Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-01 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08256

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-13:

Nr. V-2062, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19194

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ ATITIKTIES KRITERIJAMS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-891

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 papunkčiu ir 5 punktu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Asmenų atitiktis Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams patvirtinama šiais būdais:

1.1.1. asmens atitiktį šio sprendimo 1.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytiems kriterijams patvirtinantys dokumentai (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar moksleivio pažymėjimą):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

1.1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, arba mokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, pagal Nutarime nurodytus kriterijus, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS. Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas galioja:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-11, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00249

1.1.1.1.1. nėščiosioms, kartu pateikus formą Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ su formą išdavusios įstaigos spaudu;

1.1.1.1.2. asmenims, negalintiems skiepytis dėl medicininių kontraindikacijų, kartu pateikus išrašą iš ESPBI IS, kuriame nurodytas ligos kodas Z88.7 arba Z28.0 (pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM));

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

1.1.1.1.3. Neteko galios nuo 2022-01-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

1.1.1.1.3. vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

 

1.1.1.2. užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus kriterijus arba užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos kompetentingos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, arba neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-11, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00249

 

1.1.1.3. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, arba neigiamo mokamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos savikainos.  Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas galioja asmenims, nurodytiems šio sprendimo 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 papunkčiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

Nr. V-11, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00249

 

1.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 12 metų ir 2 mėnesių);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

 

1.1.1.5. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar mokamo neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS ar naudojantis interneto svetaine www.gpasas.lt. Skaitmeninis pažymėjimas, atlikus nemokamą SARS-CoV-2 PGR tyrimą, išduodamas asmenims, nurodytiems šio sprendimo 1.1.1.1.2 ir 1.1.1.1.3 papunkčiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

1.1.1.6. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2682, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24371

 

1.1.2. asmens atitiktis šio sprendimo 1.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytiems kriterijams nustatoma:

1.1.2.1. civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys asmenis, atitinkančius Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų, o esant abejonių  –  vadovaudamasis ESPBI IS tvarkomais asmens duomenimis. Vaikų iki 12 metų ir 2  mėnesių amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

 

1.1.2.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai), ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams Nutarime nurodytais atvejais, asmenis, atitinkančius nustatytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų. Vaikų iki 12 metų ir 2 mėnesių amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

 

1.2. Asmenų atitikties Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams nustatymui šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys peržiūrimi šiomis sąlygomis ir tvarka:

1.2.1. šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys peržiūrimi šiuo tikslu: siekiant nustatyti asmens atitiktį šio sprendimo 1.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytiems kriterijams, sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones;

1.2.2. šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekančių asmenų, paslaugų teikėjų ar kitų fizinių ir juridinių asmenų, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytais atvejais, tik peržiūrimi patikrinant jų autentiškumą ir galiojimą, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti.

1.3. VĮ Registrų centras asmens duomenis apie neigiamą asmens laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymą, teigiamą laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatą, asmenų persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir paskiepijimo viena iš nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų faktą ir fakto galiojimo terminą teikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iš ESPBI IS asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka šio sprendimo 1.2.1 papunktyje nurodytu tikslu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

1.4. Asmenys:

1.4.1. norėdami pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis Nutarime numatytais atvejais, pateikia vieną iš šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantiems asmenims, paslaugų teikėjams ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytais atvejais, 1.2.1 papunktyje nurodytu tikslu;

1.4.2. negali pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis izoliacijos laikotarpiu, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

2. Nustatau, kad:

2.1. VĮ Registrų centras privalo teikti šio sprendimo 1.1.1.5 papunktyje nurodyto pažymėjimo spausdinimo paslaugą (toliau – paslauga). Paslaugos teikimui VĮ Registrų centras gali pasitelkti subtvarkytojus – kitus subjektus, nurodytus šio sprendimo 3 punkte (toliau visi kartu – paslaugos teikėjai);

2.2. VĮ Registrų centras paslaugos teikimui naudoja ir kitiems paslaugos teikėjams teikia ESPBI IS duomenų pagrindu suformuotus pažymėjimo duomenis: bendruosius duomenis – vardą, pavardę bei gimimo metus; ir pažymėjimo (galimybių paso) specialiuosius duomenis – pažymėjimo (galimybių paso) galiojimo pradžios ir pabaigos datą (metai, mėnuo, diena) ir laiką (valandos, minutės), QR kodą, kuriame yra užkoduoti bendrieji duomenys ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija, arba informacija, kad kontaktinės veiklos limituotos;

2.3. teikiant paslaugą asmens duomenys tvarkomi šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.3.1. paslaugos teikėjai, išskyrus VĮ Registrų centras, šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytus ESPBI IS duomenų pagrindu suformuotus pažymėjimo duomenis gauna pagal su VĮ Registrų centras sudarytas bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo sutartis ir yra šių duomenų tvarkytojai;

2.3.2. paslaugos teikėjai gautus duomenis tvarko tik šio sprendimo 1.1.1.5 papunktyje nurodyto pažymėjimo spausdinimo tikslu. Draudžiama paslaugai teikiamus duomenis naudoti kitais tikslais, išskyrus, kai tai numatyta teisės aktuose;

2.3.3. paslaugos teikėjai privalo užtikrinti, kad duomenis tvarkytų tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti šių duomenų konfidencialumą;

2.3.4. draudžiama saugoti šio sprendimo 1.1.1.5 papunktyje nurodytą pažymėjimą ir (ar) jo duomenis;

2.3.5. paslaugos teikėjai privalo informuoti paslaugos gavėjus apie jų asmens duomenų tvarkymą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas;

2.4. paslauga teikiama šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.4.1. paslauga teikiama neatlygintinai ir išlaidos už paslaugos teikimą nėra kompensuojamos;

2.4.2. paslauga teikiama kreipiantis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu, atstovas turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; atstovavimo dokumentai nerenkami ir nesaugomi) asmeniui pateikus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

2.4.2.1. asmuo pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo: vardą, pavardę, asmens kodą ir pageidavimą gauti atspausdintą šio sprendimo 1.1.1.5 papunktyje nurodytą pažymėjimą, prašymą pasirašo ir savo tapatybę patvirtina pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.4.2.2. asmuo pateikia žodinį prašymą, gauti šio sprendimo 1.1.1.5 papunktyje nurodytą pažymėjimą ir savo tapatybę patvirtina pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.4.3. paslauga teikiama nedelsiant vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

 

3. Nustatau, kad šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytą paslaugą gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės bei vaistinės, sudariusios sutartis su VĮ Registrų centru ir užtikrindamos šio sprendimo 2 punkte nurodytų sąlygų laikymąsi. VĮ Registrų centras su šiame punkte nurodytais paslaugų teikėjais bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo sutartis sudaro, gavus ESPBI IS duomenų valdytojo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos) sutikimą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1151, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11296

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1242, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12088

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1409, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13717

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1533, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14724

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1860, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17544

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1945, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18149

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2062, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2682, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24371

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2904, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26491

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-11, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00249

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-68, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00568

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo