Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-18 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03275

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-29:

Nr. V-653, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06020

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL REIKALAVIMŲ TARPTAUTINIUS KOMERCINIUS VEŽIMUS VYKDANTIEMS VEŽĖJAMS

 

2021 m. vasario 19  d. Nr. V-338
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1565, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14832

Nr. V-1591, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15217

 

1. Įpareigoti visų ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis (toliau – ekipažų ir įgulų nariai):

1.1. prieš atvykstant ar grįžtant į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių (išskyrus iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) užpildant elektroninę anketą (toliau – elektroninė anketa) pateikiant teisingus duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-341, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02843

 

1.2. Neteko galios nuo 2022-02-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-341, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02843

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-767, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07520

Nr. V-1633, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15681

 

2. Įpareigoti tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančių įmonių vadovus:

2.1. patikrinti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių elektroninių anketų užpildymo faktą (išskyrus grįžusių ar atvykusių iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-341, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02843

 

2.2. NVSC pareikalavus, pateikti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių sąrašus teisingo elektroninės anketos užpildymo patikrinimui, izoliacijos kontrolei atlikti ir buvimo Lietuvoje laikui nustatyti;

2.3. užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimą apie Lietuvoje nustatytus registracijos, izoliacijos ir izoliacijos kontrolės reikalavimus ekipažams ir įgulų nariams.

2.4. Neteko galios nuo 2022-02-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-341, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02843

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1633, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15681

 

3. Rekomenduoti tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančioms įmonėms darbdavio lėšomis organizuoti ekipažų ir įgulų narių prevencinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-653, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06020

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-767, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07520

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1565, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14832

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1591, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15217

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1633, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15681

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-341, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02843

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“ pakeitimo