Suvestinė redakcija nuo 2021-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-03-01, i. k. 2021-03948

 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. T1-50

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 2021 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 53784,8 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų: 1516,2 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų į Savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis (2 priedas), ir 3212,0 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

1.2. asignavimus – 59165,6 tūkst. eurų  (3 priedas), iš jų: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

1.2.1. savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 27976,5 tūkst. eurų (4 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

1.2.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3867,5 tūkst. eurų (5 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

1.2.3. specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti – 11608,5 tūkst. eurų (6 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

 

1.2.4. kitai tikslinei dotacijai – 8616,1 tūkst. eurų (7 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

1.2.5. aplinkos apsaugos specialiajai programai vykdyti – 200,0 tūkst. eurų (8 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

 

1.2.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1516,2 tūkst. eurų (9 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

1.2.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 2168,8 tūkst. eurų (10 priedas);

1.2.8. praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likučio paskirstymą – 3212,0 tūkst. eurų (11 priedas);

1.3. asignavimus pagal programas – 59165,6 tūkst. eurų (12 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

2. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams,  sudarant ir tvirtinant 2021 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2021 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

3. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

4. Patvirtinti 16,0 tūkst. eurų dydžio Savivaldybės mero fondą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Kęstutis Gusarovas

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-139, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09706

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14948

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-309, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18443

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T1-50 "Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-348, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20817

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-389, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22790

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-413, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24564

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-441, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26225

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo