Sprendimas netenka galios 2021-07-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1563, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14830

Dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01 iki 2021-06-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27664

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-15:

Nr. V-294, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02783

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m.  gruodžio 17  d. Nr. V-2931

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-526, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05108

Nr. V-855, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-08002

Nr. V-1171, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11342

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

 

1. Įpareigoti paslaugas kontaktiniu būdu teikiančius, paslaugų veiklą (toliau – paslauga) vykdančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjai),  paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus: 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-526, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05108

Nr. V-855, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-08002

Nr. V-1100, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10806

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

1.1Užtikrinti, kad paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, grožio paslaugų teikėjai – respiratorius, grožio paslaugų teikėjai, atitinkantys Nutarimo Nr. 1226 18 punkte nurodytus kriterijusmedicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai, vartotojai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ar kitais Nutarime Nr. 1226 numatytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1100, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10806

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

 

1.2. Riboti paslaugų gavėjų srautus:

1.2.1. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

1.2.3. užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose:

1.2.3.1. būtų laikomasi Nutarime Nr. 1226 nustatytų paslaugų teikimo vietos ploto vienam paslaugos gavėjui reikalavimų arba vienu metu būtų aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

 

1.2.3.2. grožio paslaugos būtų teikiamos tik iš anksto nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ar kt.) užregistruotiems paslaugų gavėjams;

1.2.3.3. grožio paslaugų gavėjai į paslaugų teikimo vietą atvyktų laiku ir nelauktų paslaugos teikimo paslaugų teikimo vietoje (pvz., laukimo patalpoje (vietoje), paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje atskiroje zonoje, skirtoje laukiantiems paslaugų vartotojams), išskyrus paslaugos gavėją lydinčius asmenis (kurie lydi vaikus, neįgaliuosius, specialiųjų poreikių turinčius asmenis ir pan.);

1.2.3.4. tarp asmenų ar asmenų grupių, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, kai tai leidžia paslaugos teikimo ypatumai, būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1171, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11342

 

1.3. Į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją apie paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

1.5. Sudaryti galimybę tinkamai paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.6. Tarp paslaugų teikėjų darbo vietų ar tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, kai tai leidžia paslaugos teikimo ypatumai, išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek paslaugų teikėjus, tiek paslaugų gavėjus.

1.7. Nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.8. Paslaugų teikimo vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.9. Pačiam paslaugų teikėjui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

1.10. Nedirbti ir drausti paslaugų teikimo vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.11. Patiems laikytis ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

1.12. Pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau paslaugų teikėjų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) paslaugų gavėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti paslaugų teikėjų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto.

1.13. Užtikrinti, kad respiratorius būtų keičiamas ne rečiau nei kas 4 valandas.

1.14. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.15. Paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė.

1.16. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

1.17. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją paslaugų gavėjui apie būtinybę dėvėti kaukes. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti teikti paslaugas tais atvejais, kai paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui dėvint kaukę ar kitais Nutarime Nr. 1226 numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

 

3Rekomenduoti paslaugų teikėjams organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-855, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-08002

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-209, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02139

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-294, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-526, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05108

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-855, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-08002

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1100, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10806

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1171, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11342

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1265, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12290

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo