Suvestinė redakcija nuo 2021-04-26 iki 2021-05-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16006

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-10:

Nr. V-470, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04697

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

 

2020 m. liepos  17 d. Nr. V-1680
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

1. Užsieniečiai, grįžę ar atvykę į Lietuvos Respubliką, (toliau – užsieniečiai) privalo atlikti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir izoliuotis 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (išskyrus šio sprendimo 4 punkte nurodytus atvejus) Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio.

2. Visi užsieniečiai, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

2.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

2.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

2.4. asmenims iki 16 metų;

2.5. oficialių delegacijų nariams;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

 

2.6. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Toks asmuo privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

3. Visi užsieniečiai, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio sprendimo 2 punkte nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu (asmenys, nurodyti Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas) prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-652, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06019

 

3.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

3.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

3.4. asmenims iki 16 metų;

3.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

 

4. Izoliacija:

4.1. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1 11.1.5, 11.1.7 ir 11.1.8   papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jie turi šio sprendimo 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka atliktą COVID-19 tyrimą;

4.2. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6  papunktyje, kai jie turi ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka COVID-19  tyrimą;

4.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.11  11.1.12 papunkčiuose;

4.4. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija netaikoma:

4.4.1. kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką;

4.4.2. kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką, Estijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lenkijos Respublika ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

5. Užsieniečiams, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatytais atvejais bei nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje, Izoliavimo taisyklių 11.2 ir 8.2 papunkčiuose numatytos išimtys nėra taikomos.

6. Asmenys, nurodyti šio sprendimo 4 punkte, turi turėti numatytą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-591, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05578

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

 

7. Užsieniečiai grįžtantys / atvykstantys į Lietuvos Respubliką, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą);

7.2. šio sprendimo 7.1 papunktyje nenurodytais atvejais – turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

7.3. Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje nurodyti asmenys turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytais atvejais.

8. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis. COVID-19 tyrimai atliekami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo) nustatyta tvarka“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1719, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1797, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17088

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1843, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1875, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17561

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2034, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19134

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2132, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2159, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20498

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2355, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2406, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22477

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2552, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23427

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. V-2498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2615, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23944

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2676, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24632

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2975, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-28005

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-44, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00339

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-128, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01193

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-187, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01738

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-238, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02366

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-300, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02780

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-334, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03271

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. Sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-470, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04697

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-591, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05578

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-652, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06019

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo