Suvestinė redakcija nuo 2018-07-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03013

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T3-36

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2017 m. gruodžio 28 d. teikimą Nr. 1T-35 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3-271“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti:

1.1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles (pridedama);

1.2. Vilniaus rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.3. Visuomenės ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą (pridedama);

1.4. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą (pridedama);

1.5. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą (pridedama);

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai organizuoti  šio sprendimo vykdymą bei vykdymo kontrolę.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. T3-271 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“;

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato kapinių priskyrimo neveikiančioms, riboto laidojimo ar veikiančioms kapinėms, kapinių perdavimo juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai, leidimo laidoti išdavimo, kapaviečių ar kolumbariumo nišų skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimo tvarką. Taisyklės yra privalomos tvarkant visas kapines, kuriose palaidoti ir (ar) laidojami žmonių palaikai, įskaitant balzamuotus ir kremuotus žmonių palaikus.

2. Į Kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių ir kapinėse esančių kultūros paveldo objektų tvarkymui Taisyklės taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Kapas - vieta, kurioje palaidoti žmogaus (žmonių) palaikai.

3.2. Kapavietė - nustatytas ribas turintis žemės plotas kapinėse, skirtas kapui, rūsiui, kolumbariumui ar kitai laidojimo vietai, kur bus laidojimi žmogaus palaikai, taip pat ir balzamuoti ar kremuoti.

3.3. Kapinės - žemės plotas žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balzamuotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi arba užkasami kremuoti žmogaus palaikai.

3.4. Kapo ramybės laikotarpis – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. Kapo ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.

3.5. Karstas - iš tvirtų medžiagų  pagaminta  dėžė   žmogaus palaikams laidoti kape, rūsyje ar kolumbariumo nišoje.

3.6. Laidojantis asmuo - asmens, pareiškusio valią dėl savo palaikų laidojimo formos (palaikus palaidoti, palaikus  kremuoti ir  kt.), paskirtas šiai valiai įvykdyti asmuo arba, jeigu   toks asmuo  nepaskirtas,  o valia pareikšta testamente, - testamentą vykdantis  asmuo, arba mirusiojo  sutuoktinis,  pilnamečiai  vaikai  (įvaikiai),   tėvai(įtėviai),  o jei jų nėra, - kiti artimieji giminaičiai ir kiti Žmonių palaikų laidojimo įstatyme bei kituose įstatymuose nurodyti asmenys,  organizuojantys palaikų laidojimą.

3.7. Laidojimas - žmogaus palaikų, taip  pat  kremuotų   ar balzamuotų, užkasimas kape,  padėjimas  laidojimo rūsyje, kolumbariumo nišoje ar kitoje tam skirtoje vietoje.

3.8. Kapinių perdavimo sutartis – Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka su tradicine religine bendruomene ar bendrija sudaroma žemės panaudos sutartis arba kita įstatymų nustatyta tvarka sudaroma sutartis, suteikianti teisę juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai laidoti žmonių palaikus kapinėse (ar kapinių dalyje) ir sutartyje nustatyta tvarka organizuoti jų priežiūrą.

3.9. Kolumbariumas - statinys kapinėse karstams su žmonių palaikais ar urnoms su kremuotais žmonių palaikais laidoti.

3.10. Konfesinės kapinės - kapinės (ar kapinių dalis), pagal kapinių perdavimo sutartį suteiktos juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai.

3.11. Pelenų barstymo laukas - kapinėse esantis plotas, kuriame kremuoti žmogaus palaikai išbarstomi ant dirvos paviršiaus.

3.12. Viešosios kapinės – visos kapinės, išskyrus konfesines kapines.

3.13. Neprižiūrima kapavietė - kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir Taisyklių nustatyta tvarka pripažinta neprižiūrima.

3.14. Medicininis mirties liudijimas - dokumentas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba) arba mirties įrašą liudijantis išrašas, kurį išduoda civilinės metrikacijos įstaiga (toliau – medicininis mirties liudijimas).

3.15. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Žemės sklypas, kuriame yra kapinės, įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

KAPINIŲ SKIRSTYMAS PAGAL STATUSĄ, DRAUDIMAS LAIDOTI

 

5. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, suderinus su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama - Kultūros paveldo departamentas) Vilniaus teritoriniu padaliniu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus departamentu. Jeigu kapines planuojama priskirti neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia suderinti su Aplinkos apsaugos departamentu. Suinteresuotos institucijos derinimą pateikia ar atsisako derinti per 10 darbo dienų nuo prašymo derinti gavimo dienos. Jei suinteresuota institucija per šį terminą atsakymo dėl derinimo/nederinimo nepateikia, laikoma, kad kapinių statuso pakeitimui pritaria. Savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą pakeisti kapinių statusą, per 7 darbo dienas raštu informuoja apie tai Kultūros paveldo departamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

6. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, jeigu jose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų. Apie kapinių priskyrimą neveikiančioms savivaldybė praneša vietinėje spaudoje, be to, informacija skelbiama kapinių informacinėje lentoje.

7. Kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose, arba išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio pritarimo.

8. Veikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kuriose gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose, laidojama kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose arba išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke.

9. Sprendimą dėl draudimo laidoti veikiančiose arba riboto laidojimo kapinėse arba jų dalyje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo priima per 3 darbo dienas, gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymą.  Priimtą sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo siunčia  seniūnui ar kapinių prižiūrėtojui ir skelbia Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt., o seniūnijos seniūnas - skelbia kapinių informacinėje lentoje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Jeigu priimamas sprendimas dėl draudimo laidoti visoje veikiančių ar riboto laidojimo kapinių teritorijoje, šių Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka joms turi būti nustatytas neveikiančių kapinių statusas.

 

III SKYRIUS

KONFESINĖS KAPINĖS

 

10. Juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą gali turėti savo konfesines kapines. Religinė bendruomenė ar bendrijos teikia prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, kuris prašymą perduoda svarstyti Savivaldybės tarybai ( dėl konfesinių kapinių statuso suteikimo kapinėms ir dėl konfesinių kapinių perdavimo juridinio asmens teises turinčioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms).

11. Konfesinės kapinės suteikiamos su tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis sudarant žemės panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta

tvarka, arba įstatymų nustatyta tvarka sudarant kitą sutartį, suteikiančią teisę juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai laidoti kapinėse (ar kapinių dalyje) ir sutartyje nustatyta tvarka organizuoti jų priežiūrą.

12. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtoju juridinio asmens teises turinti religinė bendruomenė ar bendrija (toliau vadinama – religinė bendruomenė ar bendrija) pagal darbo sutartį paskiria fizinį asmenį, ši religinė bendruomenė ar bendrija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose kapinių prižiūrėtojui nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

KAPINIŲ IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS

 

13. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių atitinkamų seniūnijų kapinėse laidojami ir jiems skiriamos kapavietės vienam kapui arba šeimai (šeimos kapai) arba laidojant kape pakartotinai ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (25 metai):

- šių seniūnijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo seniūnijų teritorijoje, ir jų šeimos nariai – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

- parapijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo tos seniūnijos (ar kitos seniūnijos) teritorijoje, kuri įeina į parapijos teritoriją;

Kitur gyvenusių mirusių asmenų, kurie yra kilę iš Vilniaus rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijos, laidojimas, gavus palaidotųjų ir mirusiųjų artimųjų giminaičių raštišką pritarimą, leidžiamas tik į esamas šeimos kapavietes arba esamoje kapavietėje šalia palaidotų artimųjų, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas ir kapavietėjė užteks vietos naujam kapui.  

Leidimas laidoti neišduodamas mirusiųjų palaikams laidoti, kurie gyveno ne Vilniaus rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje ir neturėjo šeimyninių kapaviečių ar palaidotų giminių Vilniaus rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse.

Naujos kapavietės palaikams perkelti (perlaidoti) į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje atitinkamos seniūnijos esančias kapines neskiriamos. Leidžiama perkelti (perlaidoti) tik į esamas šeimos kapavietes, kuriose yra laisvų vietų.

Kitų mirusiųjų asmenų laidojimo klausimus išimtiniais atvejais sprendžia seniūno įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į mirusiųjų ryšį su seniūnija (parapija). Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Reikalui esant poilsio ir švenčių dienomis komisija gali priimti sprendimą apklausos būdu naudojant elektronines ar komunikacijos priemones. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po posėdžio. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

Rašytinį leidimą laidoti pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas (jo nesant - seniūno pavaduotojas), jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje jie atlieka kapinių priežiūrą.

14. Leidimai laidoti išduodami ir kapavietės skiriamos neatlygintinai laidojančiam asmeniui, pateikus:

14.1. rašytinį prašymą;

14.2. laidojančio asmens dokumentą;

14.3. medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, o laidojant gimusius negyvus kūdikius – medicininį perinatalinės mirties liudijimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

14.4. testamentą arba rašytinį valios pareiškimą, jeigu yra paskirtas laidojantis asmuo;

14.5. kremacijos dokumentus, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti;

14.6. įgaliojimą, jeigu laidojimą organizuoja ar tvarko kitus dokumentus laidojimo paslaugas teikiantis subjektas.

Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą pagal 2 priede pateikta formą, skiriama kapavietė arba niša kolumbariume (jeigu jis yra), arba kremuotus žmogaus palaikus leidžiama išbarstyti kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke.

Leidimai laidoti darbo dienomis išduodami seniūnijoje darbo laiku, poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų tiesiogiai kreipiantis į seniūną (jo nesant - į seniūno pavaduotoją), kurių kontaktiniai duomenys skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, kapinių informacinėje lentoje, seniūnijos skelbimų lentoje. Leidimo laidoti išdavimui reikalingą informaciją pateikia kapinių prižiūrėtojas.

Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai įsitikinimai.

Neatpažintus  žmogaus palaikus galima laidoti tik   gavus raštišką prokuroro leidimą.

Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Minimalus galimas praėjimas tarp kapaviečių kapinėse (šoninis ir galinis) 0,5 m. Kapinėse tvarkymo darbus atliekantiems žmonėms draudžiama užtverti praėjimo taką žemės (išskyrus kasant kapą) arba statybos medžiagomis ilgiau nei parą.

Leidimas išbarstyti kremuotus žmogaus palaikus kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke (jeigu toks yra) išduodamas, jeigu negauta rašytinių pranešimų, kad tai prieštarauja asmens, kurio kremuotus palaikus norima išbarstyti, išreikštai, jam esant gyvam, valiai.

15. Laidojimo ir kapinių lankymo tvarka viešosioms kapinėms nustatyta Taisyklių 34-38 punktuose. Religinė bendruomenė ar bendrija per 30 dienų nuo kapinių perdavimo sutarties pasirašymo, jeigu sutartyje nenustatytas kitoks terminas, raštu informuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį ir seniūnijos seniūną apie konfesinėms kapinėms nustatytą laidojimo ir kapinių lankymo tvarką. Kol religinė bendruomenė ar bendrija nenustatė laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos ir raštu neinformavo, konfesinėse kapinėse laikomasi šiose Taisyklėse nustatytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

16. Kapo duobės, kurioje laidojami žmogaus palaikai, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę, – ne mažesnis kaip 1 metras. Palaidojus kape įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (25 metai).

Neprižiūrimose kapavietėse žmogaus palaikus galima laidoti praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos ir tik gavus leidimą.

17. Naujas kapas esamoje kapavietėje formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribas leidžiama pakeisti (pateikus prašymą pagal 3 priede pateiktą formą) tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas būtinas laidojimui, galimas pagal kapinių planą ir tik tiek, kiek tai būtina laidojimui. Sprendimą leisti / neleisti pakeisti kapavietės ribas priima leidimą laidoti išduodantis asmuo šio leidimo išdavimo metu. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

18. Kremuoti žmogaus palaikai pelenų barstymo lauke išbarstomi ant žemės paviršiaus. Pelenų barstymo lauke individualūs paminklai nestatomi ir kremuotų žmogaus palaikų išbėrimo vieta nežymima. Pelenų barstymo lauką prižiūri, švarą ir tvarką jame užtikrina, kremuotų žmogaus palaikų išbarstymą organizuoja kapinių prižiūrėtojas.

19. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (seniūnijos pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

20. Už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė ar kolumbariumo niša, arba asmuo, apie kurį šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka pranešta kapinių prižiūrėtojui, arba asmuo, kuriam šių Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, jeigu toks yra (toliau šiame punkte – atsakingas asmuo). Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas). Kapinių prižiūrėtojas atsakingus asmenis supažindina su šiomis Taisyklėmis ir savivaldybės arba religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta laidojimo ir kapinių lankymo tvarka. Atsakingas asmuo turi prižiūrėti kapavietę ir kolumbariumo nišą, kad jos būtų tvarkingos. Atsakingas asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuriuos jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūros darbus, padarė kapinėms, kitoms kapavietėms ar kolumbariumo nišoms, kolumbariumui ar kitiems statiniams. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba (ir) kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis, nurodytus Taisyklių 20 punkte. Jeigu asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, miršta arba dėl kitų priežasčių negali prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės, jo giminaičiai ir (ar) sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už neprižiūrimos kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis.

22. Kapavietėje ar kolumbariumo nišoje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

23. Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį ir religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė su įspėjimu, kad reikia sutvarkyti kapavietę, nurodomos kapavietės nesutvarkymo pasekmės ir prašyme suteikti turimą informaciją apie šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, nurodomi kontaktinio asmens duomenys. Jeigu per metus šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiai, sutuoktiniai (-ės) nesutvarko kapavietės ir ( ar) seniūnijai raštu nesuteikia informacijos apie kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, turimi duomenys apie šią kapavietę nustatyta tvarka skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje dienos priima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija (toliau – Komisija), apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius (apžiūros aktas pagal 5 priede pateiktą formą).

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir Komisijos sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo pateikia seniūnui ar kapinių prižiūrėtojui ir paskelbia Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje, nurodant duomenų paskelbimo datą.

Neprižiūrimos kapavietės požymiai:

23.1. kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) neprižiūrėti – peraugę kapavietės ribas, užgožiantys užrašus ant paminklo (jeigu jie yra), gadina paminklus, bordiūrus, kelia plyteles;

23.2. kapavietė apaugusi žolėmis, nešienaujama, neravima, netvarkoma, matomos sumedėjusios daugiamečių augalų dalys;

23.3. kapavietės paminklas ar kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, išgriuvę, išsikreivinę, pasvirę ar jų nėra;

23.4. užrašai ant paminklo nebeįskaitomi ar jų nėra.

24. Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybė, konfesinėse kapinėse – religinė bendruomenė ar bendrija, jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį ji organizuoja konfesinių kapinių priežiūrą.

Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje raštu kreipiasi atitinkamai į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją arba į religinę bendruomenę ar bendriją, kuri organizuoja kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje. Komisija arba religinė bendruomenė ar bendrija priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos, teikdama pirmenybę kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams ir apie tai informuoja pareiškėjus per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų po to, kai toks prašymas gaunamas. Tokios kapavietės toliau prižiūrimos pagal Taisyklių 20 punktą. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje.

25. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas (tvora), kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams, statomi, rekonstruojami ir prižiūrimi vadovaujantis šių taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis. Fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, pageidaujantis statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklą, antkapį, kitą kapavietės objektą, privalo pateikti atitinkamos seniūnijos seniūnui rašytinį prašymą pritarti kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui pagal 3 Taisyklių priede pateiktą formą, pridėti kapavietės sutvarkymo projektinius sprendimus (planą, schemą su išdėstytais projektuojamais kapavietės statiniais, nurodyti statinių aukštį, medžiagas). Visi kapaviečių statiniai, įskaitant ir suoliukus, gali būti statomi ir želdiniai sodinami tik skirtos (turimos) kapavietės, kuria vietoje pažymi kapinių prižiūrėtojas, ribose (kapavietės sklype).

Kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui pritaria bei šiame punkte nurodytus sutikimus išduoda seniūnas, jo nesant-seniūno pavaduotojas.

Kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbus leidžiama vykdyti darbo dienomis seniūnijos darbo laiku, norint vykdyti šiuos darbus ne darbo laiku ir poilsio dienomis – iš anksto pranešti kapinių prižiūrėtojui. Kapinių prižiūrėtojas žurnale įrašo kapavietės statinius, statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas, paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datas.

Baigus darbus, kapavietės statiniai turi būti pateikti apžiūrai kapinių prižiūrėtojui, kuris padaro įrašus žurnale apie atliktų darbų atitiktį projektui.

Kapaviečių ir (ar) kapinių statinius statantys, rekonstruojantys asmenys privalo sutvarkyti visas šių darbų vykdymo metu susidariusias atliekas ( nugriautus, išardytus senus statinius, kitus kapaviečių įrengimo objektus, statybinių gaminių nuolaužas ir nepanaudotas statybines medžiagas). Atsakingas asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuriuos padarė kitoms kapavietėms ar kitiems statiniams, įrengdamas kapo paminklą, antkapį, atlikdamas kitus kapavietės priežiūros darbus.

Už kapavietės statinių ir želdinių priežiūrą, jų būklę yra atsakingi statinių savininkai, kapavietę prižiūrintys asmenys.

26. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio pritarimo. Taikomi šie kapo paminklų, antkapių ir kitų kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse apribojimai ir papildomi reikalavimai:

26.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

26.2. nauji statiniai jose gali būti statomi laikantis šių reikalavimų:

26.2.1. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms medžiagų;

26.2.2. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

26.2.3. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

26.2.4. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.

27. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, Vilniaus rajono želdinų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežūros taisyklių ir kitų želdinių tvarkymą reglamentojančių teisės aktų reikalavimus:

27.1. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su seniūnijos seniūnu medžius ir krūmus veisti draudžiama, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

27.2. kapavietėse, išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas (suderinus su seniūnijos seniūnu) medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui leidimo nereikia. Atsakingas už kapavietės priėžiūrą asmuo kapavietėje augantį medį turi genėti ir (ar) pjauti savo lėšomis;

27.3. saugotini medžiai ir krūmai kai auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą, neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) tik įvertinus jų būklę natūroje ir turint nustatytos formos savivaldybės išduotą leidimą.             

28. Naujos kapinės įrengiamos ir esamų kapinių ribos keičiamos pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtus teritorijų planavimo dokumentus.

29. Vieta kolumbariumui, laidojimo rūsiui statyti ir (ar) pelenų barstymo laukui įrengti kapinėse nustatoma rengiant teritorijų planavimo dokumentus.

30. Projektuojant naujas kapines gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena įvairioms religinėms bendruomenėms ar bendrijoms priklausantys gyventojai, religinių bendruomenių ar bendrijų pageidavimu kapinių teritorija gali būti suskirstyta kvartalais, kurie, įrengus kapines, perduodami religinėms bendruomenėms ar bendrijoms šių taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) INDENTIFIKAVIMAS

 

31. Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišliko, turi:

31.1. pateikti rašytinį prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos filialo – seniūnijos seniūnui, kurios teritorijoje yra kapinės (pagal 4 priede pateiktą formą);

31.2. prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);

31.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, mirties faktą liudijantys dokumentai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

32. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo pagal šių taisyklių 31 punkte išvardytus kriterijus per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo priima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija pagal seniūnų pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę (kapą). Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Kai identifikuojama kapavietė (kapas) yra konfesinėse kapinėse, sprendimas priimamas gavus religinės bendruomenės ar bendrijos sutikimą. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniu padaliniu.

33. Apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos priimtą sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir atitinkamos seniūnijos seniūną ar kapinių prižiūrėtoją, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale, jeigu priimant sprendimą buvo identifikuota kapavietė (kapas). Apie priimtą sprendimą identifikuoti kapavietę (kapą) konfesinėse kapinėse Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo papildomai raštu informuoja atitinkamą religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu kapavietė yra į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse -  Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrių.

 

VI SKYRIUS

KAPINIŲ LANKYMAS IR DRAUDIMAI

 

34. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu. Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų dieną ir lapkričio 2 d. – Vėlinių dieną lankymo laikas neribojamas.

35. Lankantis kapinėse privaloma palaikyti rimtį ir švarą.

36. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 18 val.

37. Pirmą Šventų Kalėdų ir pirmą Šventų Velykų, lapkričio 1 - Visų Šventųjų dieną nelaidojama.

38. Kapinėse draudžiama:

38.1. laidoti, perlaidoti žmogaus palaikus neturint leidimo laidoti, savavališkai vykdyti kapo atkasimo darbus;

38.2. važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis, išskyrus specialiųjų operatyvinių tarnybų transporto priemones ir tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką; neįgaliųjų transporto priemones; specialiųjų tarnybų atliekančių kapinių priežiūros darbus technikos priemones; transporto priemones, įvežančias kapavietės statinius, statybinius gaminius ir medžiagas kapavietėms sutvarkyti, kai tai sudėtinga gabenti iki kapavietės be transporto (seniūnui ar kapinių prižiūrėtojui leidus). Atgabenus įrankius ir medžiagas transporto priemonė nedelsiant turi iš kapinių teritorijos išvykti.

38.3. ganyti gyvulius, vaikščioti su šunimis;

38.4. be seniūno raštiško sutikimo  statyti (įrengti) naujus kapaviečių objektus, išvežti remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti medžius;

38.5. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ir imti gėles, imti smėlį ar žemę ne tam skirtose vietose, gadinti kapinių ir kapaviečių statinius, deginti šiukšles arba jas išmesti ne tam skirtose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką;

38.6. statyti suolus praėjimuose tarp kapų;

38.7. triukšmauti, leisti muziką, vykdyti prekybą, klijuoti skelbimus ar kitą informaciją, skelbti bet kokio pobūdžio reklamą.

 

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai, vadovaudamiesi Taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių palaikų laidojimą, organizuoja kapinių priežiūrą, koordinuoja ir kontroliuoja kapinių prižiūrėtojo darbą ir kt.

40. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje šių taisyklių vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai.

41. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 

Vilniaus rajono savivaldybės

kapinių tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

 

(Seniūnijos pavadinimas)

 

LEIDIMAS LAIDOTI

________ Nr.______

(data)           

_____________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į ________________ Nr. ___________________ gautą _______________

(prašymo gavimo data)             (gavimo registracijos numeris)                   (laidojančio asmens:

 

_______________________________________________________________________________________________

fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma)

 

prašymą ir pateiktą medicininį mirties  liudijimą, ________________________________________

(medicininio mirties liudijimo data ir numeris)

( jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisus) iki 22-os nėštumo savaitės, pateiktą sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą*________________________________________________________________________

( sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisių

______________________________________________)

(vaisius) prašoma laidoti, vardas, pavardė, gimimo data)

leidžiama laidoti:

 

1. Pavardė ____________________________________________________________

2. Vardas _____________________________________________________________

3. Asmens kodas _______________________________________________________

4. Gimimo data ________________________________________________________

5. Mirties data _________________________________________________________

6. Kapinių pavadinimas _________________________________________________

7. Kvartalo numeris _____________________________________________________

8. Kapavietės numeris ___________________________________________________

9. Kapavietės dydis _____________________________________________________

10. Kolumbariumas _____________________________________________________

11. Nišos numeris ______________________________________________________

12. Pelenų barstymo laukas _______________________________________________

 

 

____________________________           ____________              _______________________

(leidimą išdavusio asmens pareigos)                                              (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

Pritariama leidimui laidoti riboto laidojimo kapinėse**.

_____________________________________________________________________________                  (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pavadinimas)

 

____________________________________________     __________________    _______________________

(pritarimą išdavusio asmens pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

________________________________

 

*Jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, 1-5 punktai nepildomi.

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo reikia laidojant į

Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse.

______________________         

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės

kapinių tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

(laidojančio asmens vardas, pavardė

 

adresas, telefonas, elektroninis adresas)

___________________________________________ seniūnui

(seniūnijos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO

____________

(data)

___________________

(surašymo vieta)

 

Prašau išduoti leidimą laidoti _______________________________________________________,

(mirusiojo vardas, pavardė )

mirusį (-ią)________________, medicininio mirties liudijimo   _______ Nr.__________________,

(mirimo data)                                               

______________________________________________________________________________,

(medicininio mirties liudijimo išdavimo vieta, data )

( jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, pateiktą sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą      _________________________________________________________________________________  ( sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisių (vaisius) prašoma laidoti

______________________________________________) ,

vardas, pavardė, gimimo data)

 

naujoje / esamoje_____   kapavietėje    _______________________________________________,  (nereikalingą žodį išbraukti)                                         (nurodyti palaidotų giminaičių vardas, pavardė, mirimo data)

______________________________________,

(nurodyti palaidotų giminaičių vardas, pavardė, mirimo data)

__________________________________________________  kapinėse.

( kapinių pavadinimas )

(nurodyti atsakingo už kapavietės (kapo) priežiūrą asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį)

 

Patvirtinu, kad mirusiojo kapo vieta suderinta su kitais artimaisiais, vėliau pretenzijų nereikšime.

PRIDEDAMA:

1. Medicininis mirties liudijimas ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą (jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės), kremacijos dokumentai (jeigu mirusiojo palaikai kremuoti), __ lapas (-ų).

2. Testamentas arba notaro ar kito įstatymų įgalioto asmens patvirtintas rašytinis valios pareiškimas, jeigu yra paskirtas laidojantis asmuo, ___lapas (-ų).

3. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšius su palaidotu asmeniu, ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytiniai sutikimai (kai prašymo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo, nurodytas Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale), ___ lapas (-ų).

4. Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytiniai sutikimai perlaidoti palaikus (jeigu prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių) ___ lapas  (-ų).

 

Prašymą pateikė                                                   ______________     ______________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)   

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės

kapinių tvarkymo taisyklų  

3 priedas 

 

 

 

____________________________________ seniūnui

(seniūnijos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

PRITARTI KAPAVIETĖS ĮRENGIMO, PERTVARKYMO, REMONTO DARBŲ VYKDYMUI

 

_______

(data)

_____________________

(surašymo vieta)

 

 

Prašau leisti ______________________________ kapinėse, vykdyti kapavietės________________

(kapinių pavadinimas)                                                                              (kvartalo numeris,

_______________________________________________________________________________ :

kapavietės numeris ar palaidoto (-ų) asmens (-ų) pavardė (-ės) ant kapavietės statinių)

įrengimo, pertvarkymo, remonto darbus ________________________________________________

(išvardyti numatomus atlikti darbus kapavietės ribose)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Planuojama darbų pradžia __________________, pabaiga ________________.

(data)                                     (data)

 

Pašalinsiu pažeidimus ar atlyginsiu žalą, padarytą kapinėms, kitoms kapavietėms, vykdant kapavietės sutvarkymo darbus.

 

PRIDEDAMA:

1. Kapavietės įrengimo, pertvarkymo planas (schema) su jame pažymėtais projektuojamais kapavietės statiniais, jų matmenimis, kapavietės aptvėrimo matmenimis, ___ lapas (-ų).

2. Sutarties, sudarytos su kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto paslaugų teikėju, verslo liudijimo kopijos,___ lapas (-ų).

3. Rašytinis Seniūno sutikimas kapavietės ribų pakeitimui, ___ lapas (-ų).

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimas (kai norima vykdyti kapavietės pertvarkymo darbus į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse ar kapuose).

Kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto metu susidariusias atliekas:

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kaip numatyta sutvarkyti susidariusias atliekas: perduosiu atliekų vežėjui; perduosiu atliekų tvarkytojui (naudotojui); sutvarkysiu kitu būdu)

 

 

Prašymą pateikė              ______________       ___________________________________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

_____________________________ ___________________________________________________

(atsakingo už kapavietės (kapo) priežiūrą asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės

kapinių tvarkymo taisyklų  

4 priedas 

 

 

(prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė)

_____________________________________

(gyvenamoji vieta, tel. Nr.,  el. paštas)

 

 

____________________________________ seniūnui

(seniūnijos pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

IDENTIFIKUOTI KAPAVIETĘ (KAPĄ)

 

                       (data)

_______________________

 

(surašymo vieta)

 

 

Prašyčiau identifikuoti

 

 

(nurodyti giminystės ryšį, mirusiojo vardą, pavardę)

mirusio (-ios)

 

, kapavietę, esančią

 

kapinėse,

 

(mirimo data)

 

(kapinių pavadinimas)

 

ir įrašyti kapą (kapavietę) prižiūrinčiuoju asmeniu

 

(įrašomojo asmens vardas, pavardė, adresas, tel.)

 

Papildoma informacija apie aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nurodau, kad daugiau artimųjų, galinčių rūpintis šia kapaviete, nėra, priešingu atveju pridedu 5 punkte nurodytus dokumentus (reikalinga pabraukti). _____________________________________

(parašas)                                              

PRIDEDAMA:

1. Mirusiojo mirties liudijimas (ar kitas dokumentas, įrodantis mirties faktą)______ lapas (-ai).

2. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su mirusiuoju,  ______lapas (-ai).

3. Nuotraukos, įrodančios palaidojimo nurodytoje vietoje faktą,_______ lapas (-ai).

4. Liudininkų parodymai nagrinėjamu klausimu,_______ lapas (-ai).

5. Mirusiojo kitų giminaičių sutikimai (nurodyti giminystės ryšį, asmens vardą, pavardę, adresą, telefoną,______ lapas (-ai).

 

Atsakymą pageidaučiau atsiimti asmeniškai, gauti paštu arba el. paštu.

(nereikalingus gavimo būdus išbraukti)

 

______________________                                                    ____________________

(parašas)                                                                                                                                     (vardas, pavardė)             

 

Vilniaus rajono savivaldybės

kapinių tvarkymo taisyklų  

5 priedas 

 

 

____________________KAPINIŲ NEPRIŽIŪRIMOS KAPAVIETĖS

(pavadinimas)                                 APŽIŪROS AKTAS

________Nr._____

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos _____m. ___ d. įsakymu Nr. _____ sudaryta nuolatinė Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija_____

_______________________________________________________________________________

 

 

Kapavietės duomenys

Kvartalo Nr.___________

Vietos Nr.____________ (šeimyninis, vienvietis)

Kapavietėje pastatytas paminklas (taip, ne), užrašai ant paminklo (yra, nėra)

 

Kapavietės matmenys (jeigu yra kapavietės ribos – nurodyti išmatavimus arba nurodyti, kad ribos nepažymėtos)

 

 

 

Kiti kapavietėje esantys objektai (vazos, žvakidės, suoliukas ir pan.)

 

Kapavietėje palaidotų žmonių palaikų skaičius, vardai, pavardės, laidojimo datos

__________________________________________

(Vardas ir pavardė) (datos)

__________________________________________

(Vardas ir pavardė) (datos)

__________________________________________

(Vardas ir pavardė) (datos)

Nustatytas kapo ramybės laikotarpis

 

Kapavietės želdynai (medžiai, krūmai, gėlės, žolės ir pan.)

 

 

Atsakingo asmens už kapavietės priežiūrą duomenys (vardas ir pavardė, adresas, tel., jeigu nenustatytas-pažymėti nenustatytas)

 

 

 

 

 

Komisijos išvada: ________________________________________________________________________________

 

 

Komisijos pirmininkas______________                     Nariai _______________________

_________________________

__________________________ 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimą ir informacijos apie neprižiūrimas kapavietes teikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMAS

 

3. Rašytinį leidimą laidoti neprižiūrimose kapavietėse išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, vykdančios kapinių priežiūrą, seniūnas (toliau – seniūnas), jo nesant seniūno pavaduotojas. Leidimas laidoti išduodamas pagal Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse nustatytą formą (taisyklių 1 priedas).

4. Asmuo, kuriam Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia šio aprašo 3 punkte nurodytiems asmenims medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jei norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme (taisyklių 2 priedas) pažymima, kuriose kapinėse esančioje pripažintoje neprižiūrima kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas Komisijos, konfesinėse kapinėse – religinės bendruomenės ar bendrijos sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles  joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

5. Mirus asmeniui, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, leidimas jį palaidoti šioje kapavietėje išduodamas laidojančiam asmeniui šiame apraše nustatyta tvarka.

6. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VISUOMENĖS IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ INFORMAVIMO APIE KAPINIŲ PANAIKINIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės ir Vilniaus rajono kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato informaciją, kurią savivaldybės administracijos seniūnijos, apie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą panaikinti kapines skelbia visuomenei ir raštu pateikia kapinėse palaidotų asmenų artimiesiems giminaičiams, jeigu jų adresai žinomi, taip pat šios informacijos skelbimo tvarką ir priemones.

2. Šiame apraše vartojama sąvoka „artimieji giminaičiai“ – asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ

GIMINAIČIŲ INFORMAVIMAS

 

3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti kapines, apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas informuojamas seniūnas, kuris per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo privalo informuoti visuomenę, pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą informaciją šiais būdais:

3.1. paskelbti respublikinėje spaudoje, esant galimybei, ir per nacionalinio transliuotojo televiziją;

3.2. paskelbti vietiniame laikraštyje, per vietinio transliuotojo radiją;

3.3. paskelbti kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, informacinėje lentoje, seniūnijos patalpose ir skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos);

3.4. paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

4. Visuomenei pateikiamoje informacijoje turi būti nurodoma:

4.1. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo pavadinimas, priėmimo data ir numeris;

4.2. kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, pavadinimas ir adresas;

4.3. data, nuo kurios panaikinamos kapinės;

4.4. kapinės, į kurias bus perkeliami panaikinamose kapinėse palaidoti žmonių palaikai, žemė ir žolinė pievų danga, kurioje yra išbarstyti ar užkasti į žemę kremuoti žmonių palaikai. Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama, jeigu kapines buvo būtina panaikinti nepasibaigus kapo ramybės laikotarpiui po žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kape;

4.5. asmuo, į kurį galima kreiptis dėl papildomos informacijos apie kapinių panaikinimą.

5. Kapinėse, dėl kurių panaikinimo Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, palaidotų asmenų sutuoktinius ir artimuosius giminaičius, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti  kapinių prižiūrėtojui, seniūnas ar kapinių prižiūrėtojas per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja raštu (registruotu laišku), pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą informaciją.

6. Už šio aprašo įgyvendinimą atsakingas seniūnas.

 

_________________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO KAUPIAMŲ DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių prižiūrėtojo kaupiamus ir tvarkomus duomenis apie kapinėse palaidotus asmenis, laidojimus ir kapavietėse esančius statinius, šių duomenų registravimo tvarką, taip pat laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo formą (priedas).

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE KAPINĖSE PALAIDOTUS ASMENIS IR LAIDOJIMUS. DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

3. Kapinių prižiūrėtojai laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau vadinama – žurnalas) pagal šio aprašo priede pateiktą formą registruoja šiuos duomenis:

3.1. asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietas ir datas, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius ( vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, - moters, kurios vaisius ( vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti), vardą ir pavardę, gimimo datą, sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo datą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

3.2. žmogaus palaikų palaidojimo datą ir vietą (kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos kolumbariume numeris ir matmenys, pelenų barstymo laukas), laidojimo gylį;

3.3. įrašus apie pavojingą arba ypač pavojingą užkrečiamąją ligą, įrašytą į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo tokia liga arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas;

3.4. kapavietėje pastatytų statinių statymo ir rekonstravimo datas, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datas;

3.5. unikalų kodą Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą;

3.6. laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį;

3.7. draudimo laidoti pagrindą, pradžią ir šio draudimo trukmę;

3.8. asmens, įregistravusio duomenis žurnale pareigas, vardą, pavardę.

4. Kiekvienoms kapinėms pildomas atskiras žurnalas.

5. Žurnalas privalo būti tvarkomas taip, kad nebūtų įmanoma pakeisti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalo naujais įrašais, pažeidžiančiais chronologinę tvarką.

6. Jeigu žurnalas pildomas elektronine forma, turi būti fiksuojama veiksmų istorija. Šiuo atveju kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje visi per praėjusius kalendorinius metus užregistruoti duomenys spausdinami, lapai numeruojami, o įrašas, nurodantis lapų skaičių, tvirtinamas kapinių prižiūrėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir kapinių prižiūrėtojo antspaudu, jeigu kapinių prižiūrėtojas antspaudą privalo turėti.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Žurnalas saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

8. Už žurnale įrašytų duomenų atitiktį pateiktiems dokumentams ir jų saugą atsako kapinių prižiūrėtojas.

_________________________________

 

Vilniaus rajono savivaldybės kapinių

prižiūrėtojo kaupiamų duomenų

tvarkymo sąlygų aprašo

priedas

 

(Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo forma)

_________________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, adresas)

 

LAIDOJIMŲ IR KAPAVIEČIŲ STATINIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

______________________________________________

(kapinių prižiūrėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

Eil. Nr.

Palaidotas asmuo

Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris

Kapavietės statiniai, jų statymo ir rekonstravimo datos, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Draudimo laidoti pagrindas, pradžia ir trukmė

Duomenis įregistravusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Papildomi duomenys

pavardė vardas, asmens kodas

gimimo ir mirties datos

gimimo vieta

mirties vieta

Medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris**

kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos numeris ir matmenys, arba pelenų barstymo laukas

laidojimo data, laidojimo gylis

pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamoji liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių, kuriose laidojami žmonių palaikai, balzamuoti ir (ar) kremuoti žmonių palaikai, priežiūros organizavimo tvarką.

2. Pagal šį aprašą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo organizuoja visų Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

4. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ir lėšas priežiūrai skiria Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Seniūnijos seniūnas prižiūrimoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą, išduoda leidimus laidoti. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka taip pat gali organizuoti ir (ar) finansuoti juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ar bendrijos (toliau vadinama – religinės bendruomenės ar bendrijos).

5. Viešosioms kapinėms prižiūrėti Savivaldybės administracijos direktorius į darbą priimą kapinių prižiūrėtoją, su kuriuo sudaroma darbo sutartis ir kuris dirba pagal pareigybės aprašymą.

Seniūnas pasirašytinai supažindina kapinių prižiūrėtoją su nustatytomis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis, šiuo aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kapinių tvarkymą.

6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius paskiria kapinių prižiūrėtoją konfesinėms kapinėms prižiūrėti ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį tuo atveju, kai kapinių perdavimo sutartyje nenumatyta, kad konfesinių kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija. Jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį konfesinių kapinių priežiūrą organizuoja ir kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija, kapinių priežiūros sutartį su paskirtu kapinių prižiūrėtoju sudaro religinė bendruomenė ar bendrija. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtojas yra fizinis asmuo, su juo religinė bendruomenė ar bendrija sudaro darbo sutartį.

7. Kai šio aprašo 6 punkte nustatytu atveju konfesinėms kapinėms prižiūrėti kapinių prižiūrėtoją paskiria ir su juo kapinių priežiūros sutartį sudaro savivaldybė, konfesinėms kapinėms paskirtą kapinių prižiūrėtoją iki kapinių priežiūros sutarties sudarymo supažindina pasirašytinai su religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta konfesinėms kapinėms laidojimo ir kapinių lankymo tvarka ir apie supažindinimą pažymi kapinių priežiūros sutartyje. Konfesinių kapinių prižiūrėtojas privalo laikytis religinės bendruomenės ar bendrijos konfesinėms kapinėms nustatytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

8. Kapinių prižiūrėtojas privalo:

8.1. palaikyti švarą ir tvarką kapinių bendro naudojimo teritorijoje (šalinti šiukšles, žolę, krūmus nuo takų, aikštelių), tvarkyti neprižiūrimomis pripažintas kapavietes, kurių priežiūra neperduota kitiems asmenims, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo vietas;

8.2. registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale;

8.3. prižiūrėti kapinėse vykdomus darbus, kontroliuoti transporto įvažiavimą į kapinių teritoriją;

8.4. pasirūpinti, kad būtų laiku pašalinti, nugenėti pavojų keliantys medžiai ir jų vietoje (kur galima) pasodinti nauji želdiniai;

8.5. informuoti seniūną ir Vilniaus  rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių apie Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių  pažeidimus;

8.6. užtikrinti, kad kapinių teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal suderintą su Vilniaus rajono savivaldybe ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi atliekų surinkimo grafiką. Atliekų surinkimo priemones pripildžius atliekų anksčiau, negu numatyta grafike, kapinių prižiūrėtojas organizuoja papildomą šių atliekų surinkimą.

8.7. užtikrinti, kad kapinėse būtų vandens (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai);

8.8. skirstant kapavietes, užtikrinti visų asmenų lygiateisiškumą;

8.9. vykdyti kitus kapinių priežiūros darbus, nustatytus pareigybės aprašyme, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi arba religine bendruomene ar bendrija numatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Kapinių teritorijoje pagal poreikį turi būti pastatytos atliekų surinkimo priemonės, atliekos surenkamos ir išvežamos į atliekų apdorojimo įrenginius.

10. Kitus kapinių priežiūros organizavimo klausimus, kurie neaptarti šiame apraše, sprendžia Vilniaus rajono savivaldybė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-217, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11135

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * 9 skiltis pildoma tuo atveju, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo pavojinga arba ypač pavojinga

 užkrečiamąja liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas.

              ** jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, 6 skiltyje nurodoma sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti) vardas, pavardė, gimimo data, o 2-5 skiltys nepildomos.

                                                                                       ___________________________