Suvestinė redakcija nuo 2016-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10077

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO PAPILDŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 18 d. Nr. B1-319

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1. Sudarau Maisto papildų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Jurgita Savickaitė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Ona Sužiedelytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja;

Komisijos sekretorė – Renata Steponavičiūtė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Komisijos nariai:

Inga Budrienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas,

Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas,

Ilona Drulytė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja,

Roma Adomaitytė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė,

Rita Beliauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-932, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-15, i. k. 2016-28944

 

2. Tvirtinu pridedamus Maisto papildų vertinimo komisijos nuostatus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. B1-23 „Dėl Maisto papildų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. B1-319

 

MAISTO PAPILDŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maisto papildų vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Maisto papildų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarką, teises ir pareigas.

2. Komisijos paskirtis – vertinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pateiktą medžiagą dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus, galimai neatitinkančius teisės aktų reikalavimų ar nepriskirtinus maisto papildų grupei, remiantis pateikta medžiaga, parengti VMVT rekomendacinę išvadą dėl produkto atitikties maisto papildams taikomiems reikalavimams.

3. Komisijos nariai skiriami VMVT direktoriaus įsakymu. Komisijos nariais gali būti skiriami VMVT ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) darbuotojai.

4. Komisijos narys turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos, visuomenės sveikatos krypties, biologijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį maisto saugos ir kokybės ar visuomenės sveikatos srityje.

5. Komisijos sudėtis atnaujinama ne rečiau kaip kas 4 (ketverius) metus ir ne mažiau kaip trečdaliu Komisijos narių.

6. Komisija, vykdydama savo veiklą, laikosi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo, taip pat kitų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš VMVT dokumentus, susijusius su maisto tvarkymo subjektų pateiktais pranešimais apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus;

7.2. prašyti maisto tvarkymo subjektų, kurių produktai nagrinėjami Komisijoje, pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamais maisto papildais, kviesti šių maisto tvarkymo subjektų atstovus į Komisijos posėdžius;

7.3. prašyti iš Vyriausybės, ministerijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų informacijos, kurios reikia šiuose Nuostatuose numatytoms Komisijos funkcijoms vykdyti;

7.4. kreiptis į atitinkamų sričių specialistus, ekspertus dėl konsultacijų maisto papildų saugos ir kokybės klausimais, prireikus kviesti juos į Komisijos posėdžius.

8. Komisijos pareigos:

8.1. vertinti gautą informaciją dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus;

8.2. parengti rekomendacinę išvadą VMVT dėl produkto atitikties maisto papildams taikomiems reikalavimams.

9. Komisija nenagrinėja kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymų, skundų ar pranešimų.

 

 

 

 

 

2

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos narių teisės ir pareigos:

10.1. Komisijos pirmininkas:

10.1.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą,

10.1.2. šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams,

10.1.3. teikia pavedimus Komisijos nariams,

10.1.4. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus;

10.2. Komisijos sekretorius:

10.2.1. padeda organizuoti Komisijos posėdžius:

10.2.1.1. gavus VMVT teikimą dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas įvertina VMVT pateiktą medžiagą ir pateikia Komisijos pirmininkui siūlymą organizuoti Komisijos posėdį;

10.2.1.2. rengia Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia darbotvarkę pasirašyti Komisijos pirmininkui;

10.2.1.3. ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Komisijos posėdžio datos pateikia Komisijos nariams Komisijos posėdžio darbotvarkę ir visą informaciją dėl numatomų svarstyti Komisijos posėdyje klausimų,

10.2.2. rengia Komisijos posėdžių protokolus, tvarko Komisijos dokumentus, vykdo kitus Komisijos pirmininko nurodymus;

10.3. Komisijos nariai:

10.3.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose,

10.3.2. balsuoja priimant Komisijos sprendimus,

10.3.3. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus,

10.3.4. negalėdami dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai praneša Komisijos pirmininkui.

11. Komisijos rekomendacinė išvada dėl produkto atitikties teisės aktų reikalavimams priimama Komisijos posėdžio metu Komisijos posėdyje dalyvavusių Komisijos narių balsų dauguma ir įforminama Komisijos posėdžio protokole. Kai Komisijos narių balsai pasidalina po lygiai, lemiamas laikomas Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau nei du trečdaliai Komisijos narių.

12. Pasirengimą Komisijos posėdžiui organizuoja Komisijos pirmininkas.

13. Komisijos pirmininkas, gavęs VMVT teikimą dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus, per 3 (tris) darbo dienas įvertina VMVT pateiktą medžiagą ir priima sprendimą organizuoti Komisijos posėdį rekomendacinei išvadai priimti.

Komisijos pirmininkas, įvertinęs, kad pateiktų duomenų ir dokumentų trūksta rekomendacinei išvadai priimti, apie tai informuoja VMVT ir raštu kreipiasi į atitinkamus fizinius ar juridinius asmenis dėl trūkstamos informacijos pateikimo, nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems duomenims ir dokumentams pateikti.

14. Komisijos rekomendacinė išvada parengiama per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų Komisijos rekomendacinei išvadai priimti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

15. Komisijos pirmininkas, priėmęs sprendimą organizuoti Komisijos posėdį, paskiria Komisijos posėdžio datą ir įtraukia numatomą svarstyti klausimą į Komisijos darbotvarkę.

16. Maisto tvarkymo subjektai apie Komisijos posėdyje numatomus svarstyti jų pranešimus apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus informuojami ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomos Komisijos posėdžio datos.

17. Komisijos pirmininko sprendimu, Komisijos posėdyje gali dalyvauti savo srities ekspertai, kiti specialistai pagal kompetenciją, kurie apie Komisijos posėdį informuojami ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomos Komisijos posėdžio datos.

18. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja – Komisijos sekretorius.

19. Komisija savo veikloje ir priimdama rekomendacinę išvadą vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos higienos norma HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, taip pat savo vidiniu įsitikinimu, paremtu pateiktos informacijos visuma.

20. Komisijos posėdžio metu iškilus papildomų klausimų dėl nagrinėjamų maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus Komisija gali kreiptis į fizinius ar juridinius asmenis prašydama ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamais maisto papildais, ir atidėti Komisijos posėdį iki kol bus gauta reikalinga papildoma informacija ar paaiškinimai. Šiuo atveju Nuostatų 14 punkte nurodytas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas sustabdomas, kol bus gauti reikiami duomenys arba kol pasibaigs šiame punkte nustatytas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas papildomai informacijai ar paaiškinimams pateikti.

21. Komisija, Komisijos posėdžio metu įvertinusi visas aplinkybes, susijusias su svarstomu klausimu, priima rekomendacinę išvadą dėl produkto atitikties teisės aktų reikalavimams, kuri išdėstoma Komisijos posėdžio protokole. Komisijos nariai, nesutinkantys su priimta rekomendacine išvada, gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

22. Komisijos rekomendacinė išvada per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos posėdžio datos pateikiama VMVT ir maisto tvarkymo subjektui, kurio pranešimas apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus buvo svarstytas Komisijos posėdyje (maisto tvarkymo subjektas informuojamas pateikiant jam tik išrašą su rekomendacine išvada iš Komisijos posėdžio protokolo).

23. Esant interesų konfliktui ar kitų pagrįstų abejonių dėl Komisijos pirmininko ar kito Komisijos nario nešališkumo, Komisijos pirmininkas ar Komisijos narys privalo nusišalinti pats arba būti nušalintas nuo išvados ar kitokio sprendimo priėmimo svarstymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisijos nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi VMVT Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

26. Komisijos veikla gali būti nutraukta VMVT priėmus sprendimą dėl Komisijos veiklos nutraukimo.

___________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-932, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-15, i. k. 2016-28944

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. B1-319 „Dėl Maisto papildų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo