Suvestinė redakcija nuo 2020-10-10 iki 2020-10-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16006

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-18:

Nr. V-1843, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17443

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

 

2020 m. liepos  17 d. Nr. V-1680
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

1. Užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, (toliau – užsieniečiai) privaloma 14 dienų izoliacija.

2. Izoliacija netaikoma šiems užsieniečiams:

2.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), sutuoktiniams (asmenims, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjams) ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

2.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), sutuoktiniams (asmenims, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjams);

2.3. asmenims, teisėtai gyvenantiems ir atvykusiems iš valstybių, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, ir šalis nėra įtraukta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – paveiktų šalių sąrašas), ir jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos), nėra įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą;

2.4. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos), nėra įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą;

2.5. Neteko galios nuo 2020-09-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2034, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19134

 

2.6. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims;

2.7. Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems užsieniečiams, jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos), nėra įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

 

2.8. Lenkijos Respublikos piliečiams bei teisėtai Lenkijos Respublikoje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, studijų, su žemės ūkio veikla ar sveikatos priežiūra susijusiais reikalais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

 

2.9. asmenims, iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu grįžtantiems/atvykstantiems per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2132, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20128

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

 

2.10. pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

 

2.11. užsienio šalių sveikatos priežiūros specialistams, kurie atvyksta į Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigą eksplantuoti (paimti) donorinių organų, tam, kad išvežtų organus į valstybę, kurioje gydomas organo transplantacijos laukiantis recipientas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

 

3. Neteko galios nuo 2020-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-2159, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20498

 

4. Užsieniečiai grįžę / atvykę į Lietuvos Respubliką, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

 

5. Užsieniečiai izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio.

6. Užsieniečiams – ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1875, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17561

 

7. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1719, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1797, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17088

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1843, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1875, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17561

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2034, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19134

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2132, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2159, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20498

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo