Įsakymas netenka galios 2021-09-03:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1593, 2021-09-02, paskelbta TAR 2021-09-02, i. k. 2021-18617

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-04 iki 2021-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15710

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 4 d. Nr. V-747

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 4.1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-1128 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747

 

 

KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato kasmet vykdomo Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institucijos), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis vertinimas) eigą, jo metu nagrinėjamus duomenis ir jo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis nuostatomis, kad:

2.1. Institucijų mokslininkai ir kiti MTEP vykdantys asmenys turi nuolat kelti savo mokslinę kvalifikaciją ir vykdyti bent dvi iš šių veiklų:

2.1.1. siekti vykdyti kuo aukštesnės kokybės mokslinius tyrimus ir jų rezultatus publikuoti prestižiškiausiuose ir skaitomiausiuose moksliniuose žurnaluose ar prestižiškiausių ir skaitomiausių leidyklų leidžiamuose leidiniuose;

2.1.2. dalyvauti tarptautinėse mokslo programose;

2.1.3. siūlyti savo MTEP paslaugas ūkio subjektams, siekti jų MTEP užsakymų ir juos vykdyti;

2.1.4. įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytą lituanistikos prioritetą;

2.2. Institucijų menininkai turi nuolat kelti savo meninę kvalifikaciją, siekti vykdyti kuo aukštesnės kokybės meno veiklą ir savo meno kūrinius demonstruoti (atlikti) prestižiškiausiuose kontekstuose;

2.3. mokslinio žurnalo cituojamumo rodiklio santykis su agreguotoju kryptinės kategorijos cituojamumo rodikliu yra žurnalo prestižo ir skaitomumo matas;

2.4. Institucijos turi visokeriopai skatinti savo MTEP darbuotojus ir menininkus vykdyti Reglamento 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas veiklas.

3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) patvirtinta forma ir nustatytais terminais Institucijos pateikia Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) duomenis apie jų MTEP ir meno veiklą (toliau – duomenys). Duomenys teikiami pagal Institucijų vertinamuosius vienetus, sudarytus vadovaujantis Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Palyginamojo vertinimo reglamentas). Jei Institucija kurioje nors mokslo srityje negali sudaryti vertinamojo vieneto dėl Palyginamojo vertinimo reglamento 4 punkto reikalavimų, toje mokslo srityje ji gali teikti duomenis kasmetiniam vertinimui kaip vienas Palyginamojo vertinimo reglamento 4 punkto reikalavimų neatitinkantis vertinamasis vienetas. Scenos ir ekrano menų bei vaizduojamųjų menų srityse (toliau – menas) Institucijos sudaro vertinamuosius vienetus savo nuožiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

4. Institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimą organizuoja ir vykdo Taryba pagal ministro nustatytą grafiką. MTEP ir meno veiklą vertina Tarybos pirmininko įsakymu sudarytos ekspertų komisijos (toliau – ekspertų komisijos). Meno veiklą vertinančios ekspertų komisijos sudaromos iš Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos pasiūlytų ekspertų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

5. MTEP ir meno veiklos vertinimas vykdomas pagal MTEP ir meno veiklos vertinimo gaires, kurias tvirtina Taryba, suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

6. Šiame Reglamente laikoma, kad:

6.1. Autorinis lankas (aut. l.) atitinka 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 puslapių;

6.11. Atžalinė įmonė yra ne ilgiau kaip 5 metus Juridinių asmenų registre registruota įmonė, kurios steigėja arba viena iš steigėjų yra kita įmonė arba mokslo ir studijų institucija ar fizinių asmenų grupė ir kurios tikslas – komercializuoti įmonėje arba mokslo ir studijų institucijoje sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1475, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20058

 

6.2. Darbuotojų visos darbo dienos atitikmuo (VDDA) yra Institucijos tam tikros darbuotojų grupės per metus dirbtų valandų skaičius, padalintas iš socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto tų metų 12 mėnesių darbo valandų skaičiaus (esant penkių darbo dienų savaitei). Skaičiuojant VDDA laikoma, kad laikotarpiais, kai darbuotojas buvo kasmetinėse, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, pailgintose, papildomose atostogose, kai jam buvo suteikta (-os) papildoma (-os) poilsio diena (-os), kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, darbuotojas dirbo įprastu darbo grafiku. VDDA vienetas – asmuo per metus;

6.3. Konferencijos darbų leidinys yra vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo dalis), kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję recenzuojamiems leidiniams įprastos recenzavimo (peer review) procedūros;

6.4. Menininkų visos darbo dienos atitikmuo yra visų Institucijos meno dėstytojų VDDA, padalintas iš 3;

6.5. Meno kūrinys yra viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino, šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus;

6.6. Meno kūrinio skelbimas (atlikimas) yra (asmeninis) kūrinio (-ių) pristatymas, realizavimas (įskaitant restauravimą) ar atlikimas meninėje ar viešojoje erdvėje (įskaitant televizijos ar radijo studijas, internetą) ar publikavimas leidykloje, įrašų studijoje (kompiuterinėje laikmenoje) ar demonstravimas festivalyje ir pan.;

6.7. Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas yra meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė – parodų salė, muziejus, galerija, koncertų salė, teatras, šokio teatras, kino salė, meno festivalis, konkursas ir pan. Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstai skirstomi į keturias rūšis:

6.7.1. Prestižinis tarptautinis kontekstas yra žymiausia tarptautiniu mastu veikianti meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu mastu pripažintų ekspertų;

6.7.2. Plataus žinomumo kontekstas yra ypatingai reikšminga nacionalinė tarptautinio žinomumo meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu mastu pripažintų ekspertų;

6.7.3. Nacionalinio žinomumo kontekstas yra regione žinoma meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintų ekspertų;

6.7.4. Vietinio žinomumo kontekstas yra vietinės reikšmės meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama nacionaliniu mastu pripažintų ekspertų;

6.8. Meno renginių kuravimas yra intelektinės kūrybos veikla, kylanti iš meno kūrinių rinkinių ar duomenų rinkinių, duomenų bazių (išreikštų techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma) turinio parinkimo ar išdėstymo;

6.9. Meno renginių moderavimas yra specialiomis žiniomis ir pasirengimu grindžiama intelektinės kūrybos veikla, meno kūrinių ir kūrėjų viešo pristatymo (koncerto, kūrybos vakaro, parodos ir pan.) vedimas;

6.10. Meninis tyrimas yra moksliniais tyrimais ir meno praktika grindžiamas tyrimas, kurio tikslas – įgyti naujų žinių apie kultūros ir meno reiškinių esmę, skatinti kritinę meno procesų refleksiją, inicijuoti inovacijų mene ir moksle plėtrą. Meninis tyrimas apima kūrybinę dalį ir tiriamąjį tekstą, turintį tyrimo objekto, tikslo, uždavinių, metodų apibrėžtis.

6.11. Mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo yra tam tikros mokslo srities ar krypties visų Institucijos dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA, padalinto iš 3, ir visų Institucijos tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA suma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-700, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09589

 

6.12. Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys yra registruotas ir turintis skaitmeninio objekto identifikatorių DOI skaitmeninis archyvas, skaitmeninė duomenų bazė ar skaitmeninis teksto, garso ir (ar) vaizdo kūrinių leidimas, sukurtas skaitmeninant esamus tradicinės formos archyvus, kartotekas ar leidinius bei parengiant naujus elektroninius duomenų rinkinius jiems taikant specialius medžiagos atrankos kriterijus, klasifikavimo būdus, metaduomenis bei programinę įrangą, pranokstančią įprastas programines priemones.

6.13. Mokslinis šaltinio leidimas yra recenzuotas leidinys, pateikiantis archyvinius dokumentus, kalbos ir raštijos paminklus, meno veikalus ir kitų tekstinius ir audiovizualinius šaltinius, kuriam būdingas mokslinis medžiagos atrinkimas, parengimas ir pateikimas reflektuojant jo principus bei parūpinant atitinkamą aparatą (komentarus, rodykles ir kt.). Skelbiami objektai mokslinėse šaltinių publikacijose gali būti pateikiami faksimilėmis, transkripcijomis, vertimais, kritinėmis rekonstrukcijomis, skaitmeniniais archyvais, skaitmeninėmis duomenų bazėmis ir kitais šaltinio tyrimų bei tekstologinių metodologijų numatytais būdais.

6.14. Mokslinis vertimo leidimas yra atskiru recenzuotu leidiniu išleistas aktualaus arba istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu (palydimieji tyrimai, komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu.

6.15. Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija yra konkrečios mokslo srities ar krypties leidinys, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties moksliškumo ir sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo populiarinimui, administracinėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius;

6.16. Mokslinis žodynas yra kalbotyros mokslo leidinys, sudarytas iš naujai surinktų ir (ar) pagal naują mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms. Mažiausia įskaitoma mokslinio žodyno apimtis – 8 autoriniai lankai;

6.17. Mokslo darbo recenzija yra paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis pristatymas ir vertinimas, kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis 0,25 autorinio lanko.

6.18. Mokslo monografija yra recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių ar kita mažiau paplitusia kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai. Humanitariniuose ir socialiniuose moksluose ne mažiau kaip 20 % monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja medžiaga;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

6.19. Mokslo straipsnis yra straipsnis, paskelbtas recenzuojamame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko;

6.20. Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių, yra straipsnis, kuris buvo paskelbtas ne anksčiau kaip n-9 kalendoriniais metais ir ne vėliau kaip n kalendoriniais metais (čia n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo veiklos vertinimas yra atliekamas), patekęs į pirmą n+1 metų liepos mėnesį paskelbtą 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių sąrašą pagal Clarivate Analytics Web of Science EBPO mokslo kryptis ir paskelbtas žurnale, įtrauktame į CA JCR;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

6.21. Mokslo studija yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių leidinys, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia mokslo studijos apimtis – 2 autoriniai lankai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

6.22. Patento ar technologijos licencinė sutartis yra patento pareiškėjo, patento ar technologijos savininko suteikta teisė kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę patento licenciją naudoti išradimą tam tikros (-ų) valstybės (-ių)  teritorijoje arba tam tikroje jos (jų) dalyje;

6.23. Prieskyra yra mokslo darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo (meno) darbų deklaracijoje (tuo atveju kai priskyrimo nėra) nurodytas autoriaus (atlikėjo) pri(si)skyrimas Institucijai. Deklaracijos formą nustato Taryba;

6.24. Recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) išvadomis, kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertų komisijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

6.25. Sintezės mokslo darbas yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo krypties disciplinas ar tarpdalykinio pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo studijose bei mokslo straipsniuose, sintetinantis darbas, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia sintezės mokslo darbo apimtis – 2 autoriniai lankai;

6.26. Skaitmeninis objekto identifikatorius (angl. Digital Object Identifier, DOI) yra nuolatinis skaitmeninis identifikatorius, suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir naudojamas jam skaitmeninėje erdvėje identifikuoti; DOI yra nepriklausomas nuo objekto vietos ir aprašo, t. y. informacija apie tą objektą gali kisti, tačiau DOI nekis; skaitmeninius objektų identifikatorius priskiria Tarptautinis DOI Fondas (angl. International DOI Foundation), kurį sudaro atviros narystės komercinių ir nekomercinių partnerių konsorciumas (CrossRef);

6.27. Taikomojo mokslo darbo leidinys yra mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo leidimas, mokslinis žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija;

6.28. Tarptautiniai žurnalai yra „Clarivate Analytics“ ir SCOPUS duomenų bazėse referuojami žurnalai ir iki 2022 metų Lietuvoje išleisti recenzuojami leidiniai, kuriuose per paskutinius trejus metus paskelbtuose mokslo straipsniuose užsienio autorių prieskyrų svoris yra didesnis nei ketvirtadalis visų autorių prieskyrų svorio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-423, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07330

 

6.29. Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla yra leidykla, nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą internetu. Tokių leidyklų sąrašą, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto mokslo veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro Taryba. Šis sąrašas gali būti tikslinamas kiekvienais metais.

7. Reglamente vartojamos santrumpos:

7.1. ISBN - tarptautinis standartinis knygos numeris (International Standard Book Number);

7.2. ISSN - tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (International Standard Serial Number);

7.3. CA JCR – „Clarivate Analytics“ žurnalų citavimo ataskaitos (Clarivate Analytics Journal Citation Reports);

7.4. EPO – Europos patentų biuras (European Patent Office);

7.5. USPTO – JAV patentų ir prekių ženklų biuras (United States Patent and Trademark Office);

7.6. JPO – Japonijos patentų biuras (Japan Patent Office);

7.7. SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (Source-Normalized Impact per Paper) SCOPUS duomenų bazėje.

 

II SKYRIUS

MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMO NUOSTATOS

 

8. Institucijos Reglamento 1–3 prieduose nurodytų rūšių mokslo darbus teikia formaliajam vertinimui, o Reglamento 4 priede nurodytų rūšių meno darbus – formaliajam ir ekspertiniam vertinimui.

9. Humanitarinių mokslų srityje ir mene formaliajam vertinimui Institucijos teikiamų darbų skaičius priklauso nuo Institucijos humanitarinių mokslų srities mokslininkų ar Institucijos menininkų visos darbo dienos atitikmens VDDAi. Humanitarinių mokslų srityje formaliajam vertinimui Institucijos teikiamų darbų skaičius yra lygus 3×VDDAi, mene – 5×VDDAi.

10. Reglamento 2 priede nurodytus 6 rūšies darbus ir 3 priede nurodytus 8 rūšies darbus pateikia Taryba.

11. Pateiktus formaliajam vertinimui Reglamento 1 – 3 prieduose nurodytus darbus Institucijos priskiria vienai ar kelioms (ne daugiau 3) mokslo ar meno kryptims, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“. Ekspertų komisijos gali argumentuotai pakeisti Institucijų priskyrimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

12. Ekspertiniam vertinimui Institucijos savo nuožiūra pateikia geriausius formaliajam vertinimui pateiktus meno darbus. Ekspertiniam vertinimui teikiamų meno darbų skaičius turi sudaryti 30 % formaliajam vertinimui pateiktų darbų skaičiaus.

13. Meno darbų vertinimui pateikiama medžiaga, atspindinti kūrinio (atlikimo) meninius ypatumus, jo apimtį, įgyvendinimo vietą, autorystę ir sukūrimo laiką. Meno srities darbai teikiami vertinimui kartu su informacija apie jų skelbimą atviros prieigos viešuosiuose šaltiniuose, skenuota medžiaga ir kitomis Institucijos pasirinktomis darbo pristatymo formomis, pakankamomis spręsti apie darbų meninę vertę. Meniškumo kriterijų neatitinkantys darbai (sklypų detalieji planai, pastatų remonto projektai, architektūros darbo dokumentacija, autorinės priežiūros dokumentai, dizaino darbo techniniai sprendiniai ir pan.) ekspertiniam vertinimui neteikiami. Meno darbams nepriskiriami I ir II studijų pakopos studentų darbai ir dėstytojų, asmeniškai nedalyvavusių juos atliekant, indėlis, kuris laikomas pedagoginiu darbu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

14. Atliekant meno darbų vertinimą ekspertų komisijos nariai bendru sutarimu išsamiai nustato prestižinio, plačiai žinomo, nacionaliniu mastu žinomo ir lokaliai žinomo meninių kontekstų požymius. Meno veiklos priklausomai nuo konteksto pavyzdžių sąrašą sudaro ir viešai paskelbia Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

15. Pakartotinis meno kūrinio eksponavimas (įgyvendinimas) ar atlikimas teikiamas formaliajam vertinimui ir įskaitomas skiriant už jį 0,5 skirtinos taškų sumos (prestižinio konteksto atveju – 0,8). Už pakartojimą be naujo menininko indėlio skiriama 0,4 skirtinos taškų sumos, už pakartojimą, kuris yra nauja kūrinio interpretacija – 0,8. Ekspertų komisijos narių bendru sutarimu pakartotinis meno kūrinio pristatymas gali būti įskaitytas kaip ekspertiniam vertinimui teikiamas darbas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

16. Atsižvelgiant į ribotas galimybes meno kūrinius eksponuoti, įgyvendinti ar atlikti pakartotinai, už juos suteikti taškai ekspertų komisijos sprendimu dauginami iš koeficientų 2, 3, 4 ar 5. Tai gali būti taikoma prestižinių tarptautinių meno darbų apdovanojimų atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

17. Vertinant atitinkamos specifikos meno kūrinius ar meno kūrinio (atlikimo) skelbimą (pvz.: solisto ir akompaniatoriaus kartu atliekamą kūrinį, dalyvavimą grupinėje parodoje ir pan.) ekspertų komisijos nariai gali bendru sutarimu taikyti iki 3 kartų didesnį koeficientą tam menininkui, kurio įnašas į meno kūrinį ar jo skelbimą yra didesnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

18. Elektroniniai leidiniai pripažįstami lygiaverčiais spausdintiniams, jei jie atitinka tokiems leidiniams keliamus reikalavimus.

19. Humanitarinių mokslų srityje pakartotinai leidžiant mokslinių tyrimų rezultatus kita kalba nei lietuvių, skiriama 30 % skirtinos taškų sumos.

20. Ekspertų komisijos atlikdamos formalųjį mokslo (meno) darbų vertinimą pagal Reglamento 1–4 prieduose nurodytas mokslo (meno) darbų rūšis:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

20.1. įskaito darbus taip, kaip jie buvo deklaruoti Institucijos, jei mokslo (meno) darbai yra teisingai priskirti mokslo (meno) darbų rūšiai;

20.2. įskaito darbus kaip kitos rūšies mokslo (meno) darbus, nei deklaruota Institucijos, jei jie neteisingai priskirti mokslo (meno) darbų rūšiai;

20.3. neįskaito darbų, neatitinkančių nei vienos mokslo (meno) darbų rūšies.

21. Ekspertų komisijos, atlikusios Institucijų mokslo (meno) darbų formalųjį vertinimą, nustato jų bendrąją kiekybinę vertę (taškais). Tuo atveju, kai neįskaitytų (išskyrus Reglamento 1, 2 ir 3 priedų 1 darbų rūšies) ar Institucijų ne tai mokslo darbų rūšiai, nei įvertino ekspertai, priskirtų mokslo darbų skaičius sudaro 10–30 % visų formaliajam vertinimui pateiktų mokslo darbų, Institucijos pagal Reglamento 1–3 prieduose nurodytas darbų vertes surinktų taškų skaičius sumažinamas 5 %, o kai tokių darbų skaičius viršija 30 % visų formaliajam vertinimui pateiktų mokslo darbų, tai Institucijos surinktas taškų skaičius sumažinamas 15 %.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

22. Institucijos autorių indėlis į pateiktą mokslo (meno) darbų vienetą taškais , išskyrus atvejus, nurodytus Reglamento 23–26 punktuose, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×DA×NIA/NA ,

 

kurioje (taip pat ir kitų Reglamento punktų formulėse):

22.1. VT darbo apimties vieneto vertė taškais;

22.2. DAdarbo apimtis, kuri matuojama vienetu arba autorinių lankų skaičiumi (apvalinama 0,05 autorinio lanko tikslumu);

22.3. NIA – Institucijos autorių skaičius. Jei Institucijos autorius straipsnyje nurodo ir kitų institucijų prieskyras, tai šio autoriaus indėlis į NIA yra dalijamas iš visų jo nurodytų prieskyrų skaičiaus;

22.4. NA – visų darbo autorių skaičius.

23. Reglamento 1 priede nurodytų 1–6 rūšių darbų, 2 priede nurodytų 1, 3, 5 ir 6 rūšių darbų ir 3 priede nurodytų 1, 3–8 rūšių darbų atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą mokslo darbų vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×DA ×NIA×(1+NIP)½/NA ,

 

kurioje (taip pat ir kitų Reglamento punktų formulėse) NIP – visų darbo skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius. Jei NIP didesnis už NA, laikoma, kad NIP = NA).

24. Reglamento 1 ir 2 prieduose nurodytų 7–9 rūšių darbų ir 3 priede nurodytų 9–11 rūšių darbų atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą mokslo darbų vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×(NM/12),

 

kurioje NM – mėnesių, kuriuos vertinamaisiais metais buvo vykdomas ar koordinuojamas projektas, skaičius.

25. Reglamento 2 priede nurodytų 2 rūšies darbų atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą mokslo darbų vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = (32×DA)½×NIA×(1+NIP)½/NA

 

26. Reglamento 2 priede nurodytų 4 rūšies darbų ir 3 priede nurodytų 2 rūšies darbų atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą mokslo darbų vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = k×NIA×(1+NIP)½×(2+7×IF/AIF)/NA ,

 

kurioje:

26.1. k  – mokslo srities koeficientas. Socialinių mokslų sričiai  k = 2, kitais atvejais k = 1;

26.2. IF  – žurnalo cituojamumo rodiklis (Impact Factor);

26.3. AIF – žurnalų kryptinės kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis (Aggregate Impact Factor).

27. Jei straipsnis paskelbtas žurnale, kuris priklauso kelioms CA JCR kryptinėms kategorijoms, Reglamento 26 punkto formulėje taikomas visų kategorijų IF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį. Socialinių mokslų srities straipsnių, išspausdintų žurnaluose, turinčiuose SCOPUS duomenų bazėje citavimo rodiklį SNIP, atveju, Institucijai taškai skiriami pagal Reglamento 26 punkto formulę, joje vietoj IF/AIF taikant SNIP. Žurnalų, turinčių SNIP ir IF/AIF, atveju, Institucijai taškai skiriami ir pagal SNIP, ir pagal IF/AIF ar jų vidurkį. Taikomi tų metų, kuriais paskelbti straipsniai, IF/AIF ir (ar) SNIP.

271. Taškai pagal Reglamento 3 priedo 13 punktą įskaitomi N+1 kalendoriniais metais, jei tų metų spalio 1 d. Institucija tebėra atžalinės įmonės steigėja ar dalyvė. N yra 2020 ar vėlesni kalendoriniai metai, kuriais yra atliktas bent vienas Reglamento 3 priedo 13 punkte nurodytų veiksmų.

Papildyta punktu:

Nr. V-1475, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20058

Punkto pakeitimai:

Nr. V-316, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04672

 

28. Institucijos formaliojo vertinimo įvertis Fi mokslo srityje (mene) yra skaičiuojamas visų Institucijos toje srityje gautų taškų skaičių dalinant iš Institucijos tos srities mokslininkų (menininkų) viso darbo laiko ekvivalento VDDAi.

29. Institucijos normuotasis formaliojo vertinimo įvertis mokslo srityje (mene) NFi yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

NFi, = 100Fi/Fmax ,

 

kurioje Fmax – didžiausia Fi reikšmė.

30. Ekspertinio meno darbų vertinimo metu kiekvienas pateiktas darbas ekspertų įvertinamas skalėje nuo 0 iki 5 balų.

31. Institucijos ekspertinio vertinimo įvertis mene Ei yra paskaičiuojamas visų Institucijos ekspertiniam vertinimui pateiktų meno darbų įvertinimų sumą padalijant iš Institucijos ekspertiniam vertinimui pateiktinų meno darbų skaičiaus, nustatomo vadovaujantis Reglamento 12 punkto nuostatomis.

32. Institucijos normuotasis ekspertinis įvertis mene NEi skaičiuojamas pagal formulę:

 

NEi, = 100Ei/Emax ,

 

kurioje Emax  – didžiausia Ei reikšmė.

33. Institucijos suminis įvertis mene SIi skaičiuojami pagal formulę:

 

SIi, = n×NFi + NEi ,

 

kurioje koeficientas n apskaičiuojamas visų institucijų normuotųjų ekspertinių įverčių ir menininkų visos darbo dienos atitikmenų sandaugų sumą padalinant iš visų institucijų normuotųjų formaliųjų įverčių ir menininkų visos darbo dienos atitikmenų sandaugų sumos – n = Σ(NEi×VDDAi)/Σ(NFi×VDDAi).

331. Institucijos mokslo srities darbų kasmetinio vertinimo įvertis yra lygus Institucijos toje mokslo srityje gautų taškų skaičiui, o meno darbų kasmetinio vertinimo įvertis – Institucijos suminio įverčio mene SIi ir Institucijos menininkų visos darbo dienos atitikmens VDDAi sandaugai.

Papildyta punktu:

Nr. V-876, 2019-07-29, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15042

 

34. Institucijos vertinimo įvertis FKi mokslo kryptyje yra skaičiuojamas visų Institucijos toje kryptyje gautų taškų skaičių dalinant iš Institucijos tos krypties mokslininkų (menininkų) viso darbo laiko ekvivalento VDDAi.

35. Institucijos normuotasis vertinimo įvertis mokslo kryptyje NFKi yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

NFKi, = 100FKi/FKmax ,

 

kurioje FKmax – didžiausia FKi reikšmė.

 

III SKYRIUS

DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ MTEP PROGRAMŲ PROJEKTUOSE IR ŪKIO SUBJEKTŲ MTEP UŽSAKYMŲ VYKDYMO NUOSTATOS

 

36. Taryba, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto MTEP veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro tarptautinių MTEP (meno) programų, taip pat kitų programų ir finansavimo schemų (toliau kartu vadinama – programos) sąrašą, kuriame nurodoma, iš kokių programų ir kokių jų veiklų Institucijų gautos lėšos ir kokia dalimi yra įskaitomos Institucijoms kaip jų dalyvavimo tarptautinių MTEP (meno) programų projektuose rezultatas (toliau – sąrašas). Sąrašą Taryba paskelbia per 3 darbo dienas nuo Reglamento 4 punkte nurodyto grafiko nustatymo. Iš programos „Horizontas 2020“ projektų, kuriuose vykdoma MTEP, gautos lėšos įskaitomos su koeficientu 1, iš kitų programos „Horizontas 2020“ projektų – 0,5.

37. Vertinimo metu nustatoma, kokioms sąrašo programoms priskirtini Institucijos pateikti duomenys ir Institucijos gautos lėšos įskaitomos ar neįskaitomos kaip jos dalyvavimo tarptautinių MTEP (meno) programų projektuose rezultatas. Jei Institucija pateikia duomenis apie jos dalyvavimą į sąrašą neįtrauktose programose, šie duomenys detaliai nagrinėjami, sprendžiama, ar Institucijos gautos lėšos įskaitomos, ar neįskaitomos ir sprendžiama dėl sąrašo papildymo šiomis programomis.

38. Vertinant Institucijos vykdytą ūkio subjektų MTEP ar meno užsakymą išnagrinėjami Institucijos pateikti duomenys apie užsakymą, taip pat Institucijos pateiktas paaiškinimas apie tais metais pagal šį užsakymą atliktus darbus (ne daugiau 10), jiems panaudotų lėšų sumas, nurodant, kurie iš atliktų darbų priskirtini MTEP (menui) ir pagrindžiant tokį priskyrimą. Baigus nagrinėjimą, sprendžiama, kokia Institucijos už šio užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis yra įskaitoma kaip jos vykdyto ūkio subjekto MTEP ar meno užsakymo rezultatas. Už ūkio subjektų užsakymų, apie kurių MTEP (meno) pobūdį Institucija nepateikia pakankamų įrodymų, vykdymą gautos lėšos neįskaitomos. Jei vertinamas užsakymas buvo vykdytas ir ankstesniais metais, nagrinėjami ir ankstesniais metais atlikto šio užsakymo vertinimo rezultatai. Vertinant ūkio subjektų MTEP užsakymus vadovaujamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniu „Frascati vadovas, 2015“ (ISBN 978-9986-9380-7-1, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264286290-lt). Esant neatitikimams tarp išversto (lietuviško) ir originalaus teksto, vadovaujamasi originaliu tekstu „Frascati Manual 2015“ (ISBN 978-926423901-2, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.  MTEP užsakymais nelaikomi:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

38.1. Tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomas programinis konkursinis finansavimas;

38.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis skiriamas finansavimas, kai Institucijos projektuose dalyvauja projektų vykdytojų teisėmis.

39. Vertinant Institucijos patentų ar technologijų licencines sutartis (toliau – licencinės sutartys) išnagrinėjami Institucijos pateikti duomenys apie šias sutartis.

40. Už ūkio subjektų MTEP ir meno užsakymų vykdymą gautos lėšos įskaitomos su koeficientu 1, už licencines sutartis – 1,5.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. MTEP ir meno veiklos vertinimo gairėse Taryba nustato priemones, užtikrinančias MTEP užsakymų ir patentų (ar patentų paraiškų) licencinių sutarčių nagrinėjimo konfidencialumą.

42. Institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai skelbiami viešai Tarybos interneto svetainėje. Institucijos per 5 darbo dienas nuo vertinimo rezultatų paskelbimo gali kreiptis į Tarybą dėl MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo techninių klaidų ir pateikti pastabas, o jų požiūriu neteisingus formaliojo vertinimo rezultatus gali prašyti patikslinti ar pataisyti. Ekspertų komisijos pastabas ir (ar) prašymą įvertina bei Instituciją apie tai informuoja per 10 darbo dienų nuo jų gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

43. MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai, gaunami taikant šį Reglamentą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas, naudojami apskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų bazinį finansavimą MTEP ir meno veiklai plėtoti, šie rezultatai taip pat naudojami skirstant valstybės finansuojamas doktorantūros ir antrosios pakopos studijų vietas ir studijų stipendijas institucijoms pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

_______________________

 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno

veiklos vertinimo reglamento

1 priedas

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIES MOKSLO DARBŲ RŪŠYS BEI UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslo darbo rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

 

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

15

 

2.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

10

 

3

Kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

7

 

4.

Kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

4

 

5.

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l. apimties)

vnt.

5

6.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

7.

Programos „Horizontas 2020“ projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

40

 

8.

Programos „Horizontas 2020“ projekto, kuriame nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

20

 

9.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

60

 

10.

Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys

vnt.

4

 

11.

Taikomojo mokslo darbo leidinys

aut. l.

2

 

12.

Mokslo darbo recenzija, mokslo sklaidos publikacija (įskaitomos ne mažesnės apimties kaip 0,35 aut. l. mokslo sklaidos publikacijos)

vnt.

1

 

Institucijos formaliajam vertinimui pateikiamų 12 rūšies darbų skaičius priklauso nuo Institucijos humanitarinių mokslų srities mokslininkų visos darbo dienos atitikmens VDDAi ir negali būti didesnis kaip 0,5×VDDAi.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-423, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07330

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno

veiklos vertinimo reglamento

2 priedas

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES MOKSLO DARBŲ RŪŠYS BEI UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslo darbo rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija ar jos dalis (dalys)

aut. l.

15

2

Kita monografija, sintezės mokslo darbas (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.)

aut. l.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento (toliau – Reglamentas) 25 p. formulę

3

Mokslo studija, sintezės mokslo darbas (mažesnės apimties kaip 8 aut. l.)

aut. l.

2

4.

Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje, išskyrus atvejus, kai Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad žurnalo cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai nepakankami. Tokių žurnalų sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, kartu pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir metus, kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas pildomas prireikus.

vnt.

Pagal Reglamento 26 p. formulę

5

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

6

Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių

vnt.

3

7.

Programos „Horizontas 2020“ projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

40

8.

Programos „Horizontas 2020“ projekto, kuriame nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

20

9.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

60

10.

Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija

aut. l.

1

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

 

 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno

veiklos vertinimo reglamento

3 priedas

 

 

GAMTOS, TECHNOLOGIJOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO SRIČIŲ MOKSLO DARBŲ RŪŠYS BEI UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslo darbo rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija ar jos dalis (dalys)

aut. l.

10

2.

Mokslo straipsnis žurnale, kurio IF/AIF yra didesnis už 0,25, o jei žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms – kurio visų kategorijų IF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25, išskyrus atvejus, kai Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad žurnalo cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai yra nepakankami. Tokių žurnalų sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, kartu pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir metus, kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas pildomas prireikus.

vnt.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento 26 p. formulę

3.

EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą), kurių pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ar kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

10

4.

EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ar kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

15

5

Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų, išskyrus dekoratyvinius augalus (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing), ir gyvūnų veislės

vnt.

15

 

 

6

Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing)

 

vnt.

 

3

 

 

7

Tarptautinę ekspertizę praėjusios mokslui naujos organizmų rūšys (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge)

 

vnt.

 

15

 

8

Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių

vnt.

2

 

9.

Programos „Horizontas 2020“  projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

26

 

10.

Programos „Horizontas 2020“  projekto, kuriame nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

13

 

11.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

40

12.

Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija

aut. l.

1

13.

Atžalinių įmonių steigimas ir (ar) jų įstatinio kapitalo didinimas

tūkst. Eur

1

_______________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

Nr. V-700, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09589

Nr. V-710, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09688

Nr. V-1475, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20058

 

 

 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno

veiklos vertinimo reglamento

4 priedas

 

MENO DARBŲ RŪŠYS IR UŽ DARBO VIENETĄ skiriami taškai

 

Eil. Nr.

Meno darbo rūšis

Už darbo vienetą skiriami taškai

1

Meno kūrinio skelbimas (atlikimas)

Priklauso nuo skelbimo (atlikimo) konteksto

2

Meno kūrinio realizavimas užsakovui

3

Apdovanojimas meno renginyje ar konkurse

4

Meno renginio kuravimas ar moderavimas

5

Meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas

6

Meno kūrinio skelbimas (atlikimas) edukaciniame meno renginyje

7

Meno srities publikacijos be mokslinio aparato (meno kritikos straipsniai, meno populiarinimo straipsniai, pranešimai, tezės, recenzijos, pastabos ir pan.)

1

8

Meno srities laidų skelbimas arba kuravimas

1

 

6 meno darbo rūšies vienetai vertinami tik nacionalinio arba vietinio žinomumo kontekstuose.

 

7 ir 8 meno darbo rūšių vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt. Institucijos pateikiamų 7 ir 8 meno darbo rūšių darbų skaičius priklauso nuo Institucijos menininkų viso darbo laiko ekvivalento VDDAi ir negali būti didesnis kaip 2×VDDAi.

 

 

Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstai ir už juose skelbUS (atlikTUS) meno KŪRINIUS skiriami taškai

 

Eil. Nr.

Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas

Už darbo vienetą skiriami taškai

1

Prestižinis tarptautinis

7

2

Plataus žinomumo

5

3

Nacionalinio žinomumo

3

4

Vietinio žinomumo

2

 

_______________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-423, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07330

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-475, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-04-25, i. k. 2019-06753

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-700, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09589

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-710, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09688

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-876, 2019-07-29, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15042

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1475, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20058

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-316, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04672

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo