Suvestinė redakcija nuo 2021-06-12 iki 2023-04-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00877

 

TAR pastaba. Tvarkos aprašo 33 punktas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2018 m. sausio 19 d. Nr. A1-28

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 6 punktu:

1.    T v i r t i n u Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P a v e d u Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2018 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis  


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2018 m.

sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. A1-440

redakcija)

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato globos centro veiklos tikslą ir funkcijas, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklą, pagalbos koordinavimą ir teikimą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, vaikų globos namų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą, globos centro veiklos kokybės priežiūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Individualių poreikių vertinimas globos koordinatoriaus atliekamų veiksmų, siekiant nustatyti prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko poreikius ir jo stipriąsias, silpnąsias puses, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių arba įtėvių ir kartu gyvenančių jų šeimos narių poreikius, kylančius dėl budinčio globotojo veiklos, globos ar įvaikinimo, šių asmenų stipriąsias ir silpnąsias puses, identifikuojant pagalbos / paslaugų poreikį ir vykdant periodinę pagalbos / paslaugų poreikio stebėseną, visuma.

2.2. Individualus pagalbos planas (toliau – Planas) – uždavinių ir pagalbos priemonių, kuriomis užtikrinamas vaiko, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių arba įtėvių ir kartu gyvenančių jų šeimos narių poreikių tenkinimas, sudarant sąlygas visaverčiam fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vaiko vystymuisi, ir teikiama pagalba / paslaugos vaiką prižiūrintiems, globojantiems (rūpinantiems), įvaikinusiems asmenims ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, visuma.

2.3. Intensyvi pagalba – globos centro specialistų teikiamos ir (ar) organizuojamos socialinės paslaugos bei kita pagalba vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams kriziniais atvejais vaiko priežiūros, globos (rūpybos) ar vaiko auginimo metu.

2.4. Kriziniai atvejai vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpis ir (arba) pasikeitusios vaiko (šeimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (šeimai) sudėtingų išgyvenimų, emocinę įtampą ir kurių vaikas (šeima) negali įveikti savarankiškai, nes tam reikalingi nauji įgūdžiai ir (ar) priemonės.

 

 

2.5. Laikinas atokvėpis – globos centro organizuojamos ir (ar) teikiamos paslaugos (pagalba) siekiant, kad budintis globotojas susigrąžintų darbingumą laikotarpiu, kai prižiūrimas vaikas (-ai) perduodamas (-mi) globėjui (rūpintojui) arba grąžinamas (-mi) į šeimą, taip pat kriziniais atvejais, kai tėvų globos netekęs ar globojamas (rūpinamas) vaikas Apraše nustatyta tvarka laikinai perduodamas prižiūrėti budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), išimtiniais atvejais – šeimynos dalyviui, kol budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis prižiūrintis, globojantis (rūpinantis) vaiką dėl susiklosčiusių aplinkybių laikinai negali pasirūpinti vaiku. Laikino atokvėpio paslauga įtraukiama į Planą, jos teikimo metu teikiama intensyvi specialistų pagalba budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams ir prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui, išskyrus darbingumo susigrąžinimo atvejį.

2.6. Globos koordinatorius globos centro specialistas, turintis socialinio darbo ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) psichologijos, ir (ar) šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos išsilavinimą, ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) atestuotas asmuo (toliau – VVTAĮT atestuotas asmuo), koordinuojantis ir (ar) teikiantis pagalbą budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams bei kartu gyvenantiems jų šeimos nariams. Globos koordinatoriaus funkcijos  neapima Apraše nustatytų VVTAĮT atestuoto asmens funkcijų, o VVTAĮT atestuoto asmens funkcijos neapima globos koordinatoriaus funkcijų (turi būti dvi atskiros pareigybės).

2.7. Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – prižiūrimo, globojamo (rūpinamo), įvaikinto vaiko, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių bei jų šeimos narių konsultavimo ir mokymo, atrankos, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybės vertinimas, pasirengimo globoti vaikus vertinimas, taip pat ir pakartotinis, pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą VVTAĮT 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV‑66, „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa), išvados teikimas, jos atnaujinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita prižiūrimam, globojamam (rūpinamam), įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams bei jų šeimos nariams reikalinga pagalba.

2.8. Koordinuota pagalba tikslingi, nuoseklūs, suplanuoti ir tarpusavyje suderinti globos koordinatoriaus veiksmai, organizuojant globos centro ir (ar) kitose įstaigose teikiamą konsultacinę, socialinę, psichosocialinę, švietimo, teisinę ir kitokią specialistų pagalbą ir (ar) tokią pagalbą teikiant, siekiant užtikrinti reikalingas paslaugas ir paramą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir (ar) kartu su jais gyvenantiems asmenims.

2.9. Nekoordinuota pagalba – tai pavienės, trumpalaikės informavimo, konsultavimo, socialinės, psichosocialinės, švietimo, teisinės, mokymų pagal GIMK programą bei kitos globos centro paslaugos, teikiamos asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, arba įvaikintam vaikui, įtėviui ir (ar) kartu su jais gyvenantiems asmenims. Globos koordinatorius nekoordinuotos pagalbos atveju neskiriamas.

2.10. Globos centro koordinuojamas atvejis – tai atvejis, kai tėvų globos netekęs vaikas, prižiūrimas, globojamas (rūpinamas) ar įvaikintas vaikas gyvena ar yra apgyvendintas savivaldybės teritorijoje, o su juo susijusiam asmeniui globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui, šeimynos dalyviams, įtėviams teikiama kompleksinė globos centro pagalba. Kartu gyvenantiems asmenims ir kitiems su vaiku artimais emociniais ryšiais susijusiems asmenims paslaugos ir pagalba teikiama pagal poreikį. Globos centro koordinuojami atvejai apima visus savivaldybėje gyvenančius, globojamus (rūpinamus) vaikus, nesvarbu, kuri savivaldybė nustatė globą (rūpybą). Įtėviams teikiama koordinuota pagalba laikoma koordinuojamu atveju, jei įtėviai globos centrui pateikia prašymą teikti koordinuotą pagalbą.

2.11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai), vartojamas sąvokas. 

3.    Pagalbą budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams teikia ir (ar) organizuoja globos centro specialistai: globos koordinatorius, VVTAĮT atestuoti asmenys, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, teisininkai, psichoterapeutai ir kiti specialistai.

4. Visi globos centro specialistai teikiantys ir (ar) organizuojantys socialines paslaugas bei kitą pagalbą (išskyrus VVTAĮT atestuotus asmenis) per pirmuosius darbo metus turi išklausyti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV-66, „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“.

5. Kiekvienas globos centras (jei jis yra padalinys) turi turėti paskirtą globos centro vadovą ar globos centro veiklos koordinatorių, kurio pareigybės aprašyme turi būti atskiros nuostatos dėl vadovavimo globos centrui ir (ar) globos centro veiklos koordinavimo.

6. Kiekviena savivaldybė turi užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims globos centro paslaugų prieinamumą. Organizuojant globos centro veiklą, prioritetas teikiamas paslaugų pirkimui iš nevyriausybinių organizacijų. Pagal poreikį vienos savivaldybės teritorijoje gali veikti daugiau nei vienas globos centras.

7. Savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas vaikams, netekusiems tėvų globos augti saugioje ir jų raidai palankioje, šeimai artimoje aplinkoje, jei laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti su tėvais ar būti įvaikintiems, per globos centrą gali organizuoti:

7.1. vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus ir (ar)

7.2. globėjų (rūpintojų) paiešką.

 

II SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

8. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

9. Globos centro funkcijos:

9.1. organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;

9.2. organizuoja ir (ar) vykdo globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką globos centro savivaldybės teritorijoje esančiuose vaikų globos namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams;

9.3. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;

9.4. vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą;

9.5. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengia asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoja savitarpio pagalbos grupes;

9.6. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą (informuojama apie sutarties sudarymą, nurodomas asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas), kiek ir kokių vaikų (amžius, lytis, specialieji poreikiai) budintis globotojas gali prižiūrėti, ar budintis globotojas vaikus priima bet kuriuo paros metu, sutarties sudarymo data; informuojama apie sutarties nutraukimą, nurodomas asmens vardas, pavardė ir sutarties nutraukimo data). Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų duomenų gavimo ar pasikeitimo dienos raštu pateikia duomenis savivaldybės administracijai ar jos įgaliotai institucijai apie budintį globotoją, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis (informuojant nurodoma asmens vardas ir pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas), kiek ir kokių vaikų (amžius, lytis, specialūs poreikiai) budintis globotojas gali prižiūrėti, ar budintis globotojas vaikus priima bet kuriuo paros metu), apie fizinius ir juridinius asmenis, galinčius jo veiklos savivaldybėje priimti vaiką bet kuriuo paros metu (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė) ir duomenis apie budintį globotoją, su kuriuo bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta dėl netinkamo sutarties vykdymo (fizinio asmens vardas ir pavardė bei sutarties nutraukimo data);

9.7.    dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;

9.8.    koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);

9.9.    koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, pateikusiems prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo;

9.10. teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą. Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams pagalba (metodinė pagalba pagal GIMK programą ir atvejų aptarimas) teikiama bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu, įtėviams – gavus jų prašymą dėl koordinuotų / nekoordinuotų paslaugų teikimo arba išankstinį prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo po įvaikinimo;

9.11. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams;

9.12. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, atstovo pagal įstatymą teises ir pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atlikti konkrečius veiksmus atstovaujant vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose;

9.13. kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

9.14. vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę. To paties asmens vykdomos veiklos kokybės ir pasirengimo vykdyti budinčio globotojo veiklą ir prižiūrėti vaikus vertinimą privalo atlikti atskiri asmenys. Jeigu globos centras neturi galimybių užtikrinti, kad budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybės ir asmens pasirengimo vykdyti budinčio globotojo veiklą ir prižiūrėti vaikus vertinimą atliktų atskiri asmenys, globos centras tai užtikrina pagal bendradarbiavimo arba paslaugų teikimo sutartį su kitu globos centru;

9.15. užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;

9.16. vertindamas pagalbos poreikius ir planuodamas pagalbą, teikdamas ir (ar) organizuodamas koordinuotą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, turi surinkti visą koordinuotai pagalbai teikti reikiamą informaciją (įskaitant asmens duomenis) ir šių dokumentų kopijas:

9.16.1. vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūros akto kopiją, kurią po laikinosios globos (rūpybos) peržiūros per 5 darbo dienas VVTAĮT teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.2. vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros akto kopiją, kurią po nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros per 5 darbo dienas VVTAĮT teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.3. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto kopiją, kurią VVTAĮT teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.4. teismo sprendimo / nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) keitimo kopiją, kurią VVTAĮT teritorinis skyrius turi pateikti globos centrui per 5 darbo dienas nuo įsiteisėjusio sprendimo / nutarties gavimo dienos;

9.16.5. teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą kopiją, kurią savivaldybės administracija, nustačiusi vaikui laikinąją globą (rūpybą), globos centrui, veikiančiam laikinai globojamo (rūpinamo) vaiko faktinės gyvenamosios vietos teritorijoje, turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

9.16.6. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo apie globojamo (rūpinamo) vaiko sveikatą (forma Nr. 046/a) kopiją arba mokinio sveikatos pažymėjimo (formą Nr. E027-1) kopiją ir kitą įstaigos turimą informaciją apie vaiko sveikatos būklę bei dokumentų, susijusių su vaiko sveikata, kopijas, kurias sveikatos priežiūros įstaigos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.7. dokumentų kopijas ir informaciją apie globojamo (rūpinamo) vaiko ugdymo(si) poreikius, mokymosi pasiekimus ir sunkumus, pagalbos poreikį, pedagoginės psichologinės tarnybos atliktą vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą (jeigu toks buvo atliktas), kurias švietimo įstaigos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.8. dokumentų kopijas ir informaciją apie teisėsaugos institucijų veiksmus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su vaiku ir svarbius, siekiant apginti vaiko interesus ir koordinuojant pagalbos teikimą klientams, kurias teisėsaugos institucijos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.9. vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais, stebėjimo protokolų kopijas (jei susitikimus stebi ne globos centro specialistas), kurias stebėjimą atlikę specialistai turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui per 5 darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos;

9.16.10. vaiko laikino apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje akto kopiją, kurią VVTAĮT turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti budinčiam globotojui ar globos centrui iškart po to, kai vaikas laikinai apgyvendinamas pas budintį globotoją;

9.16.11. dokumentų kopijas ir informaciją apie vaikui ir šeimai teiktą ar teikiamą pagalbą (paslaugų rūšis, paslaugų teikimo eiga, paslaugų teikimo data, siūlymai ir (ar) rekomendacijos), atlikto vaiko ir (ar) jo šeimos įvertinimo akto kopiją, kurias vaiko ir šeimos gerovės specialistai, nedirbantys globos centre, tačiau atlikę įvertinimą ir (ar) teikę ar teikiantys pagalbą vaikui ir (ar) jo šeimai, turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui, koordinuojančiam pagalbos teikimą klientams;

9.16.12. globos centras Aprašo 19.6.1–9.16.11 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) gauna iš savivaldybės administracijos, VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus, atvejo vadybininko, sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo įstaigos, teisėsaugos institucijos ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos ar organizacijos, teikiančios švietimo, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas paslaugų gavėjui) pagal raštišką prašymą (prašyme nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų apimtis) arba duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka;

9.16.13. informaciją, aprašytą 9.16.6, 9.16.7, 9.16.8, 9.16.11 papunkčiuose, bei dokumentų kopijas bendradarbiaujančios institucijos – VVTAĮT, savivaldybės administracija, atvejo vadybininkas, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos bei kitos vaiko ir šeimos gerovės srityje dirbančios organizacijos – turi teikti globos centrui be atskiro globos centro raštiško prašymo, jeigu mano, jog jų turima informacija yra (gali būti) svarbi ginant vaiko interesus bei viešąjį interesą;

9.17. globos centras privalo bendradarbiauti su VVTAĮT teritoriniu skyriumi ir, VVTAĮT pateikus raštišką prašymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data), teikti jam globos centro turimų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) apie globojamą (rūpinamą) vaiką, susijusią su savivaldybės administracijos ir (ar) globos centro atliekamais veiksmais, organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;

9.18. globėjui (rūpintojui) persikėlus gyventi kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku į kitą savivaldybę, globos centras privalo apie tai nedelsdamas informuoti savo teritorijoje veikiantį VVTAĮT teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją ir pranešti apie paslaugų globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui nutraukimą (nurodomas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gimimo data, persikėlimo gyventi į kitą savivaldybę data, paslaugų nutraukimo data, jeigu žinoma, ‒ naujos faktinės gyvenamosios vietos adresas). Jeigu globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) nauja faktinė gyvenamoji vieta globos centrui yra žinoma, globos centras privalo apie tai informuoti ir šios gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, ir toje teritorijoje veikiantį VVTAĮT teritorinį skyrių (nurodomas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gimimo data, persikėlimo gyventi į kitą savivaldybę data, paslaugų nutraukimo data, naujos faktinės gyvenamosios vietos adresas). Tokiu atveju globos centras, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą ir svarbios informacijos perdavimą, per 10 darbo dienų nuo šiame papunktyje VVTAĮT teritorinio skyriaus ir savivaldybės administracijos informavimo dienos privalo perduoti kitam globos centrui, veikiančiam toje savivaldybės teritorijoje, į kurią persikraustė globėjas (rūpintojas), jo tvarkomos globėjo (rūpintojo) bylos dokumentų kopijas bei raštišką svarbiausios informacijos apie paslaugų teikimo laikotarpį apibendrinimą (suteiktos ir teikiamos paslaugos, svarbios pastabos, susijusios su globėju (rūpintoju), vaiku, siūlymai ir rekomendacijos kitam paslaugų teikėjui). Perduodantis bylą globos centras privalo sudaryti bylos apyrašą, kuriame būtų pateikiamas byloje esančių dokumentų kopijų sąrašas, ir surašyti bylos perdavimo–priėmimo aktą. Perduodant bylą ir rengiant apyrašą, vadovaujamasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

9.19. pagal poreikį bendradarbiauja su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, ir budintį globotoją, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą. Globos centras užtikrina sąlygas vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą, artimiems giminaičiams ir fiziniams asmenims, emociniais ryšiais susijusiems su vaiku, ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, ir prireikus po susitikimų teikia pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui, budinčiam globotojui ir globėjui (rūpintojui);

9.20. bendradarbiauja su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir įtėviais dėl išskirtų brolių (seserų) grupių susitikimų ir užtikrina sąlygas išskirtų brolių (seserų) grupei bendrauti ir palaikyti tarpusavio ryšius atsižvelgdamas į geriausius vaikų interesus augti ir vystytis šeimoje ir jų teisę išlaikyti brolių (seserų) tarpusavio ryšius tais atvejais, kai brolių (seserų) grupė išskaidoma ir nustatoma skirtingų globėjų (rūpintojų) globa (rūpyba);

9.21. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, vaikų globos namų darbuotojais (duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti konkretų asmenį, ‒ vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas; organizacijos, kurioje asmuo dirba, gyvenamosios vietos savivaldybės ar kiti duomenys, galintys identifikuoti fizinį asmenį, neatskleidžiami);

9.22. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, nurodytus Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjų (rūpintojų), asmenų, pasirengusių globoti (rūpinti) vaiką, ir vaiko globėjų (rūpintojų), nušalintų nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.276-1 straipsnį bei vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjų (rūpintojų), asmenų, pasirengusių globoti (rūpinti) vaiką, ir vaiko globėjų (rūpintojų), nušalintų nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkte, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau ‒ SPIS) ir prireikus teikia šią informaciją VVTAĮT;

9.23. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimo kursus globos centro specialistams;

9.24. įvertina mokymų aktualiomis temomis poreikį ir budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu juos organizuoja;

9.25. budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu vaikams organizuoja priežiūros paslaugas;

9.26. įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes (asmens duomenys turi būti naudojami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 bei teisės aktų, reglamentuojančių viešą informacijos paskelbimą, nuostatomis);

9.27. viešai skelbia informaciją apie planuojamus rengti mokymus pagal GIMK programą (mokymų datos, mokymus vykdantis subjektas (juridinio asmens pavadinimas, nurodomas mokymų turinys, t. y. pagal kurią GIMK programos dalį vyks mokymai, mokymų vieta, laikas ir trukmė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) pasiteirauti);

9.28. vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams. 

 

III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLA

 

10. Budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) ir šeimynos dalyviui keliamus reikalavimus, Socialinių paslaugų įstatyme budinčiam globotojui, Civiliniame kodekse vaikus globojančiai (rūpinančiai) šeimai ir Šeimynų įstatyme šeimynos steigėjui, dalyviui nustatytus reikalavimus. Asmenys, pageidaujantys globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką, turi išklausyti mokymų pagal GIMK programą Pagrindinę dalį, o asmenys, siekiantys vykdyti budinčio globotojo veiklą, steigti šeimyną, – mokymų pagal GIMK programą Specializuotą dalį.

11. Budintis globotojas prižiūri vaiką savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

12. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

13. Budintis globotojas, vykdydamas veiklą, atlieka šias funkcijas:

13.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

13.2. kai reikia suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), esant galimybei, – ir šeimynos dalyviams (iki 2 savaičių, išimtiniais atvejais ir tik tuo atveju, jeigu vaikas yra vyresnis nei 7 metų, – iki 1 mėnesio);

13.3. iki baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) arba jis bus įvaikintas. Išimtiniais atvejais, kai teismas nustato vaiko nuolatinę globą (rūpybą) globos centre, – iki vaikui bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje arba vaikas bus įvaikintas.

14. Aprašo 13.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 13.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.   

15. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su kitais šeimoje augančiais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis tik išimtiniais atvejais, kai broliai ir seserys neišskiriami ir tai raštu suderinta su globos centru bei budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje tiksliai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

16. Globėjas (rūpintojas) vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Globėjas (rūpintojas) globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas. Globėjas (rūpintojas) gali laikinai prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, kol jam globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat kai budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams reikia suteikti laikiną atokvėpį.

17. Budintis globotojas, prižiūrėdamas vaiką:

17.1.  užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;

17.2.  skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;

17.3.  užtikrina reikiamą paramą vaikui;

17.4.  skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;

17.5.  vykdo tai, kas yra numatyta Plane;

17.6. atsižvelgdamas į globos centro rekomendacijas, pildo budinčio globotojo dienoraštį (nurodo vaiko ir globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vardus ir pavardes, duomenis apie vaiko sveikatą (vystymąsi, sutrikimus ir gydymą), pažintinį vystymąsi, mokymąsi, emocijas ir elgesį, tapatumo vystymąsi, šeimos ir socialinius ryšius, socialinį statusą, prireikus nurodo, jo nuomone, reikšmingą informaciją apie vaiką);

17.7.  konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;

17.8.  užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;

17.9.  bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;

17.10. naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina profesinę kompetenciją ir dalyvauja savitarpio pagalbos grupėse ir supervizijoje;

17.11.  vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrinti;

17.12. atlieka globos centro suteiktame įgaliojime nurodytus konkrečius veiksmus, atstovaudamas vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose.

18. Vaiko, kuriam pagal Civilinį kodeksą ir Civilinio proceso kodeksą globa (rūpyba) nustatyta globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.  

 

IV SKYRIUS

VVTAĮT ATESTUOTO ASMENS PAGALBOS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

19. Asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais, įtėviais bei ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis ar teikti laikino atokvėpio paslaugą, ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo įsakymu per 2 darbo dienas nuo jų kreipimosi raštu (nurodomas besikreipiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir pageidaujama gauti paslauga) paskiria VVTAĮT atestuotus asmenis. Šiame įsakyme nurodomos VVTAĮT atestuoto asmens pareigos, vardas, pavardė bei asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, vardas, pavardė, gimimo data.

20. VVTAĮT atestuoti asmenys, teikdami paslaugas asmenims, siekiantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynų steigėjais, dalyviais, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis ar teikti laikino atokvėpio paslaugą ir dirbantiems, ar pageidaujantiems dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose:

20.1. informuoja ir konsultuoja asmenis, siekiančius tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynų steigėjai, dalyviais, norinčius priimti vaiką laikinai svečiuotis ar teikti laikino atokvėpio paslaugą, dirbančius, pageidaujančius dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose;   

20.2. vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų dalyvių, asmenų, pageidaujančių teikti laikino atokvėpio paslaugą, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojų bei asmenų, pageidaujančių dirbti šiose įstaigose, pasirengimo prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti vaikus mokymus pagal GIMK programą. Globos centre turi dirbti ne mažiau kaip 2 VVTAĮT atestuoti asmenys;

20.3. atlieka pasirengimo tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynų steigėjais, dalyviais, laikino atokvėpio paslaugų teikėjais vertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mokymų pagal GIMK programą pabaigos parengia išvadą dėl jų pasirengimo prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti vaikus ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pateikia ją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui. Išvadoje pateikiama Vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 25 punkte nurodyta informacija. Taip pat raštu teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti, įvaikinti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydami budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvio vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), ir išvadą dėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, juos įvaikinti, kurioje pateikiama Vaiko globos organizavimo nuostatų 25 punkte nurodyta informacija.

21. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia ir teikia VVTAĮT teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui išvadą:

21.1. dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių įvaikinti bei globoti (rūpinti) vaikus, nesusijusius giminystės ryšiais, pasirengimo tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), šeimynų dalyviais ir įtėviais;

21.2. dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių įvaikinti bei globoti (rūpinti) vaikus, susijusius giminystės ryšiais, pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais);

21.3. dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių įsivaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką (-us), pasirengimo tapti įtėviais;

21.4. dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių įsivaikinti vaikus, įtrauktus į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, pasirengimo tapti įtėviais;

21.5. dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių teikti laikino atokvėpio paslaugą;

21.6. dėl asmenų, norinčių steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviais, Šeimynų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia ir teikia VVTAĮT teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui VVTAĮT direktoriaus patvirtintos formos rekomendaciją dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis.

23. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia ir teikia VVTAĮT direktoriaus patvirtintos formos rekomendaciją bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams, išklausiusiems GIMK programą.

24. VVTAĮT atestuotas asmuo VVTAĮT teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu (nurodomas asmens vardas, pavardė, priežastis dėl kurios pakartotinai atliekamas asmens pasirengimo vertinimas) pagal GIMK programą pakartotinai įvertina asmens pasirengimą globoti vaiką, atsižvelgdamas į globos (rūpybos) kokybę. Vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatais, globos (rūpybos) kokybei vertinti pasitelkia VVTAĮT teritorinio skyriaus turimą vaiko globos (rūpybos) priežiūros vykdymo kartu su prašymu pateiktą informaciją apie galimą netinkamą globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymą (nurodomas globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė, kaip globėjas (rūpintojas) neužtikrina globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais). Globos centras atlieka globėjo (rūpintojo), globos (rūpybos) kokybės vertinimą ir, vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatų 25 punkte nurodyta tvarka, atnaujina išvadą dėl pasirengimo globoti (rūpinti) vaiką pagal GIMK programą – užpildo išvados formą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir (ar) dalyvio veiklai (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų, patvirtintų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV‑16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2 priedas). 

25. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programą bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globos centrų darbuotojams ir paslaugų teikėjams.

26. Lankydamasis asmens, pageidaujančio globoti (rūpinti) dar vieną vaiką, arba įvaikinusios šeimos, pageidaujančios įvaikinti dar vieną vaiką, gyvenamojoje vietoje pagal GIMK programą, VVTAĮT atestuotas asmuo pakartotinai įvertina asmens (šeimos) pasirengimą vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, atsižvelgdamas į jo globos (rūpybos) kokybę, įvaikinimo patirtį.

27. VVTAĮT atestuotas asmuo teikia metodinę pagalbą socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, budintiems globotojams, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams pagal GIMK programą.

28. VVTAĮT atestuotas asmuo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynos dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupių užsiėmimus.

29. VVTAĮT atestuotas asmuo bendradarbiauja su VVTAĮT teritoriniu skyriumi, bendruomeniniais vaikų globos namais, vaikų globos namais ir šeimynomis, siekdamas užtikrinti geriausius globojamo (rūpinamo) vaiko interesus – parinkdamas geriausiai juos galintį tenkinti globėją (rūpintoją). Dalyvauja supažindinant geriausius vaiko, likusio be tėvų globos, poreikius galintį tenkinti asmenį su informacija apie vaiką (amžius, lytis, sveikatos sutrikimai, teisinis vaiko statusas ir kitos svarbios aplinkybės pagal Aprašo 1 priedą), taip pat su vaiku, likusiu be tėvų globos.

30. VVTAĮT atestuotas asmuo eina kontaktinio globos centro asmens, su kuriuo ryšį palaiko norintis tapti budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu, įtėviu, ar priimti vaiką laikinai svečiuotis asmuo, pareigas.

31. VVTAĮT atestuotas asmuo dalyvauja vertinant prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko poreikius, jo stipriąsias, silpnąsias puses bei budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių arba įtėvių ir kartu gyvenančių jų šeimos narių poreikius, kylančius dėl budinčio globotojo veiklos, globos ar įvaikinimo, ir kartu su kitais globos centro specialistais sudaro Planą.

32. VVTAĮT atestuotas asmuo teikia konsultavimo paslaugas prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui bei budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams arba įtėviams.

33. Globos centre esant iki 50 koordinuojamų atvejų, paslaugas VVTAĮT atestuotas asmuo teikia ne mažiau kaip 40 darbo valandų per savaitę, iki 100 koordinuojamų atvejų – ne mažiau kaip 80 darbo valandų per savaitę, iki 150 koordinuojamų atvejų – ne mažiau kaip 120 val. per savaitę, o esant daugiau negu 150 atvejų, – ne mažiau kaip 160 val. per savaitę.

 

V SKYRIUS

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS,

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

34.  Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų šeimos nariams tiek prieš apgyvendinant vaiką pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), šeimynos dalyvius, įtėvius, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

35. Pagalbai budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynų dalyviams, įtėviams (gavus įtėvių prašymą teikti pagalbą) ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams koordinuoti globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo įsakymu paskiria globos koordinatorių (nurodomos globos koordinatoriaus pareigos, vardas, pavardė bei asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, vardas, pavardė, gimimo data). Globos koordinatorius paskiriamas globos centro vadovo įsakymu per 3 darbo dienas nuo globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos ar nuo globėjo (rūpintojo) paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvių rašytinio prašymo teikti pagalbą gavimo dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis globos centro asmuo, su kuriuo budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyviai, įtėviai nuolat palaiko ryšį.

36. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, dalyvaudamas sudarant Planą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, užtikrindamas sąlygas globojamam (rūpinamam), prižiūrimam ar įvaikintam vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, tėvais ir artimaisiais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai, ir atvejo vadybininkais.

37. Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių bylą, kurioje pateikiamas individualus jų poreikių vertinimas, stiprybės ir silpnybės, Planas bei reikalingų paslaugų teikimo eiga (Aprašo 1 priedas). Byloje saugomi visų globos centro specialistų konsultacijų aprašymai, išrašai, rekomendacijos, protokolai, kiti dokumentai, susiję su paslaugų teikimu paslaugų gavėjui ir jo šeimos nariams (Aprašo 3 priedas).

38. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:

38.1. per 30 kalendorinių dienų nuo prižiūrimo vaiko apgyvendinimo šeimoje dienos kartu su kitais globos centro specialistais organizuoja visų individualių prižiūrimo vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialiųjų ir kitų poreikių įvertinimą, atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje (pagal tai, kokie galimi vaiko teisių pažeidimai buvo nustatyti, kokios rizikos identifikuotos) ir budinčio globotojo šeimoje, taip pat į socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su vaiko amžiumi, branda, įgūdžiais, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, santykius su tėvais, emociniais ryšiais susijusiais asmenimis, budinčiu globotoju ir kartu gyvenančiais šeimos nariais, bendraamžiais, bei kitus aspektus, pagal individualių poreikių vertinimo ir pagalbos planą        (Aprašo 1 priedas). Atliekant poreikių vertinimą, organizuojamas ne mažiau nei vienas susitikimas budinčio globotojo šeimoje.

38.1.1. Analizuojant individualius kiekvienos srities poreikius, turi būti įvertinti prižiūrimo vaiko, budinčio globotojo ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, kylantys dėl budinčio globotojo veiklos. Išskiriamos prižiūrimo vaiko, budinčio globotojo ar šeimos narių stiprybės ir silpnybės, padedančios ar trukdančios tenkinti konkretų poreikį. Atliekant individualių poreikių vertinimą, pildoma Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planas (Aprašo 1 priedas);

38.2. kartu su budinčiu globotoju ir kitais globos centro specialistais per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje dienos sudaro Planą vaikui, budinčiam globotojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;

38.2.1. Sudarant Planą, pildoma Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planas (Aprašo 1 priedas);

38.2.2. Plane nurodomi asmenys (vardas, pavardė, pareigos), atsakingi už uždavinių įgyvendinimą ir (ar) priemonių taikymą srityse, kuriose reikalinga pagalba tenkinant poreikius, numatomi konkretūs globos centro veiksmai;

38.2.3. Planas turi būti peržiūrimas: analizuojama, kokie pokyčiai įvyko, kokie rezultatai pasiekti ir kas juos lėmė, kokie numatyti rezultatai nebuvo pasiekti (jeigu tokių buvo) ir kodėl, kurios priemonės buvo efektyvios / neefektyvios, numatomi tolesni veiksmai (Aprašo 2 priedas);

38.2.4. Planas turi būti peržiūrimas atsiradus svarbių aplinkybių ar naujų pagalbos poreikių, kurie daro reikšmingą įtaką Plano įgyvendinimui arba kokybiškam paslaugų teikimui, bet ne rečiau nei kas 3 mėnesius, kai vaikui nustatyta laikinoji globa;

38.3. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais  – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia ir (ar) organizuoja individualias konsultacijas budinčiam globotojui ir prižiūrimam vaikui. Nustačius poreikį, individualios globos centro specialistų konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ir (ar) intensyvi pagalba turi būti organizuojama budinčio globotojo gyvenamojoje vietoje;

38.4. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimu vaiku tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (skambučiais, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) teikia emocinę paramą ir palaikymą;

38.5. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui. Prižiūrimo vaiko adaptacijos laikotarpiu, laikinai apgyvendinus prižiūrimą vaiką budinčio globotojo šeimoje, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) kitoje šeimoje ar pakeitus budintį globotoją, intensyvi psichologo pagalba budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui teikiama 2 savaites iki ir 2 savaites po šių sprendimų, lemiančių šias aplinkybes, įsiteisėjimo. Šiuo laikotarpiu psichologas suteikia po 2–5 papildomas konsultacijas. Prižiūrimo vaiko grąžinimo į šeimą atveju 2–5 papildomos psichologo konsultacijos budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui suteikiamos iki jo grąžinimo į šeimą ir 2–5 papildomos psichologo konsultacijos – po jo grąžinimo į šeimą. Nustačius poreikį, psichologo pagalba organizuojama ir kartu gyvenantiems budinčio globotojo šeimos nariams. Esant krizinei situacijai, psichologo pagalba, įvertinus poreikį, turi būti  teikiama budinčio globotojo namuose;

38.6. organizuoja kitų specialistų pagalbą (logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugos, vaiko neformaliojo ugdymo ir (ar) užimtumo paslaugos ir kt.), atsižvelgdamas į nustatytus prižiūrimo vaiko poreikius, kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos (specialiųjų poreikių, susijusių su švietimu ir jo pritaikymu, patenkinimas), sveikatos priežiūros ar kitų reikalingų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

38.7. atsižvelgdamas į budinčio globotojo, kartu gyvenančių jo šeimos narių ir (ar) individualius prižiūrimo vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;

38.8. analizuoja mokymų budintiems globotojams aktualiomis temomis poreikį ir organizuoja minėtus mokymus, kurių trukmė – ne mažiau nei 16 valandų per metus;

38.9. teikia informaciją ir derina veiksmus su budinčiu globotoju dėl vaiko susitikimo su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, tvarkos ir Plano įgyvendinimo eigos, pokyčių ir įgyvendinimo, padeda budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, ir organizuoja pagalbą budinčiam globotojui ir budinčio globotojo prižiūrimam vaikui po šių susitikimų.

39. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, kartu su globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais ar įtėviais:

39.1. per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjų (rūpintojų) šeimoje ar šeimynoje dienos užmezga kontaktą su globojamu (rūpinamu) vaiku, jo globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais bei su kartu gyvenančiais jų šeimos nariais ar per 30 kalendorinių dienų nuo įtėvių prašymo teikti koordinuotą pagalbą gavimo dienos kartu su kitais globos centro specialistais įvertina visus globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko individualius sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialiuosius ir kitus poreikius, atsižvelgdamas į globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje (pagal tai, kokie galimi vaiko teisių pažeidimai buvo nustatyti, kokios rizikos identifikuotos) ir globėjo (rūpintojo), įtėvių šeimoje ar šeimynoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su vaiko amžiumi, branda, įgūdžiais, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, santykius su tėvais ir emociniais ryšiais susijusiais asmenimis, su globėju (rūpintoju), įtėviais, šeimynos dalyviais ir kartu gyvenančiais šeimos nariais, bendraamžiais ir kt. (pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą atliekant individualių poreikių vertinimą, organizuojamas ne mažiau nei vienas susitikimas globėjo (rūpintojo) ar įtėvių šeimos ar šeimynos gyvenamojoje aplinkoje);

39.2. vertindamas individualius poreikius, turi įvertinti globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikius, kylančius dėl globos (rūpybos) ar įvaikinimo. Atliekant poreikių vertinimą, išskiriamos globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių stiprybės ir silpnybės tenkinant konkretų poreikį, pagal surinktą informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo šeimoje ar šeimynoje dienos sudaromas Planas – užpildoma Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos plano forma (Aprašo 1 priedas);

39.3. Plane numato asmenis (vardas, pavardė, pareigos), atsakingus už uždavinių įgyvendinimą ir (ar) priemonių taikymą srityse, kuriose reikalinga pagalba tenkinant nustatytus poreikius, numato konkrečius globos centro veiksmus;

39.4. peržiūri Planą: analizuoja, kokių buvo pokyčių, kokie rezultatai pasiekti ir kokie nepasiekti (jeigu tokių buvo, tai dėl kokių priežasčių), kurios priemonės buvo efektyvios / neefektyvios, numato tolimesnius veiksmus (Aprašo 2 priedas); 

39.5. peržiūri Planą atsiradus reikšmingų aplinkybių ar naujų pagalbos poreikių, turinčių įtakos Plano įgyvendinimui arba kokybiškam paslaugų teikimui, arba jiems pasikeitus, bet ne rečiau nei:

39.5.1. kas 3 mėnesius, jei vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir įvertinus individualius poreikius išskirtos sritys, kuriose reikalinga pagalba tenkinant poreikius;

39.5.2. kas 6 mėnesius, jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis įvaikintas ir įvertinus individualius poreikius išskirtos sritys, kuriose reikalinga pagalba tenkinant poreikius;

39.5.3. kas 12 mėnesių, jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis įvaikintas ir nebuvo išskirtos poreikių sritys, kuriose reikalinga kompleksinė pagalba tenkinant poreikius, ar jei vaiko poreikiai patenkinami teikiant nekoordinuotą pagalbą (savitarpio pagalbos grupės, mokymai, sociokultūrinės paslaugos ir kt.);

39.6. sudaro Planą, užpildydamas Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos plano formą (Aprašo 1 priedas);

39.7. jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis įvaikintas ir jei yra įtėvių prašymas teikti koordinuotą pagalbą, organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su jais:

39.7.1. jei, įvertinus ir išanalizavus poreikius, Planas nesudaromas, – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;

39.7.2. jei, įvertinus ir išanalizavus poreikius, Planas sudaromas, – taip dažnai, kaip numatyta Plane;

39.7.3. kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę;

39.8. jei vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba), organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, palaiko ryšį su jais, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams: 

39.8.1. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 savaites arba

39.8.2. taip dažnai, kaip numatyta Plane;

39.8.3. kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę;

39.9. atsižvelgdamas į individualius globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius, ryšio tarp jų palaikymą ir (ar) kitų specialistų teikiamą pagalbą organizuoja dažniau;

39.10. tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais;

39.11. reguliariai organizuoja psichologo pagalbą šeimynos dalyviams, globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui, įtėviams ir jų įvaikintam vaikui, jei yra prašymas teikti koordinuotą pagalbą;

39.12. teikia informaciją ir derina veiksmus su globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais dėl susitikimų su tėvais, artimaisiais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, Plano įgyvendinimo eigos, pokyčių, taip pat padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams bei globojamam (rūpinamam) vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimaisiais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, po susitikimų organizuoja pagalbą globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams bei globojamam (rūpinamam) vaikui;

39.13. esant poreikiui, padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;

39.14. atsižvelgdamas į individualius globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ir (ar) vaiko poreikius, jiems tarpininkauja kitose institucijose.  

40. Globojamo (rūpinamo), įvaikinto vaiko adaptacijos periodu, nustačius globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje ar pasikeitus vaiko globėjui (rūpintojui), 2 savaites iki ir po šių aplinkybių atsiradimo šeimynos dalyviui, globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui psichologas suteikia 2–5 papildomas konsultacijas. Jei globojamas (rūpinamas) vaikas grąžinamas į šeimą, intensyvi psichologo pagalba teikiama taip: 2–5 papildomos psichologo konsultacijos suteikiamos šeimynos dalyviui, globėjui (rūpintojui) bei jo globojamam (rūpinamam) vaikui iki grąžinimo į šeimą ir 2–5 papildomos psichologo konsultacijos suteikiamos globėjui (rūpintojui), globojamą (rūpinamą) vaiką grąžinus į šeimą. Esant poreikiui ir tėvų sutikimui, vaiką grąžinus į šeimą, 2–5 papildomos psichologo konsultacijos gali būti suteiktos vaikui, kurio globa (rūpyba) yra nutrūkusi. Įvaikinto vaiko adaptacijos periodu psichologo konsultacijos įtėviams ir (ar) įvaikintam vaikui teikiamos, esant įtėvių prašymui.

41. Nustačius psichologo pagalbos poreikį, ji organizuojama ir kartu gyvenantiems globėjo (rūpintojo) šeimos nariams. Krizinėje situacijoje psichologinė pagalba, įvertinus poreikį, turi būti teikiama globėjo (rūpintojo) namuose.

42. Globos centras, atsižvelgdamas į naujai atsiradusius vaiko poreikius, organizuoja kitų specialistų pagalbą (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo, užimtumo paslaugas ar kt.), kartu su globėju (rūpintoju) užtikrina švietimo pagalbos (t. y. specialiųjų poreikių, susijusių su švietimu, patenkinimas), sveikatos priežiūros ar kitų reikalingų paslaugų teikimą globėjo (rūpintojo) globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

43. Nekoordinuotą globos centro pagalbą įtėviams ir jų įvaikintiems vaikams teikia globos centro vadovo paskirti specialistai.

44. Didžiausias atvejų, tenkančių vienam globos koordinatoriui, skaičius yra 30–40, iš jų ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai. Jei globos koordinatorius teikia paslaugas tik budintiems globotojams, didžiausias atvejų, tenkančių vienam globos koordinatoriui, skaičius yra 10–20, iš jų ne daugiau kaip 3 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai. Jei globos koordinatorius dirba ne visu etatu, didžiausias atvejų, tenkančių vienam globos koordinatoriui, skaičius turėtų būti nustatomas pagal jo etato dydį.

45. Globos centras teikia paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, jei šių institucijų administracijos ar steigėjai raštu kreipiasi dėl paslaugų teikimo.

46. Globos centras, teikdamas paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, teikia ir (ar) organizuoja:

46.1. individualias ir (ar) grupines konsultacijas, susijusias su GIMK programos įgyvendinimu;

46.2. periodinius tęstinius mokymus, susijusius su GIMK programos įgyvendinimu, grupinius atvejų aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus.

47. Globos centras budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams teikia ir (ar) organizuoja intensyvią pagalbą.

48. Globos centras pagal prašymą (kaip nurodyta Aprašo 50 punkte) budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), esant galimybėms, ir šeimynos dalyviams, krizės atveju organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, teikiamas budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, laikino atokvėpio paslaugos poreikio priežastis, planuojama laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė ir kitos šalių nuomone svarbios aplinkybės. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globėjas (rūpintojas) išlieka vaiko atstovu pagal įstatymą, o vaikas perduodamas laikinai prižiūrėti budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), išimtiniais atvejais – šeimynai susitarime nustatyta tvarka. Laikino atokvėpio paslauga įtraukiama į Planą, jos teikimo metu keliami uždaviniai, vertinami rezultatai. Prieš teikiant laikino atokvėpio paslaugą krizės atveju, ją teikiant ir baigus teikti, teikiama intensyvi globos centro ir kitų specialistų pagalba vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė krizės atveju – iki 2 savaičių, o išimtiniais atvejais, jei yra papildomas budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) prašymas ir (arba) jei globos centro darbuotojai įvertina, jog per laikino atokvėpio paslaugos teikimo laikotarpį nustatyti uždaviniai nebuvo pasiekti, pažymint tai Plane ir teikiant siūlymą / sutikimą laikino atokvėpio paslaugos teikimo terminą pratęsti, siekiant įgyvendinti nustatytus uždavinius ir išvengti papildomų neigiamų pasekmių, jeigu vaikas yra vyresnis nei 7 metų, – iki 1 mėnesio. Šiuo atveju sprendimą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo pratęsimo priima įstaigos vadovas.

49. Laikino atokvėpio paslaugų teikimo budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui tvarka nustatoma globos centro ir budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ar šeimynos dalyvio tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje.

50. Kriziniu laikotarpiu, esant laikino atokvėpio paslaugos poreikiui, kurį įvardija budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis ir (arba) nustato globos centro darbuotojai, budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis raštu pateikia globos centrui laisvos formos motyvuotą prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki prašyme nurodytos šios paslaugos teikimo pradžios. Prašyme turi būti nurodomi šie duomenys: asmens vardas, pavardė, prižiūrimo ar (ir) globojamo (rūpinamo) vaiko vardas ir pavardė, laikino atokvėpio paslaugos poreikio priežastis, prašomos laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė.

Globos centro vadovas, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo krizės atveju, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jį įvertina, priima sprendimą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir raštu apie jį informuoja prašymą pateikusį asmenį, pateikdamas sprendimo kopiją. Jei priimtas sprendimas laikino atokvėpio paslaugos neteikti, nurodomos tokio sprendimo priežastys. Budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl šių paslaugų trūkumo savivaldybėje.

Laikino atokvėpio paslauga gali būti teikiama budinčio globotojo šeimoje, asmens, globojančio (rūpinančio) vaiką, šeimoje, išimtiniais atvejais – šeimynoje, jei savivaldybėje nėra budinčio globotojo ar asmens, globojančio (rūpinančio) vaiką šeimoje, kuris galėtų priimti konkretų vaiką laikino atokvėpio paslaugos teikimo laikotarpiu, jei vaiko, kurį reikia prižiūrėti laikino atokvėpio paslaugos teikimo laikotarpiu, poreikiai yra suderinti su šeimynoje gyvenančių asmenų bei vaikų poreikiais ir šeimynos dalyviai yra pasirengę teikti laikino atokvėpio paslaugą ir tenkinti vaiko, kurį reikia prižiūrėti laikino atokvėpio paslaugos teikimo laikotarpiu, poreikius. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, vaikas negali būti apgyvendinamas bendruomeniniuose vaikų globos namuose arba vaikų globos namuose.

Globėjas (rūpintojas) privalo išklausyti GIMK programos Specializuotą dalį. Išklausęs GIMK programos Specializuotą dalį, globėjas (rūpintojas) turi gauti teigiamą išvadą dėl pasirengimo teikti laikino atokvėpio paslaugą.

51. Pagal prašymą globos centras budintiems globotojams organizuoja laikino atokvėpio paslaugos teikimą jų darbingumui atkurti vaiką perdavus globėjui (rūpintojui) arba grąžinus į šeimą. Laikino atokvėpio paslauga darbingumui atkurti teikiama budinčio globotojo ir globos centro rašytiniu susitarimu, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, planuojama laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo darbingumui atkurti trukmė – iki 1 mėnesio per metus. Budintis globotojas raštu pateikia globos centrui laisvos formos motyvuotą prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo darbingumui atkurti, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki prižiūrimo vaiko (-ų) perdavimo nuolatinei globai arba grąžinimo į šeimą.

52. Globos centras, esant poreikiui (krizės atvejais, prižiūrint ar globojant (rūpinant) neįgalų vaiką ir kt.) ir (ar) teikiant paslaugas (savitarpio paramos grupės, mokymai ir kt.) budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) prašymu, prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui organizuoja   1–4 valandų trukmės priežiūros paslaugas, jei ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) informuojama apie tokių paslaugų poreikį (nurodomas budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, prižiūrimo ar (ir) globojamo (rūpinamo) vaiko vardas ir pavardė, įvardijamos šių paslaugų poreikio priežastys).

53. Globos centras gali organizuoti VVTAĮT atestuotų asmenų paslaugų teikimą pagal sutartis su kitomis įstaigomis ar fiziniais asmenimis dėl šių paslaugų teikimo.

VI SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

54. Savivaldybės taryba savo sprendimu įpareigoja savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą vykdyti globos centro funkcijas ir finansuoja jų vykdymą arba savivaldybės administracija finansuoja kitų socialinių paslaugų įstaigų – globos centrų – paslaugas, sudarydama su jomis socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis. Globos centras teikia informaciją savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

55. Globos centro budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir įtėviams teikiamos paslaugos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre.

Asmeniui, kuris siekia tapti budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) ir kuriam siūloma GIMK programoje dalyvauti kitoje nei jo gyvenamosios vietos savivaldybėje, kompensuojamos kelionės į kitą savivaldybę išlaidos ar organizuojama transporto paslauga. 

Globos centro atstovų, dalyvaujančių vaiko globos peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose, kelionės išlaidas finansuoja ta savivaldybė, kurios teritorijoje inicijuotas vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas.

56.  Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką:

56.1.    vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

56.2.    globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

56.3.    išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

56.4.    atlygį budinčiam globotojui.

57. Globos centras kas mėnesį perveda Aprašo 56.1, 56.3 ir 56.4 papunkčiuose numatytas ir iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

58. Atlygis budinčiam globotojui mokamas globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

59. Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, neatsižvelgiant į faktiškai prižiūrimų vaikų skaičių, – ne mažesnis kaip 1 minimali mėnesinė alga per mėnesį.

60. Atlygis budinčiam globotojui didinamas tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui, ne mažiau kaip po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką – po 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį).

61. Aprašo 56.2 papunktyje numatytą išmoką globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz.: logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinei kompetencijai ugdyti) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

62. Budintis globotojas, siekdamas patenkinti vaiko pagrindinius ir saviraiškos poreikius, įsipareigoja Aprašo 56.1, 56.3 papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas skirti vaikui išlaikyti (pvz.: maistui, drabužiams, kanceliarinėms prekėms, higienos prekėms, laisvalaikiui ir ugdymui, kišenpinigiams, medikamentams ir pan.).

63.  Globėjas (rūpintojas), įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, mokamas pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

64. Rekomenduojama, jog savivaldybė budinčiam globotojui per globos centrą, taip pat globėjui (rūpintojui) tiesiogiai skirtų ir mokėtų pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat skirtų vienkartinę materialinę pagalbą (įsikurti, gydytis ir pan.) ar kitas išmokas.

65. Vaiko, patiriančio socialinę riziką, išlaikymo budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar vaikas bus grąžintas į šeimą, laikino atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) teikimo išlaidas finansuoja savivaldybė.

Globos centras turi teisę veikti kaip paramos gavėjas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Paramos priėmimo tvarką kiekvienas globos centras nusistato savarankiškai.

 

VII SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

66. Globos centras periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, atlieka budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, rengia pokalbį apie veiklos kokybę, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo veiklos vertinimas). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas globos centro direktoriaus nustatyta tvarka. Pirmasis budinčio globotojo veiklos vertinimas turi būti atliktas per 6 mėnesius nuo tada, kai budinčio globotojo šeimoje pirmą kartą laikinai apgyvendintas vaikas, kuriam nustatytas apsaugos poreikis. Globos centras, atlikdamas budinčio globotojo veiklos vertinimą, kartu su juo įvertina bendradarbiavimo procesus, jo stiprybes ir jam kylančius sunkumus.

Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo veiklos vertinimo rezultatus, globos centras planuoja budinčių globotojų bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo. Nuasmeninti (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, organizacija, kurioje asmuo dirba, ir gyvenamosios vietos savivaldybė, pareigos ar bet kurie kiti duomenys, kurie gali identifikuoti fizinį asmenį) ir apibendrinti budinčio globotojo veiklos vertinimo rezultatai gali būti naudojami globos centro paslaugų kokybės analizei atlikti ir veiklos kokybei gerinti.

67. Globos centrui rekomenduojama atlikti specializuotus vidinius veiklos ir paslaugų kokybės įsivertinimus pagal Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo sistemą (EQUASS) ar kitą sertifikuotą viešųjų paslaugų kokybės vertinimo sistemą, kuri padėtų jam įvertinti savo veiklos rezultatus, efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus, kryptis ir taip užtikrinti paslaugų kokybę bei socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

68. Kilus įtarimų, kad budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimoje, šeimynoje yra pažeidžiamos vaiko teisės, globos koordinatorius imasi aktyvių veiksmų (nedelsdamas įvairiomis ryšio priemonėmis susisiekia su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), šeimyna ir (ar) prižiūrimu, globojamu (rūpinamu) vaiku, vyksta į budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimą, šeimyną surinkti ir patikslinti informacijos, atlieka kitus teisės aktuose nurodytus veiksmus, skirtus vaikui apsaugoti), siekdamas užtikrinti tėvų globos netekusio vaiko interesus. Pasitvirtinus vaiko teisių pažeidimo faktui, globos centro darbuotojas privalo nedelsdamas organizuoti reikiamą pagalbą (informuoja bendrąjį pagalbos centrą, VVTĄIT įgaliotą teritorinį skyrių, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių vardus, pavardes, faktinės gyvenamosios vietos adresą ir nustatytus vaiko teisių pažeidimus). Globos koordinatorius ar kitas globos centro specialistas privalo raštu informuoti VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją apie budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) netinkamumą vykdyti veiklą (nurodoma budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, dėl kokių priežasčių budintis globotojas, globėjas (rūpintojas) yra netinkamas vykdyti veiklą). Apie šeimynos veiklą, galimai neatitinkančią geriausių vaiko interesų, globos centras privalo nedelsdamas raštu informuoti VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) (nurodoma šeimynos dalyvių vardai, pavardės, faktinės gyvenamosios vietos adresas, dėl kokios priežasties šeimynos veikla neatitinka geriausių vaiko interesų).

Jei budintis globotojas nesilaiko įsipareigojimų, numatytų tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje, ar pažeidžia vaiko teises, globos centras turi teisę vienašališkai nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su juo, įspėjęs jį šioje sutartyje nustatyta tvarka prieš 1 darbo dieną. Nutraukęs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su budinčiu globotoju dėl netinkamo budinčio globotojo pareigų vykdymo prižiūrint vaiką, globos centras nedelsdamas raštu apie tai informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją (nurodoma budinčio globotojo vardas, pavardė, sutarties nutraukimo data, sutarties nutraukimo priežastis). 

69. Globos centro veiklos kokybės priežiūrą atlieka VVTAĮT ir SPPD. VVTAĮT ne rečiau kaip kartą per 4 metus inicijuoja ir kartu su SPPD atlieka globos centro veiklos kokybės vertinimą. Globos centro veiklos kokybės vertinimas atliekamas vadovaujantis Apraše įtvirtintais reikalavimais, taikomais globos centrui, bei Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašu, tvirtinamu bendru VVTAĮT direktoriaus ir SPPD direktoriaus įsakymu. 

70. Atliekant globos centro veiklos kokybės vertinimą, taikomi globos centro dokumentų (paslaugų gavėjų bylos bei kitos globos centro teikiamų paslaugų faktą patvirtinančios bylos ir dokumentai, tvarkos aprašai, reglamentai, sutartys, budinčių globotojų veiklos kokybės vertinimo dokumentai ir kiti globos centro pagal teisės aktų reikalavimus privalomi saugoti veiklos dokumentai) analizės, darbuotojų ir paslaugų gavėjų grupinių ir individualių apklausų, anketavimo ir kiti metodai. Atlikdami globos centro veiklos kokybės vertinimą, VVTAĮT ir SPPD turi teisę susipažinti su darbuotojų ir paslaugas globos centre gaunančių asmenų asmens duomenimis, esančiais globos centro pagal teisės aktų reikalavimus privalomuose saugoti veiklos dokumentuose, siekdami tinkamai vykdyti teisės aktais nustatytą funkciją. Globos centras teikia VVTAĮT ir SPPD informaciją pagal pateiktą VVTAĮT ir SPPD patvirtintą klausimyną, skirtą globos centro veiklos kokybės vertinimui atlikti.

71. VVTAĮT ir SPPD vertina globos centro veiklos kokybę globėjų (rūpintojų) paieškos, mokymų pagal GIMK programą organizavimo, išvadų ir rekomendacijų pagal GIMK programą rengimo srityse, informavimo, konsultavimo, viešinimo, duomenų suvedimo į SPIS laiku (pagal Aprašo 9.24 papunktį) bei tarpinstitucinio ir tarpžinybinio bendradarbiavimo srityse, taip pat vertina, ar globos centro vykdoma veikla atitinka geriausius tėvų globos netekusių vaikų interesus. Vertina globos centro veiklos teikiant ir organizuojant pagalbą / paslaugas budintiems globotojas, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams ir įtėviams, individualių poreikių vertinimo kokybę, Plano sudarymą ir vykdymą. Taip pat vertina globos centre dirbančių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybes, mokymų organizavimą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) (jų prašymu) arba globos centro darbuotojams (įvertinus poreikį) ir globos koordinatoriaus funkcijas atliekantiems darbuotojams tenkančio darbo krūvio (atvejų skaičiaus) nustatymą. VVTAĮT ir SPPD teikia konsultacijas globos centrui ir teikia metodinę pagalbą.

72. VVTAĮT ir SPPD, nustatę, kad globos centro veiklos kokybė neužtikrinta, t. y. kad joje yra pažeidimų, apie tai raštu informuoja globos centrą ir nustato terminą (ne ilgesnį kaip 90 kalendorinių dienų), per kurį šie pažeidimai turi būti pašalinti. VVTAĮT ir SPPD nustatytu terminu užtikrina metodinės pagalbos teikimą globos centrui.

73. VVTAĮT ir SPPD išvados dėl globos centro veiklos kokybės užtikrinimo kopiją raštu (paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis) pateikia globos centro steigėjui ir savivaldybės administracijai per 14 darbo dienų nuo išvados parengimo dienos.

74. Jei globos centras neatsižvelgia į gautas rekomendacijas ir nepašalina pažeidimų per nustatytą terminą, VVTAĮT ir SPPD savivaldybės administracijai teikia pasiūlymą nutraukti globos centro finansavimą ir spręsti jo funkcijų perėmimo klausimą, kad būtų patenkinami savivaldybės gyventojų interesai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Įgyvendindami Aprašo nuostatas, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau ‒ Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

76. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

 

part_a9d8840fd5484b30a95d2526f627b629_end


 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio

globotojo vykdomos priežiūros

organizavimo ir kokybės priežiūros

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos plano forma)

 

Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviAMS, įtėviAMS poreikio vertinimas ir pagalbos planas

 

202__-____-_____

(data)

 

 

 

I. Informacija apie budintį globotoją ar globėją (rūpintoją), šeimynos dalyvius, įtėvius (toliau – globėjai):

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

Adresas, tel. ryšio nr., el. pašto adresas ar kita ryšio palaikymo priemonė

 

Kartu gyvenantys kiti asmenys (vardas, pavardė, giminystės ryšys)

 

 

II. Informacija apie prižiūrimą / globojamą (rūpinamą) vaiką:

Vardas, pavardė

 

 

Gimimo data       

 

 

Tel. ryšio nr., el. pašto adresas ar kita ryšio palaikymo priemonė

 

Vaiko laikinosios / nuolatinės globos nustatymo data

 

Vaiko apgyvendinimo pas globėją data

 

Vaikui svarbūs jo biologinės šeimos ar kiti asmenys (vardas, pavardė, gimimo data)

 

 

III. Informacija apie specialistus:

Globos koordinatorius

(vardas, pavardė, tel. ryšio nr., el. pašto adresas)

 

Atvejo vadybininkas

(vardas, pavardė, tel. ryšio nr., el. pašto adresas)

 

Socialinis darbuotojas darbui su šeima

(vardas, pavardė, tel. ryšio nr., el. pašto adresas)

 

VVTAĮT specialistas

(vardas, pavardė, pareigos, tel. ryšio nr., el. pašto adresas)

 

Kiti specialistai

(vardas, pavardė, pareigos, tel. ryšio nr., el. pašto adresas)

 

 

 

IV. Prižiūrimo ar globojamo vaiko, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių poreikių vertinimas ir pagalbos planas:

FIZINĖ RAIDA, FIZINĖ SVEIKATA

(fizinė raida, lytinis brendimas, sveikata, miegas, mityba, poilsis, ligos, sutrikimai)

 

Fizinė vaiko sveikata

Gera (sveikas)

Nesunkūs susirgimai

Sunkūs susirgimai, lėtinės ligos

Dažni sunkūs susirgimai, pavojų gyvybei keliančios ligos

Papildoma informacija:

 

Fizinė vaiko raida

Fizinė vaiko raida, kūno pokyčiai:

Motorinė raida:

Miegas:

Maitinimasis:

Neįgalumo lygis

Sunkus

Vidutinis

Lengvas

Nenustatytas

Komentarai, pastabos:

 

Raidos ypatumai, specialieji vystymosi poreikiai:

 

Vaiko gydymo įstaiga (pavadinimas):

 

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko raidos ypatumai, specialieji vystymosi poreikiai:

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

 

BUITIES IR SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI (SAVARANKIŠKUMAS)

(asmens higiena, tvarkymasis, apsipirkimas, taupymas, valgio gaminimas, pareigos, atsakomybės)

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Globėjas užtikrina vaiko ir jo aplinkos higieną

Taip          Ne             Iš dalies

Vaikas turi pagal amžių pakankamus higienos įgūdžius

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas moko ir skatina vaiką savimi fiziškai pasirūpinti

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas įtraukia vaiką renkantis aprangą, avalynę

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas toleruoja vyresnių vaikų stiliaus ir išvaizdos eksperimentus

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas vaikui paaiškina, kokie elgesio ir išvaizdos aspektai gali būti pavojingi

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas moko vaiką elgtis su pinigais

Taip          Ne             Iš dalies

Globėjas moko vaiką saugaus elgesio namuose ir gatvėje

Taip          Ne             Iš dalies

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko savarankiškumas

Vaikas pagal amžių geba savarankiškai pavalgyti

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas pagal amžių geba savarankiškai apsirengti

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas turi pagal amžių pakankamus namų ruošos įgūdžius

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas pagal amžių geba atlikti jam paskirtus namų ruošos darbus

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas pagal amžių geba spręsti jam iškilusias socialines problemas

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas pagal amžių geba nusipirkti jam reikalingų daiktų

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Vaikas pagal amžių geba naudotis viešuoju transportu

Taip          Ne             Iš dalies ☐     Netaikoma

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko įtraukimas į su juo susijusių sprendimų priėmimą

Vaikas savarankiškai priima sprendimus

Taip          Ne         Iš dalies

Globėjas konsultuojasi su vaiku

Taip          Ne         Iš dalies

Globėjas informuoja vaiką apie priimtus sprendimus

Taip           Ne         Iš dalies

Vaikas dalyvauja priimant sprendimus

Taip          Ne         Iš dalies

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

 

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

PAŽINTINIS VYSTYMASIS, UGDYMAS

(ugdymo įstaiga, klasė, pažangumas, ugdymo įstaigos keitimas, kurso kartojimas, geriausiai ir sunkiausiai besisekantys dalykai, mokymosi motyvacija, santykiai su auklėtojais / mokytojais, santykiai su klasiokais / grupės vaikais, neformalusis ugdymas, specialieji ugdymosi poreikiai, profesijos rinkimasis)

 

Kognityvinė vaiko raida

Mąstymas:

Kalba:

Dėmesys:

Vaizduotė:

Atmintis:

Formalusis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Mokyklinis ugdymas

Profesinis mokymas

Aukštasis mokslas

Nelanko / nesimoko

Vaiko ugdymas

Ugdymo įstaiga, klasė, darželio grupė:                                                                  

Geriausiai ir sunkiausiai besisekantys dalykai:

Mokymosi motyvacija:

Santykiai su mokytojais / auklėtojais, santykiai su klasiokais / grupės vaikais:

Specialieji ugdymosi poreikiai

Nenustatyta

Nustatyta (pirminis vertinimas)

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygis:

Nustatymo data:

Numatoma pedagoginės psichologinės tarnybos pervertinimo data:

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Neformalusis ugdymas

Būreliai:

Pomėgiai, laisvalaikis:

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Realiai gaunama, prieinama pagalba:

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

 

SOCIALINIAI RYŠIAI

(santykiai su tėvais ir artimaisiais, broliais, seserimis, su globotoju, globėju (rūpintoju), su globotojo, globėjo (rūpintojo) šeima, santykiai su vaikais ir bendraamžiais, dalyvavimas bendroje veikloje, gebėjimas palaikyti santykius, įsitraukti į bendrą veiklą, draugų, šeimos, bendruomenės parama, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti)

Santykiai su globėju ir prieraišumas

Vaikas turi vieną ar kelis suaugusiuosius, su kuriais kuria ir palaiko saugų ir pastovų ryšį

Taip          Ne

Vaikas su globėju bendrauja atvirai, pasitiki juo, išsako savo jausmus

Taip          Ne

Globėjas skiria dėmesio ir laiko kokybiškam bendravimui su vaiku

Taip          Ne

Globėjas su vaiku bendrauja atvirai, tiesiai, jautriai

Taip          Ne

Globėjas vaiką drausmina ir auklėja pozityviai, nenaudoja jokio smurto ir fizinių bausmių

Taip          Ne

Globėjas geba paaiškinti vaikui ryšį tarp netinkamų poelgių ir pasekmių, rodyti tinkamą pavyzdį

Taip          Ne

Globėjas geba derinti savarankiškumo ugdymą ir globą (nėra hipoglobos arba hiperglobos požymių)

Taip          Ne

Globėjas užtikrina vaiko santykių su jam svarbiais žmonėmis palaikymą

Taip          Ne

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko bendravimas su biologinės šeimos nariais

Bendrauja reguliariai                            Bendrauja retai                                     Nebendrauja                                    Neturi biologinės šeimos

☐                           ☐                             ☐                             ☐

Vaiko santykiai su biologine šeima (jei bendrauja)

Bendravimas turi teigiamą emocinį poveikį vaikui

Bendravimas turi teigiamą emocinį poveikį vaikui, net jei kartais laikinai veikia neigiamai

Santykiai sudėtingi ir dažniausiai vaiką veikia neigiamai

Santykiai komplikuoti ir neatitinka geriausių vaiko interesų

Jeigu vaikas atsisako bendrauti su savo šeima ar kai kuriais jos nariais, įvardijamos galimos to priežastys

Įrašyti:

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko bendravimas su kitais jam svarbiais asmenimis

Savanoriai

Kiti emociniais ryšiais su vaiku susiję asmenys

Globos koordinatorius, psichologas ar kitas globos centro specialistas

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Santykiai su bendraamžiais, bendruomene

Vaikas mezga ryšį, bendrauja, bendradarbiauja

Taip          Ne

Vaikas geba palaikyti santykius

Taip          Ne

Vaikas geba įsitraukti į bendrą veiklą

Taip          Ne

Vaikas turi draugų, bendruomenės paramą

Taip          Ne

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

 

PSICHINĖ (EMOCINĖ) SVEIKATA, ELGESYS

(elgesys, emocijų raiška ir kontrolė, savivertė ir pasitikėjimas savimi, saugumas, patiriami emociniai sunkumai, pasitenkinimas veikla, gebėjimas įvardyti ir reikšti jausmus, psichologinės traumos, netektys, psichologinis atsparumas)

Vaiko psichinė sveikata

Emociniai sunkumai

Elgesio problemos

Psichosomatiniai sutrikimai

Sutrikęs prieraišumas

Asmenybės sutrikimai

Sunkumai bendraujant su bendraamžiais

Sunkumai bendraujant su suaugusiaisiais

Psichinių sveikatos sutrikimų nėra

Papildoma informacija:

 

Vaiko elgesys

Vaikas pagal amžių geba kontroliuoti elgesį, žino ribas

Vaikas pagal amžių žino taisykles, jų laikosi

Vaikas geba pripažinti, kad jo elgesys netinkamas

Kyla nedidelių sunkumų bendraujant su kitais

Bendrauja nenoriai arba išvis nebendrauja su kitais

Su kitais elgiasi provokuojamai, agresyviai

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko emocinė būklė

Vaikas geba rodyti jausmus, emocijas

Taip          Ne

Vaikas geba adekvačiai reaguoti

Taip          Ne

Vaikas pagal amžių geba atpažinti savo emocijas

Taip          Ne

Vaiko emocinis ryšys su globėju saugus

Taip          Ne

Globėjas geba atpažinti ir patenkinti vaiko emocinius poreikius

Taip          Ne

Globėjas skiria pakankamai laiko vaiko emociniams poreikiams

Taip          Ne

Vaikas turi pastovią, jo poreikius atitinkančią dienotvarkę, jam lieka laiko poilsiui

Taip          Ne

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko savivertė (5 m. ir vyresniems vaikams)

Vaikas patinka sau, pakankamai savimi pasitiki, bendraudamas su kitais

Vaikas nepasitiki savimi ir savo jėgomis, nuleidžia rankas susidūręs su sunkumais

Vaikas linkęs pervertinti savo jėgas ir galimybes

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Tapatumas

Vaikas turi savo gyvenimo knygą, savo nuotraukų ar kt.

Taip          Ne

Globėjas užtikrina vaikui asmeninę erdvę

Taip          Ne

Vaikas šeimoje priimamas toks, koks yra

Taip          Ne

Vaikas mokomas gerbti kitus žmones, įvairias šeimos ir kultūrines tradicijas

Taip          Ne

Vaikui sudaroma galimybė pažinti savo kultūrines tradicijas, kalbą, religiją

Taip          Ne

Globėjas užtikrina vaiko socializacijos sąlygas: vaikas gali bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti įvairiose žmonių grupių ir bendruomenių veiklose

Taip          Ne

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Žalingi įpročiai, priklausomybės, neatsargus elgesys

Rūkymas

Taip          Ne

Piktnaudžiavimas alkoholiu

Taip          Ne

Piktnaudžiavimas narkotinėmis ir kt. priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis

Taip          Ne

Polinkis į savęs žalojimą

Taip          Ne

Polinkis į nusikalstamas veikas

Taip          Ne

Seksualizuotas elgesys, nesaugūs lytiniai santykiai

Taip          Ne

Stiprus liguistas potraukis ir reguliarus poreikis žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis technologiniais įrenginiais (užgožia svarbesnius interesus)

Taip          Ne

Nesaugus elgesys internete

Taip          Ne

Vaikas gauna specialistų pagalbą (detalizuoti):

 

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

 

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

 

ŠEIMOS APLINKOS VEIKSNIAI

(šeimos aplinkos veiksniai ir socialinė integracija, pozityvios tėvystės gebėjimai, psichoterapinė tėvystė, streso įveikos gebėjimai, perdegimo atpažinimas, gebėjimas priimti pagalbą)

Budinčių globotojų / globėjų šeimos aplinkos veiksniai

Vaiko gyvenamoji aplinka yra saugi

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaiko gyvenamoji aplinka yra švari ir tvarkinga

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaikas turi savo kambarį

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaikui leidžiama savo kambarį įsirengti, puošti pagal savo pageidavimus

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Suaugusieji pasibeldžia prieš įeidami į vaiko kambarį

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaikas turi saugią vietą asmeniniams daiktams laikyti

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaikui sudarytos tinkamos sąlygos pamokų ruošai

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Vaikui sudarytos tinkamos sąlygos pomėgiams, laisvalaikio užsiėmimams

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Socialinė šeimos integracija

Šeimai yra prieinama socialinė infrastruktūra (transporto, švietimo, medicinos paslaugos ir kt.)

Taip          Ne

Šeima bendrauja su kaimynais, vietos bendruomene

Taip          Ne

Šeima neatstumiama, nediskriminuojama bendruomenėje

Taip          Ne

Šeima dalyvauja vietos bendruomenės veiklose

Taip          Ne

Šeima gauna artimųjų, draugų, bendruomenės paramą

Taip          Ne

 

 

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Kiti psichosocialiniai veiksniai

Pozityvios tėvystės gebėjimai

Globėjas turi žinių apie vaiko raidą, jo gebėjimus bei galimą elgesį

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas turi žinių, kaip kurti ryšį su vaiku

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas supranta vaiko jausmus ir geba juos valdyti

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas geba aktyviai klausytis

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas geba spręsti konfliktus

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas turi žinių apie pozityvią vaikų discipliną, metodus ir geba juos taikyti netinkamam vaiko elgesiui valdyti

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas geba nustatyti vaikui ribas bei taisykles ir nuosekliai jų laikytis

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas turi žinių apie priklausomybes, save žalojantį elgesį, krizes

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas turi žinių apie lytiškumą ir geba su vaiku apie tai kalbėtis

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Psichoterapiniai tėvystės gebėjimai

Globėjas kuria ryšį su vaiku

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas supranta, kokį poveikį vaikui daro trauminės patirtys ir netektys

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas užtikrina vaiko saugumo jausmą

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas padeda vaikui suprasti ir suvaldyti perdėtai stiprias emocijas

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas padeda vaikui suprasti ir koreguoti netinkamą elgesį

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas padeda vaikui palaikyti pozityvius ir stabilius santykius su kitais  jo gyvenime esančiais asmenimis

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas padeda vaikui suprasti savo gyvenimo istoriją, buvusias traumas ir patirtis

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Perdegimo prevencija ir streso įveikos gebėjimai

Globėjas žino perdegimo požymius (išsekimas, depresija, pykčio bangos, nevilties bangos, motyvacijos stoka, apatija, lėtinis nuovargis, beprasmybės, bejėgystės jausmas ir kt.)

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas identifikuoja veiksnius, kurie jam kelia stresą

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas atpažįsta savo emocijas

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas žino ir taiko sau tinkančius streso valdymo metodus

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas žino savo nusibrėžtas ribas ir suvokia planavimo reikšmę valdant stresą

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas įtemptoje situacijoje geba išlikti pakankamai ramus ir toliau veikti

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas pasirūpina savimi pagal poreikius (miegas, maistas, poilsis, laikas sau, pasitenkinimas veikla, pomėgiai, svarbumo, reikalingumo jausmas, poros laikas, tarpusavio palaikymas ir kt.)

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas žino, kur gali paprašyti pagalbos, ir prireikus jos paprašo

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Globėjas bendradarbiauja su pagalbą teikiančiais specialistais ir priima pagalbą

Taip          Ne ☐   Iš dalies ☐  

Šeima gauna specialistų pagalbą (detalizuoti):

 

Kita svarbi informacija, pastebėjimai:

 

Vaiko poreikiai

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikiai, susiję su vaiko priežiūra, globa (rūpyba) ar įvaikinimu

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Stiprybės:

 

Silpnybės:

 

Pagalbos planas

Uždaviniai, siekiami rezultatai ir pokyčiai

(ką planuojama pasiekti)

Priemonės / paslaugos

(kaip planuojama įgyvendinti uždavinius)

Priemonių įgyvendinimo / paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas

 

 

 

 

 

 

V. Vertinant poreikius ir sudarant pagalbos planą dalyvavo:

Dalyviai

Vardas, pavardė

Parašas

Prižiūrimas / globojamas (rūpinamas) / įvaikintas vaikas

 

 

Vaiką prižiūrintis budintis globotojas / globėjas (rūpintojas) / šeimynos dalyviai/ įtėviai

 

 

Specialistai (nurodyti pareigas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

 

part_fb20b2bc29db46588e19a7cb6de7b69f_end


 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio

globotojo vykdomos priežiūros

organizavimo ir kokybės priežiūros

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos plano peržiūros forma)

 

PAGALBOS VAIKUI IR BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOS DALYVIAMS, ĮTĖVIAMS POREIKIO VERTINIMO IR PAGALBOS PLANO peržiūra

 

202__-____-_____

(data)

 

I. Informacija apie budintį globotoją, globėją (rūpintoją), šeimynos dalyvius ar įtėvius:

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

 

II. Informacija apie prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) ar įvaikintą vaiką:

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

 

III. Individualaus pagalbos plano peržiūros išvados:

Poreikių sritys

Pasiekti rezultatai / pokyčiai ir priežastys (kas padėjo juos pasiekti)

Nepasiekti rezultatai ir priežastys, dėl kurių nepavyko jų pasiekti

Veiksmai / priemonės, kurių bus imtasi rezultatams / pokyčiams pasiekti

(pildoma, jei rezultatai / pokyčiai nepasiekti arba jei būtina toliau tęsti darbą nurodytoje srityje)

Fizinė raida, fizinė sveikata

 

 

 

Buities ir socialiniai įgūdžiai (savarankiškumas)

 

 

 

Pažintinis vystymasis, ugdymas

 

 

 

Socialiniai ryšiai

 

 

 

Psichinė (emocinė) sveikata, elgesys

 

 

 

Šeimos aplinkos veiksniai

 

 

 

 

 

IV. Individualaus pagalbos plano įvykdymas*:

Plano įvykdymo data

 

Plano įvykdymo priežastys

 

* Pildoma, jei individualus pagalbos planas įvykdytas.

 

V. Individualaus pagalbos plano peržiūroje dalyvavo:

Dalyviai

Vardas, pavardė

Parašas

Prižiūrimas / globojamas (rūpinamas) / įvaikintas vaikas

 

 

Vaiką prižiūrintis budintis globotojas / globėjas (rūpintojas) / šeimynos dalyviai / įtėviai

 

 

Specialistai (nurodyti pareigas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

 

_________________________                                     ____________________                                               __________________________________

(pareigos)                                                                    (parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

 

part_ae4bfc3216de4e0d95f5f8afa6cdc420_end


 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio

globotojo vykdomos priežiūros

organizavimo ir kokybės priežiūros

tvarkos aprašo

3 priedas

 

Privalomi paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentai

 

 

Dokumentai

Laikinoji globa (rūpyba): vaikas, globėjas

Nuolatinė globa (rūpyba): vaikas, globėjas

Įvaikinimas: įtėviai ir vaikas*

Budintis globotojas

Budinčio globotojo prižiūrimas vaikas

Norintis globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas asmuo

Globos centro direktoriaus įsakymo dėl globos koordinatoriaus paskyrimo kopija

+

+

+

 

+

+

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo kopija

+

+

 

 

+

 

Teismo sprendimo / nutarties dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopija

 

+

+

 

 

 

Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktų kopijos

+

+

 

 

+

 

Vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros aktų kopijos

+

+

 

 

+

 

Teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą kopija

+

 

 

 

+

 

Globos koordinatoriaus darbo su klientu eigos aprašymas, kuriame nurodyta: suteikta paslauga, jos suteikimo data, trumpas situacijos aprašymas, susitarimai / rekomendacijos, kitos planuojamos suteikti paslaugos data ir pavadinimas

+

+

+

+

+

 

Atvejo vadybos posėdžių protokolų kopijos ir atvejo vadybininkui koordinatoriaus teiktų dokumentų kopijos

+

+

+

 

+

 

Globos centro specialistų išvadų išrašai, rekomendacijos, protokolų ir susitikimų užrašų kopijos, kiti rengti dokumentai, susiję su paslaugų teikimu paslaugų gavėjui ir jo šeimos nariams, ar jų kopijos

+

+

+

+

+

 

Susitikimų su globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko biologiniais tėvais ir artimaisiais stebėjimo protokolai

+

+

+

 

+

 

Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimas ir pagalbos planas

+

 

+

+

+

+

 

 

Pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką pradinis vertinimas ir išvada

 

 

 

+

 

+

Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties su globos centru kopija

 

 

 

+

 

 

Prašymų nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį kopijos

 

 

 

+

 

 

Globos kokybės vertinimas, rekomendacijos ir išvados

 

 

 

+

 

 

Budinčio globotojo kvalifikacijos tobulinimą (supervizijos, baigti mokymai ir kt.) patvirtinančių dokumentų kopijos

 

 

 

+

 

 

Prašymai suteikti laikino atokvėpio paslaugą, tarpusavio bendradarbiavimo ir atokvėpio paslaugos teikimo sutartis

+

+

 

+

+

 

Vaiko laikino apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje aktas

 

 

 

 

+

 

Vaiko sveikatos pažyma ir kiti dokumentai, susiję su jo sveikata

 

 

 

 

+

 

Su švietimo pagalba vaikui susiję dokumentai

 

 

 

 

+

 

Vaiko ir šeimos gerovės specialistų, nedirbančių globos centre, pateikti dokumentai, išrašai

+

+

+

+

+

+

Kiti pagal faktines aplinkybes svarbūs dokumentai, reikalingi atvejui koordinuoti

+

+

+

+

+

+

* Jeigu teikiama koordinuota pagalba

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-151, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-12, i. k. 2018-05884

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-285, 2019-05-20, paskelbta TAR 2019-05-21, i. k. 2019-08014

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-610, 2019-10-11, paskelbta TAR 2019-10-11, i. k. 2019-16230

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-440, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13425

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_8af13ea475ee4e5e801cd8aa3dfe4d5d_end