Suvestinė redakcija nuo 2021-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06028

 

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/73, 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu, ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo, tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286

 

LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVPĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės), 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2003/61/EB dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422), 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Nr. C-110/13, kitus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nustatančius paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

2. Šiose taisyklėse priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau – Priemonė) skirstoma į 2 veiklas: „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ ir „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“.

 

II. SĄVOKOS

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų;

3.2. įsipareigojimų ar jų dalies perdavimas – vieno žemės ūkio veiklos subjekto įsipareigojimų ar jų dalies pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ perleidimas kitam žemės ūkio veiklos subjektui;

3.3. kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DR5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

3.4. neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas;

3.5. nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką;

3.6. pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra)fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų tikrinimas;

3.7. sertifikuotas ekologinės gamybos plotas – sertifikavimo įstaigos patvirtintas žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame laikomasi ekologinio žemės ūkio reikalavimų;

3.8. žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos)dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti;

3.9. žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais;

3.10. žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų nuosavybės teisės ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą;

3.11. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme, Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

III. PRIEMONĖS PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

4. Priemonės prioritetai:

4.1. su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;

4.2. dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.

5. Priemonės tikslinės sritys:

5.1. biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;

5.2. dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.

6. Priemonės kompleksiniai tikslai:

6.1. užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;

6.2. mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.

 

IV. REMIAMOS VEIKLOS

 

7. Pagal priemonę remiamos šios veiklos:

7.1. „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;

7.2. „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

8. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

9. Pareiškėjas laikomas įgyvendinančiu Priemonę nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Paramos paraiškos forma ir paramos paraiškos pildymo instrukcija pateikiama Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

10. Pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo mirties atveju parama gali būti mokama įsipareigojimų perėmėjui, jeigu jis teisių perėmimo metu atitinka pareiškėjams keliamus tinkamumo kriterijus, laikosi ir vykdo prisiimtus įsipareigojimus.

11.  Pareiškėjui draudžiama:

11.1. tyčia dalyti valdą siekiant gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalijimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalijimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai Agentūros nustatyta tvarka nepateikia per pranešime nurodytą terminą prašomų įrodymo dokumentų;

11.2. kurti galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą pagal Priemonę. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

11.3. viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2021 m. pateiktoms paraiškoms bei taikant paramos paraiškų reitingavimą, valdos dalijimas tikrinamas tik antraisiais įsipareigojimų metais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

111. Neteko galios nuo 2016-09-27

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

VI. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

12. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

13. Pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), o pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai. Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.  Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams / fiziniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Nr. 3D-31, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01551

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

14. Pareiškėjui (juridiniam / fiziniam asmeniui) neiškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė / veikla nėra likviduojama. Atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

15. Neteko galios 2019-06-06

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

16. Pareiškėjas, kaip  valdos valdytojas, savo vardu  yra įregistravęs  valdą Lietuvos Respublikos  žemės  ūkio  ir  kaimo  verslo  registre  ir  kiekvienais  kalendoriniais  metais  atnaujinęs pasikeitusius  valdos  duomenis  arba, jeigu valdos duomenys nepasikeitė, patvirtinęs šį faktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m.  rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

17. Lauko plotas, už kurį gali būti  mokamos išmokos pagal priemonės veiklas turi būti ne  mažesnis kaip 0,1 ha.

18. Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.

19. Parama teikiama už veiklą, vykdomą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

19.¹ Pareiškėjams pagal Priemonę parama neteikiama, jei jie yra perleidėjai pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

Papildyta punktu:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

 

20. Pareiškėjas privalo kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius.

21. Neteko galios 2020-04-30.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

VII. ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

22.1. laikytis įsipareigojimų pagal Priemonę nuo 2021 m. (2 metus) laikotarpiu nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

22.2. kasmet teikti paramos paraišką pagal Priemonės atitinkamas veiklas;

22.3 laikytis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2013 m. gegužės 13 d. tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013, 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/181, reikalavimų ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių, pavirtintų žemės ūkio ministro įsakymu, ne trumpiau kaip prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

22.4. įgyvendinantiesiems Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu. Paramos teikimo pagal šią Priemonės veiklos sritį terminas priklauso nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Tais atvejais, kai sertifikavimo įstaiga laukui nustato trumpesnius pereinamojo laikotarpio baigties terminus ir tai patvirtina išduodama ekologinės gamybos statuso patvirtinamąjį dokumentą ir nutarimo dėl ekologinės gamybos išrašą, taikomas trumpesnis šios Priemonės veiklos srities įgyvendinimo terminas ir mokamos pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus didžiausiam galimam terminui pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, nepriklausomai nuo sertifikavimo įstaigos išduoto patvirtinamojo dokumento ir nutarimo dėl ekologinės gamybos išrašo pobūdžio, už šį lauką mokamos pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus įsipareigojimų pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui, pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Bendras įsipareigojimų laikotarpis yra 2 metai pagal Priemonės veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, nustatytas šių taisyklių 22.1 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

22.5. veiklą vykdyti tik paramos paraiškoje nurodytuose deklaruotuose plotuose (t. y. tuose pačiuose deklaruotuose laukuose) ir kiekvienais metais juos deklaruoti. Deklaruotų laukų ribų konfigūracija gali būti keičiama nemažinant deklaruoto ploto pagal veiklą, jei kontroliniai žemės sklypai nebuvo atnaujinti pagal ortofotografinį žemėlapį ar kitą kartografinę medžiagą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

22.6. per įsipareigojimų laikotarpį 2021–2022 m., nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti paramos paraiškoje nurodyto bendro ploto daugiau kaip 10 proc. pagal Priemonę. Kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas 2022 m. nesilaikė įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (kai lauke ar jo dalyje buvo tvarkomas valstybės turtas (melioracijos grioviai) ir pan.) ir jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių sužinojimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų raštu informavo Agentūrą, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo netaikomos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

22.7. per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo datos paramos paraiškoje nurodytus plotus gali sumažinti ne daugiau kaip 15 proc., esant vienai iš šių sąlygų:

22.7.1. kai, atlikus kadastrinius (geodeziniais matavimo prietaisais) ar geodezinius žemės matavimus, nustatomi neatitikimai su kontroliniais žemės sklypais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

22.7.2. kai paramos paraiškoje deklaruoti laukai patenka į kontrolinius žemės sklypus, kurių atpažinties kodas bl3 (sklypas, kurio didžiąją dalį užima miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.), bl9 (sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.), bl6 (užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

22.7.3. Neteko galios nuo 2017-03-23;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

22.8. visoje valdoje laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų nustatymo ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų nustatymo ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

22.9. sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta kompensacinė išmoka;

22.10. Neteko galios nuo 2020-04-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

22.11. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

22.12. Neteko galios nuo 2020-04-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

22.13. Neteko galios nuo 2021-04-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-500, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-13, i. k. 2015-09258

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

22.14. visoje valdoje laikytis Pagrindinių reikalavimų, nurodytų šių taisyklių 3 priedo 2 stulpelyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

22.15. Neteko galios 2017-03-23.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-31, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01551

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

22.16. visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 5.4 papunktyje nurodytus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už sertifikuotas daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik ir laikantiesiems sertifikuotus gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2021 m.  laikotarpiu), turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius:

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 2018–2021 m. laikotarpiu), o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 2021–2022 m. laikotarpiu);

23.2. skaičiuojant SG, imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, imami 2018 m. duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

24. Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla. Pajamos iš šios specializuotos produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos (išskyrus paramos gavėjus, paramos paraiškoje deklaruojančius mažiau kaip 1 ha šiame punkte nurodytų augalų), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms, perdirbančioms šios rūšies produkciją:

24.1. parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus. Pajamos iš specializuotos produkcijos gamybos nuo pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, apskaičiuojamos analogiškai pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“;

24.2. paramos gavėjai, deklaruojantys daugiau kaip 1 ha vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų, Agentūrai kasmet, iki vasario 28 d., turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (pažymos forma nurodyta Metodikos priede) už praėjusių ataskaitinių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Pajamos, gautos iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, nurodomos pažymos 1.1.5 papunktyje. Pajamų, gautų iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, lyginant jas su pajamomis, gautomis iš žemės ūkio veiklos, lyginamoji dalis (procentais) apskaičiuojama pažymos 1.1.5 papunktyje nurodytą sumą padalijus iš šios pažymos 1.1 papunktyje nurodytos sumos ir gautą dalmenį padauginus iš 100;

24.3. paramos gavėjai, perdirbantys šiame punkte nurodytą produkciją, ir įmonės, kurioms tiekiama šiame punkte nurodyta užauginta žaliava, turi turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą šiame punkte nurodytai perdirbimo veiklai arba būti įregistruoti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

25. Parama už javus pašarams (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo III skyriuje) mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam SG (galvijų, kiaulių ir (arba) paukščių), nurodytam šių taisyklių 1 priede ir sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą pagal abi šios Priemonės veiklas, o šių plotų hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už javus pašarams pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už sertifikuotą javų pašarams plotą, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka už deklaruotą javų pašarams plotą, kuriam neteko šiame punkte nustatyto SG, mokama kaip už javus (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priedo II skyriuje).

Skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

26. Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti. Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, tačiau tokiu atveju sėja turi būti atliekama ne vėliau kaip iki liepos 10 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

27. Kompensacinė išmoka už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama pareiškėjams, kurie yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba yra pasirašę augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir turi sėklinio pasėlio javams ir (arba) daugiametėms žolėms sėklai (už kurias prašo paramos) pasėlio aprobavimo aktą, išduotą VATŽŪM. Pretenduojantys į šią kompensacinę išmoką pareiškėjai:

27.1. patys tiekiantys rinkai augalinę dauginamąją medžiagą, galutinį VATŽŪM pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduotą „Sėklos sertifikatą“, kuriame nurodyta, kad sėkla teisės aktų nustatyta tvarka galutinai sertifikuota, Agentūrai turi pateikti iki kitų metų birželio 1 d.;

27.2. auginantys javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai pagal sėklų auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir ne patys tiekiantys rinkai sertifikuotą dauginamąją medžiagą, Agentūrai iki kitų metų birželio 1 d. turi pateikti sudarytą augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartį ir VATŽŪM pagal augalų dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduotą „Sėklos sertifikatą“, kuriame nurodyta, kad sėkla teisės aktų nustatyta tvarka yra galutinai sertifikuota. Minėtą sertifikatą gali pateikti pareiškėjas arba sutartyje nurodytas augalų dauginamosios medžiagos supirkėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

28. Neteko galios nuo 2016-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

 

29. Pareiškėjas einamaisiais metais gali prašyti kompensacinės išmokos tik už to paties lauko vienu pasėlių deklaravimo kodu deklaruotą pasėlį.

30. Pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, gali dalyvauti įgyvendinant šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“ .

31. Pareiškėjai negali deklaruoti tų pačių plotų pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal Priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

 

VIII. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

 

32. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal ministerijos sudarytą grafiką. Kvietimas skelbiamas, bent viename iš šalies dienraščių ir Agentūros bei ministerijos interneto svetainėse (ministerijos – www.zum.lt, Agentūros – www.nma.lt).

33. Kvietimas gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais.

34. Terminas, iki kurio priimamos pavėluotai pateiktos paramos paraiškos, nurodomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui, nepriimamos.

 

IX. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

35. Priemonę administruoja Agentūra pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

351. Pateikę paraiškas pareiškėjai vertinami, ar yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, vadovaujantis Pareiškėjų sąsajų ir valdų skaidymo nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

36. Paramos paraiškų teikimo pradžios data nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Paramos paraiškų pildymas, deklaruojamų laukų įbraižymas, paramos paraiškų teikimas, pavėluotas paramos paraiškų teikimas ir paramos paraiškų duomenų keitimas vykdomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

37. Neteko galios 2017-03-23.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

38. Neteko galios 2017-03-23.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

39. Pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas Tiesioginių išmokų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Įgyvendinantiesiems Priemonę parama mokama atsižvelgiant į deklaruotą ir sertifikuotą plotą: jei sertifikuotas gamybai plotas didesnis kaip deklaruotas, parama mokama tik už deklaruotą plotą; jei sertifikuotas gamybai plotas mažesnis už deklaruotą, parama mokama tik už sertifikuotą plotą. Šiuo atveju pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui taikomos taisyklėse numatytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo. Jei atliekama patikra vietoje, parama apskaičiuojama pagal patikros metu nustatytą plotą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

 

41. Parama skiriama tiek ekologinės gamybos ūkiams, tiek pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio ūkiams.

42. Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo taisyklių nuostatas, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka, kaip numatyta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

43. Parama pareiškėjams mokama taip:

43.1. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ mokama įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.;

43.2. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ mokama įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

44. Savivaldybės (seniūnijos), Agentūra ir ŽŪIKVC vykdo Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodytas funkcijas.

45. Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų tinkamo laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą vykdo ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta sertifikavimo įstaiga.

46. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vykdomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

 

X. PARAMOS DYDIS

 

47. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

47.1.  javus  – 218 Eur už 1 ha;

47.2. javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;

47.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 273  Eur už 1ha;

47.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;

47.5. daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;

47.6. daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;

47.7.vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;

47.8. uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

48. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

48.1. javus  – 238  Eur už 1 ha;

48.2. javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;

48.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 298  Eur už 1 ha;

48.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;

48.5.  daugiametes žoles – 182  Eur už 1 ha;

48.6. daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;

48.7. vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516  Eur už 1 ha;

48.8. uogynus ir sodus – 534  Eur už 1 ha.

481. Jei Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu visa prašoma paramos suma viršija visą Priemonei skirtą sumą, išmokų dydžiai, nustatyti šių taisyklių 47–48 punktuose, gali būti mažinami visiems pareiškėjams, nuo 2016 m. prisiėmusiems įsipareigojimus pagal Priemonę 2016 m. įsipareigotiems  plotams.    

Papildyta punktu:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

49. Tais atvejais, kai pareiškėjas pagal Priemonę prašo paramos daugiau nei už 200 ha, − plotas iki 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 100 proc., o plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 70 proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-234, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06344

 

49.1. viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2021 m. pateiktoms paraiškoms, papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant. Reitingavimas taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama mažiausiam pagal Priemonę naujai deklaruotam plotui (didėjimo linkme), už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

49.2. Agentūra, atlikusi 2021 m. pareiškėjų paraiškose deklaruoto ploto reitingavimą, per 20 darbo dienų informuoja pareiškėjus, kad vertinant jų paraiškas bei apskaičiuojant paramą pagal Priemonę bus taikomas reitingavimas.

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

XI. SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

50. Neteko galios nuo 2016-09-27.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

51. Paramos gavėjui nesilaikant prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) pažeidžiant kitus teisės aktų reikalavimus numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos. Paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos taikomas einamaisiais metais deklaruotų duomenų pagrindu neatsižvelgiant į įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.

52. Sankcijos dėl vėlavimo pateikti paramos paraiškas, taip pat dėl deklaruoto per didelio ploto taikomos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais II antraštinės dalies III skyriaus 13 straipsnį, IV skyriaus 16 ir 19 straipsnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

521. Vadovaujantis Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, sankcijos taikomos, kai yra prašoma išmokų už žemės ūkio augalų plotus ariamojoje žemėje, kai piktžolės stelbia žemės ūkio augalus, o šie augalai ten, kur yra piktžolių, yra išnykę. Jeigu neatitiktis nustatyta ne visame deklaruojamo lauko plote, bendras reikalavimus atitinkantis plotas yra nustatomas iš deklaruojamo lauko ploto atėmus bendrą piktžolėmis apaugusį plotą;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

 

53. Parama sumažinama, jei:

53.1. per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmoje paraiškoje nurodyto ploto paraiškoje nurodytas plotas pagal Priemonę sumažinamas:

 

53.1.1. iki 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma neviršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytos leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą;

53.1.2. daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma neviršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytos leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą;

53.1.3. daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma viršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytą leistiną ribą, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą, ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, apskaičiuota paramos pagal remiamą veiklą suma sumažinama 3 proc.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

53.2. jeigu nuo pirmosios paraiškos pateikimo datos per įsipareigojimų laikotarpį atitinkama veikla vykdoma nebe tų pačių paraiškoje nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukų plotuose, parama einamaisiais metais nemokama už tą plotą, kuris neatitinka paraiškoje nurodyto kontrolinio žemės sklypo lauko ploto;

53.3. Neteko galios nuo 2020-04-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

53.4. Neteko galios nuo 2020-04-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

53.5. jei nesilaikoma 22.4 papunktyje nustatyto reikalavimo pasibaigus nurodytam įsipareigojimų laikotarpiui pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, jau išmokėta paramos suma už 2 metus laikotarpį susigrąžinama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

53.6. Neteko galios nuo 2020-04-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

53.7. jei nustatoma, kad pareiškėjai yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną. Jei toks pareiškėjas prašo paramos už didesnį nei 200 ha plotą, parama mažinama pagal šių taisyklių 49 punktą ir išmokama vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

53.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai, įgyvendina šių taisyklių 27 punkto bei šių taisyklių 27.1 arba 27.2 papunkčio reikalavimus, tačiau iki kitų metų birželio 1 d. Agentūrai nepateikia VATŽŪM pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduoto galutinio „Sėklos sertifikato“, už daugiametes žoles mokama 50 proc. daugiametėms žolėms sėklai numatyto dydžio kompensacinė išmoka, o už deklaruotų javų sėklai plotą mokama kaip už javus, jeigu pasėlis yra sudarytas iš šių taisyklių 2 priedo II skyriuje nurodytų augalų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

53.9. Neteko galios nuo 2017-12-30

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

53.10. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai, einamaisiais metais yra įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, bet pasėliui, už kurį prašo paramos, VATŽŪM nėra išdavusi pasėlio aprobavimo akto ir (arba) nėra sudaręs augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutarties, kaip nurodyta šių taisyklių 27.2 papunktyje, kompensacinė išmoka už deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotą mokama kaip už daugiamečių žolių įsėlį, jeigu jį sudaro šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodyti augalai, o kompensacinė išmoka už deklaruotų javų sėklai plotą mokama kaip už javus, jeigu pasėlis yra sudarytas iš šių taisyklių 2 priedo II skyriuje nurodytų augalų

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

53.11. Nustačius neatitiktį bent vienam iš TI taisyklių 5, 7, 9 punktuose nustatytų reikalavimų ar įsipareigojimų, išskyrus 5.4, 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams dėl nupjautos žolės sutvarkymo reikalavimų ar žolės susmulkinimo ir paskleidimo, laikoma, kad paramai netinkamame plote (lauke ar lauko dalyje, kuriuose nustatytas pažeidimas) yra neteisingo deklaravimo atvejis. Nustačius neatitiktį bent vienam iš TI taisyklių 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose dėl nupjautos žolės sutvarkymo reikalavimų ar žolės susmulkinimo ir paskleidimo reikalavimų, parama neskiriama už plotą, kuriame nustatyti neatitikimai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

 

53.12. kai sertifikavimo įstaiga pirmą kartą  pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip  „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos“, apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 25 proc., antrą kartą – 50 proc.

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Nuostatos taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pateiktoms paraiškoms

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

53.13. kai sertifikavimo įstaiga  pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę laukui, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl šoninės taršos“, parama pažeidimo nustatymo metais už tokį lauką nemažinama;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

53.14. kai pirmą kartą per paramos laikotarpį sertifikavimo įstaiga sertifikuojamoje produkcijoje nustato neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliuose, taikomas įspėjimas, nustačius antrą ir daugiau kartų – apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma  sumažinama 3 proc.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

54. Paramos neskyrimas taikomas:

54.1. kai paramos gavėjas, kurio prisiimti įsipareigojimai nėra pasibaigę, yra bankrutuojantis ar jo veikla likviduojama;

54.2. kai pareiškėjas neleidžia atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu neleidžia atlikti laikomų ūkinių gyvūnų patikros, nesudaro tinkamų sąlygų patikrai atlikti ar nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų pagal Priemonę įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

 

54.3. kai dėl genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimo sertifikavimo įstaigos buvo pritaikyta jos nustatyta poveikio priemonė, sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „laukai, neatitinkantys ekologinės gamybos reikalavimų“, parama pirmą kartą pažeidus reikalavimą pagal Priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-500, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-13, i. k. 2015-09258

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

54.4. Neteko galios nuo 2021-04-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

54.5. jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama lauką jį įvardija kaip „neauginami kultūriniai augalai“, „neįdirbtas juodasis pūdymas“, „ypatingai mažas derlius“, „derliaus nėra“, sodai, uogynai „neatitinkantys technologinių reikalavimų“, „nenuimtas derlius“ (pažeidimas „nenuimtas derlius“ netaikomas laukams, kuriuose auginami prie daugiamečių žolių įsėlio grupės priskirti augalai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje, arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytais augalais), „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“, „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“, „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų“, antrus metus iš eilės pareiškėjo valdoje sertifikuodama laukus įvardija kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.

Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1306/2013), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti pažymą apie ypatingai mažą derlių ir (arba) apie derliaus nebuvimą, išduotą savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai patvirtinančių dokumentų nereikia.

Jei vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, derlius įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Tokiais atvejais pareiškėjai Agentūros neinformuoja ir jiems šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.

Kitais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-553, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13092

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

54.6. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai, einamaisiais metais nėra įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba nėra sudaręs dauginamosios medžiagos sutarties su dauginamosios medžiagos tiekėjais, parama einamaisiais metais už šiuos laukus nemokama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

 

54.7. Neteko galios nuo 2016-04-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

54.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, neatitinka 24 punkto reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama. Pavėluotai teikiamos pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus priimamos 25 kalendorines dienas, po vasario 28 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną pagal Priemonę apskaičiuotą paramos sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus nustatytam pažymų apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus pateikimo pavėluotai laikui, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

54.9. jei nustatomas šių taisyklių 11.1 papunktyje nurodytų reikalavimų pažeidimas, parama pagal Priemonę nemokama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

54.10. Neteko galios nuo 2016-09-27

Papildyta punktu:

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

54.11. Neteko galios nuo 2021-04-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

Papildyta punktu:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

54.12. tais atvejais, kai pareiškėjai paramos paraiškoje prašo paramos už daugiametes    žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šių taisyklių 23 punkte, parama už daugiamečių žolių plotą, kuriam teko mažiau SG, nei nustatyta šių taisyklių 23 punkte, neskiriama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

54.13. Neteko galios nuo 2019-06-06.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

54.14. Neteko galios nuo 2021-04-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

 

54.15. jei nevykdomas šių taisyklių 13 punkte nurodytas reikalavimas panaikinti įsiskolinimą iki kitų metų birželio 1 d., kompensacinės išmokos einamaisiais metais nemokamos, tačiau prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą nenutrūksta

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

 

54.16. kai sertifikavimo įstaiga pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų“, parama už šį lauką neskiriama ir prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą pareiškėjo pageidavimu šiam laukui gali nutrūkti, tačiau tokiu atveju jam netaikomos taisyklių 53.1 papunktyje numatytos ilgalaikės sankcijos dėl ploto sumažėjimo. Pareiškėjas, gavęs pranešimą apie pritaikytą tokią  poveikio priemonę, privalo per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš sertifikavimo įstaigos datos informuoti Agentūrą apie savo sprendimą.  Jei pareiškėjas nusprendžia deklaruodamas tokį lauką toliau dalyvauti Priemonėje, parama už šį lauką nemokama iki tol, kol sertifikavimo įstaiga šį lauką sertifikuoja be įvardijimo „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų.

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Nuostatos taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pateiktoms paraiškoms

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

55. Reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą taikomas:

55.1. jei nutraukiamas įsipareigojimų pagal Priemonę vykdymas, nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui;

55.2. per įsipareigojimų laikotarpį pakartotinai padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 54.2  ir 54.3 papunktyje;

55.3. per įsipareigojimų laikotarpį padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 53.12 papunktyje, trečią ir daugiau kartų ;

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Nuostatos taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pateiktoms paraiškoms

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

56. Šių taisyklių 55.1 papunkčio nuostata netaikoma:

56.1. kai valdos perėmėjas su valda arba dalimi valdos perima perleidėjo prisiimtus įsipareigojimus;

56.2. kai nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama valstybės iniciatyva;

56.3. kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (laukas ar jo dalis paimami visuomenės poreikiams, laukui ar jo daliai nustatomas servitutas ar pan.) ir jeigu pareiškėjas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių sužinojimo raštu informavo Agentūrą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-500, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-13, i. k. 2015-09258

 

56.4. kai nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos privačios žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama nuomotojo reikalavimu / iniciatyva arba nepratęsiama, suėjus nuomos terminui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

56.5. kai atnaujinamas KŽS_DR5LT, ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir dėl to sumažėja deklaruoti plotai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

57. Jei pažeidimai buvo padaryti dėl aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalyje, sankcijos netaikomos.

58. Paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo raštu praneša Agentūrai apie šių taisyklių 57 punkte numatytų aplinkybių atsiradimą, kartu pateikdamas įrodymo dokumentus, per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo gali tai padaryti.

59. Sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymą numatytos atskirame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme.

60. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos paramos sumos.

61. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, kaip nurodyta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 85 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

XII. VALDOS PERDAVIMAS

 

62. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

63. Paramos gavėjui perdavus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotą valdą, parama teikiama valdos perėmėjui. Valda arba dalis valdos, perduota valdos perėmėjui, gali būti perduota su nedideliu valdos ploto, kurio atžvilgiu taikomi įsipareigojimai, sumažinimu, tai yra iki 10 proc. imtinai.

64. Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paramos paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų pagal Priemonę valdos perdavėjui parama neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, jei:

64.1. valdos arba dalies valdos perėmėjas nuo einamųjų metų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyto paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos informuoja Agentūrą apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

64.2. valdos arba dalies valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perdavėjo paramos paraiškos pagal Priemonę;

64.3. valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (netaikoma perdavėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai).

65. Valdos arba dalies valdos perdavėjas privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Valdų registre, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

66. Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paramos paraišką ir yra įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus pagal Priemonę, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejus, kai prisiimti atsakomybę

toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal šių taisyklių 64.1 ir 64.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

67. Valdos arba dalies valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų, kurie kyla iš perdavėjo paraiškos gauti paramą pagal Priemonę.

 

XIII. Skundų nagrinėjimas

68. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutinkantys su Mokėjimo agentūros ir (arba) VI priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškų, pateiktų pagal Programos priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Mokėjimo agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Mokėjimo agentūros vadovui arba VI, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. VI sprendimus, veikimą ar neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu žemės ūkio ministrui, ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai arba teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

 

69. Neteko galios nuo 2021-09-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

 

70. Neteko galios nuo 2021-09-30

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

 

701. Agentūra gali sustabdyti paraiškos administravimą Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai.

72. Už  paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą, registravimą, pirminį patikrinimą ir įvedimą į  paraiškų priėmimo informacinę sistemą atsakingos savivaldybės.

73. Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą bei sankcijų taikymą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

74. Už Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą  atsako ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta sertifikavimo įstaiga.

75. Pareiškėjai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

76. Pasikeitus šioms Taisyklėms nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

________________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020

metų programos priemonės

„Ekologinis ūkininkavimas“

įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI SĄRAŠAS

 

 

1.   Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei šešių mėnesių – 1 sutartinis gyvulys;

2.   Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų – 0,6 sutartinio gyvulio;

3.   Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių – 0,4 sutartinio gyvulio;

4.   Kiaulės paršavedės, kuiliai – 0,5 sutartinio gyvulio;

5.   Kitos kiaulės nuo 3 iki 8 mėn., kiaulės daugiau kaip 8 mėn. – 0,3 sutartinio gyvulio;

6.   Avys, ožkos – 0,15 sutartinio gyvulio;

7.   Vištos dedeklės – 0,014 sutartinio gyvulio;

8.   Kiti naminiai paukščiai (broileriai, antys, kalakutai, žąsys) – 0,03 sutartinio gyvulio.

––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Ekologinis

ūkininkavimas“

įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

PAGAL PRIEMONĘ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ REMIAMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES

 

 

1. Aliejiniai ridikai

2. Baltieji dobilai

3. Baltosios smilgos

4. Barkūnai

5. Beginklės dirsuolės

6. Esparcetai

7. Facelijos

8. Kultūrinės ganyklos

9. Kultūrinės pievos

10. Liucernos

11. Natūralios ganyklos

12. Natūralios pievos

13. Nendriniai dryžučiai

14. Nendriniai eraičinai

15. Paprastieji gargždeniai

16. Paprastosios miglės

17. Paprastosios šunažolės

18. Pašariniai motiejukai

19. Pelkinės miglės

20. Pievinės miglės

21. Pieviniai pašiaušėliai

22. Raudonieji dobilai

23. Raudonieji eraičinai

24. Rausvieji dobilai

25. Rytiniai ožiarūčiai

26. Smulkieji motiejukai

27. Svidrės

28. Tikrieji eraičinai

29. Žolių mišiniai

 

II. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS

 

1. Avižos

2. Baltosios garstyčios           

3. Bolivinės balandos

4. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

5. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

6. Blakinės kalendros

7. Paprastieji kmynai

8. Sojos

9. Burnočiai

10. Grikiai

11. Javų mišiniai

12. Judros

13. Kukurūzai

14. Kviečiai    

15. Kvietrugiai           

16. Lęšiai

17. Linai

18. Lubinai

19. Miežiai

20. Pašarinės pupos

21. Pupelės

22. Rapsai

23. Rapsukai

24. Rugiai

25. Soros

26. Sorgai

27. Saulėgrąžos

28. Vikiai

29. Žirniai

30. Pluoštinės kanapės sėklai

 

III. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS PAŠARAMS

 

1. Avižos

2. Sojos

3. Javų mišiniai

4. Kukurūzai

5. Kviečiai

6. Kvietrugiai

7. Lęšiai

8. Lubinai

9. Miežiai

10. Pašarinės pupos

11. Pupelės

12. Rapsai

13. Rapsukai

14. Rugiai

15. Sorgai

16. Soros

17. Saulėgrąžos

18. Vikiai

19. Žirniai

 

 

IV. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DARŽOVES IR BULVES

 

1. Bulvės

2. Daržovės (išskyrus bulvines saulėgrąžas ir krapus)

3. Pašariniai runkeliai

4. Mišrios daržovės

 

V. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ UOGYNUS

 

1. Agrastai

2. Apyniai

3. Aktinidijos

4. Aronijos

5. Avietės

6. Braškės

7. Bruknės

8. Erškėtrožės

9. Gervuogės

10. Gudobelės

11. Ožerškiai

12. Putinų uogynai

13. Serbentai

14. Spanguolės

15. Svarainiai

16. Šaltalankiai

17. Šilauogės

18. Mišrieji uogynai (iš 1–15 punktuose nurodytų uogynų)

 

 

VI. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ SODUS

 

1. Kriaušės

2. Obelys

3. Slyvos

5. Trešnės

6. Vyšnios

7. Mišrieji sodai (iš 1–6 punktuose nurodytų vaismedžių)

 

VII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ ĮSĖLĮ

 

1. Baltieji dobilai

2. Barkūnai

3. Esparcetai

4. Facelijos

5. Paprastieji gargždeniai

6. Liucernos

7. Raudonieji dobilai

8. Rausvieji dobilai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

 

VIII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES AR JAVUS SĖKLAI

 

Javai:

 

1. Avižos

2. Baltosios garstyčios

3. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

4. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

5. Paprastieji kmynai

6. Sojos

7. Grikiai

8. Kukurūzai

9. Kviečiai

10. Kvietrugiai

11. Linai

12. Lubinai

13. Miežiai

14. Pašarinės pupos

15. Rapsai

16. Rugiai

17. Saulėgrąžos

18. Vikiai

19. Žirniai

20. Mišiniai, kuriuose sėklai auginami vikiai arba žirniai

 

 

 

Daugiametės žolės:

1. Aliejiniai ridikai

2. Baltieji dobilai

3. Baltosios smilgos

4. Esparcetai

5. Facelijos

6. Liucernos

7. Nendriniai eraičinai

8. Paprastieji gargždeniai

9. Paprastosios miglės

10. Paprastosios šunažolės

11. Pašariniai motiejukai

12. Pelkinės miglės

13. Pievinės miglės

14. Pieviniai pašiaušėliai

15. Raudonieji dobilai

16. Raudonieji eraičinai

17. Rausvieji dobilai

18. Rytiniai ožiarūčiai

19. Smulkieji motiejukai

20. Svidrės

21. Tikrieji eraičinai

 

 

 

________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020

metų programos priemonės

„Ekologinis ūkininkavimas“

įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR SANKCIJŲ DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai reikalavimai

Sankcija už pagrindinio reikalavimo nesilaikymą

1.

Laikytis sėjomainos reikalavimų. Tos pačios rūšies javai (išskyrus kmynus) tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 2 m. iš eilės.

5 proc. Pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ apskaičiuoto išmokų dydžio

2.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti pildomas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, nustatytą formą.

Žurnalas privalo būti saugomas visą įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

3.

Neteko galios nuo 2020-04-30

 

4.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami augalų apsaugos produktai, skirti profesionaliajam naudojimui, jie turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

5.

Jei paramos gavėjai yra augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalu turėti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą ES valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

6.

Jei valdoje naudojami augalų apsaugos produktai ir naudojami purkštuvai, turėti galiojančius purkštuvų (augalų apsaugos produktams purkšti) pažymėjimus, išduotus Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

7.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 6.6 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą.

8.

Pareiškėjai, deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie 2011–2015 m. laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos, privalo jų plotą išlaikyti, o suarus privalo šį plotą atkurti (taikoma, kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama).

Neatkūrus kitais po pažeidimo nustatymo metais suartų daugiamečių pievų plotų, išmokėtos pagal Priemonę paramos už šiuos plotus lėšos susigrąžinamos už praėjusius metus.

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-500, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-13, i. k. 2015-09258

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-500, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-13, i. k. 2015-09258

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-677, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13649

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-31, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01551

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-185, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08269

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-272, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10807

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-549, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24055

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-190, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-22, i. k. 2017-04703

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-209, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-29, i. k. 2017-05056

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-466, 2017-07-13, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12193

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-853, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21676

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-234, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06344

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-553, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13092

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-345, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09104

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-334, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08976

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-240, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07835

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-614, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20374

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo