Suvestinė redakcija nuo 2021-06-26

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-21, i. k. 2019-20980

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plAno 2020-2022 metams patvirtinimo

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. T1-243

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programos patvirtinimo“, 15 punktu, Pasvalio rajono  savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“(su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą 2020–2022 metams (pridedama).

2. Paskirti veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-131, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14197

 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-243

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS 2020-2022 METAMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų  veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 347 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 m. plėtros programos patvirtinimo“ nuostatomis, atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Pasvalio savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

2. Veiksmų plano paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Pasvalio rajono savivaldybėje, sudarant prielaidas suaugusiems mokytis visą gyvenimą. Siekiama 2020-2022 m. įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Pasvalio rajono savivaldybėje veiksmų planą – kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Pasvalio rajone.

3. Mokymosi visą gyvenimą plėtotė padeda ne tik užtikrinti suaugusiųjų saviraiškos ar asmeninių ugdymosi poreikių tenkinimą, bet ir daro didelę įtaką valstybės ekonominei, socialinei, pilietinei pažangai. Eurostat duomenimis Lietuvoje besimokančių 25–64 metų amžiaus asmenų dvigubai mažiau nei kitose Europos Sąjungos šalyse: Lietuvoje 5,9 proc., ES vidurkis – 10,9 proc. Vyresniųjų suaugusiųjų (65+) situacija dar prastesnė. Nors 2014–2017 metais mokymosi visą gyvenimą rodiklis šioje amžiaus grupėje Lietuvoje didėjo, bet vis tiek siekia vos 0,93 proc. Tikimasi, kad veiksmų plano įgyvendinimas sustiprins neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtrą Pasvalio rajone ir tuo pačiu situaciją šalyje.

4. Veiksmų plano įgyvendinimas grįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius.

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Veiksmų plano tikslas – plėtoti ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Pasvalio rajono savivaldybėje, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

6. Veiksmų plano uždaviniai:

6.1. sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas, formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas;

6.2. sudaryti sąlygas suaugusiesiems tapti aktyviais demokratinės visuomenės nariais;

6.3. sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose;

6.4. vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus ir jų siūlomas programas.

 

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

7. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal 1 priede pateiktas priemones.

8. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius. Veiksmus vykdo plane dalyvaujančios įstaigos ir organizacijos:

8.1. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos suaugusiųjų švietimo skyrius (paskaitos, kursai, seminarai, edukacinės programos, gyventojų užimtumas ir švietimas);

8.2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka (gyventojų informacinis aprūpinimas, edukacinės programos, kultūriniai-šviečiamieji renginiai, gyventojų užimtumas ir švietimas);

8.3. Pasvalio krašto muziejus, Turizmo informacijos centras (edukacinės programos, gyventojų ir savivaldybės svečių užimtumas ir švietimas, kultūrinė savišvieta);

8.4. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (gyventojų sveikatinimas ir švietimas);

8.5. Pasvalio kultūros centras (gyventojų kultūrinis užimtumas ir švietimas);

8.6. Asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras (neformalus ugdymas, gyventojų švietimas, savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas);

8.7. Asociacija Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas (neformalus vyresniojo amžiaus suaugusiųjų asmenų švietimas, edukacinės programos);

8.8. Pasvalio rajono Vietos veikos grupė (programinis finansavimas, gyventojų švietimas);

8.9. Kitos Pasvalio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

9. Veiksmų plano įgyvendinimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansinės paramos, Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

 

__________________________________________

 

Pasvalio rajono savivaldybės

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio

mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams

priedas

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

VEIKSMŲ PLANAS 2020-2022 METAMS

 

Tikslas. Plėtoti ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Pasvalio rajono savivaldybėje, sudarant sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Priemonės pavadinimas

Veiklas vykdanti institucija

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Lėšos

1.1. Bendrųjų kompetencijų ugdymo programų (sveikatos stiprinimo, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, finansinio raštingumo, IT raštingumo, verslumo skatinimo, gebėjimo mokytis, pilietiškumo, užsienio kalbų ir kt.) rengimas ir įgyvendinimas

 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius,

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras,

Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka,

Pasvalio kultūros centras,

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė

2020-2022 m.

Įgytos naujos arba patobulintos turimos kompetencijos, patenkinti savišvietos ir užimtumo poreikiai.

Įgyvendintos 5 priemonės, dalyvių skaičius - 55

Savivaldybės biudžeto lėšos

Projektų lėšos

Dalyvių lėšos

1.2. Neformaliojo švietimo programų, skirtų Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams, rengimas ir įgyvendinimas

 

Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas

 

2020-2022 m.

Patenkinti vyresniojo amžiaus suaugusiųjų asmenų žinių, kompetencijų plėtotės, saviraiškos ir užimtumo poreikiai.

 

Įgyvendintos 6 priemonės, dalyvių skaičius - 80

Savivaldybė biudžeto lėšos

2020 m.

2021 m.

2022 m.

600

Eur

800

Eur

1000

Eur

Projektų lėšos

Dalyvių lėšos

1.3. Suaugusiųjų skatinimas mokytis visą gyvenimą kuriant ir formuojant pozityvios tėvystės įgūdžius bei kitus socialinius įgūdžius

(pozityvios tėvystės mokymai, bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, mokymai tėvams pagal STEP programą)

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius;

Pasvalio šeimos gerovės centras;

Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras.

2020-2022 m.

Patenkinti tėvų (globėjų) savišvietos poreikiai.

 

Įgyvendintos 3 priemonės,  dalyvių skaičius - 41

Savivaldybės biudžeto lėšos

Projektų lėšos

 

1.4. Suaugusiųjų kultūrinių poreikių tenkinimas, sąlygų suaugusiųjų kūrybinei veiklai, etnokultūros puoselėjimui sudarymas

Pasvalio kultūros centras,

Pasvalio krašto muziejus,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

2020-2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų interesų grupių savišvietos ir užimtumo poreikiai.

Įgyvendinta priemonių – 7, dalyvių skaičius - 120

Savivaldybės biudžeto lėšos

Projektų lėšos

 

1.5. Neformaliojo švietimo programų, skirtų savižudybių prevencijai ir psichologinių žinių plėtojimui, rengimas ir įgyvendinimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija,

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius,

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras,

Pasvalio šeimos gerovės centras

2020-2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų interesų grupių savišvietos ir užimtumo poreikiai.

Dalyvių skaičius - 85

Savivaldybės biudžeto lėšos

Projektų lėšos

 

 

2 uždavinys. Sudaryti palakesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose

2.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkurso Pasvalio rajone organizavimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

 

2020-2022 m.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tikslinės programos.

Paraiškų skaičius

Savivaldybės biudžeto lėšos

2020 m.

2021 m.

2022 m.

3000

Eur

4000

Eur

5000

Eur

 

3 uždavinys. Viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) veiklas, programas ir renginius

3.1. Informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą viešinimas

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius,

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

2020-2022 m.

Visuomenės informavimas.

Informacinių, viešinamųjų straipsnių skaičius

Žmogiškieji ištekliai

3.2. Kasmetinės suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių organizavimas

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius

2020-2022 m.

Visuomenės informavimas, dėmesys suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi aktualijoms.

Renginių ir dalyvių skaičius

Žmogiškieji ištekliai

Iš viso:

2020 m.

2021 m.

2022 m.

3600

Eur

4800

Eur

6000

Eur

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-131, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14197

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo