Suvestinė redakcija nuo 2020-09-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-03, i. k. 2020-09261

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2020 m. gegužės 3 d. Nr. 4-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS veiklos“ 3.2 papunkčiu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 412 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.1 papunktį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-814, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19729

 

t v i r t i n u  Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                  Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d.

įsakymu Nr. 4-275

 

PRIEMONĖS „DALInis Nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, siekdami gauti dalinį nuomos mokesčio kompensavimą pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-437, 2020-06-11, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12847

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatoLaikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos komunikatu „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

2.2. 2020 m. balandžio 30 d. Europos  Komisijos sprendimą Nr. C(2020) 2957 dėl valstybės pagalbos SA.57135(2020/N) – Lietuva. COVID-19: dalinis nuomos kompensavimas įmonėms, labiausiai paveiktoms COVID-19.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas patalpų, skirtų ekonominei veiklai vykdyti, nuomotojo nuomininkui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, kreditinėje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo nurodyme, pinigų priėmimo kvite, kasos pajamų orderio kvite ir kituose dokumentuose, kuriuose yra informacija apie nuomos arba nuomos paslaugos suteikimo datą, nuomos mokestį (toliau – sąskaita faktūra) už per mėnesį suteiktas nuomos paslaugas dalies nuomos mokesčio apmokėjimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-437, 2020-06-11, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12847

 

3.2. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trijų milijonų eurų).

3.3. Įmonių grupė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

3.4. Karantino paskelbimo data – data, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), t. y. 2020 m. kovo 16 diena.

3.5. Karantino laikotarpis – laikotarpis, kuris nustatytas Nutarime.