Suvestinė redakcija nuo 2023-01-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08415

 

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Žemės gelmių registre neregistruotų GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. D1-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis:

1.       Tvirtinu Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. ir galioja iki 2025 m. balandžio 30 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Simonas Gentvilas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-111

 

Žemės gelmių registre neregistruotų GĖLO požeminio vandens gavybos gręžiniŲ ĮTEISINIMO TVARKos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato esamų ir Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių (toliau – gręžinys) įteisinimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

3.  Apraše nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

ii SKYRIUS

GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIAMS ĮTEISINTI BŪTINI VEIKSMAI

 

4. Asmuo, norintis įregistruoti Žemės gelmių registre jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį arba jo valdomą ir (arba) naudojamą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį (toliau – asmuo), turi raštu ar elektroniniu būdu (pasirašęs kvalifikuotu elektroniniu parašu) pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje yra gręžinys, vykdomajai institucijai paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį (toliau – paraiška). Paraiškos forma nustatyta Aprašo 1 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

5.  Savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, per Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus terminus raštu ar elektroniniu būdu (pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu) pateikia asmeniui pagrįstą nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo naudoti gręžinį.

6. Asmuo, kuriam pagal Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalį nereikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklius (toliau – leidimas), gavęs savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimą naudoti gręžinį, vadovaudamasis Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikia:

6.1.    Duomenis, būtinus įregistruoti gręžinį Žemės gelmių registre:

6.1.1. el. paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą Žemės gelmių registre neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją, kurios forma nustatyta Aprašo 2 priede, arba:

6.1.2. naudojantis Žemės gelmių registro elektroninėmis paslaugomis šiuos duomenis:

6.1.2.1.          bendruosius duomenis (gręžinio koordinatės pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94, gręžinio adresas, žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys, kadastro numeris);

6.1.2.2.          gręžinio žiočių aukštį Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS 07 (jeigu žinoma);

6.1.2.3.          gręžinio įrengimo datą (jei nežinoma – įrašoma Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. gegužės 1 d.);

6.1.2.4.          gręžinį įrengusio (jeigu žinoma) juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo datą ir numerį;

6.1.2.5.          gręžinio būklę;

6.1.2.6.          gręžinio paskirtį;

6.1.2.7.          gręžinio savininko juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo datą ir numerį;

6.1.2.8.          gręžinio gylį (jeigu žinomas);

6.1.2.9.          gręžinio geologinį pjūvį (jeigu žinomas);

6.1.2.10.        vandeningų sluoksnių charakteristikas (jeigu žinomos);

6.1.2.11.        vandeningų sluoksnių hidrogeochemines charakteristikas (jeigu žinomos);

6.1.2.12.        gręžinio konstrukciją (jeigu žinoma);

6.1.2.13.        gręžinio užvamzdinės ertmės izoliaciją (jeigu žinoma).

6.2.    Su duomenimis, išvardytais Aprašo 6.1 papunktyje, pateikti šiuos dokumentus:

6.2.1. Aprašo 4 punkte nurodytos paraiškos ir 5 punkte nurodyto savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimo dėl gręžinio naudojimo kopijas arba jų nuorašus (jei dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

6.2.2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – VAZ aprašas), 11.1.4 papunktyje nurodytu atveju – VAZ aprašo 16 punkte nurodytą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą (toliau – VAZ projektas) arba VAZ aprašo 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus rašytinius sutikimus, jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas;

6.2.3. vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

7. Asmuo, kuriam pagal Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalį reikia leidimo, gavęs savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimą naudoti gręžinį, vadovaudamasis Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kreipiasi į fizinį ar juridinį asmenį ar šių asmenų grupę, veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį, turinčius leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą (toliau – leidimo turėtojas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.  Leidimo turėtojas turi:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.1. paimti gręžinio vandens mėginius ir pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, nustatyti vandens saugos ir kokybės rodiklius, nurodytus Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 18 punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.2. jei nežinomi Aprašo 8.4.8, 8.4.10 ir 8.4.11 papunkčiuose nurodyti duomenys, – atlikti veiksmus, reikalingus nurodytiems duomenims gauti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.3. parengti žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta arba VAZ projektą pagal VAZ aprašo reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.4.    parengti gręžinio pasą, kuriame turi būti nurodyti:

8.4.1. bendrieji duomenys (gręžinio koordinatės pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94, gręžinio adresas, žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys, kadastro numeris);

8.4.2. gręžinio žiočių aukštis Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS 07;

8.4.3. gręžinio įrengimo data (jei nežinoma, nurodoma Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. gegužės 1 d.);

8.4.4. gręžinį įrengusio (jeigu žinoma) juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

8.4.5. gręžinio būklė;

8.4.6. gręžinio paskirtis;

8.4.7. gręžinio savininko juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

8.4.8. gręžinio gylis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.4.9. gręžinio geologinis pjūvis (jeigu žinoma);

8.4.10. vandeningų sluoksnių charakteristikos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.4.11. vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.4.12. gręžinio konstrukcija (jeigu žinoma);

8.4.13. gręžinio užvamzdinės ertmės izoliacija (jeigu žinoma);

8.5.    gręžiniui registruoti Žemės gelmių registre Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos kartu su gręžinio pasu pateikti šiuos dokumentus:

8.5.1. Aprašo 4 punkte nurodytos paraiškos ir 5 punkte nurodyto savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimo dėl gręžinio naudojimo kopijas arba jų nuorašus (jei dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.5.2. VAZ aprašo 16 punkte nurodytą VAZ projektą arba žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus rašytinius sutikimus, jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

8.5.3. Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytų hidrogeologinių ir hidrocheminių tyrimų rezultatus patvirtinantį dokumentą;

8.5.4. vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nustatyta tvarka sumokėjo mokestį už išgautus požeminio vandens išteklius už paskutinius trejus metus iki Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

_________________

part_e15d95e8ce19445283d931d30e97f3c0_end

 


 

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo

požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, fizinio arba juridinio asmens telefonas, el. paštas)

 

 

savivaldybės administracijai

 

 

PARAIŠKA DĖL PRITARIMO NAUDOTI GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINĮ

 

20____ m. _____________d. Nr.

 

Prašome leisti naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį.

1. Bendrieji duomenys (gręžinio adresas):

 

 

 

2. Gręžinio paskirtis: ūkinei komercinei veiklai; geriamojo vandens viešajam tiekimui; individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu; žemės ūkio veiklai, kuriai daroma išimtis pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 str. 2 d. 2 p.; nekomercinei ūkinei veiklai.

(nereikalingus išbraukti)

3. Vidutinis išgaunamo vandens kiekis m3 per parą, skaičiuojant metinį vidurkį: ___________

4. Nuotekų tvarkymo būdas (pvz., kaupimas, mechaninis-biologinis valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo būdas, sudaryta nuotekų tvarkymo viešoji sutartis ir kt.)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.   Žemės sklypo planas, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.

2.   Visų gręžinio savininkų įgaliojimai dėl paraiškos teikimo (kai paraišką teikia ne visi savininkai).

3.   (Pareiškėjo nuožiūra su paraiška susijusių pridedamų dokumentų kopijos).

 

 

______________________________________                           __________                          ___________________

(pareigų pavadinimas, jeigu pildo juridinis asmuo)                   (parašas)                                (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

part_4ffd6aad1cc248ebafe4d9f31d8fa743_end


 

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio

vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Žemės gelmių registre neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaracijos formos pavyzdys)

 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRE NEREGISTRUOTO GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO DUOMENŲ DEKLARACIJA

 

20____ m. __________    ___d.

 

 

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Deklaraciją teikiantis asmuo

 

 

 

Adresas

 

 

Gręžinį įrengęs asmuo

(pildoma, jeigu žinoma)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas:

 

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris:

 

Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas:

 

 

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris:

 

 

Gręžinio koordinatės, m (LKS-94 sistemoje):

X

 

Y

 

 

Gręžinio adresas:

 

Žemės sklypo kadastro numeris

 

 

Gręžinio įrengimo data (jei nežinoma, įrašoma 2022-05-01):

 

Gręžinio gylis, m (pildoma, jeigu žinoma)

 

Gręžinio žiočių aukštis, m (pildoma, jeigu žinoma):

 

 

 

 

 

 

Gręžinio paskirtis

 

 

Data nuo

 

 

Išteklių rūšis

Išteklių panaudojimo sritis

(individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu arba žemės ūkio veiklai)

Gavybos

 

Gėlas vanduo

 

 

Gręžinio būklė

Data nuo

 

 

Veikiantis

 

 

 

 

 

 

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta, m

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

 

 


 

 

Geologinio pjūvio aprašymas (pildoma, jeigu žinoma):

 

Eil. Nr.

Pado gylis nuo  žemės paviršiaus, m

Sluoksnio geologinis indeksas

Pagrindinė sluoksnio uoliena

Sluoksnio aprašymas

Kerno išeiga, proc.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Vandeningų sluoksnių charakteristikos (matavimai nuo žemės paviršiaus) (pildoma, jeigu žinoma):

 

Nr.

Kraigas (m)

Padas (m)

Tipas

Geologinis indeksas

1

 

 

 

 

Vandens lygis H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Gręžinio konstrukcija (pildoma, jeigu žinoma):

 

 

 

 

Nr.

Gylis nuo žemės paviršiaus

Skersmuo, mm

Konstrukcijos elementas

 

 

nuo, m

iki, m

tipas

medžiaga

likviduotas

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Gręžinio užvamzdinė izoliacija (pildoma, jeigu žinoma):

 

Gylis nuo žemės paviršiaus

Tamponavimo būdas

nuo, m

iki, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos (pildoma, jeigu žinoma):

 

Parametras

Matavimo vienetas

Higienos norma 24:2017

ribinė vertė

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

Gylis (nuo žemės paviršiaus): nuo-iki

m

 

 

 

 

 

pH

b/d

6,5-9,5

 

 

 

 

Savitasis elektros laidis

µS cm-1

2500

 

 

 

 

Sausa liekana

mg/l

 

 

 

 

 

Bendras kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Karbonatinis kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Nekarbonatinis kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

mg/l O2

5

 

 

 

 

Chloridas

mg/l

250

 

 

 

 

Sulfatas

mg/l

250

 

 

 

 

Hidrokarbonatai

mg/l

 

 

 

 

 

Karbonatai

mg/l

 

 

 

 

 

Nitritai

mg/l

0,5

 

 

 

 

Nitratai

mg/l

50

 

 

 

 

Natris

mg/l

200

 

 

 

 

Kalis

mg/l

 

 

 

 

 

Kalcis

mg/l

 

 

 

 

 

Magnis

mg/l

 

 

 

 

 

Geležis (II)

mg/l

 

 

 

 

 

Geležis (III)

mg/l

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

mg/l

0,2

 

 

 

 

Amonis

mg/l

0,5

 

 

 

 

Arsenas

µg/l

10

 

 

 

 

Manganas

µg/l

50

 

 

 

 

Fluoridas

mg/l

1,5

 

 

 

 

Boras

mg/l

1

 

 

 

 

Kiti parametrai (jei nustatyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildė:

Vardas ir pavardė

Parašas

Telefono numeris

El. paštas

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-308, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19209

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-25, 2023-01-20, paskelbta TAR 2023-01-20, i. k. 2023-01030

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_872f3cdffff74c5b8bd0305f8bc795b5_end