Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-01-10

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16006

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-26:

Nr. V-2355, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22116

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRASVALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

 

2020 m. liepos  17 d. Nr. V-1680
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

 

1. Užsieniečiams, grįžusiems ar atvykusiems į Lietuvos Respubliką, (toliau – užsieniečiai) privaloma izoliacija:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2975, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-28005

1.1. 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, jei laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekamas, arba

1.2. tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje. Užsienietis, atvykęs į Lietuvos Respubliką, per 24 val. nuo atvykimo turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui. Gavus neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, izoliavimas nebetaikomas, tačiau 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

Nr. V-2406, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22477

 

2. Užsieniečiai izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio.

3. Izoliacija netaikoma šiems užsieniečiams:

3.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

 

3.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2552, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23427

 

3.3. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, užsieniečiams teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams teisėtai gyvenantiems valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos) 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, nėra įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą.

Izoliacija šiems asmenims netaikoma, jei šie asmenys atvyksta iš valstybės ar keliavo per valstybę (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos) 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kuri įtraukta į paveiktų šalių sąrašą, ir turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą. Net ir turint neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, tokiems asmenims 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Taip pat šiems asmenims izoliacija netaikoma Izoliavimo taisyklių 1punkte nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2406, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22477

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

 

3.4. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims;

3.5. pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

3.6. užsienio šalių sveikatos priežiūros specialistams, kurie atvyksta į Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigą eksplantuoti (paimti) donorinių organų, tam, kad išvežtų organus į valstybę, kurioje gydomas organo transplantacijos laukiantis recipientas;

3.7. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

3.8. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ne seniau nei prieš 3 mėnesius iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

3.9. Neteko galios nuo 2020-10-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

 

3.9. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

 

4. Neteko galios nuo 2020-11-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-2676, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24632

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

Nr. V-2615, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23944

 

4. Užsieniečiai, grįžę ar atvykę iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, išskyrus tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis, ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, ir asmenis, nurodytus šio sprendimo 41 punkte, privalo:

4.1. turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

4.2. izoliuotis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-2975, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-28005

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

 

41. Asmenys, nurodyti šio sprendimo 3 punkte ir Izoliavimo taisyklių 11 punkte, išskyrus asmenis, keliaujančius dėl svarbių šeiminių priežasčių (asmenims, keliaujantiems dėl svarbių šeiminių priežasčių taikomi šio sprendimo 4 punkte nurodyti reikalavimai), tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis bei ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, atvykę / grįžę iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, privalo turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui.

Papildyta punktu:

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

 

5. Užsieniečiai grįžę / atvykę į Lietuvos Respubliką, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

6. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1719, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1797, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17088

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1843, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1875, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17561

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2034, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19134

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2055, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2124, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2132, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2159, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20498

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2235, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2355, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2377, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2406, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22477

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2498, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23242

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2552, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23427

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. V-2498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2615, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23944

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2676, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24632

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2975, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-28005

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-3092, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29399

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo