Suvestinė redakcija nuo 2019-11-05

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-05-31, i. k. 2019-08680

 

 

herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖS PLĖTROS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d.  Nr. T-77

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Vitalijus Gailius, Joniškio rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;

Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Valė Kulvinskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė;

Aivaras Rudnickas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Jurita Zubauskienė, Ekonomikos, investicijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininkė;

Dalia Žilevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė;

Gediminas Čepulis, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

Petras Giržadas, Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas;

Nijolė Valuckienė, Kontrolės komiteto pirmininkė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-230, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17511

 

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. T-71 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-77

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖS PLĖTROS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos nuostatai reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos (toliau – komisija) funkcijas, tikslus, uždavinius, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine komisijos narių atsakomybe už komisijos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Komisijos tikslas – koordinuoti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) strateginio planavimo ir strateginio valdymo eigą, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

5. Komisijos uždaviniai:

5.1. užtikrinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir priežiūrą;

5.2. siekti efektyvaus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, programų, kitų finansavimo šaltinių lėšų pritraukimo ir panaudojimo;

5.3. operatyviai spręsti iškilusias strateginio planavimo ir projektų įgyvendinimo problemas.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. stebi strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo eigą ir atlieka jų priežiūrą;

6.2. teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės strateginių tikslų nustatymo;

6.3. vertina strateginio planavimo programų projektų suderinamumą su savivaldybės strateginiais tikslais;

6.4. užtikrina visų savivaldybės strateginio planavimo programų tarpusavio suderinamumą;

6.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai svarbiais socialiniais, ekonominiais ir finansiniais klausimais;

6.6. nagrinėja pateiktus savivaldybės administracijos padalinių siūlymus dėl strateginio planavimo programų, projektų, planų rengimo tikslingumo;

6.7. svarsto, teikia pasiūlymus dėl strateginio plėtros plano ir veiklos planų įgyvendinimo, priežiūros, koregavimo, metinės ir kitų ataskaitų tvirtinimo.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš vietos savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją ir siūlymus komisijos kompetencijos klausimais;

7.2. kviesti į savo posėdžius projektų, programų rengėjus, programų koordinatorius, asignavimų valdytojus ir asmenis, rengusius ir įgyvendinančius strateginius veiklos ir strateginius plėtros planus;

7.3. esant reikalui kviesti į posėdžius socialinių ir ekonominių partnerių atstovus, įvairių sričių specialistus ir ekspertus svarstomiems klausimams aptarti;

7.4. teikti siūlymus savivaldybės tarybai, merui, savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės strateginės plėtros klausimais.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu iš savivaldybės tarybos narių ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų. Į komisijos sudėtį gali būti kviečiami kiti savivaldybės bendruomenės nariai.

9. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

10. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

11. Komisijos posėdžius kviečia, nustato jų vietą, laiką ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas, o jei jo nėra, komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Komisijos priimtus sprendimus protokoluoja paskirtas savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus darbuotojas (komisijos sekretorius).

13. Komisijos sekretorius:

13.1. rengia pasiūlymus ir posėdžiui skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą;

13.2. apie rengiamą posėdį praneša komisijos nariams ir kitiems asmenims, kurie turi dalyvauti komisijos posėdyje, kviečia juos į posėdį;

13.3. pateikia posėdžio dokumentus komisijos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims;

13.4. surašo posėdžių protokolus.

14. Komisijos posėdžių protokolus pasirašo komisijos posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdžio sekretorius.

15. Komisijos nariai:

15.1. dalyvauja rengiant ir svarstant klausimus;

15.2. reiškia pastabas ir teikia pasiūlymus dėl svarstomo klausimo ir dėl komisijos protokolinių nutarimų įgyvendinimo;

15.3. išnagrinėję klausimus, kolegialiai priima rekomendacinius sprendimus, kurie surašomi protokole.

16. Komisijos protokoliniai nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu.

17. Posėdžių protokolai saugomi savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-230, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17511

Dėl Strateginės plėtros komisijos sudėties pakeitimo