad pareiškėjas įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taip pat finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir projektui įgyvendinti būtinas, bet pagal Aprašą netinkamas finansuoti išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

59.8. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

59.9. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytas pirkimo sutartis, statinio statybos projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, bent 2 rangovų / tiekėjų / gamintojų komercinius pasiūlymus, atitinkančius pagal Aprašo 28.4 papunktį reikalaujamos pateikti įrangos, įrenginių ir (arba) statybos darbų technines specifikacijas, ar kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

59.10. Neteko galios nuo 2019-10-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

59.11. VĮ Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinami jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys ir įrodoma partnerio (-ių) atitiktis Aprašo 1 priedo 5.4.1 ir 5.4.3, 5.4.4 papunkčių reikalavimams (taikoma tik privatiems juridiniams asmenims; šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija pati neturi galimybės gauti tokios informacijos);

59.12. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, kurios reikia vienos įmonės, kaip nurodyta De minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą rekomenduojamą formą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

59.13. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) (taikoma, kai projektui teikiama valstybės pagalba; pildoma interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbta rekomenduojama forma);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

59.14. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną (taikoma, kai projektui teikiama valstybės pagalba; pildoma interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbta rekomenduojama forma).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

60. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

61. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

62. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

63. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

64. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 59 punkte nustatytų dokumentų.

65. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

66. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

67. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

68. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

69. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerija turi teisę neskirti finansavimo tiems projektams, kurių įtraukimas į regiono plėtros planą buvo nesuderintas su Ministerija, vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“. 

70. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

71. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

72.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

73. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

73.1. arba kaip popierinis dokumentas;

73.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu). 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

74. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

75. Reikalavimai dėl turto draudimo gali būti nustatyti finansavimo sutartyje, atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

76. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

77. Neteko galios nuo 2019-01-03

Punkto naikinimas:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

78. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

79. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

80. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

□ su partneriu (-iais)              □ be partnerio (-ių)

□ PIRMINĖ               □PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos  prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkretų uždavinį „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ ir siekiamą rezultatą

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 12 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 34–41 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 20 punkte.

 

 

Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą. 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto Veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno iš Aprašo 25 punkte nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimo.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi pasiūlyti konkrečius veiksmus, siekiant Aprašo 31 punkte nurodytų tikslų.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo savo funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus Aprašo 30 punkte.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 32.3 papunktyje, 431, 433 ir 438 punktuose ir Aprašo 5 priede. Pildomas Aprašo 5 priedas „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 32.1, 32.2 papunkčiuose, 321, 431, 432, 433 ir 437 punktuose ir Aprašo 4 priede. Pildomas Aprašo 4 priedas „Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei projektui valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama ir toks finansavimas nėra neteisėta valstybės pagalba. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo.“

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba;

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  reglamentą (ES) Nr. 651/2014);

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama).

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nurodyti Aprašo 15, 16 ir 17 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys,  nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

(Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projektinio pasiūlymo pateikimo ministerijai ar Regioninės plėtros departamentui, šį vertinimo aspektą vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše, pagal kurį atrenkami valstybės arba regiono projektai, numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki paraiškos pateikimo, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Kai projektai atrenkami projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos būdu, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija. Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas  netaikomas.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 28 punkte.

 

 

Regiono plėtros tarybos įvertinimas

 

 

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 44 ir 45 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

(Vertinant techninės paramos projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat gali būti netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra reikalavimo užtikrinti finansinį projekto veiklų tęstinumą).

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu.

 

 

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas  prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Jeigu taikoma.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

(Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1.)

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas  prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Jeigu taikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-          ES teritorijoje;

-           ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1)      Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

□ Taip                                                   □ Ne                                                              □ Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis reikalavimas netaikomas.)

 

2)      Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

□ Taip                                                   □ Ne                                                              □ Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)      Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

□ Taip, nebandė

□ Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4)      Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

 Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                             (data)                          (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

Neteko galios nuo 2020-03-20

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-151, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05775

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

Viešųjų pirkimų GRAFIKAS

Neteko galios nuo 2019-01-03

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.5.1-TID-R-514

priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 56 ir 56c straipsniai.

 

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas
(-ai)

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Bendrajam bendrosios išimties reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netai-koma

 

3.1.

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

3.1.1.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

3.1.10.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.11.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

3.1.14.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.15.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai vidaus vandenų uostų infrastruktūroms

3.2.1.

Ar išlaidos atitinka išlaidas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 2 punkte?

 

 

 

 

3.2.2.

Ar išlaidos neatitinka išlaidų, nurodytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 3 punkte?

 

 

 

 

3.2.3.

Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos arba dugno gilinimo veiklos pelno skirtumo pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 4 punkto nuostatas?

 

 

 

 

3.2.4.

Ar investicinė valstybės pagalba vidaus vandenų uostų infrastruktūroms neviršija sumos, nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies ff punkte?

 

 

 

 

3.2.5.

Ar koncesija arba bet koks kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti, eksploatuoti arba nuomoti remiamą vidaus vandenų uostų infrastruktūrą atitinka reikalavimus, nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 6 punkte?

 

 

 

 

3.2.6.

Ar remiamos vidaus vandenų uostų infrastruktūros prieinamumas atitinka reikalavimus, nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 7 punkte?

 

 

 

 

3.3. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

3.3.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.3.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.3.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiajai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.3.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.3.5

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. Eur arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. Eur tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

3.3.6.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

___________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jeigu pildoma popierinė versija.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.5.1-TID-R-514

priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

PRIEMONĖ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ NR. 04.5.1-TID-R-514

 

I. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis reglamentas)

 

II. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

 

 

 

III. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties De minimis reglamentui

 

Eil. Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013[3]?

 

2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą 3–6 punktuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu  bent viename sektoriuje, kuriam taikomas De minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal De minimis reglamentą? (jei taikoma)

 

8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (De minimis reglamento 4 straipsnis)

(Nurodyti De minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento reikalavimus (De minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į De minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

IV. Finansavimo atitikties De minimis reglamentui vertinimas

 

16.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka De minimis reglamentą?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

    (parašas)

 

____________

       (data)

 

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-1, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00008

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-468, 2019-10-22, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16768

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-151, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05775

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

OJ L 354, 28.12.2013, p. 1–21)