Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-07-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16006

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-10:

Nr. V-470, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04697

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

 

2020 m. liepos  17 d. Nr. V-1680
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.3 ir 2.4 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1237, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12071

Nr. V-1536, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14729

 

Nustatyti, kad:

1. Užsieniečiai, grįžę ar atvykę į Lietuvos Respubliką iš šalių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (toliau – Paveiktų šalių sąrašas), patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, (toliau – užsieniečiai) privalo atlikti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir izoliuotis 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (išskyrus šio sprendimo 4 punkte nurodytus atvejus) Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1382, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13420

 

2. Visi užsieniečiai, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1410, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13720

2.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

2.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

2.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio sprendimo 2.3.1 ar 2.3.2 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

Nr. V-1186, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11379

Nr. V-1237, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12071

Nr. V-1410, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13720

 

2.4. asmenims iki 16 metų;

2.5. oficialių delegacijų nariams;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

 

2.6. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Toks asmuo privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

 

3. Visi užsieniečiai, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio sprendimo 2 punkte nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) asmeniui prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas atliktą COVID-19 tyrimą) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi: 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

Nr. V-1410, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13720

3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-652, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06019

 

3.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

3.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

3.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje);

3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

3.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

3.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

3.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

3.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio sprendimo 3.3.1 ar 3.3.2 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

Nr. V-1186, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11379

Nr. V-1237, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12071

Nr. V-1410, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13720

 

3.4. asmenims iki 16 metų;

3.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

 

4. Izoliacija:

4.1. netaikoma asmenims, atvykusiems iš šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai, ir turintiems atliktą COVID-19 tyrimą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1490, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14320

 

4.2. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1  11.1.5, 11.1.7 ir 11.1.8   papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jie turi šio sprendimo 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka atliktą COVID-19 tyrimą;

4.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6  papunktyje, kai jie turi ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka COVID-19  tyrimą;

4.4. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.11 papunktyje;

4.5. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija netaikoma:

4.5.1. kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką;

4.5.2. kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką, Estijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lenkijos Respublika ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis;

4.6. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės);

4.7. netaikoma asmenims iki 7 m. (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvą, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo. Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1451, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13947

 

4.8. netaikoma asmenims nuo 7 iki 16 metų, turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamą rezultatą (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1451, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13947

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1382, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13420

 

5. Užsieniečiams, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu Nutarimo numatytais atvejais bei nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje, Izoliavimo taisyklių 11.2 ir 8.2 papunkčiuose numatytos išimtys nėra taikomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1536, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14729

 

6. Asmenys, nurodyti šio sprendimo 4 punkte, turi turėti numatytą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-591, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05578

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

 

7. Užsieniečiai grįžtantys / atvykstantys į Lietuvos Respubliką, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą);

7.2. šio sprendimo 7.1 papunktyje nenurodytais atvejais – turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

7.3. Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje nurodyti asmenys turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytais atvejais.

8. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis. COVID-19 tyrimai atliekami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo) nustatyta tvarka“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1719, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1797, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17088

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1843, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1875, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17561

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2034, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19134

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2132, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2159, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20498

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2355, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2406, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22477

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2552, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23427

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. V-2498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2615, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23944

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2676, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24632

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2975, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-28005

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-44, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00339

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-128, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01193

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-187, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01738

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-238, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02366

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-300, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02780

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-334, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03271

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. Sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-470, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04697

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-517, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05105

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-591, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05578

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-652, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06019

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-768, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07523

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-921, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08505

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1186, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11379

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1237, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12071

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1382, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13720

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1451, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13947

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1490, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14320

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1536, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14729

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo