Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08871

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. TS-133

Utena

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 3, 6, 61 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 39, 40, 45 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 21 d. potvarkį Nr. MP-24 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. gegužės 22 d. protokolą Nr.1, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

2.  Sudaryti Utenos rajono savivaldybės etikos komisiją Utenos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui iš 6 narių:

2.1.    Linas Bražionis, tarybos narys;

2.2.    Albinas Grincevičius, tarybos narys;

2.3.    Sigitas Mecelica, tarybos narys;

2.4.    Kęstutis Udras, tarybos narys;

2.5.    Gražina Lygnugarienė, Utenos miesto seniūnijos Smėlio seniūnaitijos seniūnaitė;

2.6.    Arvydas Ramelis, Utenos miesto seniūnijos Vyžuonaičio ežero seniūnaitijos seniūnaitis.

3.  Skirti tarybos narį Sigitą Mecelicą Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininku.

4.  Skirti tarybos narį Liną Bražionį Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko pavaduotoju.

5Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-133

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos (toliau - Komisija) funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

11. Komisija sudaroma laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per du mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Komisijos pirmininką iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Komisijos pirmininką savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių.

Papildyta punktu:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

2Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu iš ne mažiau kaip 6 narių. Komisiją sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai. Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą.

3.    Pagrindiniai  Komisijos veikimo principai: teisingumas, nešališkumas, skaidrumas, viešumas, atskaitomybė.

4. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

5.  Komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

6.    Komisijos funkcijos:

6.1. prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

6.2. analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

6.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

6.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

6.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis savivaldybės tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

6.6. savivaldybės tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia savivaldybės tarybos nariams rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

7.  Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimas Komisijoje pradedamas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

7.1. fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas (toliau – skundas) apie savivaldybės tarybos nario galimai padarytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, savivaldybės tarybos veiklos reglamente, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose savivaldybės tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą (toliau – pažeidimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

7.2.    visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie savivaldybės tarybos nario galimai padarytą pažeidimą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Komisijos narys turi teisę:

8.1. apklausti posėdžio metu savivaldybės tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, ir kitus asmenis, susijusius su savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimu;

8.2. apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją dėl savivaldybės tarybos nario galimai padaryto Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, savivaldybės tarybos veiklos reglamente, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose savivaldybės tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją;

8.4. atliekant tyrimą išvykti į įvykio vietą;

8.5.atliekant tyrimą pasitelkti specialistus;

8.6. nesutikdamas su Komisijos sprendimu, pareikšti savo atskirą nuomonę ir, jeigu atskirai nuomonei pritaria ne mažiau kaip du Komisijos nariai, reikalauti, kad ji būtų paskelbta kartu su Komisijos priimtu sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

81. Komisijos nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, Komisijos posėdžio metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje šios Komisijos nariams, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

82 Komisijos pirmininkas turi teisę gauti Komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.

Papildyta punktu:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

9. Komisijos narys privalo:

9.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jam nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

9.2. Komisijos pavedimu rinkti tyrimo medžiagą ir rengti siūlymus Komisijos posėdžiui;

9.3. laikyti paslaptyje žinias ar duomenis, kuriuos sužinojo vykdydamas tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

9.4. nenaudoti 9.4 papunktyje nurodytų duomenų ar žinių savo ar kitų asmenų naudai;

9.5. Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikti informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

10.  Komisijos nariai, atsakingasis sekretorius ir pasitelkti specialistai privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų bei išvadų, kol nebaigtas tyrimas ir nėra Komisijos išvados.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas:

11.1. šaukia Komisijos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę;

11.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiams;

11.3. išklauso Komisijos narių bei kitų posėdžio dalyvių nuomonę, skiria nariams pavedimus;

11.4. kviečia į Komisijos posėdžius specialistus ir kitus asmenis;

11.5. atstovauja Komisijai valstybės ir savivaldybės institucijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

12. Komisijos atsakingasis sekretorius:

12.1. organizuoja Komisijos posėdžius;     

12.2. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

12.3. tvarko Komisijos dokumentus, įkelia parengtus dokumentus į dokumentų valdymo sistemą, registruoja ir saugo Komisijos posėdžių protokolus;

12.4. Komisijos pirmininko pavedimu teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus;

12.5. daro Komisijos posėdžių garso įrašus (protokolui), posėdžių garso įrašai saugomi informacijos laikmenose iki Tarybos kadencijos pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

13. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

131. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:

1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.

Papildyta punktu:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-164, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14200

 

14. Posėdžio darbotvarkė parengiama ir Komisijos sprendimų projektai bei kita medžiaga pateikiama Komisijos nariams susipažinti raštu arba elektroninėmis priemonėmis prieš tris darbo dienas iki posėdžio. Posėdžio darbotvarkė patvirtinama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių daugumos nutarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

15.  Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 7 punkte nurodytų pagrindų atsiradimo.

16. Komisija taip pat tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas tarybos nario laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai savivaldybės tarybos narys yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, pratęsti šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

17.  Komisija per 3 dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja savivaldybės tarybos narį apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo iki šiame pranešime nurodytos datos pateikti rašytinį paaiškinimą. Komisija šį pranešimą savivaldybės tarybos nariui įteikia asmeniškai arba išsiunčia paštu.

18.  Komisija, atlikusi tyrimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posėdyje vertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima šiuose Nuostatuose numatytus sprendimus. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio pradžios turi būti pranešta savivaldybės tarybos nariui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimą.

19.  Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

19.1.  konstatuoti, kad savivaldybės tarybos narys nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ar savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kituose teisės aktuose nustatytų savivaldybės tarybos nario elgesio principų ar reikalavimų;

19.2.  konstatuoti, kad savivaldybės tarybos narys pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ar savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kituose teisės aktuose nustatytus savivaldybės tarybos nario elgesio principus ar reikalavimus;

19.3.  rekomenduoti savivaldybės tarybos nariui suderinti savo elgesį ar veiklą su Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ar savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose nustatytais savivaldybės tarybos nario elgesio principais ar reikalavimais;

19.4.  rekomenduoti viešai atsiprašyti;

19.5.  įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai.

20.  Komisijos priimamų sprendimų turinys ir forma turi atitikti teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Sprendimai dėstomi taip:

20.1.    įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo data ir vieta; komisijos pavadinimas; posėdyje dalyvaujantys asmenys; komisijos sekretorius; savivaldybės tarybos narys, kurio veikla tiriama, vardas, pavardė ir pareigos; tiriami savivaldybės tarybos nario veiksmai;

20.2.    aprašomojoje-motyvuojamojoje sprendimo dalyje nurodoma: komisijos nustatytos faktinės aplinkybės; savivaldybės tarybos nario, kurio veikla tiriama, paaiškinimai; įrodymai, kuriais grindžiamos komisijos išvados; argumentai, dėl kurių atmetami tam tikri teiginiai; nuorodos į konkrečias teisines normas, kurios buvo taikomos tiriant;

20.3.    rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodoma: komisijos išvada dėl svarstomo savivaldybės tarybos nario veiksmų ir teisės aktas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas.

21Pakartotiniai skundai apie galimą savivaldybės tarybos nario padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisingas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo sprendžia Komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio skundo gavimo. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šiuose Nuostatuose nustatytas procedūras.

22.  Komisijos sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

23. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Daromi Komisijos posėdžių garso įrašai yra sudėtinė protokolo dalis. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir atsakingasis sekretorius. Posėdžio pirmininkui nusišalinus nuo klausimo svarstymo, posėdžio protokolą dėl šio klausimo pasirašo jį svarstant pirmininkavęs Komisijos narys. Protokole turi būti nurodyta posėdžio data, protokolo numeris, posėdyje dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės, posėdžio darbotvarkė, svarstyti klausimai ir priimti sprendimai, Komisijos narių vardinio balsavimo rezultatai. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas per penkias darbo dienas po posėdžio. Komisijos posėdžių protokolai ir (ar) jų išrašai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami tik Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir  teisėsaugos institucijoms jų oficialiu prašymu, taip pat asmeniui, dėl kurio veikos atitikties teisės aktų nuostatoms Komisija priėmė sprendimą. Atlygiui už darbą Komisijoje apskaičiuoti Komisijos pirmininkas per penkias darbo dienas po posėdžio pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijai Komisijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame užfiksuota Komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, faktiškai dirbtos valandos ir išnagrinėtų skundų, prašymų ar pranešimų kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

Nr. TS-164, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14200

 

24.  Komisijos dokumentaciją tvarko Komisijos atsakingasis sekretorius.

25.  Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos savivaldybės tarybos narys savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar institucija, kurioje jis eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė.

26.  Apie Komisijos atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą pranešama asmeniui, pateikusiam skundą Komisijai, ir savivaldybės tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

27.  Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos pirmininkas ar Komisijos įgaliotas jos narys ir tik tokį, kokį įgaliojo pateikti Komisija.

28.  Informaciją apie Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti viešą informaciją.

29.  Komisijos priimti sprendimai yra vieši ir turi būti skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Komisijos nariai už šiuose nuostatuose nustatytų pareigų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

31. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – VTEK) per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo savivaldybės tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos. VTEK, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

 

32.     Komisija pavaldi ir kasmet iki birželio 1 d. atsiskaito už praėjusių metų veiklą Savivaldybės tarybai. Ataskaitą teikia Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas, jam nesant – Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys.

331. Siekiant užtikrinti, kad Komisijos pirmininku būtų skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 151 straipsnyje, tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromos Komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją joje pateikiant duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-319, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20791

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-33, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03433

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-164, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14200

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_800361f81d414d6db758bea1660532e4_end