Sprendimas netenka galios 2020-06-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1328, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11680

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-28 iki 2020-05-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05566

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-399

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.6 papunktį ir 4 punktą bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. kovo 16 d. raštą Nr. 2-1248 „Dėl keleivių vežimo paskelbus Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną siūlymų“, į Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti karantino režimo priemones organizuojant ir vykdant keleivių vežimą autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo,  tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, keleiviniais traukiniais vietiniais maršrutais, tarptautiniais keleiviniais keltais, keleivių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, (toliau – keltas) (toliau kartu – transporto priemonės) ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais bei lengvaisiais automobiliais taksi:

1.1. Autobusų, troleibusų, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais bei lengvaisiais automobiliais taksi vairuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius ar kitas priemones) arba būti atitverti nuo keleivių.

1.2. Transporto priemonėse draudžiama vežti stovinčius keleivius, išskyrus keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose. Keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose tarp stovinčių keleivių būtina išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau kaip 1 metras).

1.3. Privaloma kiekvienoje transporto priemonėje įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje dezinfekavimo priemones. Transporto priemonėse privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) priemones.

1.4. Po kiekvieno autobuso reguliaraus reiso vežant keleivius tarptautinio, tolimojo ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, taip pat keleiviniu traukiniu vežant keleivius vietiniais maršrutais, keleivius perkėlus keltu privaloma autobusą ir keleivinį traukinį, keltą dezinfekuoti.

1.5. Po kiekvieno autobuso reguliaraus reiso vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais ir keleivius perkėlus keltu per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, privaloma autobusą ir keltą išvėdinti ir dezinfekuoti ranktūrius, rankenas ir kitus dažniausiai liečiamus paviršius (turėklus, daiktadėžes, vežimėlių rankenas ir pan.), pradinėje ir galinėje stotelėje. Po paskutinio reiso turi būti atlikta dezinfekcija.

1.6. Keleivių vežimo už atlygį lengvajame automobilyje ir lengvajame automobilyje taksi po kiekvieno keleivio vežimo privaloma lengvąjį automobilį išvėdinti ir dezinfekuoti rankenas ir kitus, dažniausiai liečiamus paviršius. Lengvajame automobilyje privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 (koronavirusinės infekcijos)  priemones.

1.7. Autobusų ir traukinių stotyse, oro uostų ir jūrų uosto keleivių terminaluose asmenų  aptarnavimas ribojamas. Patekimas į stočių ir terminalų patalpas turi būti leidžiamas tik keleiviams, stotyse ar terminaluose veikiančių įmonių ir institucijų darbuotojams, transporto priemonių ekipažams ir įguloms.  Keleiviams turi būti sudaryta galimybė pasiekti tik būtinąsias patalpas: sanitarines zonas (tualetus, patalpas, kuriose yra praustuvai ir pan.), bilietų įsigijimo vietas, informacijos teikimo vietas ir laukimo sales.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1309, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11371

 

2. Įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių administracijas užtikrinti šio sprendimo reikalavimų laikymosi kontrolę.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-465, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05843

Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1309, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11371

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo