Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-09-29, i. k. 2014-13068

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-01:

Nr. V-776, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07507

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-979

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos 2014−2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014−2025 metų strategijos patvirtinimo“, 116.1 ir 116.3 papunkčiais:

1. T v i r t i n u  Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d.

įsakymo Nr. V-776

redakcija)

 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI, ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), vykdymo ir jos vykdymo stebėsenos tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – PASPĮ), nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurams (toliau – SVSB).

3. Aprašo tikslas – integruojant Programą į PASPĮ ir SVSB veiklą užtikrinti jos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti gyventojus gyventi sveikiau ir sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

4. Programa taikoma suaugusiems asmenims (toliau – asmenys):

4.1kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika;

4.2. kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

5. Programos vykdymą organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantis SVSB arba kitos savivaldybės SVSB, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

6. PASPĮ šeimos gydytojo komandos narys asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika, privalo pasiūlyti dalyvauti Programoje bei įteikti Kvietimo dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, formą (toliau – kvietimas). Kvietimo formos pavyzdys pateiktas Aprašo 1 priede. Kvietime turi būti nurodyta Programos vykdymo vieta. Jei asmuo sutinka dalyvauti Programoje, jis kvietime įrašo savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinę informaciją ir pasirašo. Šeimos gydytojo komandos narys kvietime įrašo savo vardą, pavardę, pareigas bei pasirašo. PASPĮ suderintu su SVSB būdu perduoda informaciją apie kviečiamą asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, telefono Nr., el. pašto adresą) SVSB.

7. Asmenys, kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje, registruojasi SVSB, nurodydami savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, kuria norėtų būti informuoti apie Programos vykdymo laiką ir vietą.

8. SVSB, surinkęs informaciją apie asmenis, ketinančius dalyvauti Programoje, suformuoja Programos dalyvių grupes (rekomenduotina atsižvelgti į amžių) ir informuoja dalyvius apie užsiėmimų datą bei vietą. Esant per dideliam asmenų, pageidaujančių dalyvauti Programoje, skaičiui, į grupes pirmiausia įtraukiami PASPĮ kviesti asmenys.

9. SVSB vykdo Programą laikydamasis Aprašo 2 priede nurodytų užsiėmimų temų, trukmės ir specialistų kvalifikacijos reikalavimų. Rekomenduojamas užsiėmimų dažnumas – vienas užsiėmimas (2 akademinės valandos) per savaitę. Programos užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami SVSB interneto svetainėje arba socialinio tinklo paskyroje. Dalyviams teikiama sveikatos stiprinimo informacija turi remtis mokslo įrodymais, atitikti sveikatos politikos nuostatas.

10. Programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui. Programos metu surinktus savo kūno rodiklių duomenis saugo patys Programos dalyviai, bet jiems sutikus nuasmenintus duomenis gali saugoti SVSB.

11. Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Aprašo 2 priede nurodytų Programos užsiėmimų trukmės. Asmenims, kurie nebaigė Programos per 1 metus nuo pirmo užsiėmimo dienos, dalyvavimas Programoje nutraukiamas. Asmuo, kurio dalyvavimas Programoje buvo nutrauktas, gali pakartotinai dalyvauti Programoje Apraše nustatyta tvarka.

12. Programos pabaigoje dalyviai įvertina Programos naudą užpildydami Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, naudos vertinimo klausimyną (Aprašo 3 priedas) (toliau – Klausimynas).

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO STEBĖSENOS TVARKA

 

13. SVSB analizuoja Programos dalyvių užpildytus klausimynus ir, atsižvelgdamas į gautus duomenis, tobulina Programos įgyvendinimą.

14. Pagal Klausimyno atsakymus SVSB parengia Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitą (Aprašo 4 priedas), kurią pasibaigus atskaitiniams kalendoriniams metams, iki einamųjų metų sausio 15 dienos pateikia savivaldybės administracijai bei Higienos institutui raštu ir elektroniniu paštu ([email protected]).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1159, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13762

 

15. SVSB pasibaigus atskaitiniams kalendoriniams metams, per einamųjų metų pirmąjį ketvirtį suderintu su PASPĮ būdu pateikia PASPĮ asmenų, baigusių Programą, sąrašą, kuriame nurodomi šių asmenų vardai, pavardės ir gimimo datos.

16. Informacija, susijusi su Programos vykdymu kalendoriniais metais, SVSB saugoma 3 metus (jei kitais teisės aktais nenustatyta kitaip) nuo Programos vykdymo metų pabaigos ir naikinama Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

17. Higienos institutas apibendrina iš SVSB gautas Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitas ir iki einamųjų metų vasario 15 dienos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai suvestinius Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitų duomenis bei paskelbia juos savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1159, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13762

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Programos atpažįstamumui didinti SVSB siūloma naudoti Aprašo 5 priede pateiktą logotipą.

19. SVSB turi informuoti PASPĮ ir visuomenę apie galimybę dalyvauti Programoje. PASPĮ turi sudaryti galimybes SVSB skelbti savo patalpose informaciją apie vykdomą Programą. PASPĮ ir SVSB interneto svetainėse skelbia informaciją apie vykdomą Programą.

20. SVSB turi aprūpinti PASPĮ kvietimo formomis.

21. Aprašo, išskyrus Aprašo 6 punkto, nuostatų įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, ir kitų lėšų.

 

__________________

part_d66a144663ad46a48cf5b6994d071d22_end

 


 

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kvietimo dalyvauti Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________________

(pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

 

KVIETIMAS

DALYVAUTI SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOJE,

SKIRTOJE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI

________________

(data)

 

1. Asmens vardas ir pavardė _____________________________________________________

2. Gimimo data (metai / mėnuo / diena )_______________ _____________________________

3. Kontaktinė informacija (telefono Nr., el. pašto adresas) ______________________________

_____________________________________________________________________________

4. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, vykdymo vieta (adresas, telefonas) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

Sutinku dalyvauti Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai   __________________________

(asmens parašas)

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos atstovas _________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

part_96bdf502ff634eb8820a30cd362588ce_end

 


 

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA,

SKIRTA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI

 

Eil. Nr.

Tema

Teoriniai užsiėmimai

Praktiniai užsiėmimai

Trukmė, akad. val.

Užsiėmimus vykdantys specialistai*

(pasirinktinai)

1.

Individualus pokalbis su kiekvienu Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), dalyviu

1.1. Kiekvienas dalyvis individualiai informuojamas apie Programą ir lektorių kvalifikacijas.

1.2. Išsiaiškinami dalyvio sveikatos prioritetai, poreikiai bei pageidavimai.

1.3. Dalyvis motyvuojamas nepertraukiamai lankyti užsiėmimus, praktiškai taikyti specialistų patarimus ir siekti konkrečių sveikatos gerinimo tikslų

1.4. Dalyviui sutinkant, išmatuojami ir užrašomi svarbiausi jo kūno rodikliai (kūno masės indeksas, liemens apimtis ir arterinis kraujo spaudimas).

1.5. Su dalyviu aptariami matavimų rezultatai

0,5

(kiekvie-nam dalyviui)

4

2.

Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas

2.1. Pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai ir jų įtaka sveikatai.

2.2. Lipidų ir gliukozės kiekio kraujyje kontrolės reikšmė.

2.3. Cukrinis diabetas, jo komplikacijos.

2.4. Rūkymo ir alkoholio poveikis sveikatai

2.5. Diskusijos, patarimai, konsultavimas, užduočių sprendimas

2

1, 3, 4, 5

3.

Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai

3.1. Sveika mityba − samprata ir pagrindiniai principai.

3.2. Maistinės medžiagos ir jų svarba žmogaus organizmui.

3.3. Rekomenduojamos energijos ir maistinių medžiagų paros normos ir jų kiekiai Lietuvos gyventojų mityboje.

3.4. Jodo, seleno, Lietuvos geografinėje zonoje trūkstamų vitaminų, mikro- ir makroelementų reikšmė sveikatai.

3.5. Veiksniai, lemiantys maisto produktų bei gėrimų palankumą ar nepalankumą sveikatai. Maisto pasirinkimo piramidė.

3.6. Daržovių, vaisių, žuvies, viso grūdo produktų, skaidulinių medžiagų, geriamojo vandens vartojimo nauda.

3.7. Būtinybė mažinti maiste sočiųjų riebalų, transriebalų (riebalų rūgščių transizomerų), cukraus ir druskos kiekį.

3.8. Maisto produktų ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė ir tikslai.

3.9. Maisto produktų etiketėse pateikiamos informacijos supratimas. 3.10. Alergenai ir jų ženklinimas. Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą.

3.11. Dietos, vegetarinė, veganinė mityba, žaliavalgystė bei jų įtaka sveikatai. Valgymo sutrikimai.

3.12. Diskusijos grupėse (po 2–4 asmenis), konsultavimas, užduočių sprendimas.

3.13. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje atliekamas gautos informacijos įsisavinimo patikrinimas klausinėjant dalyvius apie išdėstytą medžiagą.

3.14. Dalyviai užrašo ir įvertina savo mitybos įpročius bei faktinę mitybą praėjusią parą, apskaičiuoja daržovių ir vaisų suvartojimo atitiktį PSO rekomendacijoms, pažymi sveikatai palankius, nepalankius bei koreguotinus elgsenos veiksnius.

3.15. Atliekamos maisto produktų etiketėse teikiamos informacijos supratimo užduotys.

3.16. Pateikiamos užduotys namams, pvz., vesti asmeninius mitybos ir fizinio aktyvumo dienoraščius, juose pažymėti sveikatai palankius bei koreguotinus elgsenos veiksmus.

3.17. Atliekamas gautų duomenų aptarimas, koreguotinos elgsenos nustatymas ir rekomendacijų teikimas.

3.18. Esant galimybei, dalyviai konsultuojami interneto socialiniame tinkle sudarytoje grupėje.

3.19. Esant galimybei, sudaromi individualūs ar grupiniai gyvensenos keitimo bei įsipareigojimų planai

6

3, 4, 5

4.

Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai

4.1. Sveikatai palankaus maisto gaminimo ypatumai, maistines savybes tausojantys patiekalų gamybos būdai ir techniniai sprendimai.

4.2. Diskusija

4.3. Esant galimybei, demonstruojamas sveikatai palankaus maisto gaminimas, į procesą ir diskusijas įtraukiami dalyviai

2

3, 4, 5, 8

5.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai

5.1. Fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai.

5.2. PSO ir Lietuvos fizinio aktyvumo rekomendacijos.

5.3. Fizinio aktyvumo galimybės darbe, laisvalaikiu bei vykstant iš vienos vietos į kitą.

5.4. Fizinio pajėgumo vertinimo būdai ir jų rezultatų reikšmė

5.5. Dalyviai mokomi įsivertinti savo fizinio aktyvumo atitiktį rekomendacijoms.

5.6. Mokomi teisingos fizinių pratimų technikos.

5.7. Skiriamos užduotys namams, pvz., daryti mankštas, kas dieną vaikščioti su žingsniamačiu ir vesti fizinio aktyvumo dienoraštį.

5.8. Esant galimybei, paruošiamos pratimų komplekso, kurį dalyviai išmoko, atmintinės su nuotraukomis bei aprašymais ir perduodamos jiems taikyti namie.

5.9. Esant galimybei, SVSB organizuoja mokomąsias mankštas

4

4, 7

6.

Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas

6.1. Streso samprata ir jo įtaka širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui.

6.2. Streso išvengimo ir įveikimo būdai.

6.3. Darbo ir poilsio režimo įtaka sveikatai. Darbo ir poilsio planavimas.

6.4. Atsipalaidavimo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai

6.5. Mokoma atsipalaidavimo pratimų (kvėpavimo, raumenų įtempimo ir atpalaidavimo, autogeninės treniruotės) individualių darbo ir poilsio planų sudarymo principų.

6.6. Skiriamos individualios užduotys ir rekomendacijos kiekvienam dalyviui

2

1, 2, 4, 6

7.

Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas

7.1. Aptariamas užduočių ir įsipareigojimų vykdymas.

7.2. Dalyviai pasidalina patirtimi, atsakoma į jų klausimus, teikiamos rekomendacijos.

7.3. Aptariamos Programos tobulinimo galimybės

7.4. Dalyviams sutinkant ir laikantis privatumo, išmatuojami jų kūno rodikliai, kurių rezultatai palyginami su buvusiais Programos pradžioje.

7.5. Dalyviai užpildo Programos naudos vertinimo klausimyną

2

4

 

*Užsiėmimus vykdantys specialistai:

1. gydytojas kardiologas; gydytojas endokrinologas; vidaus ligų gydytojas; bendrosios praktikos slaugytojas; bendruomenės slaugytojas; išplėstinės praktikos slaugytojas;

2. gydytojas psichiatras; psichologas;

3. gydytojas dietologas;

4. visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą pagal  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2007  m.  lapkričio  15  d. įsakymą Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-918);

5visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą sveikos mitybos skatinimo srityje pagal įsakymą Nr. V-918;

6. visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą psichikos sveikatos stiprinimo srityje pagal įsakymą Nr. V-918;

7. kineziterapeutas; specialistas, atitinkantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsniu nustatytus reikalavimus;

8. virėjas (virėjo kvalifikaciją turintis asmuo); kulinaras; maisto gaminimo technologas.

_______________________

part_933681af830e446b9e2e20b2d3803f73_end


 

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, naudos vertinimo klausimyno forma)

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS,

skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, NAUDOS VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

 

1. Užpildymo data __________________

2. Dalyvavimas Sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, turėjo įtakos šiems mano rodikliams (apvesti tinkamą):

 

2.1.

Sumažėjo kūno masės indeksas

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.2.

Sumažėjo liemens apimtis

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.3.

Sumažėjo arterinis kraujo spaudimas

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.4.

Padidėjo fizinis aktyvumas

taip

ne (nepakito arba sumažėjo)

2.5.

Padidėjo daržovių ir vaisių vartojimas

taip

ne (nepakito arba sumažėjo)

2.6.

Sumažėjo druskos vartojimas

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.7.

Sumažėjo riebaus maisto vartojimas

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.8.

Sumažėjo saldaus maisto vartojimas

taip

ne (nepakito arba padidėjo)

2.9.

Sumažėjo rūkymas

taip

ne (nepakito, padidėjo arba esu nerūkantis)

2.10.

Sumažėjo alkoholio vartojimas

taip

ne (nepakito, padidėjo arba esu nevartojantis)

2.11

Pagerėjo savijauta

taip

ne (nepakito, pablogėjo arba išliko normali)

 

3.  Pasiūlymai Programos organizatoriams ________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

4. Vardas, kontaktinis telefonas (nurodyti neprivaloma) ______________________________

part_8f0a2530073b47d0ac2dd76079f314c6_end


 

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

20___ M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS,

SKIRTOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI, EFEKTYVUMO VERTINIMO ATASKAITA

 

20....... m. ....................................... d.

 

1. Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa), pradėjusių _____________, baigusių _____________ asmenų skaičius.

 

2. Programą baigusių asmenų sveikatos rodiklių pokyčiai (nurodyti asmenų skaičių):

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Asmenų, kurie atsakė „taip“, skaičius

2.1.

Sumažėjo kūno masės indeksas

 

2.2.

Sumažėjo liemens apimtis

 

2.3.

Sumažėjo arterinis kraujo spaudimas

 

2.4.

Padidėjo fizinis aktyvumas

 

2.5.

Padidėjo daržovių ir vaisių vartojimas

 

2.6.

Sumažėjo druskos vartojimas

 

2.7.

Sumažėjo riebaus maisto vartojimas

 

2.8.

Sumažėjo saldaus maisto vartojimas

 

2.9.

Sumažėjo rūkymas

 

2.10.

Sumažėjo alkoholio vartojimas

 

2.11.

Pagerėjo savijauta

 

 

________________________                 _____________                 _______________________

(savivaldybės visuomenės sveikatos                                (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

biuro vadovo pareigos)                                                                                                                                                     

 

______________________                     ____________                   _______________________

(ataskaitą užpildė)                                                        (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

part_d4d56304b0544bf59b9d1380c4bee3ab_end


 

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI, LOGOTIPAS

 

 

___________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-392, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-615, 2016-05-13, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12872

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1159, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13762

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_ad5da78ad3264c6eac1ec0063c599b61_end